Ogólne warunki użytkowania

Article author
Jason
  • Zaktualizowano

Zob. również Polityka prywatności, Ogólna umowa z przesyłającym treści, oraz Postanowienia w zakresie działań i treści niedozwolonych. Informacje na temat płatności i rachunków Scribd Unlimited, rezygnacji z abonamentu i ograniczeń znaleźć można wUmowie abonenckiej.

1 sierpnia 2019 r.

Scribd to witryna internetowa, aplikacja mobilna i powiązana firma usługowa, która zapewnia konsumpcję i publikację treści cyfrowych w formie pisemnej i dźwiękowej. Niniejsze Ogólne warunki użytkowania („Warunki”) określają warunki, na których Scribd oferuje dostęp do korzystania i korzystania ze Scribd.com („Witryna”), aplikacji mobilnej Scribd („Aplikacja”) i wszystkich usługi świadczone przez Scribd („Usługi”).

Scribd jest własnością i jest zarządzana w Stanach Zjednoczonych przez Scribd, Inc. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub Wielkiej Brytanii, niniejsze warunki stanowią umowę między Tobą a Scribd Netherlands BV Jeśli nie mieszkasz w EOG lub w Wielkiej Brytanii, niniejsze warunki stanowią umowę między Tobą a Scribd, Inc. Dla celów niniejszych Warunków, Scribd, Inc. i Scribd Netherlands BV są łącznie określane jako „Scribd”.

Termin „Konto” stosowany jest jako odniesienie do podstawowego konta Scribd utrzymywanego przez Użytkownika indywidualnego lub pojedynczy podmiot („Ty”, „Użytkownik” lub łącznie „Użytkownicy”). Terminy „Abonament”, „Płatne członkostwo” i „Członkostwo” odnoszą się do któregokolwiek z płatnych abonamentów pozwalających właścicielom Kont na dostęp do treści płatnych i limitowanych („Treści abonenckie”).

Poniższe Ogólne warunki użytkowania stanowią wiążącą umowę prawną zawieraną pomiędzy Użytkownikiem indywidualnym lub pojedynczym podmiotem a spółką Scribd w zakresie użytkowania Witryny i Aplikacji. W przypadku dostępu i korzystania z Usług w imieniu przedsiębiorstwa (przykładowo pracodawcy) lub innego podmiotu prawnego, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełnomocnictwo pozwalające mu na związanie tego rodzaju podmiotu postanowieniami niniejszych Warunków. W takim wypadku, określenia „Użytkownik” i „Użytkownika” odnosić się będą do rzeczonego podmiotu.

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW. REJESTRACJA W SERWISIE, UZYSKANIE DOSTĘPU, PRZEGLĄDANIE TREŚCI, PUBLIKACJA, POBRANIE TREŚCI, WYKUPIENIE ABONAMENTU LUB INNE WYKORZYSTANIE SCRIBD KAŻDOCZEŚNIE OZNACZA POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZROZUMIENIEM I AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z SCRIBD W SPOSÓB OPISANY W USTĘPIE 12.2 PONIŻEJ.

INFORMACJA NA TEMAT ARBITRAŻU: O ILE W TERMINIE 30 DNI OD DATY AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE ZOSTANIE PRZESŁANE POWIADOMIENIE O WYŁĄCZENIU ARBITRAŻU ZGODNIE Z PROCEDURĄ WYŁĄCZENIA OKREŚLONĄ W USTĘPIE „ROZSTRZYGANIE SPORÓW” PONIŻEJ, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM OKREŚLONYCH RODZAJÓW SPORÓW OKREŚLONYCH W USTĘPIE „ROZSTRZYGANIE SPORÓW” PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW MOGĄCYCH WYNIKNĄĆ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SCRIBD W DRODZE WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA POZWÓW SĄDOWYCH LUB UCZESTNICTWA W CHARAKTERZE POWODA LUB CZŁONKA JAKIEJKOLWIEK DOMNIEMANEJ GRUPY W TOKU WSZELKIEGO RODZAJU POZWÓW ZBIOROWYCH LUB POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

1. Dostępność.

Usługi Scribd nie są dostępne dla osób poniżej wieku pełnoletności obowiązującym w ich miejscu zamieszkania oraz dla jakichkolwiek Użytkowników, których dostęp do Scribd został administracyjnie zawieszony lub odebrany. W przypadku wykorzystywania lub tworzenia Konta w imieniu przedsiębiorstwa, podmiotu prawnego lub organizacji (łącznie „Podmiot”), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada uprawnienia pozwalające na związanie rzeczowego Podmiotu postanowieniami niniejszych Warunków; Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki w imieniu Podmiotu. KORZYSTANIE ZE SCRIBD JEST JEDNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM spełniania wymogów dostępności określonych w niniejszym Ustępie. Każdocześnie, Użytkownik oświadcza, że jest w wieku powyżej przynajmniej 13 lat, ponieważ usługi Scribd nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia.

2. Prywatność; Warunki dodatkowe.

Prywatność Użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Nasza Polityka prywatności zostaje niniejszym włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie. Prosimy uważnie zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności określających zasady gromadzenia, wykorzystania i ujawniania przez nas danych osobowych Użytkowników. Użytkownik niniejszym potwierdza i akceptuje, że korzystanie z Usług podlega postanowieniom Polityki prywatności.

