Globalne warunki użytkowania Scribd, Inc.

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 października 2023 r

1.0 Akceptacja Warunków

Niniejsze Globalne Warunki korzystania („Warunki”) regulują korzystanie przez Ciebie ze stron internetowych („Witryny”), aplikacji mobilnych („Aplikacje”), oprogramowania, treści oraz wszystkich produktów i usług (zwanych łącznie „Usługami”) świadczonych przez Scribd, Inc. („Firma”, „My”, „Nasz” lub „Nas”), w tym Everand™, Scribd® i Slideshare®, które są spółkami zależnymi będącymi w całości własnością Spółki. Następujące dodatkowe warunki, zasady, wytyczne, umowy i zasady („Wytyczne”) są wyraźnie włączone do niniejszego Regulaminu i stanowią wiążącą część niniejszych Warunków, tak jakby zostały tu w pełni odtworzone:

 1. Globalna polityka prywatności Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 2. Umowa abonencka Everand ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129486 )
 3. Umowa przesyłającego dla Scribd i Slideshare ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129466 )
 4. Informacja o zabronionych działaniach i treści ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )
 5. Warunki subskrypcji prezentów ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129546 )

REJESTRACJA, UZYSKANIE DOSTĘPU, PRZEGLĄDANIE, publikowanie postów, pobieranie z, rejestrowanie się, subskrybowanie lub korzystanie z którejkolwiek ze świadczonych przez nas usług, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś oraz wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad, WARUNKI, WYTYCZNE, OGRANICZENIA I UWAGI ZAWARTE W GLOBALNYCH WARUNKACH KORZYSTANIA.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie możesz korzystać z Usług.

2.0 Definicje

„Konto” oznacza podstawowe konto Scribd lub Slideshare prowadzone przez osobę fizyczną lub pojedynczy podmiot („Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub łącznie „Użytkownicy”). „Subskrypcja” oznacza każdą płatną subskrypcję, która umożliwia Użytkownikom dostęp do ekskluzywnych treści premium („Treści subskrypcyjne”) w okresie Subskrypcji za pośrednictwem Everand™.

3.0 Jurysdykcja

Siedziba naszej firmy mieści się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Użytkownik znajduje się w większym Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG+”) lub w Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”), wówczas niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Scribd Holandia BV. Jeśli Użytkownik nie znajduje się w obszarze EOG+ lub Wielkiej Brytanii, wówczas niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Scribd, Inc. Na potrzeby niniejszych Warunków spółki Scribd, Inc. i Scribd Holandia BV są łącznie zwane „Scribd, Inc.” lub „Spółka”.

Usługi mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w niektórych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli korzystasz z Usług, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów, zasad i regulacji. Możemy ograniczyć dostępność Usług, w całości lub w części, dla dowolnej wybranej przez nas osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania.

4.0 Twoje uprawnienia do korzystania z Usług

Aby móc korzystać z Usług, musisz mieć ukończone 13 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, oświadczasz, że masz zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Usług. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym użytkownika w wieku poniżej 18 lat, zezwalając swojemu dziecku na korzystanie z Usług, podlegasz warunkom niniejszej Umowy i odpowiadasz za aktywność Twojego dziecka podczas korzystania z Usług.

Usługi nie są dostępne dla Użytkowników, których dostęp do jakiejkolwiek Usługi został administracyjnie zawieszony lub cofnięty.

Jeśli korzystasz lub otwierasz Konto lub Subskrypcję w imieniu firmy, osoby prawnej lub organizacji (łącznie zwanych „Podmiotem”), wówczas oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważnionym przedstawicielem tego Podmiotu posiadającym uprawnienia do zaciągania zobowiązań wobec Podmiotu do niniejszych Warunków; i wyrażam zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami w imieniu Podmiotu. W takim przypadku „Ty” i „Twój” będą odnosić się do Podmiotu.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, OŚWIADCZASZ, ŻE Spełniasz wymagania kwalifikacyjne określone w tej sekcji. W każdym razie oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat.

