Polityka prywatności

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

1.0 Omówienie

1.1 Cel

Spółka Scribd oraz jej wydziały operacyjne, spółki zależne, podmioty powiązane i oddziały (łącznie „Scribd”, „Spółka”, „my”, „nas”) podchodzi poważnie do kwestii zwięzłych z ochroną prywatności i dokładają starań w celu ochrony przekazywanych jej informacji. Wobec powyższego, Scribd publikuje niniejszą politykę w zakresie ochrony prywatności i praktyk informacyjnych w celu przekazania Użytkownikom informacji na temat przyjętych przez siebie praktyk w zakresie informacji w Internecie, rodzajów gromadzonych przez siebie danych, sposobów na jakie dane te mogą być wykorzystywane i udostępniane, oraz na jakie Użytkownik może sprostować lub zmienić tego rodzaju informacje („Polityka prywatności”).  Korzystając z witryny Scribd.com lub aplikacji mobilnej Scribd, Użytkownik akceptuje zasady i praktyki w zakresie przetwarzania informacji opisane w niniejszym dokumencie. 

1.2 Zakres

Niniejsza Polityka prywatności stosuje się do Danych osobowych Przetwarzanych przez Scribd w toku prowadzonej działalności, w tym w ramach witryny internetowej Scribd.com („Witryna”) oraz aplikacji mobilnej Scribd („Aplikacja”). Wszystkie osoby, których obowiązki obejmują Przetwarzanie Danych osobowych w imieniu Scribd zobowiązani są do ochrony rzeczonych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności stworzona została z uwzględnieniem globalnych wymogów, w tym tych obowiązujących w Ameryce Północnej, Europie, w obszarze Azji i Pacyfiku oraz innych jurysdykcji.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi część i podlega postanowieniom Ogólnych warunków użytkowania. Korzystanie przez Użytkownika z usług Scribd oraz wszelkie Dane osobowe udostępnianie przez Użytkownika za pośrednictwem Scribd podlegają, każdocześnie, postanowieniom niniejszej Polityki prywatności oraz Ogólnych warunków użytkowania. Warunki obowiązujące dla „Scribd” stosują się do wszelkich witryn internetowych i aplikacji mobilnych stanowiących własność i prowadzonych przez Scribd, Inc.

2.0 Przejrzystość/powiadomienie – Jakie Dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy

Rodzaje Danych osobowych, które możemy gromadzić (bezpośrednio od Użytkownika lub ze Źródeł zewnętrznych) oraz stosowane przez nas praktyki w zakresie prywatności zależne są od charakteru relacji nawiązanych pomiędzy Użytkownikiem a Scribd oraz wymogów mających zastosowanie przepisów prawa. Dążymy do tego, aby gromadzić wyłącznie dane istotne w kontekście celów Przetwarzania. Poniżej prezentujemy podstawy prawne i wybrane sposoby gromadzenia przez nas informacji i ich późniejszego wykorzystania.

2.1 Użytkownicy

Scribd gromadzi Dane osobowe na temat swych bieżących, potencjalnych i przeszłych klientów, odwiedzających oraz gości (łącznie „Użytkownicy”). 

2.2 Informacje gromadzone przez Scribd

Gromadzone przez nas dane na temat bieżących, potencjalnych i byłych Pracowników, klientów, odwiedzających i gości (łącznie „Użytkownicy”) obejmują informacje, które mogą być uznawane za Dane osobowe, w tym dotyczące tytułu, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nazwy użytkownika, adresu IP oraz danych karty kredytowej i innych informacji finansowych związanych z obsługą płatności za towary lub usługi. 

2.3 W jaki sposób Scribd gromadzi Dane osobowe

Przykładowe metody gromadzenia przez Scribd Danych osobowych Użytkowników:

 • Scribd może gromadzić Dane osobowe pochodzące od Użytkownika za pośrednictwem różnych kanałów, w tym Witryny, Aplikacji, kwestionariuszy, w toku wydarzeń biznesowych lub marketingowych, w procesie świadczenia usług i programów na rzecz Użytkownika. 
 • W czasie korzystania z Witryny lub Aplikacji, Scribd może udostępnić Użytkownikowi możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania dostępu do określonych informacji lub usług i może w tym kontekście poprosić o dane kontaktowe Użytkownika (np. imię i nazwisko, adres e-mail lub prywatny adres e-mail), aby móc przesyłać Użytkownikowi informacje na temat określonych produktów, usług oraz określonych warunków zdrowotnych, za zgodą Użytkownika.
 • W czasie przeglądania Scribd mogą być również gromadzone pewne informacje pasywne, w tym w zakresie adresu IP, plików cookie, danych nawigacyjnych, nazwy domeny i hosta, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się z Internetem, programu używanego do przeglądania Internetu i systemu operacyjnego, daty i czasu logowania do Scribd oraz adresu strony internetowej, z której Użytkownik odsyłany jest bezpośrednio do Scribd. Tego rodzaju informacje wykorzystywane są do celów gromadzenia danych pozwalających na usprawnienie administracji Scribd oraz poprawę jakości doświadczenia Użytkownika w czasie interakcji ze Scribd.

2.4 Informacje uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych

Możemy gromadzić dane na temat Użytkownika pochodzące ze źródeł zewnętrznych jako uzupełnienie informacji przekazywanych przez Użytkownika. Dodatkowe informacje pozwalają nam na weryfikację informacji przekazywanych przez Użytkownika oraz rozwój naszej zdolności do przekazywania Użytkownikowi informacji na temat naszej działalności, produktów i usług. 