Postanowienia Umowy abonenckiej, Ogólnej umowy z przesyłającym treści, oraz Warunków w zakresie kart podarunkowych/członkostwa podarunkowego niniejszych zostają również włączone do tych Warunków przez odniesienie.

3. Indywidualne funkcje i Usługi.

Korzystając ze Scribd, Użytkownik podlegał będzie dodatkowym wytycznym, zasadom i informacjom mającym zastosowanie do poszczególnych usług i funkcji, jakie mogą być ogłaszane od czasu do czasu („Wytyczne”). Wszelkie tego rodzaju Wytyczne zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

4. Abonament.

Scribd oferuje dostęp do płatnych i limitowanych treści w formie Abonamentu. Posiadanie Abonamentu umożliwia Użytkownikowi dostęp do nieograniczonej ilości ebooków i audiobooków w okresie abonamentowym. Dostęp do tego rodzaju treści i powiązane transakcje zakupu podlegają postanowieniomUmowy abonenckiej.

5. Zmiany niniejszych Warunków i Usług.

Scribd zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usuwania, według własnego uznania, części niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych dodatkowych warunków lub powiadomień, w tym zawartych w treści Umowy abonenckiej, Ogólnej umowy z przesyłającym treści, Postanowienia w zakresie działań i treści niedozwolonych oraz Warunków w zakresie kart podarunkowych/członkostwa podarunkowego, w dowolnym czasie. W przypadku wystąpienia takich zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony w drodze publikacji zmodyfikowanych Warunków pod tym adresem lub w drodze innego rodzaju powiadomienia. Kontynuacja użytkowania Scribd po dacie publikacji zmian jest równoznaczne z wiążącą dla Użytkownika akceptacją rzeczowych zmian. Możemy zmieniać lub anulować udostępnianie całości lub części Usług w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania.

6. Ustawa Digital Millennium Copyright Act.

Scribd stosuje się do przepisów w zakresie praw autorskich i oczekuje tego samego od swoich użytkowników. Zgodnie z przyjętą polityką, w określonych okolicznościach Scribd usuwa Konta osób w nagminnie naruszających o podejrzewanych o nagminne naruszanie praw własności intelektualnej. Polityka i procedury przyjęte przez Scribd w zakresie praw autorskich określone zostały szczegółowo w Centrum zasobów w zakresie praw autorskich.

7. Przyznanie licencji Scribd.

7.1 Przyznanie licencji na wykorzystanie aplikacji mobilnej Scribd

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków, Scribd niniejszym przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i dowolnie odwoływalną licencję na pobranie i instalację kopii Aplikacji na dowolnym urządzeniu przenośnym lub komputerze posiadanym lub wykorzystywanym przez Użytkownika oraz na wykorzystywanie rzeczonej kopii

Aplikacji wyłącznie do celów użytkowania osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może tworzyć kopii Aplikacji, za wyjątkiem uzasadnionej liczby kopii tworzonych w celach archiwalnych lub jako kopie zapasowe. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w treści niniejszych Warunków, Użytkownik nie może: (i) kopiować, modyfikować ani tworzyć produktów pochodnych w oparciu o Aplikację; (ii) rozpowszechniać, przenosić, pod-licencjonować, wynajmować ani wypożyczać Aplikacji na rzecz jakichkolwiek osób trzecich; (iii) odtwarzać, dekompilować ani dekomponować Aplikacji; oraz (iv) udostępniać funkcji Aplikacji wielu użytkownikom w jakiejkolwiek formie. Scribd niniejszym zastrzega wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostają w sposób jednoznaczny udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków.

7.2 Przyznanie licencji na pobieranie treści.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków, Scribd niniejszym przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i dowolnie odwoływalną licencję na wyświetlanie, pobieranie (w tym między innymi pobieranie na urządzenie przenośne), drukowanie i zlecanie drukowania wybranych treści do użytku osobistego, z zastrzeżeniem prawa Scribd do ograniczenia lub zablokowania tych funkcji na prośbę osób przesyłających treści lub z własnej inicjatywy. „Wybrane treści”, dla których udzielana jest licencja na mocy niniejszego ustępu 7.2 nie obejmują treści abonenckich (zgodnie z definicją w treści Umowy abonenckiej). Warunki mające zastosowanie w tym zakresie ujęto w treści Umowy abonenckiej.

7.3 Zastrzeżenie praw.

Scribd niniejszym zastrzega wszelkie prawa, które nie zostają w sposób jednoznaczny udzielone na mocy niniejszych Warunków.

7.4 Zapobieganie nieuprawnionemu wykorzystaniu.

Scribd zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich kroków prawnych koniecznych w celu uniemożliwienia nieuprawnionego lub niedozwolonego wykorzystania.

8. Wyłączenie odpowiedzialności w odniesieniu do treści.

Użytkowni rozumie, że korzystając ze Scribd może napotykać treści pochodzące z różnego rodzaju źródeł, zaś Scribd nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, użyteczność lub prawa własności intelektualnej związane z tego rodzaju treściami. Ponadto Użytkownik rozumie i potwierdza, że może wchodzić w kontakt z treściami o charakterze nieprawdziwym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub budzącymi sprzeciw oraz zgadza się odstąpić i niniejszym odstępuje od prawa to dochodzenia roszczeń lub zadośćuczynień w świetle prawa lub na zasadzie słuszności od Scribd w powyższym zakresie. Scribd nie autoryzuje żadnych treści bądź opinii, zaleceń lub porad tamże wyrażonych i w sposób jednoznaczny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z tego rodzaju treściami. W przypadku otrzymania zgłoszenia o treści rzekomo niezgodnej z postanowieniami niniejszych Warunków, Scribd może podjąć czynności sprawdzające w celu sprawdzenia prawdziwości wniesionego zgłoszenia i zdecydować, według własnego wyłączanego uznania, o usunięciu takich treści, zastrzegając sobie przy tym prawo do dokonania takiego usunięcia w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Scribd nie zezwala na działania stanowiące naruszenie praw autorskich.

