Globalna polityka prywatności Scribd, Inc.

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

Mieszkańcy Kalifornii: proszę zapoznać się z Informacja o ochronie prywatności w Kalifornii.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 października 2023 r

1.0 O niniejszej Polityce prywatności; Inne warunki

Everand™, Scribd® i Slideshare® są spółkami zależnymi będącymi w całości własnością Scribd, Inc („Firma”, „My”, „Nasz” lub „Nas”). Następujące dodatkowe warunki, zasady i zasady są wyraźnie włączone do niniejszej Umowy i stanowią wiążącą część niniejszej Umowy, tak jakby zostały w niej w pełni odtworzone:

 1. Globalne warunki użytkowania Scribd, Inc. ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129326 )
 2. Informacja o ujawnianiu informacji o ochronie prywatności w EEA+ ( https://support.scribd.com/hc/articles/9691581824660-EEA-Privacy-Disclosure-Notice )
 3. Umowa subskrybenta Everand ( https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486-Subscriber-Agreement )
 4. Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii ( https://support.scribd.com/hc/articles/360038024311-California-Privacy-Notice )

Niniejsza Polityka prywatności oraz powiązane z nią powiadomienia i ujawnienia stanowią część naszych Globalnych warunków użytkowania i podlegają im. O ile w niniejszej Polityce nie określono inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Globalnych Warunkach użytkowania.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne. Podejmujemy istotne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych („Dane osobowe”) naszych gości, użytkowników i subskrybentów („Ty” lub „Twoje”). W związku z tym udostępniamy niniejszą politykę prywatności („Polityka prywatności” lub „Polityka”), aby poinformować Cię o naszych praktykach dotyczących danych, rodzajach informacji, które gromadzimy oraz sposobie, w jaki zamierzamy wykorzystywać i udostępniać (łącznie „Przetwarzanie”) tych informacji. Informacja. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w trakcie naszej działalności, w tym podczas korzystania przez Ciebie z Usług. Oczekujemy, że Spółka i nasi pracownicy będą chronić Twoje dane i przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności.

Korzystanie z Usług i wszelkich Danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Usług podlega w każdym czasie niniejszej Polityce prywatności, Globalnym warunkom korzystania i wszelkim ujawnieniom regionalnym istotnym dla miejsca, w którym uzyskujesz dostęp do Usług. Klienci w Kalifornii powinni zapoznać się z sekcją 8.2 niniejszej Polityki. Klienci z większego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG+) powinni zapoznać się z sekcją 8.3 niniejszej Polityki.

UZYSKAJĄC DOSTĘP, PRZEGLĄDAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z JAKICHKOLWIEK ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ POLITYKĘ ORAZ ŻE WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA PRZETWARZANIE OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE. JEŚLI DECYDUJESZ SIĘ NA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE JAKICHKOLWIEK SWOICH DANYCH OSOBOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, POTWIERDZASZ, ŻE ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO.

2.0 Gromadzone przez nas dane osobowe i sposób ich wykorzystania

Nasze praktyki dotyczące prywatności oraz Dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie lub od zewnętrznych dostawców usług („Strona trzecia” lub „Strony trzecie”) zależą od Twoich relacji z nami oraz wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji. W tej sekcji opisujemy niektóre sposoby gromadzenia i wykorzystywania przez nas Danych osobowych oraz podstawy prawne takiego działania. Staramy się gromadzić jedynie ograniczoną ilość informacji, które są istotne do celów Przetwarzania zgodnie z opisem w niniejszej Polityce i powiązanych zasadach, o których mowa w Sekcji 1.0.