Możemy również oferować Użytkownikowi możliwość korzystania z usług zewnętrznych w celu aktywacji dodatkowych funkcji Scribd. W przypadku akceptacji przez Użytkownika, Scribd może uzyskiwać informacje na temat Użytkownika pochodzące od tego rodzaju zewnętrznych usługodawców. 

2.5 Badania/Prowadzenie ankiet 

Od czasu do czasu Scribd może przeprowadzać badania (w trybie online lub offline) w postaci ankiet. Ankiety takie mogą być przeprowadzane z udziałem zewnętrznych usługodawców zatrudnianych w celu realizowania ich w naszym imieniu. Udział we wszelkich ankietach ma charakter dobrowolny, zaś gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane będą do celów badawczych i sprawozdawczych, aby pomagać nam w lepszym dostosowaniu usług kierowanych do Użytkowników poprzez określenie ich potrzeb i jakości oferowanych przez nas produktów i usług. Odpowiedzi udzielane w ankietach mogą być wykorzystywane w celu określenia skuteczności Witryny i Aplikacji, różnych form komunikacji, kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych. Jeżeli Użytkownik podejmie decyzję o uczestnictwie w ankiecie, przekazywane informacje będą wykorzystywane wraz z informacjami udzielanymi przez innych uczestników. Możemy udostępniać uzyskiwane w ten sposób anonimowe dane jednostkowe i zbiorcze do celów badawczych i analitycznych. 

2.6 W jaki sposób Scribd wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników

Zależnie od sposobów, na jakie Użytkownik wchodzi w interakcje ze Scribd, możemy wraz z zewnętrznymi usługodawcami wykorzystywać Dane osobowe na różne sposoby, w tym: 

 • W celu dostarczania informacji i usług zamawianych przez Użytkownika. Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu przekazania Użytkownikowi potrzebnych mu informacji, np. informacji na temat oferowanych przez nas produktów lub programów. Scribd może również wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w procesie świadczenia określonej usługi lub dostarczania programu na jego rzecz, zgodnie z zamówieniem danego programu lub usługi przez Użytkownika. Wykorzystanie w tym zakresie może obejmować: (a) ogólne zarządzanie danymi i kontami Użytkownika; (b) udzielanie odpowiedzi na zapytania, komentarze i wnioski; (c) udzielanie dostępu do określonych obszarów i funkcji; oraz (d) umożliwienie Użytkownikowi rejestracji na potrzeby wydarzeń lub udziału w webinariach. 
 • Do celów administracyjnych. Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika do celów administracyjnych, w tym, między innymi, w celu: (a) określenia poziomu zainteresowania Witryną, programami i usługami Scribd; (b) prowadzenia wewnętrznych kontroli jakości; (c) weryfikacji tożsamości; (d) przesyłania powiadomień na temat Witryny Scribd, programów i usług, konta Użytkownika oraz wszelkich zmian w zakresie polityki i warunków świadczenia usług Scribd; (e) przetwarzania płatności; (f) zapobiegania potencjalnym działaniom o charakterze zabronionym lub nielegalnym; oraz (g) egzekwowania Warunków użytkowania.
 • Do celów promocji produktów i usług. Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu przekazania Użytkownikowi materiałów dotyczących ofert, produktów i usług, w tym nowych treści lub usług dostępnych w ramach Scribd. Scribd może przekazywać tego rodzaju informacje Użytkownikowi za pośrednictwem telefonu, poczty, faksu lub poczty elektronicznej, w zakresie dopuszczanym przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie jego Danych osobowych do celów marketingowych, może w każdej chwili skontaktować się z nami w celu rezygnacji z wykorzystania jego Danych osobowych do takich celów, zgodnie z ujętymi poniżej postanowieniami. 
 • Do celów badawczo rozwojowych. Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu stworzenia zanonimizowanych informacji, które mogą być następnie wykorzystywane indywidualnie lub łącznie z informacjami uzyskiwanymi z innych źródeł w celu umożliwienia nam optymalizacji naszych istniejących produktów i usług lub opracowania nowych produktów, procesów i usług. 
 • W zakresie informacji udostępnianych za pośrednictwem Scribd.  Zgadzasz się, że Scribd może swobodnie korzystać z treści wszelkiej komunikacji lub innych informacji przesyłanych przez Ciebie za pośrednictwem Scribd, z wyłączeniem Treści użytkownika, ale w tym wszelkich narracji, obrazów, pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub know-how w nich zawartych, w celu cel, w tym opracowywanie, wytwarzanie i / lub marketing towarów lub usług. Jednak Scribd nie ujawnia twojego imienia ani nie publikuje w inny sposób faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) udzielisz nam na to zgody; (b) najpierw wysyłamy powiadomienie, że materiały lub inne informacje, które przesyłasz do określonej części witryny, zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z Twoim imieniem i nazwiskiem; lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.
 • W zakresie udostępniania treści przyjaciołom i współpracownikom. Scribd może oferować dostęp do różnego rodzaju narzędzi i funkcji. Przykładowo, Scribd może udostępniać narzędzia pozwalające Użytkownikowi na przesyłanie lub udostępnianie określonych treści przyjaciołom lub współpracownikom. Adresy poczty elektronicznej przyjaciół lub współpracowników udostępniane przez Użytkownika będą wykorzystywane w celu przesłania określonym odbiorcom żądanych treści lub linków, lecz nie będą gromadzone ani w żaden inny sposób wykorzystywane przez Scribd bądź jakiekolwiek inne osoby trzecie do żadnych innych celów. 
 • W zakresie danych pseudoanonimowych. Z uwzględnieniem postanowień w treści sekcji 2.12 poniżej, Scribd może wykorzystywać i udostępniać zanonimizowane lub zbiorcze dane na temat Użytkownika innym spółkom grupy Scribd lub osobom trzecim do celów badawczych, analitycznych oraz wszelkich innych celów dopuszczanych przepisami prawa. 
 • Do innych zastosowań. Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika do innych celów mieszczących się w uzasadnionym interesie Scribd, przykładowo do celów marketingu bezpośredniego, badań jednostkowych lub rynkowych, ochrony przeciwko oszustwom lub jakichkolwiek innych celów ujawnianych Użytkownikowi w chwili przekazywania przez niego Danych osobowych lub uzyskania stosownej zgody Użytkownika.  