9. Niedozwolone działania.

Przyświecającym nam celem jest tworzenie doświadczenia umożliwiającego każdemu Użytkownikowi czytanie i słuchanie treści w wygodnym i bezpiecznym otoczeniu. Aby umożliwić nam realizację tego celu, stworzyliśmy określone służące temu zasady. Obok zasad ogólnych określonych poniżej, zastosowanie mają dodatkowe ograniczeni określone w treści Postanowienia w zakresie działań i treści niedozwolonych.

KORZYSTAJĄC ZE SCRIBD UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

9.1 nie wykorzystywać Scribd do jakichkolwiek celów innych niż odbiór oryginalnych i stosownie licencjonowanych treści, dodawanie Informacji opisowych i/lub uzyskiwanie dostępu do Scribd w zakresie Usług oferowanych przez Scribd („Informacje opisowe” oznaczają tytuł i opis dodawany do Treści Użytkownika przez Użytkowników przesyłających takie treści);

9.2 nie wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, odsprzedawać, policencjonować, rozpowszechniać, udostępniać i w jakikolwiek inny sposób przekazywać licencji udzielonych na mocy niniejszych Warunków bądź jakichkolwiek Materiałów (zgodnie z definicję w sekcji 13 poniżej);

9.3 nie publikować, przesyłać bądź rozpowszechniać jakichkolwiek treści i/lub Informacji opisowych o charakterze oszczerczym, zniesławiającym lub nieprawdziwym.

9.4 nie publikować, przesyłać bądź rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub Informacji opisowych stanowiących naruszenie prawa lub mogących być w uzasadniony sposób uznane przez inne osoby za budzące sprzeciw, obraźliwe, nieprzyzwoite, pornograficzne, naruszające prywatność innych osób, napastliwe, stanowiące pogróżkę, żenujące, niepokojące, wulgarne, promujące nienawiść, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym bądź w inny sposób niestosowne;

9.5 nie podszywać się pod inne osoby lub podmioty, nie powoływać się w sposób niezgodny z prawdą na związki z innymi osobami lub podmiotami, nie uzyskiwać dostępu do Kont innych osób bez ich zgody, nie fałszować podpisów cyfrowych innych osób, nie podawać niezgodnych z prawdą informacji na temat źródła, charakteru lub treści informacji udostępnianych za pośrednictwem Scribd oraz nie podejmować innych podobnych nieuczciwych działań;

9.6 nie usuwać informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności intelektualnej dotyczących Scribd lub powiązanych z jakimikolwiek treściami udostępnianymi za pośrednictwem Scribd;

9.7 nie publikować niechcianych ofert, reklam czy propozycji, nie przesyłać niechcianych wiadomości i innych form spamu do innych Użytkowników Scribd. Zobowiązanie to odnosi się między innymi do niechcianych form reklamy, materiałów promocyjnych lub innych materiałów handlowych, masowej wysyłki reklam handlowych, łańcuszków pocztowych, ogłoszeń informacyjnych, próśb o wsparcie działań charytatywnych czy złożenie podpisu pod petycją;

9.8 nie wykorzystywać Scribd do jakichkolwiek celów o charakterze nielegalnym lub stojących w sprzeczności jakichkolwiek przepisów lokalnych, stanowych, krajowych czy międzynarodowych, w tym między innymi przepisów w zakresie własności intelektualnej i innych praw własności oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności;

9.9 nie podejmować działań o charakterze pomówienia, nękania, prześladowania, wysuwania gróźb lub oszustwa wobec Użytkowników Scribd oraz nie gromadzić i nie podejmować prób gromadzenia danych osobowych Użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody;

9.10 nie korzystać ze Scribd - w przypadku osób w wieku poniżej trzynastego (13) roku życia;

9.11 usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w egzekwowanie praw i inne funkcje związane z bezpieczeństwem, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie, drukowanie, przechowywanie, przesyłanie lub udostępnianie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Scribd, ani funkcje wymuszające ograniczenia w korzystanie ze Scribd lub jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Scribd;

9.12 nie odtwarzać, dekompilować, dekomponować bądź podejmować jakichkolwiek innych działań nakierowanych na poznanie kodu źródłowego Scribd lub którejkolwiek części tegoż, za wyjątkiem sytuacji, w których działania tego rodzaju są jednoznacznie dopuszczane na mocy prawa, niezależnie od niniejszego ograniczenia;

9.13 nie modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć i nie tworzyć produktów pochodnych na podstawie Scribd lub którejkolwiek części tegoż, za wyjątkiem sytuacji, w których działania tego rodzaju są jednoznacznie dopuszczane na mocy prawa, niezależnie od niniejszego ograniczenia;