5.0 Twoje dane osobowe i prywatność

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla nas niezwykle ważne. Podejmujemy istotne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Przeczytaj uważnie Globalną Politykę Prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Usług podlega Globalnej Polityce Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, dokładne i kompletne; że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność swoich informacji; oraz że dowód posiadania niedokładnych informacji o koncie może prowadzić do zawieszenia lub rozwiązania Twojego Konta i/lub Subskrypcji. Zgadzasz się nie ujawniać nikomu swoich haseł i że jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta i/lub Subskrypcji, niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy w momencie ich wystąpienia. Jeśli masz powody sądzić, że Twoje Konto i/lub Subskrypcja nie są już dokładne lub bezpieczne, zgadzasz się natychmiast powiadomić nas za pośrednictwem Centrum pomocy ( https://support.scribd.com ) lub pocztą elektroniczną na adres support@scribd. kom.

6.0 Własność intelektualna

Szanujemy prawa własności intelektualnej autorów, wydawców i twórców i oczekujemy, że nasi Użytkownicy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej. Naszą polityką jest przestrzeganie amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (17 USC §512) i likwidacja posiadaczy kont, którzy wielokrotnie naruszają lub co do których istnieje podejrzenie, że wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej. Zasady i procedury Scribd dotyczące praw autorskich są szczegółowo opisane w Centrum pomocy.

Znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe Spółki (łącznie zwane „Znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynach i aplikacjach są zarejestrowanymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Scribd, Inc. i nie mogą być wykorzystywane w związku z produktami lub usługami, które nie są powiązane, stowarzyszone lub sponsorowane przez Firmę. Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością Firmy, jeśli pojawiają się gdziekolwiek w ramach którejkolwiek z Usług, są własnością ich odpowiednich właścicieli.

7.0 Udzielenie licencji

7.1 Udzielenie licencji na aplikacje mobilne

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Firma udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, swobodnie odwołalnej licencji na pobieranie i instalowanie kopii dowolnej Aplikacji dostarczonej przez Firmę na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze, którego jesteś właścicielem lub kontrolę oraz do uruchamiania takiej kopii Aplikacji wyłącznie do własnych, niekomercyjnych celów oraz do tworzenia rozsądnej liczby kopii zapasowych Aplikacji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach Użytkownikowi nie wolno: (i) kopiować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Aplikacje; (ii) rozpowszechniać, przekazywać, udzielać sublicencji, wynajmować, wypożyczać lub wynajmować Aplikację jakimkolwiek osobom trzecim; (iii) inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblacji Aplikacji; lub (iv) udostępnić funkcjonalność Aplikacji wielu użytkownikom w jakikolwiek sposób. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków.

7.2 Udzielenie licencji na pobieranie treści generowanych przez użytkowników

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Firma udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, swobodnie odwołalnej licencji na przeglądanie, pobieranie (w tym między innymi na urządzenie przenośne), drukowanie i drukowanie wybranych użytkowników -treści generowane („UGC”, „Treści” lub „Treści użytkownika”) do użytku osobistego, z wyjątkiem przypadków, gdy Firma może ograniczyć lub zablokować na prośbę przesyłającego lub z własnej inicjatywy. UGC nie obejmuje Treści subskrypcyjnych publikowanych za pośrednictwem Everand (zgodnie z definicją zawartą w Umowie subskrybenta Everand ).

8.0 Zastrzeżenia dotyczące treści

Rozumiesz i potwierdzasz, że treści otrzymywane z Usług są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych; nie stanowi porady ani diagnozy prawnej, finansowej, zawodowej, edukacyjnej, medycznej lub zdrowotnej i nie może być wykorzystywane do takich celów. Rozumiesz i potwierdzasz, że podczas korzystania z Usług będziesz narażony na treści z różnych źródeł i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność ani prawa własności intelektualnej lub związane z takimi treściami. Ponadto rozumiesz i potwierdzasz, że możesz być narażony na kontakt z treściami, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, oraz zgadzasz się zrzec i zrzekasz się wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków prawnych, które masz lub możesz mieć przeciwko Spółce w odniesieniu do do tego. Firma nie popiera żadnych treści ani opinii, rekomendacji ani porad w nich wyrażonych i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi treściami. W przypadku powiadomienia o treściach rzekomo niezgodnych z niniejszymi Warunkami Firma może zbadać zarzut i według własnego uznania zdecydować, czy usunąć treści, do czego zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Spółka nie zezwala na działania naruszające prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności w którejkolwiek z Usług.