2.7 Dane kadrowe

Scribd gromadzi Dane osobowe bieżących, potencjalnych i przeszłych Pracowników, informacje na temat ich osób kontaktowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia oraz dane beneficjentów wszelkich polis ubezpieczeniowych („Dane kadrowe”). Gromadzone przez nas Dane kadrowe mogą obejmować tytuł, imię i nazwisko, adres, numer telefony, adres poczty elektronicznej, datę urodzenia, numer paszportu, numer prawa jazdy, numer ubezpieczenia społecznego lub inny oficjalny numer identyfikacyjny, informacje finansowe związane ze zdolnością kredytową, informacje na temat konta bankowego do celów płacowych, informacje ujęte w treści CV lub wniosku zgłoszeniowego, umiejętności językowe, dane kontaktowe osób trzecich powiadamianych w sytuacjach nagłych oraz dane beneficjentów posiadanych polis ubezpieczeniowych.  Możemy również gromadzić Wrażliwe Dane Kadrowe, przykładowo dotyczące stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności, w tym zdrowia psychicznego, urlopów zdrowotnych i urlopów macierzyńskich. 

Dane osobowe związane z kwestiami kadrowymi gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy do różnych celów związanych z prowadzoną działalnością, w tym związanych z:

 • zarządzaniem i organizacją pracy, wyznaczaniem, zarządzaniem i administracją projektową; 
 • administracją i komunikacją kadrową;
 • płacami i świadczeniami;
 • wynagrodzeniem, w tym administracją dodatkami i premiami długoterminowymi, zarządzania programami akcji pracowniczych, analizą płacową, w tym monitorowaniem nadgodzin i zgodności z przepisami prawa pracy oraz programami uznaniowymi spółki; 
 • ocenami pracowniczymi;
 • zarządzaniem i poprawą wydajności pracy pracowników; 
 • rozwojem organizacyjnym i planowaniem awansów;
 • administracją kadrową i świadczeniami pracowniczymi;
 • zarządzaniem nieobecnościami w pracy
 • usługami pomocy technicznej i wsparcia IT;
 • zapewnieniem zgodności z przepisami;
 • wewnętrznymi i/lub zewnętrznymi lub urzędowymi kontrolami zgodności z przepisami; 
 • audytami wewnętrznymi lub zewnętrznymi;
 • oceną sytuacji procesowej, wnoszeniem i obroną przed pozwami;
 • inicjatywami w zakresie promowania różnorodności i włączenia;
 • restrukturyzacją i relokacją;
 • kontaktami i usługami alarmowymi;
 • bezpieczeństwem Pracowników;
 • zgodnością z wymogami ustawowymi;
 • przetwarzaniem informacji na temat wydatków i opłat za przejazdy Pracowników; oraz  przejęciami, zbyciem aktywów i połączeniami.  

2.8 Media społecznościowe

W ujęciu ogólnym, internetowe media społecznościowe stanowią interaktywne narzędzia pozwalające Podmiotom danych na nawiązywanie współpracy i dzielenie się informacjami z innymi osobami. Zasoby mediów społecznościowych obejmuję, między innymi, sieci społecznościowe, panele dyskusyjne, tablice ogłoszeniowe, blogi, strony typu wiki oraz funkcje referencyjne pozwalające na udostępnianie treści i narzędzi internetowych przyjaciołom lub współpracownikom.  

Scribd może gromadzić Dane osobowe w celu umożliwienia Podmiotom danych korzystania z internetowych zasobów mediów społecznościowych oferowanych przez Scribd lub strony trzecie. Możemy również umożliwiać Użytkownikowi wykorzystywanie tego rodzaju zasobów mediów społecznościowych w celu publikowania lub udostępniania Danych osobowych innym. Korzystając z zasobów mediów społecznościowych należy zachować daleko idącą ostrożność w zakresie Danych osobowych udostępnianych innym osobom. 

W przypadku korzystania z zasobów mediów społecznościowych oferowanych przez stronę trzecią („Zewnętrzne ZMS”) za pośrednictwem Witryny Scribd, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Scribd może uzyskiwać dostęp do wszelkich informacji upublicznianych przez niego za pośrednictwem tego rodzaju Zewnętrznych ZMS (w tym nazwy użytkownika, komentarzy, postów i listy kontaktów) oraz innych informacji, do których dostęp możliwy jest zgodnie z ustawieniami prywatności w ramach tego rodzaju Zewnętrznych ZMS. Postępowanie Scribd jest zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz polityk prywatności mających zastosowanie do zasobów mediów społecznościowych, z których korzysta. 