2.1 Jak zbieramy dane osobowe

Dane, które zbieramy od Ciebie lub na Twój temat, mogą obejmować Dane Osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, adres protokołu internetowego („IP”). Niektóre sposoby przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych mogą obejmować:

 • Przetwarzanie danych osobowych od Ciebie, gdy odwiedzasz Strony, aplikacje, usługi, ankiety, wydarzenia biznesowe lub marketingowe lub korzystasz z nich, a także przy każdej okazji, gdy dostarczamy Ci programy i Usługi;
 • zapewnianie Ci możliwości zarejestrowania się w celu otrzymywania określonych informacji lub Usług, w ramach których możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych (np. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail), abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę;
 • Przetwarzanie niektórych informacji technicznych, w tym między innymi danych nawigacyjnych, nazwy domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu, oprogramowania przeglądarki, z której korzystasz i Twojego systemu operacyjnego, a także daty i godziny dostępu do Usług, w w celu zapewnienia lepszej administracji Usługami, poprawy jakości Twoich doświadczeń podczas interakcji z Usługami oraz wyświetlania reklam produktów i usług opartych na zainteresowaniach, które mogą Cię zainteresować; i/lub
 • Przetwarzanie danych dotyczących kart kredytowych i innych informacji finansowych związanych z płatnościami za towary komercyjne i usługi, które świadczymy Tobie na Twoje żądanie.

2.2 Informacje, które zbieramy ze źródeł zewnętrznych

Możemy przetwarzać dodatkowe informacje o Tobie od stron trzecich w celu sprawdzenia informacji, które nam przekazałeś i zwiększenia naszej zdolności do zapewnienia Ci obsługi klienta oraz informacji o naszych firmach, produktach i usługach. Czasami możemy także oferować opcjonalne funkcje Usługi za pośrednictwem aplikacji lub usługi strony trzeciej. Możemy otrzymywać informacje o Tobie od tych Stron Trzecich, jeśli zdecydujesz się zaakceptować takie oferty.

2.3 Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Usług, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w inny ograniczony sposób, w tym:

 • Dostarczanie informacji i usług, o które prosiłeś. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby dostarczyć Ci informacje, o które prosisz (takie jak informacje o produkcie lub usłudze). Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci określonych programów lub usług, w tym: (a) zarządzania informacjami i ustawieniami Twojego konta; (b) odpowiadanie na Twoje pytania, komentarze i prośby (np. prośby o obsługę klienta i wnioski prawne); (c) zapewnianie dostępu do niektórych obszarów i funkcji; oraz (d) umożliwienie Państwu rejestracji i uczestniczenia w wydarzeniach online i stacjonarnych.
 • Cele administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów administracyjnych, w tym między innymi do: (a) pomiaru Twojego zainteresowania naszymi Witrynami, aplikacjami, programami lub Usługami; b) przeprowadzać wewnętrzną kontrolę jakości; (c) zweryfikować Twoją tożsamość; (d) wysyłać Ci komunikaty dotyczące Witryn, aplikacji, programów, Usług, Twojego konta (kont) i/lub subskrypcji lub wszelkich zmian w zasadach, warunkach lub umowie Spółki; (e) przetwarzać płatności; (f) zapobiegać działaniom zabronionym lub nielegalnym; oraz (g) egzekwować nasze Globalne warunki użytkowania, niniejszą Politykę i inne powiązane zasady.
 • Produkty i usługi marketingowe. Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu dostarczania Ci materiałów na temat ofert, produktów i Usług. Możemy udostępnić Ci te materiały w drodze powiadomienia za pośrednictwem Usług, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub innego powiadomienia elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy współpracować ze stronami trzecimi, aby zapewnić Ci reklamy oparte na zainteresowaniach poprzez automatyczne gromadzenie danych osobowych (np. plików cookie). Możesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w dowolnej niechcianej wiadomości od nas lub kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza żądania dotyczącego praw do prywatności pod adresem https://support.scribd.com/hc/articles/360038016931-Privacy-Rights-Request-Form.
 • Badania i rozwój. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tworzenia niemożliwych do zidentyfikowania anonimowych lub pseudonimowych informacji, które możemy wykorzystać samodzielnie lub łącznie, wraz z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, aby pomóc nam w optymalnym dostarczaniu naszych istniejących produktów i usług lub opracowywać nowe produkty, procesy i usługi.
 • Informacje przesyłane za pośrednictwem Usług. Zgadzasz się, że możemy swobodnie wykorzystywać treść wszelkich komunikatów lub innych informacji przesłanych przez Ciebie za pośrednictwem Witryn, aplikacji lub Usług, w tym wszelkich narracji, obrazów, pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub know-how tam ujawnionych, w celach w dowolnym celu, w tym w zakresie opracowywania, produkcji i/lub marketingu towarów lub usług. Rozumiesz, że nie ujawnimy Twojego nazwiska ani w żaden inny sposób nie upublicznimy faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) udzielisz nam na to pozwolenia; (b) Najpierw wysyłamy Ci powiadomienie, że materiały lub inne informacje, które prześlesz do określonej części witryny, zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z Twoim imieniem i nazwiskiem; lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.
 • Ankiety. Czasami możemy angażować Strony Trzecie do przeprowadzania dobrowolnych ankiet w naszym imieniu. Odpowiedzi można wykorzystać do określenia skuteczności Usług, komunikacji Spółki, kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych. Jeśli weźmiesz udział w ankiecie, podane informacje zostaną wykorzystane wraz z informacjami innych uczestników badania. Zebrane informacje posłużą nam do lepszego poznania Twoich potrzeb oraz jakości produktów i usług, które Ci dostarczamy. Czasami możemy udostępniać pseudonimizowane, zanonimizowane i/lub zagregowane dane stronom trzecim w celach badawczych i analitycznych.
 • Udostępnianie treści znajomym i współpracownikom. Możemy oferować różne narzędzia i funkcjonalności, które umożliwią Ci przekazywanie lub udostępnianie określonych treści. Podane przez Ciebie adresy e-mail będą wykorzystywane do przesyłania dalej lub udostępniania treści i nie będą gromadzone ani w inny sposób wykorzystywane przez Spółkę ani żadne inne Strony Trzecie w jakimkolwiek innym celu.
 • Dane pseudonimowe i anonimowe. W tym, jak opisano w sekcji 2.8 , możemy wykorzystywać i udostępniać Twoje pseudonimizowane, zanonimizowane lub zagregowane informacje w Spółce lub Stronom Trzecim do badań, analiz i wszelkich innych prawnie dozwolonych celów.
 • Ochrona przed oszustwami. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby zapobiegać oszustwom oraz chronić dokładność i integralność transakcji finansowych dokonywanych w ramach Usług. W tym celu możemy udostępniać Dane osobowe stronom trzecim.
 • Inne zastosowania. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do innych celów, dla których mamy uzasadniony interes, takich jak marketing bezpośredni, badania indywidualne lub rynkowe, lub w jakimkolwiek innym celu ujawnionym Państwu w momencie podawania Danych osobowych lub za Państwa zgodą.

2.4 Jak wykorzystujemy dane osobowe (zasoby ludzkie) pracowników

Firma gromadzi dane osobowe od obecnych, przyszłych i byłych pracowników, ich kontaktów w sytuacjach awaryjnych oraz, w razie potrzeby, beneficjentów („Dane dotyczące zasobów ludzkich”). Niektóre wrażliwe dane dotyczące zasobów ludzkich, takie jak szczegóły dotyczące zdrowia i niepełnosprawności, w tym zdrowia psychicznego, zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich, są gromadzone wyłącznie tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo i są wykorzystywane i ujawniane wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych, chyba że pracownik wyrazi zgodę na takie gromadzenie lub ujawnienie. Przetwarzamy Twoje dane dotyczące zasobów ludzkich wyłącznie w celach biznesowych. Takie zastosowania obejmują:

 • ocena kwalifikacji do poszczególnych stanowisk i zadań;
 • administracja personelem, w tym świadczenia, komunikacja, działania i udogodnienia;
 • wynagrodzenia, w tym administracja premiami i długoterminowymi motywacjami, administracja planami akcyjnymi, analiza wynagrodzeń, w tym monitorowanie pracy w godzinach nadliczbowych i zgodności z prawem pracy oraz programy uznawania firm;
 • zgodność z obowiązującymi wymogami ustawowymi i regulacyjnymi;
 • przeprowadzanie przeglądów wyników;
 • ustalenie uprawnień do wstępnego zatrudnienia, w tym weryfikacja referencji i kwalifikacji;
 • zarządzanie skargami;
 • nawiązanie kontaktów w przypadku sytuacji awaryjnej;
 • audyty wewnętrzne lub zewnętrzne Spółki;
 • przetwarzanie wydatków pracowniczych i opłat za podróże;
 • świadczenie usług zdalnego helpdesku i wsparcia IT;
 • zarządzanie przepływem pracy, przydzielanie, zarządzanie i administrowanie projektami.