Treści udostępniane za pośrednictwem Usług mogą zawierać łącza lub odniesienia do innych witryn internetowych lub usług wyłącznie dla wygody Użytkowników („Witryny referencyjne”). O ile Spółka wyraźnie nie stwierdziła inaczej, Spółka nie popiera żadnych takich Witryn Referencyjnych ani informacji, materiałów, produktów lub usług zawartych w Witrynach Referencyjnych lub dostępnych za ich pośrednictwem. Ponadto Twoja korespondencja, kontakty biznesowe lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Usługach lub za ich pośrednictwem toczą się wyłącznie między Tobą a takimi reklamodawcami. Dostęp i korzystanie ze Stron Referencyjnych, w tym informacji, materiałów, produktów i usług w Witrynach Referencyjnych lub dostępnych za ich pośrednictwem, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

9.0 Zabronione postępowanie

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy będzie mógł czytać lub słuchać książek i innych dzieł twórczych w wygodnym i bezpiecznym środowisku. Opracowaliśmy zasady, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Oprócz ogólnych zasad przedstawionych poniżej, dodatkowe ograniczenia wymienione są w pkt Informacja o zabronionej działalności i treści. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do ustalenia i podjęcia decyzji, czy i w jakim stopniu zasada została złamana. Firma zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich środków zgodnych z prawem, jakie uzna za konieczne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub zabronionemu korzystaniu z Usług.

9.1(a) Korzystając z Usług, zgadzasz się nie:

 • Korzystaj z Usług, jeśli masz mniej niż trzynaście (13) lat;
 • Korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub z naruszeniem prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi przepisów regulujących własność intelektualną i inne prawa własności oraz ochronę danych i prywatność;
 • Korzystać z Usług w jakimkolwiek celu innym niż publikowanie, odbieranie i wchodzenie w interakcję z oryginalnymi i/lub odpowiednio licencjonowanymi treściami oraz dodawanie Informacji opisowych do oryginalnych treści;
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub Podmiot, fałszywie twierdzić, że jest powiązany z jakąkolwiek osobą lub Podmiotem, fałszować podpis cyfrowy innej osoby, fałszywie przedstawiać źródło, tożsamość lub treść informacji przesyłanych za pośrednictwem Usług lub wykonywać inne podobne oszukańcze działania;
 • Dostęp do Kont i/lub Subskrypcji innych osób bez pozwolenia;
 • Usunąć, zmodyfikować lub zmienić informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności dostarczone przez Usługi lub powiązane z jakąkolwiek treścią dostępną za pośrednictwem Usług;
 • Składać niezamówione oferty, reklamy, propozycje lub wysyłać wiadomości-śmieci lub spam do innych Użytkowników Usług;
 • Zniesławiać, nękać, znęcać się, grozić, grozić lub oszukiwać Użytkowników Usług;
 • Gromadzić lub próbować gromadzić dane osobowe Użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody;
 • Usuwać, omijać, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w egzekwowanie praw i inne funkcje związane z bezpieczeństwem, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie, drukowanie, przechowywanie, przesyłanie lub udostępnianie wszelkich treści dostępnych za pośrednictwem Usług lub funkcji wymuszających ograniczenia w korzystanie z Usług lub jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Usług;
 • Poddaj inżynierii wstecznej, dekompiluj, deasembluj lub w inny sposób próbuj odkryć kod źródłowy lub jakąkolwiek część Stron, Aplikacji i/lub Usług, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka czynność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia;
 • Modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o utwory udostępniane za pośrednictwem Usług lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia;
 • Ograniczać, celowo zakłócać lub uszkadzać działanie Usług lub przyjemność dowolnego Użytkownika z jakiejkolwiek ich części w jakikolwiek sposób, w tym przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu;
 • Korzystaj z dowolnego robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do Usług lub kopiuj, drukuj, uzyskuj dostępu, przechowuj, przesyłaj lub udostępniaj wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Usług w dowolnym celu lub w celu ominięcia wszelkich środków, których Firma może użyć do uniemożliwiać lub ograniczać dostęp lub możliwość kopiowania, drukowania, uzyskiwania dostępu, przechowywania, przesyłania lub udostępniania treści;
 • Fałszuj nagłówki lub w inny sposób manipuluj identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia treści przesyłanych za pośrednictwem usług;
 • Niewłaściwego wykorzystywania wszelkich procesów raportowania, oznaczania, skarg, sporów lub odwołań, w tym poprzez składanie bezpodstawnych, irytujących lub niepoważnych oświadczeń;
 • Ingerować lub zakłócać pracę serwerów lub sieci związanych z działaniem Usług, bądź też nieprzestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Usługami;
 • Klonować, kopiować, powielać lub tworzyć bazę danych Usług poprzez systematyczne pobieranie i przechowywanie całości lub dowolnej treści udostępnianej za pośrednictwem Usług;
 • Organizować konkursy, loterie i inne podobne wydarzenia w Usługach lub za ich pośrednictwem bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • Dostęp, publikowanie lub pobieranie treści z kraju lub terytorium podlegającego kompleksowym sankcjom w Stanach Zjednoczonych lub w jego obrębie; Lub
 • Wykorzystuj dowolną część treści udostępnianych za pośrednictwem Usług w celu szkolenia dużego modelu językowego.