2.9 Marketing pocztowy, e-mailowy i telefoniczny

Użytkownicy, którzy udostępnili nam swoje Dane osobowe lub których dane osobowe zostały nam przekazane przez osoby trzecie mogą od okresowo otrzymywać od nas wiadomości w-mail, newslettery, przesyłki pocztowe lub telefony w zakresie informacji na temat produktów i usług Scribd lub naszych partnerów biznesowych oraz planowanych ofert specjalnych/wydarzeń, którymi w naszym odczuciu mogą one być zainteresowane. Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania tego rodzaju informacji, bez jakichkolwiek kosztów, postępując zgodnie z instrukcją ujętą w Sekcji 3 poniżej. 

2.10 Pliki cookie, znaczniki pikselowe/sygnały nawigacyjne sieci Web, informacje analityczne i reklamy internetowe

Zarówno my sami jaki i strony trzecie udostępniające treści, reklamy lub inne funkcje w ramach naszych Usług możemy stosować pliki cookie, znaczniki pikselowe, techniki zapisu lokalnego oraz inne technologie („Technologie”) umożliwiające zautomatyzowane gromadzenie informacji za pośrednictwem Usług. Wykorzystujemy Technologie stanowiące w istocie małe pliki z danymi zapisywane na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika (łącznie określanymi jako „Urządzenie”), które pozwalają nam na zapisywanie określonych informacji za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi w interakcję z naszymi witrynami, usługami, aplikacjami, wiadomościami i narzędziami, oraz aby móc rozpoznawać Użytkownika korzystającego z wielu urządzeń. 

2.10.1 Pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w katalogu przeglądarki internetowej na komputerze odwiedzającego w celu zapamiętania jego preferencji. Większość przeglądarek umożliwia zablokowanie lub wykasowanie plików cookie. Jednak w takim przypadku Witryna może przestać działać poprawnie. 

2.10.2 Znaczniki pikselowe/sygnały nawigacyjne

Znacznik pikselowy (określany również jako sygnał nawigacyjny) to fragment kodu zagnieżdżony w ramach Witryny gromadzącej informacje na temat aktywności użytkowników na danej stronie internetowej.  Znaczniki pikselowe pozwalają nam zarejestrować, przykładowo, odwiedziny użytkownika na danej stronie lub kliknięcie na określonej reklamie. 

2.10.3 Widżety mediów społecznościowych

Nasza Witryna internetowa obejmuje takie funkcje mediów społecznościowych jak przyciski „Polubienia” Facebook i LinkedIn (które mogą obejmować widżety takie jak przycisk udostępnienia oraz inne interaktywne mini-programy). Funkcje te mogą gromadzić informacje na temat adresów IP Użytkowników, stron odwiedzanych w ramach naszej Witryny oraz mogą zapisywać pliki cookie konieczne dla poprawnego działania funkcji. Tego rodzaju funkcje mediów społecznościowych osadzone są albo na stronach stron trzecich albo bezpośrednio na naszej Witrynie. Interakcje Użytkownika z tego rodzaju funkcjami podlegają przepisom polityk prywatności usługodawców obsługujących poszczególne funkcje.

2.10.4 Informacje analityczne

Możemy również korzystać z narzędzi Google Analytics oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting w celu gromadzenia informacji na temat zachowań i charakterystyki demograficznej odwiedzających w ramach części z naszych Usług, oraz w celu rozwoju treści internetowych. Dane analityczne nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek Danymi osobowymi. Więcej informacji na temat Google Analytics uzyskać można pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/. Użytkownik ma możliwość zakazania gromadzenia i przetwarzania przez Google danych na temat jego wykorzystania Usług odwiedzając stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nasze wykorzystanie technologii można ująć w następujących ogólnych kategoriach: 

 • Konieczne operacyjnie. Możemy stosować pliki cookie, znaczniki pikselowe lub inne podobne technologie konieczne dla poprawnego działania naszych stron, usług, aplikacji i narzędzi.  Zakres ten obejmuje technologie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do naszych stron, usług, aplikacji i narzędzi; konieczne w celu identyfikacji niewłaściwego zachowania stron, zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa; lub pozwalające Użytkownikowi na korzystanie z funkcji takich jak koszyk zakupów, zapamiętane parametry wyszukiwania czy inne podobne funkcje; 
 • Związane z wydajnością. Możemy stosować pliki cookie, znaczniki pikselowe lub inne podobne technologie w celu oceny wydajności naszych witryn internetowych, aplikacji, usług i narzędzi, w tym w ramach działań analitycznych, które pozwalają nam lepiej zrozumieć sposoby wykorzystania naszej Witryny i Aplikacji przez Użytkowników, określać czy Użytkownik wchodził w interakcje z naszymi powiadomieniami, określać czy Użytkownik skorzystał z danego obiektu lub linku, oraz stale udoskonalać nasze treści, aplikacje, usługi lub narzędzia;
 • Związane z funkcjonalnością. Możemy stosować pliki cookie, znaczniki pikselowe lub inne podobne technologie, które pozwalają nam oferować Użytkownikom rozbudowane funkcjonalności w czasie odwiedzin lub wykorzystywania naszych stron, usług, aplikacji lub narzędzi. Działania takie mogą obejmować identyfikację Użytkownika w chwili zalogowania się na stronie lub zapamiętywanie określonych preferencji, zainteresowań czy przeszłej aktywności Użytkownika, co pozwala nam na doskonalenie prezentacji treści na naszych stronach;
 • Związane z reklamą lub pozycjonowaniem. Możemy wykorzystywać własne lub zewnętrzne pliki cookie i znaczniki pikselowe w celu dostarczania treści, w tym reklam, zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika, na naszych stronach jak i stronach zewnętrznych. Działania takie obejmują wykorzystanie Technologii w celu lepszego zrozumienia użyteczności dla Użytkownika określonych prezentowanych mu reklam i treści, przykładowo na podstawie rejestracji kliknięć na reklamach.  