Podane sposoby wykorzystania nie są wyczerpujące i możemy również gromadzić podobne lub powiązane informacje zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, za pomocą dostarczonych lub opublikowanych powiadomień zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie dozwolonym przez prawo pracownicy mogą poprosić o dostęp do danych osobowych w celu ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 10.

2.5 Poczta bezpośrednia, poczta elektroniczna i telemarketing wychodzący

Możemy okresowo wysyłać Ci informacje o nas, naszych partnerach biznesowych i/lub nadchodzących ofertach specjalnych i wydarzeniach za każdym razem, gdy podajesz nam dane osobowe lub gdy uzyskujemy Twoje dane osobowe od stron trzecich. Możesz odrzucić tę komunikację, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 3.1.

2.6 Pliki cookie, informacje analityczne i reklamy oparte na zainteresowaniach

Zarówno my, jak i Strony trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje w naszych Witrynach, aplikacjach i usługach, możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych, pamięci lokalnej i innych technologii („Technologie”) w celu automatycznego gromadzenia informacji o Tobie, gdy Dostęp do Usług uzyskujesz za pomocą komputera, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia („Urządzenie”).

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce Twojego Urządzenia w celu przechowywania Twoich preferencji. Aby uzyskać informacje na temat akceptowania lub odrzucania plików cookie (w tym plików cookie stron trzecich), kliknij łącze „Preferencje dotyczące plików cookie” w stopce Witryn. Jeśli nie zezwolisz na używanie plików cookie w naszej usłudze, Witryny mogą nie działać poprawnie.
 • Znacznik pikselowy (lub sygnał nawigacyjny w sieci Web) to fragment kodu osadzony na stronie Witryny, który zbiera informacje o Twoim zaangażowaniu na tej stronie.
 • Korzystamy z Google Analytics w celu gromadzenia informacji dotyczących zachowań i danych demograficznych odwiedzających w niektórych naszych Usługach. Dane te nie są powiązane z żadnymi Danymi Osobowymi. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Możesz zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania przez Google danych generowanych w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nasze zastosowania takich Technologii można podzielić na następujące ogólne kategorie:

 • Operacyjnie konieczne. Możemy wykorzystywać pewne Technologie, które są niezbędne do świadczenia naszych Usług; które są niezbędne do identyfikowania nieprawidłowych zachowań Serwisu, zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa; lub które umożliwiają Ci dostęp do naszych Usług i korzystanie z nich.
 • Związane z wydajnością.  Możemy wykorzystywać określone Technologie w celu oceny wydajności naszych Usług, w tym w ramach naszej analizy sposobu, w jaki korzystasz z Witryn i aplikacji, w celu ustalenia, czy wszedłeś w interakcję z naszymi wiadomościami, w celu ustalenia, czy oglądałeś element lub łącze, lub w celu ulepszenia naszych Usług.
 • Powiązane z funkcjonalnością. Możemy wykorzystywać określone Technologie, aby zaoferować Ci ulepszoną funkcjonalność podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich. Może to obejmować identyfikację Ciebie podczas logowania się do naszych witryn lub śledzenie Twoich konkretnych preferencji, zainteresowań lub elementów przeglądanych w przeszłości, abyśmy mogli ulepszyć prezentację treści w naszych witrynach.
 • Związane z reklamą lub targetowaniem. Możemy wykorzystywać pliki cookie i sygnały nawigacyjne stron trzecich lub własne, w celu dostarczania treści, w tym reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, w naszych Usługach lub witrynach stron trzecich. Obejmuje to korzystanie z technologii w celu zrozumienia przydatności reklam i treści, które zostały Ci dostarczone, np. tego, czy kliknąłeś reklamę.