9.1(b) Korzystając z Usług, zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać w żaden inny sposób za pośrednictwem Usług:

 • Wszelkie Treści i/lub Informacje opisowe, które są lub mogą być zniesławiające, oszczercze, niedozwolone lub niedokładne;
 • Wszelkie treści i/lub informacje opisowe, które są lub mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem;
 • Wszelkie niechciane reklamy, materiały promocyjne lub inne materiały zachęcające, masowe reklamy komercyjne (spam), przesyłki łańcuszkowe, ogłoszenia informacyjne, prośby o cele charytatywne i prośby o podpisy;
 • Wszelkie Treści i/lub Informacje opisowe, które rozsądna osoba mogłaby uznać za budzące sprzeciw, obraźliwe, nieprzyzwoite, pornograficzne, naruszające prywatność innej osoby, nękające, zawierające groźby, grożące, zawstydzające, niepokojące, nienawistne, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym lub w inny sposób nieodpowiednie;
 • Wszelkie treści i/lub informacje opisowe , które mogłyby skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną; które zachęcają do zachowań stanowiących przestępstwo; lub które zachęcają lub dostarczają informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań lub działań;
 • Wszelkie obrazy, fotograficzne lub artystyczne (w tym obrazy wygenerowane komputerowo), przedstawiające osobę poniżej 18 roku życia lub pozornie niepełnoletnią, w stanie rozebranym lub w inny sposób upozowaną lub przedstawioną w sprośnej, lubieżnej, prowokacyjnej lub podniecający sposób;
 • Wszelkie sprośne lub lubieżne obrazy nagich osób w każdym wieku;
 • Wszelkie treści i/lub informacje opisowe , które naruszają prawo jakiejkolwiek osoby do prywatności lub reklamy;
 • Wszelkie Treści i/lub Informacje opisowe , które mają na celu pomóc w optymalizacji wyszukiwarek, lub inne Treści, które według wyłącznej opinii Spółki pogarszają komfort Użytkownika;
 • Dowolna treść i/lub informacje opisowe , które uznano za naruszające jeden lub więcej warunków powiadomienia o zakazanej działalności i treści.

10.0 Zakończenie; Naruszenia Warunków Korzystania.

10.1 Scribd i Slideshare

Zgadzasz się, że my, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez kary, możemy zamknąć dowolne Konto (lub jakąkolwiek jego część), które możesz mieć w Spółce lub Twoje korzystanie z Usług oraz usunąć i odrzucić całość lub dowolną część Twojego Konta i/lub Subskrypcji, profilu Użytkownika i dowolnej Treści, w dowolnym momencie i bez powiadamiania Cię. Jednym z powodów, dla których możemy zamknąć Twoje Konto, jest to, że nie logujesz się na swoje Konto przez dłuższy czas. Możemy również, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zaprzestać zapewniania dostępu do Usług lub dowolnej ich części, za powiadomieniem lub bez. Zgadzasz się, że jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do Usług lub dowolnego Konta i/lub Subskrypcji, którą możesz posiadać, lub ich części, może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia, a także zgadzasz się, że Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za każde takie zakończenie. Wszelkie podejrzenia oszukańczego, nadużycia lub nielegalnej działalności można skierować do odpowiednich organów ścigania. Środki te stanowią dodatek do wszelkich innych środków, jakie Spółka może zastosować na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

10.2 Everand 

Nie zakończymy Twojej subskrypcji Everand z powodu braku aktywności, jeśli będziesz nadal płacić opłaty subskrypcyjne. Dodatkowe warunki mające zastosowanie do anulowania subskrypcji znajdziesz w Umowie Subskrybenta Everand.