Użytkownik może uniemożliwić nam wykorzystanie Technologii stosowanych w ramach naszych stron, usług, aplikacji lub narzędzi blokując, usuwając lub dezaktywując je z poziomu swojej przeglądarki lub urządzenia.  

2.11 Urządzenia przenośne

Scribd może oferować dostęp do stron i zasobów sieciowych dedykowanych jako kompatybilne z urządzeniami przenośnymi. Scribd gromadzi pewne informacje przesyłane przez urządzenie przenośne Użytkownika w czasie korzystania ze stron lub innych zasobów internetowych, w tym na temat identyfikatora urządzenia, ustawień użytkownika i systemu operacyjnego. 

Mobilne wersje Scribd mogą wymagać zalogowania się Użytkownika z użyciem konta. W takich wypadkach, informacje na temat wykorzystania każdej z wersji mobilnych serwisu mogą być powiązane z kontami Użytkowników. Ponadto, Scribd może umożliwiać Użytkownikom pobranie aplikacji, widżetu lub narzędzia, które może być następnie wykorzystywane z poziomu urządzeń przenośnych lub innych. Część tego rodzaju narzędzi może przechowywać informacje na urządzeniu. Narzędzia takie mogą przesyłać Dane osobowe do Scribd w celu umożliwienia Podmiotom danych dostępu do ich kont oraz umożliwienia Scribd śledzenia wykorzystania tego rodzaju narzędzi. Niektóre z takich narzędzi mogą umożliwiać Użytkownikom przesyłanie raportów i innych informacji za pomocą poczty e-mail z poziomu danego narzędzia. Scribd może wykorzystywać dane osobowe i anonimowe przesyłane do Spółki w celu doskonalenia takich narzędzi, tworzenia nowych narzędzi, poprawy jakości oraz na inne potrzeby określone w treści niniejszej Polityki prywatności lub innych powiadomień przesyłanych przez Scribd. 

2.12 Informacje anonimowe i zbiorowe

Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika oraz inne dotyczące go informacje w celu generowania zanonimizowanych i zbiorowych danych, przykładowo zanonimizowanych informacji na temat demografii, lokalizacji, komputera lub urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Witryną Scribd lub innymi usługami sieciowymi, oraz innych danych analitycznych. Zanonimizowane i zagregowane dane wykorzystywane są w różnych celach, w tym na potrzeby pomiaru poziomu zainteresowania odwiedzających i wykorzystywania poszczególnych elementów i funkcji Witryny i Aplikacji. Zanonimizowane i zagregowane dane nie stanowią Danych osobowych, dzięki czemu Scribd może wykorzystywać tego rodzaju dane na różne sposoby, w tym do celów badawczych, na potrzeby analiz wewnętrznych, badań analitycznych i innych celów dopuszczanych przepisami prawa. Informacje tego rodzaju mogą być udostępniane w ramach Scribd oraz osobom trzecim, do naszych i ich celów, w zanonimizowanej i zagregowanej formie, która uniemożliwia identyfikację Użytkownika. 

3.0 Wybór/Modalności możliwe do wyłączenia 

Użytkownik może nie wyrazić zgody na określone sposoby wykorzystania i ujawniania jego Danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 

3.1 Ogólne

W zakresie, w jakim wyrażona została zgoda na przetwarzanie przez Scribd Danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i wyłączyć tego rodzaju przetwarzanie postępując zgodnie z instrukcją opisaną w niniejszej sekcji 3. Ponadto, przed wykorzystaniem Danych osobowych do jakiegokolwiek nowego celu, na który Użytkownik nie udzielił wcześniej zgody, prześlemy Użytkownikowi informacje na temat nowego celu wykorzystania wraz z możliwością jego wyłączenia. 

Przed przekazaniem Danych wrażliwych osobie trzeciej lub podjęciem przetwarzania Danych wrażliwych do celów innych niż pierwotnie określone lub innych niż wcześniej autoryzowanych przez Podmiot danych, Scribd podejmie kroki nakierowane na uzyskanie wyraźnej zgody (włączenie) każdego z Podmiotów danych. W sytuacjach, gdy zgoda Podmiotu danych na przetwarzanie Danych osobowych jest wymagana na mocy przepisów prawa lub postanowień umownych, spółka Scribd postępowała będzie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami lub postanowieniami. 