Współpracujemy z Publisher First, Inc. dba Freestar („Freestar”) w celu umieszczania reklam w Witrynach, a Freestar będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane do celów reklamowych. Dane gromadzone przez firmę Freestar podlegają polityce prywatności dostępnej pod adresem https://freestar.com/privacy-policy/.

Jeśli chcesz zrezygnować z technologii, możesz to zrobić poprzez ich zablokowanie, usunięcie lub wyłączenie, jeśli pozwala na to Twoja przeglądarka lub urządzenie. Odwiedź https://optout.networkadvertising.org/ , aby dowiedzieć się więcej o rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach.

2.7 Urządzenia mobilne i aplikacje

Nasze aplikacje mobilne będą od czasu do czasu zbierać Dane osobowe (np. rodzaj urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, z którego korzystasz, ustawienia Twojej aplikacji itp.), gdy z nich korzystasz. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić Ci obsługę klienta, ulepszać nasze aplikacje i usługi, opracowywać nowe aplikacje i usługi oraz zgodnie z innymi postanowieniami niniejszej Polityki prywatności lub innych powiadomień, które możemy okazjonalnie udostępniać.

2.8 Informacje anonimowe, pseudonimowe i zbiorcze

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i inne informacje o Tobie w celu tworzenia danych zanonimizowanych, pseudonimizowanych i/lub zagregowanych („pozbawionych możliwości identyfikacji”). Dane pozbawione cech identyfikacyjnych, których celem jest uniemożliwienie komukolwiek identyfikacji Użytkownika i zasadniczo nie są uważane za dane osobowe. Możemy wykorzystywać dane pozbawione cech identyfikacyjnych do badań, analiz, analiz i wszelkich innych prawnie dozwolonych celów. Możemy udostępniać dane pozbawione cech identyfikacyjnych w ramach Spółki i stronom trzecim dla naszych lub ich celów.

3.0 Jak zrezygnować z niektórych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych

Możesz zrezygnować z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza wniosku dotyczącego praw do prywatności lub wysyłając wiadomość e-mail na adres private@scribd.com. Musisz podać odpowiednie informacje niezbędne nam do zidentyfikowania Ciebie i Twojego konta. Możemy skontaktować się z Tobą w celu realizacji Twojej prośby. Całkowite usunięcie Twoich danych osobowych spowoduje utratę możliwości dostępu do Usług i korzystania z nich.

Zanim wykorzystamy Twoje dane osobowe w jakimkolwiek nowym celu, na który wcześniej nie wyraziłeś zgody, przekażemy informacje dotyczące nowego celu i damy Ci możliwość rezygnacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać Twoją wyraźną zgodę (opt-in) w obszarach, w których taka zgoda jest wymagana przez prawo, przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronie trzeciej lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celu innym niż pierwotny cel lub cel późniejszy autoryzowane przez Ciebie.

3.1 Komunikacja e-mailowa i telefoniczna

Umieszczamy link „Anuluj subskrypcję” w treści naszych niechcianych e-maili marketingowych lub informacyjnych, dzięki czemu możesz zrezygnować z przyszłej komunikacji. Możemy nadal wysyłać Ci e-maile dotyczące Twoich zakupów i transakcji lub e-maile związane ze wsparciem w związku z oczekującymi lub poprzednimi zgłoszeniami do pomocy technicznej, które złożyłeś u nas. Nie będziesz mieć możliwości rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, które jesteśmy prawnie zobowiązani do wysyłania (np. powiadomień o aktualizacjach niniejszej Polityki prywatności), chyba że całkowicie zerwiesz z nami swoją relację.

3.2 Dane dotyczące zasobów ludzkich

Wszelkie dane osobowe, które otrzymamy w związku ze stosunkiem pracy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem, jak opisano szerzej w sekcji 2.4. Jeżeli zamierzamy wykorzystywać te dane osobowe w jakimkolwiek innym celu, zapewnimy pracownikowi możliwość rezygnacji z takiego wykorzystania.