9.14 nie ingerować i utrudniać, w sposób celowy, działania Scribd lub swobody korzystania przez jakichkolwiek innych Użytkowników z jakiejkolwiek części tegoż, w tym poprzez przesyłanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób wirusów, programów reklamowych (adware), programów szpiegujących (spyware), robaków (worms) lub jakiegokolwiek innego szkodliwego kodu;

9.15 używać robota, pająka, scrapera lub innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do Scribd lub kopiowania, drukowania, uzyskiwania dostępu, przechowywania, przesyłania lub udostępniania jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Scribd w jakimkolwiek celu lub w celu obejścia środków, które Scribd może zastosować w celu zapobiegania lub ograniczać dostęp lub możliwość kopiowania, drukowania, uzyskiwania dostępu, przechowywania, przesyłania lub udostępniania treści;

9.16 nie fałszować nagłówków lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować identyfikatorów w celu ukrycia źródła pochodzenia jakichkolwiek treści udostępnianych za pośrednictwem Scribd;

9.17 ingerować lub zakłócać działanie serwerów lub sieci związanych z operacją Scribd ani nie przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych ze Scribd;

9.18 nie publikować, przesyłać bądź rozpowszechniać materiałów marketingowych, wiadomości typu spam, treści stworzonych w celu umożliwienia optymalizacji widoczności sieciowej, lub innych treści, które zgodnie z wyłączną oceną Scribd wpływają negatywnie na doświadczenie Użytkowników Scribd;

9.19 uzyskiwać dostęp, publikować lub pobierać treści z kraju lub terytorium objętego kompleksowymi sankcjami w Stanach Zjednoczonych lub w obrębie tego kraju; Lub

9.20 wykorzystywać jakiejkolwiek części treści w Scribd do celów uczenia dużego modelu językowego.

10. Konto

Ważne jest, aby Użytkownik przekazał nam poprawne, pełne i aktualne informacje do celów stworzenia Konta i zgodził się na ich aktualizowania, stosownie do potrzeb, w celu utrzymania ich poprawności, pełności i aktualności. W przeciwnym wypadku, możemy być zmuszeni do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania swojego hasła dostępu jakimkolwiek innym osobowym oraz do niezwłocznego powiadomienia nas w przypadku nieautoryzowanego dostępu do jego Konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z poziomu jego Konta, niezależnie od tego czy jest on ich świadomy. W przypadku powzięcia podejrzenia o naruszeniu poprawności lub bezpieczeństwa Konta Użytkownika należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Scribd przesyłając wiadomość na adres support@scribd.com.

11. Zewnętrzne strony internetowe, produkty i usługi;Linki.

Scribd może załączać linki lub odwołania do innych stron internetowych lub usług wyłącznie w celu zwiększenia wygody Użytkowników („Strony referencyjne”). O ile Scribd wyraźnie nie określi inaczej, Scribd nie autoryzuje tego rodzaju Stron referencyjnych ani informacji, materiałów, produktów lub usług oferowanych tamże lub w powiązaniu z takimi Stronami referencyjnymi. Ponadto, korespondencja oraz wszelkie kontakty Użytkownika z reklamodawcami, lub udział w promocjach udostępnianych przez nich za pośrednictwem Scribd zachodzą wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a rzeczonymi reklamodawcami. Dostęp i korzystanie ze Stron referencyjnych, w tym w zakresie informacji, materiałów, produktów i usług oferowanych na takich stronach lub za ich pośrednictwem podejmowane są na wyłączne ryzyko Użytkownika.

12. Wypowiedzenie; Naruszenia warunków użytkowania.

12.1 Scribd.

Użytkownik akceptuje fakt, że Scribd może, według własnego uznania, z podaniem lub bez podania powodu oraz bez konsekwencji dla siebie, usunąć jakiekolwiek Konto (lub jakąkolwiek część tegoż) utrzymywane lub wykorzystywane przez Użytkownika w serwisie Scribd oraz usunąć i wykasować w całości lub częściowo Konto Użytkownika, profil Użytkownika oraz wszelkie treści, w dowolnym momencie i bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Jednym z możliwych powodów usunięcia Konta Użytkownika jest brak logowań na Konto w dłuższym okresie czasu; jednakże nie usuniemy Konta Użytkownika z powodu braku aktywności w przypadku opłacania przez niego opłat z tytułu Abonamentu. Scribd może również, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zaprzestać świadczenia usług w postaci dostępu do serwisu Scribd lub jakiejkolwiek jego części, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Użytkownik uznaje, że wszelkie zablokowanie dostępu do Scribd lub jakiegokolwiek Konta Użytkownika lub jego części może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia oraz akceptuje fakt, że Scribd nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika bądź jakichkolwiek osób trzecich w związku z takim zablokowaniem. Wszelkie podejrzenia odnośnie działań noszących znamiona oszustwa, nadużycia lub przestępstwa mogą być zgłaszane stosownym organom ścigania. Powyższe środki ochrony prawnej stosują się dodatkowo w stosunku do innych środków prawnych przysługujących Scribd według prawa lub na zasadzie słuszności. Niezależnie od powyższego, w przypadku posiadania opłaconego Abonamentu, prosimy skonsultować się z treściąUmowy abonenckiej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat postanowień mających zastosowanie w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.