3.2 Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefoniczna 

Przycisk „Rezygnacji z subskrypcji” umieszczany jest na górze i dole każdej wiadomości e-mail przesyłanej przez Scribd, aby umożliwić Użytkownikowi wyłączenie tego rodzaju komunikacji. Jednakże, możemy nadal przesyłać wiadomości transakcyjne dotyczące produktów lub usług w odpowiedzi na zamówienie przez Użytkownika tychże. Może również występować konieczność przekazywania pewnych informacji na temat programów i usług Scribd, których przesyłanie nie może być wyłączone – np. informacje dotyczące aktualizacji naszych Warunków użytkowania lub niniejszej Polityki prywatności. 

3.3 Dane kadrowe

W zakresie Danych pracowniczych gromadzonych przez Scribd w kontekście stosunku zatrudnienia, Scribd wykorzystuje tego rodzaju Dane osobowe wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem, zgodnie z bardziej szczegółową informacją w treści sekcji 2.3 powyżej. W przypadku planowanego wykorzystania tego rodzaju Danych osobowych do innych celów, Spółka umożliwi Podmiotom danych wyłączenie możliwości tego rodzaju wykorzystania. 

3.4 „Nie śledzić”

Nie śledzić (Do Not Track - “DNT”) jest jednym z ustawień preferencji w zakresie prywatności dostępnym dla Użytkowników z poziomu niektórych przeglądarek internetowych. DNT umożliwia Użytkownikowi informowanie stron i serwisów internetowych, że nie życzy on sobie, aby pewne informacje na temat jego odwiedzin witryny były gromadzone w czasie i pomiędzy różnymi stronami i serwisami internetowymi. Scribd nie rozpoznaje i nie odpowiada na zgłaszane przez przeglądarkę sygnały DNT. Więcej informacji na temat preferencji „do-not-track” uzyskać można pod adresem http://www.allaboutdnt.org.

 

4.0 Dalsze przekazywanie danych

4.1 Informacje, które udostępniamy

Scribd nie odsprzedaje ani w inny sposób nie ujawnia Danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Polityce prywatności lub za wyraźną zgodą Użytkownika. Scribd wymaga od stron trzecich, którym przekazuje Dane osobowe, zapewnienia poziomu zabezpieczenia Danych osobowych zasadniczo porównywalnego z tym wymaganym przez Scribd (poziom zabezpieczenia prywatności przynajmniej zgodny z wymaganiami Zasad Privacy Shield oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności) oraz powiadomienia Scribd w przypadku powzięcia wiadomości, że obowiązek ten nie może być w dalszym ciągu spełniany.   

4.1.1 Usługodawcy

Scribd może udostępniać Dane osobowe Użytkownika swoim usługodawcom zakontraktowanym w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym (i) świadczenia usług IT i usług powiązanych; (ii) dostarczania informacji i usług zamówionych przez Użytkownika; (iii) przetwarzania płatności; oraz (iv) działań w zakresie obsługi klienta. Informacje na temat płatności są wykorzystywane i przekazywane w celu realizacji zamówienia Użytkownika i mogą być przechowywane przez usługodawcę na potrzeby przyszłych zamówień. 

Spółka Scribd zawarła stosowne umowy z usługodawcami, których postanowienia zabraniają im wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika do celów innych niż związane z realizacją zakontraktowanych usług w naszym imieniu oraz zobowiązują ich do przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa. 

4.1.2 Informacje udostępniane za pośrednictwem funkcji podmiotów zewnętrznych 

Scribd może oferować dodatkowe funkcje, które umożliwiają udostępnianie informacji na temat Użytkownika stronom trzecim (przykładowo Waze). Na życzenie Użytkownika, Scribd będzie w ograniczonym zakresie udostępniać informacje stronie trzeciej w celu umożliwienia stosowania wybranej przez Użytkownika funkcji. Użytkownik zostanie poinformowany o zakresie danych, jakie mogą być przekazywane stronie trzeciej po otrzymaniu instrukcji Użytkownika w zakresie udostępnienia informacji. Prosimy mieć na uwadze fakt, że do wszelkich informacji udostępnianych przez Użytkownika stronom trzecim zastosowanie mieć będą postanowienia polityk prywatności przyjętych przez owe strony trzecie.

Scribd będzie udostępniać dane na temat Użytkownika tak długo, jak Użytkownik korzystał będzie z funkcji oferowanej przez stronę trzecią. Funkcję taką można wyłączyć w każdej chwili zmieniając stosowne ustawienia Scribd z poziomu zakładki Ustawień. 

4.1.3 Partnerzy biznesowi

Scribd może udostępniać Dane osobowe swoim partnerom biznesowym oraz podmiotom powiązanym do celów ów biznesowych naszych i naszych partnerów, lub w celu udostępnienia Użytkownikowi zamówionego przez niego produktu lub usługi. Scribd może również przekazywać Dane osobowe partnerom biznesowym, we współpracy z którymi oferujemy określone produkty lub usługi, lub których produkty lub usługi mogą być naszym zdaniem interesujące dla Użytkownika. W takich przypadkach, nazwa partnera biznesowego wyświetlana będzie obok nazwy Scribd. Scribd wymaga od swoich podmiotów powiązanych i partnerów biznesowych podpisania pisemnego zobowiązania do zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych przechowywanych w naszym imieniu i niewykorzystywania ich do jakichkolwiek celów innych niż te, dla których zostały przekazane.  