10.3 Jak anulować swoje konto lub subskrypcję i rozwiązać niniejszą Umowę

Możesz anulować swoje Konto i/lub Subskrypcję w ustawieniach swojego Konta; lub wysyłając prośbę o anulowanie do naszego zespołu obsługi klienta za pośrednictwem Centrum pomocy lub na adres support@scribd.com. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, anulując wszystkie swoje konta i subskrypcje oraz zaprzestając korzystania z Usług. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z (i) Spółki, (ii) Usług, (iii) wszelkich postanowień niniejszych Warunków, (iv) wszelkich zasad lub praktyk Spółki lub (iv) wszelkich przesłanych Treści lub informacji za pośrednictwem Usług, polega na anulowaniu Twoich Kont i Subskrypcji oraz zaprzestaniu korzystania z Usług.

10.4 Skutki anulowania lub rozwiązania umowy

W przypadku anulowania lub rozwiązania umowy prawa i licencje przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków oraz wszelkich dodatkowych warunków wygasną automatycznie, a następujące postanowienia pozostaną w mocy: „Skutki anulowania lub rozwiązania umowy”, „Nasze prawa własności”, „Odszkodowanie, ” „Zastrzeżenia; Brak gwarancji”, „Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowań”, „Rozstrzyganie sporów”, „Różne” i „Roszczenia”.

11.0 Nasze prawa własności

Interfejsy wizualne, grafika, projekt, kompilacja, informacje, kod komputerowy (w tym kod źródłowy i kod obiektowy), produkty i wszystkie inne elementy Usług świadczonych przez nas („Materiały”) są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, prawem handlowym przepisów dotyczących ubioru, patentów i znaków towarowych, konwencji międzynarodowych oraz wszelkich innych odpowiednich praw własności intelektualnej i praw własności, a także obowiązujących przepisów. Uznajemy, że zachowujesz własność wszelkich Treści i Informacji opisowych, które publikujesz w Scribd i/lub Slideshare, pod warunkiem jednak, że udzielisz Spółce wieczystej, nieodwołalnej, bezpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na reprodukcję, przechowywanie, dystrybucję , wyświetlać publicznie i dostosowywać je do użytku w związku z działaniem Usług. Wszystkie Materiały zawarte w Usługach są własnością Spółki lub jej spółek zależnych lub stowarzyszonych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością Firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Firmę, Użytkownik zgadza się nie sprzedawać, nie licencjonować, nie rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, publicznie wykonywać ani wyświetlać, przesyłać, publikować, edytować, dostosowywać, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób nieuprawnionego korzystać z Materiałów lub Usług. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.

12.0 Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić nas, nasze spółki stowarzyszone, wykonawców, pracowników, agentów i naszych zewnętrznych dostawców, licencjodawców i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, w tym opłatami i wydatkami prawnymi, wynikającymi z korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług, jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń, gwarancji i porozumień zawartych przez Ciebie w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w związku z którą musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować z Naszą obroną przed tymi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, gdy tylko się o nich dowiemy.

13.0 Zastrzeżenia; Brak gwarancji

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA ORAZ JEJ PODMIOTY ZWIĄZANE, PARTNERZY I DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIE PRAW WŁASNOŚCI. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, NIE BĘDZIE STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI, NIE WYRAŹNIE OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE STOSOWANE W NINIEJSZEJ SEKCJI 13 TERMIN FIRMA OBEJMUJE KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AKCJONARIUSZY, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW I PODWYKONAWCÓW.