12.2 Użytkownik.

Jedynym środkiem ochrony prawnej przysługującym Użytkownikowi w przypadku jakiegokolwiek niezadowolenia ze (i) Scribd, (ii) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, (iii) jakiejkolwiek polityki lub praktyki Scribd lub (iv) jakiejkolwiek treści lub informacji udostępnionej za pośrednictwem Scribd jest usunięcie Konta Użytkownika i zaprzestanie użytkowania Scribd. Konto Użytkownika może być usunięte w dowolnym momencie z poziomu paneluustawień konta po zalogowaniu Użytkownika w Witrynie internetowej lub Aplikacji, lub poprzez przesłanie wiadomości na adres support@scribd.com z prośbą o usunięcie Konta Użytkownika. Niniejsze Warunki mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili poprzez usunięcie Konta Użytkownika i zaprzestanie użytkowania Scribd.

12.3 Konsekwencje usunięcia Konta lub wypowiedzenia.

Z chwilą usunięcia Konta lub wypowiedzenia Warunków, wszelkie prawa i licencje przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków i wszelkich dodatkowych postanowień podlegają automatycznemu rozwiązaniu, przy czym w mocy pozostawać będą postanowienia sekcji: „Konsekwencje usunięcia Konta lub wypowiedzenia”, „Własność; prawa własności”, „Zwolnienie z odpowiedzialności”, „Wyłącznie odpowiedzialności; brak gwarancji”, „Organicznie odpowiedzialności i zobowiązań odszkodowawczych”, „Rozstrzyganie sporów” oraz „Postanowienia różne”.

13. Prawa własności.

Interfejsy wizualne, grafika, projekt, kompilacja, informacje, kody komputerowe (w tym kod źródłowy i kod obiektowy), produkty, Usługi oraz wszelkie inne elementy Witryny i Aplikacji dostarczane przez Scribd („Materiały”) podlegają ochronie na mocy przepisów Stanów Zjednoczonych o ochronie praw autorskich, opakowań produktowych, patentów i znaków towarowych, konwencji międzynarodowych oraz wszelkich innych mających zastosowanie przepisów o ochronie własności intelektualnej i praw własnościowych. Scribd uznaje prawa własności Użytkownika do wszelkich Informacji opisowych publikowanych w ramach Scribd, jednakże z zastrzeżeniem przyznawanej przez Użytkownika na rzecz Scribd bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na powielanie, przechowywanie, rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie i adaptowanie tychże do celów związanych z działalnością Scribd. Wszelkie Materiały wchodzące w skład Scribd stanowią własność spółki Scribd lub jej spółek zależnych lub podmiotów powiązanych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, licencjonować, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, publicznie prezentować lub wyświetlać, transmitować, publikować, edytować, adaptować, wykorzystywać do tworzenia produktów pochodnych, oraz w inny sposób wykorzystywać w sposób nieautoryzowany Materiałów lub Usług, bez wyraźnej zgody Scribd. Scribd niniejszym zastrzega wszelkie prawa, które nie zostają w sposób jednoznaczny udzielone na mocy niniejszych Warunków.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności.

Użytkownik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności i zobowiązuje się zabezpieczyć spółkę Scribd, jej podmioty powiązane, wykonawców, pracowników, przedstawicieli oraz dostawców zewnętrznych, licencjodawców i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, w tym kosztami obsługi prawnej, jakie mogą wyniknąć z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania Scribd przez Użytkownika, wszelkich naruszeń przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków, oraz wszelkich naruszeń w zakresie oświadczeń, gwarancji i zobowiązań składanych przez Użytkownika w świetle tychże. Scribd zastrzega sobie prawo do przejęcia, na koszt Użytkownika, wyłącznej obrony i kontroli w ramach wszelkich postępowań, w których Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia Scribd z odpowiedzialności, zaś Użytkownik zobowiązuje się do współpracy ze Scribd w zakresie obrony przed tego rodzaju roszczeniami. Scribd dołoży uzasadnionych starań w celu powiadomienia Użytkownika o wystąpienia tego rodzaju roszczeń, pozwów lub postępowań z chwilą powzięcia wiadomości o tychże.

15. Wyłącznie odpowiedzialności; brak gwarancji.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRZEPISAMI PRAWA, SPÓŁKA SCRIBD, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY I DOSTAWCY ZRZEKAJĄC SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ, TAK USTAWOWEJ, WYRAŹNEJ JAK I DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, TAK W FORMIE USTNEJ JAK I PISEMNEJ, OD SCRIBD LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI INNEJ NIŻ WYRAŹNIE OKREŚLONA W TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE DO CELÓW NINIEJSZEJ SEKCJI 15 TERMIN SCRIBD STOSOWANY JEST W ZNACZENIU OBEJMUJĄCYM WSZYSTKICH KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, UDZIAŁOWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW I PODWYKONAWCÓW SCRIBD.

16. Ograniczenie odpowiedzialności i zobowiązań odszkodowawczych.

16.1 Ograniczenie odpowiedzialności.

NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, SPÓŁKA SCRIBD, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, KONTRAHENCI, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY ZEWNĘTRZNI, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, RETORSYJNE, ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZWARTEJ UMOWIE LUB NAWIĄZKOWE SZKODY (W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY ZWIĄZANE Z NIEPOŻĄDANYMI SKUTKAMI POZWÓW SĄDOWYCH LUB SPORÓW PRAWNYCH, UTRATĄ ZAMÓWIEŃ, UTRATĄ PRZYCHODÓW LUB UTRATĄ OCZEKIWANYCH PRZYCHODÓW W JAKIEJKOLWIEK POSTACI) WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB TREŚCI W RAMACH SCRIBD LUB JAKICHKOLWIEK STRON REFERENCYJNYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH INTERAKCJI ZE SCRIBD, NAWET W SYTUACJI, GDY SCRIBD LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SCRIBD ZOSTAŁ UPRZEDNIO POSIADAŁ INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