4.1.4 Informacje ujawniane z uwagi na bezpieczeństwo nasze i innych

Możemy ujawniać dane dotyczące Użytkownika: (i) jeżeli jest to wymagane w świetle przepisów prawa, na mocy nakazu sądowego lub w toku procesu prawnego; (ii) w odpowiedzi na prawnie uzasadnione żądanie organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów organów bezpieczeństwa wewnętrznego i organów policyjnych; (iii) na potrzeby czynności wyjaśniających w toku postępowania sądowego; (iv) w celu realizacji polityki Scribd lub zawartych umów; (v) w celu egzekucji kwot należnych na rzecz Scribd; (vi) w sytuacjach, w których uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu zapobieżenia obrażeniom ciała lub stratom finansowym lub w związku ze śledztwem lub postępowaniem karnym w sprawie podejrzenia działań spełniających znamiona przestępstwa; lub (vii) jeżeli, działając w dobrej wierze, z innych powodów uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub wskazane. 

Ponadto, od czasu do casu, rejestry serwerów mogą podlegać przeglądowi ze względów bezpieczeństwa – np. w celu wykrycia nieautoryzowanych działań. W takich przypadkach, dane z rejestrów serwerów zawierające adresy IP mogą być udostępniane organom ścigania w celu identyfikacji użytkowników w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie rzeczonych nieautoryzowanych działań. 

4.1.5 Informacje ujawniane w związku z transakcjami biznesowymi

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub przekazywania dowolnych informacji posiadanych na temat Użytkownika w przypadku proponowanego lub faktycznego zakupu, restrukturyzacji, sprzedaży, wynajmu, przedsięwzięcia joint venture, cesji, połączenia lub innego rodzaju przejęcia, zbycia lub finansowania w odniesieniu do części lub całości naszej działalności lub jakichkolwiek aktywów lub akcji (w tym w następstwie upadłości lub innego podobnego postępowania). W takim wypadki Scribd podejmie starania nakierowane na poinstruowanie odbiorcy Danych osobowych w zakresie ich wykorzystywania w zgodzie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 

4.2 Transfer danych 

Wszelkie Dane osobowe przesyłane lub gromadzone przez lub za pośrednictwem Scribd mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie, w tym, między innymi, na terytorium Stanów Zjednoczonych, w chmurze, na naszych serwerach, na serwerach naszych podmiotów powiązanych lub serwerach naszych usługodawców. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane organom ścigania lub innym organom publicznym na mocy wiążącego prawnie wezwania. Przekazując informacje Scribd, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie jego Danych osobowych w rzeczonych lokalizacjach. 

5.0   Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

Użytkownik może zażądać potwierdzenia czy Scribd przetwarza jego dane osobowe, dostępu do Danych osobowych, możliwości sprostowania, zmiany lub usunięcia Danych osobowych w przypadku ich niepoprawności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik może skorzystać z dowolnej z metod określonych w niniejszej Polityce prywatności w celu uzyskania dostępu do danych, otrzymania danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprostowania danych lub usunięcia dotyczących go Danych osobowych przechowywanych przez Scribd. Żądania tego rodzaju rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawa. Choć Scribd dokłada, w dobrej wierze, wszelkich starań w celu umożliwienia osobom dostępu do ich Danych osobowych, w pewnych okolicznościach zapewnienie takie dostępu może być niemożliwe, w tym, między innymi: w sytuacji, gdy informacje zawierają dane podlegające ochronie prawnej, ujawnienie stanowiłoby naruszenie prywatności innych osób lub uzasadnionych praw innych osób, trudności lub koszty zapewnienia dostępu byłyby nieproporcjonalnie duże w porównaniu do zagrożenia dla prywatności osoby występującego w danej sytuacji, lub jeśli dane stanowią informacje zastrzeżone. W przypadku ustalenia przez Scribd, że w danym wypadku konieczne jest ograniczenie dostępu, Użytkownik otrzyma wyjaśnienie powodów takiego stanu rzeczy wraz ze wskazaniem punktu kontaktowego, w którym uzyskać można dodatkowe informacje. W celu ochrony prywatności Użytkowników, Scribd podejmie komercyjne uzasadnione kroki w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika przed udzieleniem dostępu do Danych osobowych lub umożliwieniem wprowadzania jakichkolwiek zmian tychże. 

6.0 Przechowywanie

Scribd przechowuje Dane osobowe otrzymywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności w okresie, w którym Użytkownik korzysta z naszych Usług lub stosownym do celu w jakim zostały zgromadzone, koniecznym w celu zapewnienia produktów i usług, rozstrzygnięcia sporów, ustanowienia obrony prawnej, przeprowadzenia audytów, realizacji uzasadnionych celów biznesowych, egzekucji zawartych umów oraz zapewnienia zgodności z przepisami prawa. 

7.0 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wszelkich Danych osobowych udostępnianych Scribd ma dla nas bardzo duże znaczenie a Scribd podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony Danych osobowych Użytkownika. Niestety, żadna metoda przesyłu danych za pośrednictwem Internetu oraz przechowywania informacji nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Wobec powyższego, choć Scribd dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Danych osobowych Użytkownika, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przekazywanych do

Scribd, zaś Użytkownik przesyła takowe na własne ryzyko. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie swych haseł w tajemnicy. W przypadku powzięcia podejrzenia, że bezpieczeństwo haseł lub Danych osobowych Użytkownika zostało naruszone, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie pod adresem privacy@scribd.com.