3.3 Ustawienie przeglądarki „Nie śledź”.

Do Not Track („DNT”) to niestandardowa funkcja prywatności dostępna w niektórych starszych przeglądarkach internetowych. Ponieważ większość nowoczesnych przeglądarek domyślnie oferuje lepsze funkcje bezpieczeństwa, nasze Witryny nie rozpoznają starszych sygnałów DNT ani nie odpowiadają na nie. Zamiast tego nowi Użytkownicy zostaną poproszeni o ustawienie preferencji dotyczących plików cookie i prywatności.

4.0 Informacje, które udostępniamy

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy Twoich danych osobowych, chyba że nam na to pozwolisz lub gdy jest inaczej opisane w niniejszej Polityce prywatności. Staramy się wymagać od Stron Trzecich, którym ujawniamy Dane Osobowe, aby chroniły je przy użyciu standardów zasadniczo podobnych do wymaganych przez nas (i co najmniej na tym samym poziomie ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa) oraz aby powiadamiały nas, jeśli podejmą decyzję nie mogą już spełniać tego obowiązku.

4.1 Informacje, które udostępniamy dostawcom usług

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują określone usługi w naszym imieniu, w tym (i) świadczenie technologii informatycznych (IT) i usług pokrewnych; (ii) dostarczanie informacji i usług, o które prosiłeś; (iii) przetwarzanie płatności; (iv) zapobieganie oszustwom; oraz (v) działalność w zakresie obsługi klienta. Informacje dotyczące płatności będą wykorzystywane i udostępniane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zamówienia i mogą być przechowywane przez Stronę Trzecią w celu zapobiegania oszustwom i przyszłych zamówień. Zawarliśmy odpowiednie umowy z usługodawcami, które zabraniają im wykorzystywania lub udostępniania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania zakontraktowanych usług w naszym imieniu lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

4.2 Informacje, które udostępniamy funkcjom stron trzecich

Możemy oferować funkcje umożliwiające dostęp lub udostępnianie treści witrynom i aplikacjom mediów społecznościowych Osób Trzecich, forom dyskusyjnym, blogom, wiki i innym usługom Osób Trzecich. Będziemy udostępniać Stronie Trzeciej jedynie te ograniczone Dane Osobowe, które są niezbędne w aby włączyć wybraną przez Ciebie funkcję tak długo, jak będziesz korzystać z funkcji Strony Trzeciej. Zanim udostępnimy Ci możliwość ich udostępnienia, poinformujemy Cię, jakie informacje może otrzymać Osoba Trzecia. Należy pamiętać, że wszelkie informacje przekazane Stronie Trzeciej będą podlegać polityce prywatności tej Strony Trzeciej. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z funkcji stron trzecich.

Jeśli korzystasz z zasobów Strony Trzeciej za pośrednictwem jednej z naszych Usług, możemy gromadzić Dane Osobowe, abyśmy mogli zapewnić Ci dostęp do Usług oferowanych przez nas lub Stronę Trzecią; oraz możemy mieć dostęp do wszelkich informacji, które udostępniasz publicznie za pośrednictwem zasobów strony trzeciej (takich jak Twoja nazwa użytkownika, komentarze, posty i kontakty) oraz wszelkich innych informacji, na dostęp których nam pozwolisz. Prosimy dokładnie rozważyć, jakie dane osobowe udostępniasz innym osobom, korzystając z zasobów stron trzecich.

4.3 Informacje, które udostępniamy partnerom biznesowym

Możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym i podmiotom stowarzyszonym dla wewnętrznych celów biznesowych naszych i naszych podmiotów stowarzyszonych lub w celu zapewnienia Państwu zamówionego produktu lub usługi. Możemy również przekazywać Dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi możemy wspólnie oferować produkty lub usługi lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. W takich przypadkach nazwa naszego partnera biznesowego będzie widoczna obok naszej. Zawieramy odpowiednie umowy z naszymi podmiotami stowarzyszonymi i partnerami biznesowymi, aby zachować poufność i bezpieczeństwo wszelkich Danych osobowych przechowywanych przez nich w naszym imieniu oraz ograniczyć ich wykorzystanie do celu, dla którego zostały przekazane.