16.2 Ograniczenie zobowiązań odszkodowawczych.

NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, SUMA CAŁKOWITYCH ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI SCRIBD LUB JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW NA RZECZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I POSTĘPOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG SCRIBD LUB INTERAKCJI UŻYTKOWNIKA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI SCRIBD (W TYM UMOWNYCH, DELIKTOWYCH – W TYM ZWIĄZANYCH Z ZANIEDBANIEM, GWARANCYJNYCH I INNYCH), NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, O ILE WYSTĘPUJE, Z TYTUŁU DOSTĘPU DO SCRIBD W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ROSZCZENIA LUB KWOTY STU DOLARÓW, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA Z KWOT JEST WYŻSZA.

16.3 Strony referencyjne.

POWYŻSZE OGRANICZENIA ZOBOWIĄZAŃ ODSZKODOWAWCZYCH STOSUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONOSZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI SPRZEDAWANYMI LUB ŚWIADCZONYMI W RAMACH KTÓREJKOLWIEK ZE STRON REFERENCYJNYCH LUB W JAKIMKOLWIEK ZAKRESIE PRZEZ OSOBY TRZECIE INNE NIŻ SCRIBD I ODBIERANE ZA POŚREDNICTWEM SCRIBD LUB REKLAMOWANE W RAMACH SCRIBD LUB ODBIERANE ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJKOLWIEK ZE STRON REFERENCYJNYCH.

16.4 Podstawa transakcji.

UŻYTKOWNIK UZNAJE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE SCRIBD OFERUJE SWE PRODUKTY I USŁUGI, OKREŚLA SWE CENY I PRZYJMUJE NINIEJSZE WARUNKI W OPARCIU O ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ŻE RZECZONE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODZWIERCIEDLAJĄ UZASADNIONĄ I UCZCIWĄ ALOKACJĘ RYZYKA W RELACJACH POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SCRIBD, ORAZ ŻE RZECZONE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWIĄ KLUCZOWĄ POSTAWĘ TRANSAKCJI ZAWIERANEJ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SCRIBD. W PRZYPADKU BRAKU RZECZONYCH OGRANICZEŃ, SPÓŁKA SCRIBD NIE BYŁABY W STANIE ŚWIADCZYĆ USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA NA EKONOMICZNIE UZASADNIONYCH ZASADACH.

16.5 Ograniczenia w świetle mającego zastosowanie prawa.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE PEWNYCH RODZAJÓW SZKÓD. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE TAKICH JURYSDYKCJI, CZĘŚĆ LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WYKLUCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, UŻYTKOWNIKOM TAKIM MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA. OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA W ZAKRESIE GWARANCJI, ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI UJĘTE W TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH LOKALNEJ JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA.

17. Rozstrzyganie sporów.

17.1 Prawo właściwe.

W przypadku klientów Scribd, Inc., niniejsze Warunki będą podlegać prawu stanu Kalifornia i będą interpretowane zgodnie z nim, bez wpływu na jakiekolwiek normy kolizyjne. W przypadku klientów Scribd México S.A. de C.V. niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. W przypadku klientów Scribd Netherlands B.V. niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim.

17.2 Zgoda na arbitraż.

Użytkownik i Scribd uzgadniają, że wszelkie spory, roszczenia lub nieporozumienia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub naruszeniem postanowień, wypowiedzeniem, egzekwowaniem, interpretacją bądź ważnością tychże lub wykorzystaniem Scribd lub treści udostępnianych za pośrednictwem Scribd (łącznie „Spory”) rozstrzygane będą w drodze wiążącego arbitrażu, z zastrzeżeniem prawa każdej ze stron do: (i) wnoszenia indywidualnych pozwów przed sądami rozstrzygającymi w trybie uproszczonym oraz (ii) wnoszenia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego lub innego zadośćuczynienie na zasadzie słuszności do sadu właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub potencjalnemu naruszeniu, przywłaszczeniu lub pogwałceniu należących do strony praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej (powództwo opisane w powyższym punkcie (ii) określane będzie jako „Powództwo o ochronę WI”). Z zastrzeżeniem postanowień w zdaniu poprzednim, Użytkownik posiada również prawo do przekazania jakiegokolwiek Sporu do rozstrzygnięcia na drodze sądowej po uprzednim powiadomieniu Scribd na piśmie o swej decyzji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej na adres Scribd, Inc., 460 Bryant St, #100, San Francisco, CA 94107-2594 USA w terminie trzydziestu (30) dni od daty przyjęcia niniejszych Warunków (powiadomienie takie określane będzie jako „Powiadomienie o wyłączeniu Arbitrażu”). W przypadku nieprzesłania Scribd Powiadomienia o wyłączeniu arbitrażu w terminie trzydziestu (30) dni, uznaje się, że Użytkownik świadomie i dobrowolnie zrzekł się prawa do dochodzenia jakichkolwiek Roszczeń na drodze sądowej za wyjątkiem sytuacji jednoznacznie opisanych w punktach (i) i (ii) powyżej. W zakresie wszelkich Powództw o ochronę WI lub w przypadku przesłania Powiadomienia o wyłączeniu arbitrażu w wyznaczonym okresie czasu, innych postępowań wyłączną właściwość posiadać będą sądu stanowe i federalne działające na terytorium Północnego Dystryktu Kalifornii, zaś każda ze stron niniejszym zrzeka się prawa do sprzeciwu w zakresie właściwości miejscowej rzeczonych sądów.