14.0 Ograniczenie odpowiedzialności i szkód

14.1 Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH PRZYPADKACH, W TYM M.in. ZANIEDBANIA, FIRMA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, WYKONAWCY, PRACOWNICY, AGENCI LUB PARTNERZY, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, KARNE, Poleganie lub przykładowe szkody (w tym bez ograniczeń odszkodowania wynikające z jakichkolwiek nieudanych działań sądowych lub sporów prawnych, utraconych działalności, utraconych przychodów lub utraty przewidywanych zysków lub jakiejkolwiek innej straty pieniężnej lub niepeadnicznej lub uszkodzeń jakiejkolwiek natury) wynikającej z lub DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I TREŚCI USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK STRON REFERENCYJNYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH INTERAKCJI Z SPÓŁKĄ, NAWET JEŚLI SPÓŁKA LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI ZOSTAŁ POWIADOMIONY MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

14.2 Ograniczenie szkód

W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LUB JEJ PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH, WYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB PARTNERÓW TRZECICH, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NAMI ZWIĄZANE KORZYSTANIE Z USŁUG LUB INTERAKCJA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI USŁUG (NIEWZGLĘDNIE UMOWY, DELIKTU, W TYM ZANIEDBANIA, GWARANCJI LUB INNYCH), PRZEKRACZAJĄ JEŚLI INNĄ KWOTĘ PŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO USŁUG W CZASIE TRZECH (3) MIESIĄCE BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCE DATĘ ROSZCZENIA LUB STO DOLARÓW, W ZALEŻNOŚCI OD KTÓREJ KTÓRA JEST WIĘKSZA.

14.3 Strony referencyjne

TE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z POWODU JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG SPRZEDANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA JAKICHKOLWIEK STRONACH REFERENCYJNYCH LUB W INNY SPOSÓB PRZEZ OSOBY TRZECIE INNE NIŻ SPÓŁKA I OTRZYMANYCH PRZEZ LUB REKLAMOWANYCH W USŁUGACH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK ODNIESIENIECH STRONY CE.

14.4 Podstawa oferty

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA OFERUJE SWOJE PRODUKTY I USŁUGI, USTALA SWOJE CENY ORAZ ZAWARŁA NINIEJSZE WARUNKI Opierając się na WYŁĄCZENIACH I OGRANICZENIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM NINIEJSZYM, ŻE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GWARANCJI OKREŚLONE W NINIEJSZYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ODZWIERCIEDLAJĄ ROZSĄDNY I UCZCIWY PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ ORAZ ŻE WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM FORMIE STANOWIĄ ISTOTNĄ PODSTAWĘ UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ. BEZ TYCH OGRANICZEŃ FIRMA NIE BĘDZIE MOGŁA ŚWIADCZYĆ USŁUG NA UZASADNIONYM EKONOMICZNIE PODSTAWIE.

14.5 Ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI MIESZKASZ W TAKIEJ JURYSDYKCJI, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE, A MOŻESZ POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA. OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA GWARANCJI, ŚRODKÓW ZARADCZYCH LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE TAKIE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA SĄ DOZWOLONE PRZEZ PRAWO JURYSDYKCJI W MIEJSCU, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJESZ.

15.0 Rozstrzyganie sporów

15.1 Obowiązujące prawo

W przypadku klientów Spółki niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne prawa. W przypadku klientów Scribd México SA de CV niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych (Meksyk). W przypadku klientów Scribd Dutch BV niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii.

15.2 Zgoda na arbitraż

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane; lub naruszenie, wypowiedzenie, wykonanie, interpretacja lub ważność niniejszych Warunków; lub korzystanie z Usług lub Treści dostępnych w Witrynach i Aplikacjach (łącznie „Spory”) zostaną rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu, z tym że każda ze stron zachowuje prawo: (i) do wniesienia indywidualnego powództwa do sądu ds. drobnych roszczeń oraz (ii) do ubiegania się o wydanie nakazu sądowego lub innego godziwego zadośćuczynienia przed właściwym sądem, aby zapobiec faktycznemu lub zagrożonemu naruszenie, sprzeniewierzenie lub naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej strony, (działanie opisane w powyższym punkcie (ii), „Działanie w zakresie ochrony własności intelektualnej”). Bez ograniczania poprzedniego zdania, będziesz miał również prawo do rozstrzygania wszelkich innych Sporów, jeśli przekażesz nam pisemne powiadomienie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty pierwszej zgody na niniejsze Warunki (takie powiadomienie, „Zawiadomienie o rezygnacji z arbitrażu ”).

Jeśli nie przekażesz nam Powiadomienia o rezygnacji z arbitrażu w ciągu trzydziestu (30) dni, zostanie uznane, że świadomie i celowo zrzekłeś się prawa do rozstrzygania sporu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w punktach (i) i ( ii) powyżej. Wyłączną jurysdykcją i miejscem prowadzenia wszelkich Działań w zakresie ochrony własności intelektualnej będą sądy stanowe i federalne zlokalizowane w Północnym Okręgu Kalifornii, a każda ze stron niniejszej umowy zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji i właściwości miejscowej takich sądów.