4.4 Informacje ujawniane w celu ochrony naszej i innych osób

Możemy ujawnić informacje o Tobie: (i) jeśli wymaga tego od nas prawo, nakaz sądowy lub inny wystarczający proces prawny; (ii) w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa; (iii) w ramach postępowania wyjaśniającego w postępowaniu sądowym; (iv) w celu egzekwowania naszych zasad lub umów; (v) w celu ściągnięcia należnych nam kwot; (vi) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem lub ściganiem w sprawie podejrzenia lub faktycznej nielegalnej działalności; lub (vii) jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub wskazane z innego powodu. Dane dziennika serwera zawierające adresy IP mogą być udostępniane organom ścigania na podstawie nakazu sądowego lub wezwania do sądu w celu umożliwienia im identyfikacji użytkowników w związku z dochodzeniem dotyczącym nielegalnych działań. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępnienia Twoich danych osobowych jakiejkolwiek stronie trzeciej, jeśli uznamy, że udostępnienie takich informacji może być dla Ciebie bezprawnie szkodliwe.

4.5 Informacje ujawniane w związku z transakcjami biznesowymi

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia lub przekazania Twoich danych w przypadku proponowanego lub faktycznego zakupu, jakiejkolwiek reorganizacji, sprzedaży, najmu, fuzji, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, połączenia lub innego rodzaju przejęcia, zbycia lub finansowania całości lub dowolnej części naszej działalności lub jakichkolwiek aktywów lub udziałów firmy (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Jeżeli takie zdarzenie nastąpi, dołożymy wszelkich starań, aby poinstruować osobę przejmującą, aby wykorzystała Twoje dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

4.6 Transgraniczne przesyłanie danych

Dane osobowe, które wysyłamy lub zbieramy, mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie, w tym między innymi na naszych serwerach, serwerach naszych podmiotów stowarzyszonych oraz serwerach naszych usługodawców w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Przekazując nam informacje, wyrażasz zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w tych lokalizacjach.

5.0 Twoje prawa do prywatności

Możesz potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, poprosić o dostęp do Twoich danych osobowych i poprosić o poprawienie, zmianę lub usunięcie Twoich danych osobowych. Jeżeli obowiązujące prawo stanowi inaczej, możesz skorzystać z dowolnej metody określonej w niniejszej Polityce prywatności, aby poprosić o dostęp, otrzymać (przenieść), ograniczyć przetwarzanie, poprosić o sprostowanie lub zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Danych osobowych o Tobie. Takie żądania będą przetwarzane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w zakresie możliwym na mocy niniejszej Polityki prywatności.

Dołożymy wszelkich starań, aby w dobrej wierze zapewnić Ci dostęp do Twoich Danych osobowych, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy w stanie zapewnić dostępu, w tym między innymi: (i) gdy informacje zawierają tajemnicę prawną; (ii) naruszyłoby prywatność innych osób lub inne uzasadnione prawa; (iii) gdy obciążenie lub koszt zapewnienia dostępu byłyby nieproporcjonalne do ryzyka dla Twojej prywatności. Jeśli stwierdzimy, że dostęp powinien zostać ograniczony w jakimkolwiek konkretnym przypadku, przedstawimy Państwu wyjaśnienie powodów podjęcia takiej decyzji oraz punkt kontaktowy w przypadku dalszych zapytań. Aby chronić Twoją prywatność, podejmiemy uzasadnione pod względem handlowym kroki w celu sprawdzenia Twojej tożsamości przed udzieleniem dostępu do Twoich danych osobowych lub wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w nich.

6.0 Przechowywanie danych

Przechowujemy Dane Osobowe, które otrzymujemy zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności tak długo, jak korzystasz z naszych Usług lub jeśli jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, dostarczania naszych produktów i usług, rozstrzygania sporów, ustanawiania obrony prawnej , przeprowadzać audyty, realizować uzasadnione cele biznesowe, egzekwować nasze umowy i przestrzegać obowiązujących przepisów.