17.3 Zrzeczenie się praw do udziału w pozwach zbiorowych i pozwach przez pełnomocnika.

Z zastrzeżeniem przypadku terminowego przesłania Powiadomienia o wyłączeniu arbitrażu, Użytkownik niniejszym potwierdza i akceptuje, że zarówno Użytkownik jak i Scribd niniejszym zrzekają się prawa do wszczynania postępowań sądowych z ławą przysięgłych oraz uczestnictwa w charakterze powoda lub członka grupy w jakichkolwiek pozwach zbiorowych lub prowadzonych przez pełnomocnika. Ponadto, o ile Użytkownik i Scribd nie uzgodnią inaczej na piśmie, sąd arbitrażowy nie może łącznie rozpatrywać roszczeń zgłaszanych przez więcej niż jedną osobę bądź w inny sposób rozpatrywać roszczeń o charakterze postępowań zbiorowych lub prowadzonych przez pełnomocnika. W przypadku uznania niniejszego ustępu za niemożliwy do wyegzekwowania, całość postanowień sekcji „Rozstrzyganie sporów” uznaje się za nieważną. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, postanowienia niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów” zachowują moc po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków.

17.4 Zasady arbitrażu.

Arbitraż prowadzony będzie przez American Arbitration Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu - „AAA”) zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Zasadami Arbitrażu Handlowego i Procedurami Uzupełniającymi w Sporach Konsumenckich („zasady

AAA”), z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych w treści niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów”. (Zasady AAA dostępne są pod adresem www.adr.org/arb_med lub telefonicznie pod numerem 1800-778-7879.) Interpretacja i wykonanie postanowień niniejszej sekcji podlega przepisom ustawy Federal Arbitration Act.

17.5 Proces arbitrażu.

Strona pragnąca wszcząć postępowanie arbitrażowe zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie drugiej ze stron w formie pisemnego Żądania arbitrażu, zgodnie z treścią Zasad AAA. (Zasady AAA rozróżniają ogólne Żądanie arbitrażu oraz oddzielne Żądanie arbitrażu dla mieszkańców Kalifornii.) Sędzią arbitrażowym może być emerytowany sędzia lub prawnik posiadający licencję na praktykowanie prawa, który wybrany zostanie przez strony spośród osób zaproponowanych przez AAA. W przypadku, gdy strony nie będą w stanie uzgodnić wyboru sędziego arbitrażowego w terminie siedmiu (7) dni od daty doręczenia Żądania arbitrażu, zostanie on wyznaczony przez AAA zgodnie z Zasadami AAA.

17.6 Miejsce i procedura postępowania arbitrażowego.

O ile Użytkownik i Scribd nie uzgodnią inaczej, arbitraż prowadzony będzie w okręgu zamieszkania Użytkownika. Jeżeli roszczenie nie przekracza kwoty 10 000 USD, arbitraż prowadzony będzie wyłącznie na podstawie dokumentacji przedłożonej sędziemu arbitrażowemu przez Użytkownika i Scribd, o ile Użytkownik nie zażąda rozprawy lub sędzia arbitrażowy nie zdecyduje, że konieczne jest przeprowadzenie rozprawy. W przypadku roszczeń przekraczających 10 000 USD, prawo do rozprawy określone będzie w oparciu o Zasady AAA. Z zastrzeżeniem postanowień Zasad AAA, sędzia arbitrażowy uprawniony będzie do nakazania, w uzasadnionym zakresie, stosownej wymiany informacji pomiędzy stronami, w przypadku arbitrażu prowadzonego w trybie przyspieszonym.

17.8 Decyzja sędziego arbitrażowego.

Sędzia arbitrażowy wyda wyrok w terminie zgodnym z Zasadami AAA. Decyzja obejmować będzie kluczowe ustalenia i wnioski wyciągnięte w toku arbitrażu, w oparciu o które wydany zostaje wyrok. Wyrok sądu arbitrażowego może zostać przedłożony w dowolnym sądzie o stosownej właściwości miejscowej. Zasądzone przez sędziego arbitrażowego odszkodowanie musi pozostawać w zgodzie z postanowieniami sekcji „Ograniczenie odpowiedzialności” powyżej w zakresie rodzaju i kwoty dopuszczalnej odpowiedzialności odszkodowawczej danej strony. W przypadku pozytywnego dla Użytkownika wyniku arbitrażu, Użytkownik uprawniony będzie do zwrotu kosztów reprezentacji prawnej w zakresie określonym w świetle obowiązującego prawa. Scribd nie będzie dochodzić i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia na mocy obowiązującego prawa poniesionych przez siebie kosztów arbitrażu w przypadku wyniku arbitraży pozytywnego dla Scribd.

17.9 Opłaty.

Obowiązki Użytkownika w zakresie opłat za zgłoszenie do AAA, opłat administracyjnych i kosztów arbitrażu określone będą wyłącznie na podstawie Zasad AAA. Jednakże, w przypadku roszczeń odszkodowawczych w kwocie nieprzekraczającej 75,000 USD, Scribd pokryje rzeczone koszty o ile sędzia arbitrażowy nie uzna, że podstawa roszczenia Użytkownika lub dochodzone przez Użytkownika w Żądaniu arbitrażu środki ochrony prawnej mają charakter niepoważny lub zostały wniesione z niewłaściwych powodów (zgodnie z normami określonymi w Federalnej zasadzie postępowania w sprawach cywilnych 11(b)).