Jeśli nie dostarczysz nam Powiadomienia o rezygnacji z arbitrażu w ciągu trzydziestu (30) dni, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zarówno Ty, jak i Spółka zrzekacie się prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych lub do uczestniczenia w charakterze powoda lub członka grupy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym lub postępowaniu reprezentacyjnym. Co więcej, jeśli zarówno Ty, jak i Firma nie uzgodnią inaczej na piśmie, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie jakiegokolwiek postępowania zbiorowego lub reprezentatywnego. Jeżeli ten konkretny akapit zostanie uznany za niewykonalny, całość niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów” zostanie uznana za nieważną. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poprzednim zdaniu, niniejsza sekcja „Rozstrzyganie sporów” będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

15.3 Proces arbitrażowy

Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z obowiązującymi wówczas Zasadami arbitrażu handlowego i Procedurami dodatkowymi dla sporów konsumenckich („Zasady AAA”), z wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym „Rozstrzyganiu sporów” Sekcja. Regulamin AAA jest dostępny pod adresem https://adr.org/rules. Interpretację i egzekwowanie postanowień niniejszej sekcji reguluje Federalna ustawa o arbitrażu.

Zgodnie z Regulaminem AAA strona inicjująca musi przedstawić drugiej stronie wszelkie obowiązujące Żądania arbitrażu. Szablony formularzy są dostępne na stronie https://adr.org/forms. Arbiter zostanie wybrany przez strony z listy licencjonowanych arbitrów AAA. Jeżeli strony nie będą w stanie uzgodnić arbitra w ciągu siedmiu (7) dni od doręczenia Żądania na arbitraż, wówczas AAA wyznaczy arbitra. O ile Ty i Firma nie uzgodnicie inaczej, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie (lub analogicznym regionie administracyjnym), w którym mieszkasz.

Jeżeli wartość Twojego roszczenia nie przekracza 10 000 USD, arbitraż zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów, które Ty i Spółka przedłożycie arbitrowi, chyba że złożycie Państwo wniosek o przesłuchanie lub arbiter uzna, że przesłuchanie jest konieczne. Jeśli Twoje roszczenie przekracza 10 000 USD, Twoje prawo do rozprawy zostanie określone zgodnie z Zasadami AAA. Regulamin zapewnia arbiterowi swobodę kierowania rozsądną wymianą informacji pomiędzy stronami, zgodną z przyspieszonym charakterem arbitrażu. Arbiter wyda orzeczenie w terminie określonym w Regulaminie AAA. Decyzja arbitra będzie zawierać istotne ustalenia i wnioski, na których arbiter oparł swoje orzeczenie. Orzeczenie w sprawie wyroku sądu polubownego może zostać ogłoszone w dowolnym sądzie właściwym dla niego.

Przyznane przez arbitra odszkodowanie musi być zgodne z warunkami zawartymi w powyższej sekcji „Ograniczenie odpowiedzialności” w zakresie rodzajów i kwot szkód, za które strona może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Jeśli zwyciężysz w arbitrażu, będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu honorariów i wydatków adwokackich w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Nie będziemy dochodzić i zrzekamy się wszelkich praw, jakie przysługują nam na mocy obowiązującego prawa, w celu odzyskania honorariów i wydatków adwokackich, jeśli zwyciężymy w arbitrażu.

15.4 Opłaty

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat za złożenie wniosku AAA, opłat administracyjnych i arbitrażu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu AAA. Jeżeli jednak Twoje roszczenie o odszkodowanie nie przekracza 75 000 USD, wówczas zapłacimy wszystkie takie opłaty, chyba że arbiter uzna, że albo treść Twojego roszczenia, albo zadośćuczynienie, o które się ubiegałeś w Twoim żądaniu arbitrażu, było niepoważne lub zostało wniesione w niewłaściwym celu (jak mierzone według standardów określonych w Federalnym przepisie postępowania cywilnego 11(b)).