8.0 Środki naprawcze/zgodność z przepisami i odpowiedzialność

Jeżeli po zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik postanowi złożyć jakiegokolwiek rodzaju wniosek, pytanie lub zgłoszenie, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@scribd.com.

Scribd dołoży starań, aby odnieść się do wszelkich wątpliwości i rozwiązać wszelkie problemy związane z prywatnością w możliwie najkrótszym czasie. 

Użytkownicy będący obywatelami UE lub Szwajcarii, w których odczuciu Scribd nie dopełnia swych obowiązków wynikających z niniejszej Polityki prywatności, powinni skontaktować się z nami pod podanym powyżej adresem.  W przypadku nierozwiązania zgłoszonego problemu, Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia go do organu ochrony danych osobowych właściwego dla danego Państwa Członkowskiego UE. 

9.0 Inne prawa i ważne informacje.

9.1 Informacje dotyczące dzieci

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Scribd, oferowane usługi i korzyści nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia (a w niektórych jurysdykcjach poniżej 16 roku życia (łącznie „osoby nieletnie”)).

Osoby w wieku poniżej 13 lat (a w niektórych jurysdykcjach poniżej 16 lat) nie mogą korzystać ani uzyskiwać dostępu do Scribd w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. 

Ochrona prywatności młodocianych dzieci ma szczególnie duże znaczenie. Z tego powodu, Scribd nie będzie w sposób świadomy gromadzić ani przechowywać danych pozwalających na indywidualną identyfikację osób nieletnich. W przypadku powzięcia przez Scribd wiadomości, że informacje umożliwiające indywidualną identyfikację osób nieletnich zostały zgromadzone w ramach lub za pośrednictwem usług Scribd, Scribd podejmie stosowne kroki w celu usunięcia takich danych. 

Osoby będące rodzicami lub opiekunami prawnymi osoby nieletniej, która uzyskała członkostwo Scribd proszone są o kontakt ze Scribd pod adresem privacy@scribd.com w celu usunięcia konta takiej osoby nieletniej i usunięcia jej danych osobowych.  

Poniżej wymieniono wybrane zasoby, które mogą pomóc rodzicom i opiekunom prawnym w monitorowaniu i ograniczaniu dostępu dzieci do określonych materiałów i treści dostępnych w

Internecie. Scribd nie firmuje w żaden sposób wymienionych poniżej produktów, informacje te zamieszczone zostały wyłącznie jako nasz wkład w pomoc naszej społeczności.

9.2 Prawa w zakresie prywatności na terenie Kalifornii  

Przepisy stanu Kalifornia zapewniają Użytkownikom będącym mieszkańcami tego stanu prawo do uzyskania od nas, raz do roku, nieodpłatnie, wykazu stron trzecich, którym ujawnione zostały Dane osobowe Użytkownika (jeżeli występują) do ich bezpośrednich celów marketingowych w poprzedzającym roku kalendarzowym, wraz z wyszczególnieniem kategorii Danych osobowych ujawnionych takim stronom trzecim. Scribd nie ujawnia Danych osobowych stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych. 

9.3 Linki do zewnętrznych witryn internetowych

Prosimy zauważyć, że w ramach Scribd mogą pojawiać się linki do zewnętrznych witryn internetowych, umieszczanych dla wygody Użytkowników i w celach informacyjnych. Scribd w żaden sposób nie kontroluje takich zewnętrznych witryn internetowych lub przyjmowanych przez nie polityk prywatności, które mogą różnić się od niniejszej Polityki prywatności. Scribd nie autoryzuje i nie składa jakichkolwiek oświadczeń na temat zewnętrznych witryn internetowych. Wszelkie Dane osobowe, jaki Użytkownik zdecyduje się udostępnić niepowiązanym ze Scribd stronom trzecim nie będą objęte postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Scribd zachęca Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności danej spółki lub witryny internetowej przed udostępnieniem jakichkolwiek Danych osobowych. Niektóre strony trzecie mogą udostępniać posiadane przez siebie Dane osobowe Scribd; tego rodzaju udostępnienie odbywa się zgodnie z polityką prywatności strony udostępniającej, nie niniejszą Polityką prywatności. 

9.4 Zmiany Polityki prywatności 

Scribd może od czasu do czasu i według własnego wyłącznego uznania aktualizować postanowienia niniejszej Polityki prywatności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek istotnych zmian postanowień tejże, Scribd powiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób zgodny z wymogami stosownego prawa. Scribd zachęca Użytkownika do okresowego zapoznawania się z treścią Polityki prywatności w celu uzyskania pełnej wiedzy na temat sposobów ochrony i wykorzystania Danych osobowych przez Scribd oraz świadomości wszelkich istotnych zmian w tym zakresie. Kontynuacja korzystania ze Scribd po opublikowaniu lub ogłoszeniu jakichkolwiek zmian niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczna z akceptacją jej postanowień przez Użytkownika. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą ich publikacji lub ogłoszenia przez Scribd. 

9.5 Informacje kontaktowe

Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, Danych osobowych Użytkownika, naszych praktyk w zakresie ujawniania danych stronom trzecim oraz dostępnych opcji w zakresie zgód Użytkownika prosimy kierować do Scribd na adres: Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107-2594, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: privacy@scribd.com. Na każde zapytanie odpowiadamy w terminie 30 dni od daty otrzymania. w

Polityka prywatności Scribd (Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.)

Czy ten artykuł był pomocny?