17.8 Zmiany.

Niezależnie od postanowień ujętych a sekcji „Zmiany niniejszych Warunków” powyżej, w przypadku wprowadzenia przez Scribd zmian postanowień niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów” po dacie przyjęcia przez Użytkownika niniejszych Warunków (lub akceptacji późniejszych zmian niniejszych Warunków), Użytkownik uprawniony jest do odrzucenia rzeczonych zmian poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia (w tym w formie wiadomości email na adres support@scribd.com) w terminie 30 dni od daty wejścia rzeczowych zmian w życie określonej w treści informacji „Data ostatniej zmiany” powyżej lub daty otrzymania od Scribd wiadomości e-mail zawiadamiającej Użytkownika o fakcie wprowadzenia zmiany. W przypadku odrzucenia zmiany, Użytkownik wyraża zgodę na arbitraż wszelkich Sporów pomiędzy Użytkownikiem a Scribd na zasadach określonych w treści niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów” z datą przyjęcia przez Użytkownika niniejszych Warunków (lub akceptacji późniejszych zmian niniejszych Warunków).

18. Postanowienia różne.

18.1 Powiadomienia.

Scribd może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia, w tym w zakresie zmian wprowadzanych przez Scribd w treści warunków umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub ogłoszeń na stronie powiązanej ze Scribd. Powiadomienie uznaje się za doręczone po upływie dwudziestu czterech godzin od chwili wysłania wiadomości e-mail, o ile

Scribd nie otrzyma powiadomienia o nieważności danego adresu poczty elektronicznej. Alternatywnie, Scribd może przesyłać oficjalne powiadomienia za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres kontaktowy Użytkownika, jeżeli został podany. W takim przypadku, powiadomienie uznaje się za doręczone po upływie trzech dni od daty przesłania. Powiadomienia przekazywane w formie informacji publikowanych w ramach Scribd uznaje się za doręczone w terminie dziesięciu dni od daty publikacji.

18.2 Zrzeczenie się praw.

Niedochodzenie lub nieegzekwowanie przez spółkę Scribd któregokolwiek z praw lub postanowień ujętych w niniejszych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się przez nią rzeczonego prawa lub odstępstwa od postanowienia. Odstępstwo od któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez Scribd.

18.3 Rozłączność.

W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Wytycznych za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalne, postanowienie takie zostanie ograniczone lub usunięte z treści niniejszych Warunków w najwęższym koniecznym zakresie i bez wpływu na ważność i możliwość egzekwowania jakichkolwiek innych postanowień tychże.

18.4 Cesja.

Niniejsze Warunki oraz powiązane Wytyczne, w tym wszelkie prawa i licencje przyznawane na mocy tychże, nie mogą być przenoszone lub cedowane przez Użytkownika, lecz mogą być cedowane przez Scribd bez ograniczeń. Każda cesja dokonana z naruszeniem niniejszych Warunków uznana zostanie za nieważną.

18.5 Obowiązywanie po wygaśnięciu.

Z chwilą wygaśnięcia niniejszych Warunków każde z ich postanowień, które ze względu na swój charakter winno pozostawać w mocy, pozostanie w mocy po dacie wypowiedzenia lub wygaśnięcia tychże, w tym, między innymi, postanowienia sekcji 6-18.

18.6 Tytuły.

Wszelkie stosowane w niniejszym dokumencie tytuły sekcji ujęte zostały wyłącznie dla wygody i nie stanowią części niniejszych Warunków, a tym samym nie mogą być interpretowane jako w jakikolwiek sposób ograniczające lub wpływające na postanowienia niniejszych Warunków.

18.7 Całość umowy.

Niniejsze Warunki (w tym wszelkie Wytyczne, Powiadomienia i Warunki włączone do ich treści) orazUmowa abonencka, tam gdzie ma to zastosowanie, stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Scribd w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu, zaś wszelkie zmiany ich postanowień wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie ze stron, z zastrzeżeniem zmian niniejszych Warunków lub Wytycznych wprowadzanych przez Scribd w trybie określonych w sekcji 5 powyżej.

18.8 Roszczenia.

UŻYTKOWNIK I SCRIBD NINIEJSZYM UZGADNIAJĄ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE ZE SCRIBD WINNY BYĆ WNOSZONE W TERMINIE JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA PODSTAWY DLA TAKIEGO ROSZCZENIA, W PRZECIWNYM WYPADKU ROSZCZENIE TAKIE ULEGA TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.

18.9 Oświadczenia.

Usługi oferowane są przez spółkę Scribd Inc., z siedzibą pod adresem: Scribd, Inc., 460 Bryant St, #100, San Francisco, CA 94107-2594 USA, adres poczty elektronicznej: support@scribd.com. Mieszkańcy Stanu Kalifornia mogą zwrócić się o przesłanie powyższej informacji również w formie wiadomości e-mail przesyłając list na powyższy adres z prośbą o przekazanie informacji i podaniem adresu e-mail.

19. Członkostwo podarunkowe.

Prosimy odwołać się do Warunków w zakresie kart podarunkowych/członkostwa podarunkowego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?