15.5 Zmiany

Niezależnie od postanowień powyższej sekcji „Modyfikacja niniejszych Warunków”, jeśli Spółka zmieni sekcję „Rozstrzyganie sporów” po dacie, w której po raz pierwszy zaakceptowałeś niniejsze Warunki (lub zaakceptowałeś wszelkie późniejsze zmiany w niniejszych Warunkach), możesz odrzucić każdą taką zmianę do przesłanie nam pisemnego powiadomienia (w tym pocztą elektroniczną na adres support@scribd.com) w ciągu 30 dni od daty wejścia takiej zmiany w życie, zgodnie z datą „Ostatniej aktualizacji” powyżej lub datą wiadomości e-mail wysłanej przez Spółkę do Użytkownika powiadamiającej Cię o takiej zmiana. Odrzucając jakąkolwiek zmianę, zgadzasz się, że będziesz rozstrzygał wszelkie spory między Tobą a Firmą zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów” na dzień, w którym po raz pierwszy zaakceptowałeś niniejsze Warunki (lub zaakceptowałeś wszelkie późniejsze zmiany w niniejszych Warunkach).

16,0 Różne; Zadanie; Połączenie

Niniejsza Umowa nie tworzy żadnego partnerstwa, spółki joint venture, relacji pracodawca-pracownik, główny agent ani franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy Tobą a nami. Niniejsze Warunki i powiązane Wytyczne, a także wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być cedowane przez Firmę bez ograniczeń. Wszelkie próby cesji podjęte z naruszeniem niniejszego Regulaminu będą nieważne. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Wytycznych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane z niniejszych Warunków w minimalnym niezbędnym zakresie i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych zaprowiantowanie. Wyrażasz zgodę na to, że drukowana wersja niniejszej Umowy oraz wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszej Umowie lub z nią związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne pierwotnie wygenerowane dokumenty biznesowe i rejestry i utrzymywane w formie drukowanej.

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Każde odstąpienie od któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Spółki. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków wszelkie postanowienia, które ze względu na swój charakter lub wyraźne warunki powinny obowiązywać, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w tym między innymi sekcjami 6–16.

Niniejsze Warunki (w tym wszystkie Wytyczne, Powiadomienia i Warunki zawarte w niniejszym dokumencie) stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą przedmiotu niniejszego dokumentu i nie będą modyfikowane inaczej niż na piśmie, podpisanym przez obie strony lub poprzez zmianę niniejszych Warunków Warunki lub wytyczne opracowane przez Spółkę zgodnie z sekcją 20.0. Odniesienia do nagłówków w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom wygody, nie stanowią części niniejszych Warunków i nie będą uważane za ograniczające ani wpływające na żadne postanowienia niniejszych Warunków.

17.0 Roszczenia

TY I SPÓŁKA ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZELKA PODSTAWA POZWANIA WYNIKAJĄCA Z SPÓŁKI LUB Z NIĄ ZWIĄZANA MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY POZWANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU TAKA PODSTAWA DOCHODZENIA JEST TRWALE PRZEKAŻONA.

18.0 Kody promocyjne

Prosimy o zapoznanie się z punktem 7 Umowy Abonenckiej Everand.

19.0 Subskrypcje prezentowe.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami subskrypcji prezentów.

20.0 Zmiany Umowy

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki oraz inne nasze Umowy i Wytyczne. Powiadomimy Cię, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, za każdym razem, gdy wprowadzimy istotne zmiany w niniejszych Warunkach. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszych Warunków i wszystkich Wytycznych, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na stronie https://scribd.com/terms. Możesz określić, kiedy ostatnio zmieniliśmy niniejszą Umowę, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z Usług po zmianach niniejszych Warunków będzie oznaczać akceptację tych zmian; pod warunkiem jednak, że jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Umowie nie będą miały zastosowania z mocą wsteczną do wszelkich roszczeń lub sporów między Tobą a nami w związku z niniejszą Umową, które powstały przed datą „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” mającej zastosowanie do tej wersji niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa może nie odzwierciedlać obowiązujących lub niedawnych przepisów.

21.0 Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Twoje pytania dotyczące naszych Warunków, wysyłane pocztą elektroniczną na adres support@scribd.com lub pocztą na adres: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz otrzymać te same informacje e-mailem, wysyłając list na powyższy adres, zawierający Twój adres e-mail i prośbę o te informacje.

Czy ten artykuł był pomocny?