7.0 Bezpieczeństwo danych

Chociaż stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przesyłasz, i robisz to na własne ryzyko. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swoich własnych haseł. Jeśli masz powody sądzić, że Twoje hasła i/lub Dane osobowe nie są już bezpieczne, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym pod adresemprivacy@scribd.com.

8.0 Inne prawa; Ważna informacja

8.1 Informacje dotyczące osób nieletnich

Ze względu na charakter naszej działalności usługi i korzyści nie są kierowane do osób poniżej 13 roku życia, a w niektórych jurysdykcjach poniżej 18 roku życia (łącznie „Małoletni” lub „Nieletni”). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu w żadnym momencie i w żaden sposób bez zezwolenia. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie możesz w ogóle korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie danych osobowych osób nieletnich poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe osób nieletnich zostały zebrane w ramach którejkolwiek z naszych Usług lub za jej pośrednictwem, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym Osoby Niepełnoletniej, która dołączyła i/lub subskrybuje którąkolwiek z Usług, skontaktuj się z nami pod adresem prywatność@scribd.com, aby zamknąć konto Osoby Niepełnoletniej i usunąć informacje.

8.2 Prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych

Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w Stanach Zjednoczonych w zakresie, w jakim jest to możliwe dla firm działających w stanie Kalifornia. Prawo stanu Kalifornia upoważnia mieszkańców Kalifornii do zwrócenia się do nas z prośbą o powiadomienie opisujące, jakie kategorie danych osobowych zbieramy, z jakich źródeł, w jakim celu i komu udostępniamy takie informacje. Prawo stanu Kalifornia zapewnia również mieszkańcom Kalifornii prawo do żądania dostępu do niektórych danych osobowych i ich usunięcia, sprawdzania, czy dane osobowe są udostępniane, a także do rezygnacji ze „sprzedaży” danych osobowych. Aby zrozumieć, w jaki sposób przestrzegamy praw stanu Kalifornia, składać wnioski dotyczące tych praw oraz aby dowiedzieć się więcej o tym, jak prawo stanu Kalifornia definiuje dane osobowe, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii pod adresem https://support.scribd.com/hc/articles /360038024311-Informacja o ochronie prywatności w Kalifornii.

8.3 Ujawnianie informacji na terenie EOG+

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG+”). Informacje dotyczące regionu EOG+ są dostępne pod adresem https://support.scribd.com/hc/articles/9691581824660-EEA-Privacy-Disclosure-Notice.

8.4 Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas obsługiwane. Witryny internetowe stron trzecich i praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych, a my nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat witryn internetowych stron trzecich. Wszelkie Dane Osobowe, które zdecydujesz się przekazać niepowiązanym Stronom Trzecim, nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze wszystkimi odpowiednimi politykami prywatności przed udostępnieniem komukolwiek swoich danych osobowych. Niektóre Strony Trzecie mogą zdecydować się na udostępnienie nam Danych Osobowych swoich użytkowników; że udostępnianie podlega polityce prywatności tej firmy, a nie niniejszej Polityce prywatności.

9.0 Zmiany w Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Twoje dane oraz aby być świadomym wszelkich zmian w Polityce. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na stronie https://scribd.com/privacy. Możesz określić, kiedy ostatnio zmieniliśmy niniejszą Politykę, korzystając z legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” powyżej. Korzystanie z Witryny po zmianach w niniejszej Polityce będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian; pod warunkiem jednak, że jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce nie będą miały zastosowania z mocą wsteczną do wszelkich roszczeń lub sporów pomiędzy Tobą a nami w związku z niniejszą Polityką, które powstały przed datą „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” mającej zastosowanie do tej wersji niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka może nie odzwierciedlać obowiązujących lub niedawnych przepisów.

10.0 Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Twoje pytania dotyczące naszej Polityki prywatności i praktyk, wysyłane pocztą elektroniczną na adres private@scribd.com lub pocztą na adres: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś obywatelem UE, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i uważasz, że nie przestrzegamy warunków niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli jakikolwiek wniosek pozostanie nierozpatrzony, możesz skontaktować się z krajowym organem ochrony danych w swoim państwie członkowskim UE.

Czy ten artykuł był pomocny?