Globalne warunki użytkowania Scribd, Inc.

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 8 marca 2024 r

1.0 Akceptacja Warunków.

Niniejsze Globalne Warunki korzystania („Warunki”) regulują korzystanie przez Ciebie ze stron internetowych („Witryny”), aplikacji mobilnych („Aplikacje”), oprogramowania, treści oraz wszystkich produktów i usług (zwanych łącznie „Usługami”) świadczonych przez Scribd, Inc. („Firma”, „My”, „Nasz” lub „Nas”), w tym Everand™, Scribd® i Slideshare®, które są spółkami zależnymi będącymi w całości własnością Spółki. Następujące dodatkowe warunki, zasady, wytyczne, umowy i zasady („Wytyczne”) są wyraźnie włączone do niniejszego Regulaminu i stanowią wiążącą część niniejszych Warunków, tak jakby zostały tu w pełni odtworzone:

 1. Globalna polityka prywatności Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 2. Umowa abonencka Everand ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129486 )
 3. Umowa przesyłającego dla Scribd i Slideshare ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129466 )
 4. Informacja o zabronionych działaniach i treści ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )
 5. Warunki subskrypcji prezentów ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129546 )

REJESTRACJA, UZYSKANIE DOSTĘPU, PRZEGLĄDANIE, publikowanie postów, pobieranie z, rejestrowanie się, subskrybowanie lub korzystanie z którejkolwiek ze świadczonych przez nas usług, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś oraz wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad, WARUNKI, WYTYCZNE, OGRANICZENIA I UWAGI ZAWARTE W GLOBALNYCH WARUNKACH KORZYSTANIA.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PONIEWAŻ REGULUJĄ one KORZYSTANIE Z STRONY I USŁUG, W SZCZEGÓLNOŚCI CZĘŚĆ 15, KTÓRA MA WPŁYW NA TWOJE PRAWA W PRZYPADKU SPORU MIĘDZY NAMI.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie możesz korzystać z Usług.

2.0 Definicje

„Konto” oznacza podstawowe konto Scribd lub Slideshare prowadzone przez osobę fizyczną lub pojedynczy podmiot („Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub łącznie „Użytkownicy”). „Subskrypcja” oznacza każdą płatną subskrypcję, która umożliwia Użytkownikom dostęp do ekskluzywnych treści premium („Treści subskrypcyjne”) w okresie Subskrypcji za pośrednictwem Everand™.

3.0 Jurysdykcja

Siedziba naszej firmy mieści się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Użytkownik znajduje się w większym Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG+”) lub w Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”), wówczas niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Scribd Holandia BV. Jeśli Użytkownik nie znajduje się w obszarze EOG+ lub Wielkiej Brytanii, wówczas niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Scribd, Inc. Na potrzeby niniejszych Warunków spółki Scribd, Inc. i Scribd Holandia BV są łącznie zwane „Scribd, Inc.” lub „Spółka”.

Usługi mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w niektórych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli korzystasz z Usług, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów, zasad i regulacji. Możemy ograniczyć dostępność Usług, w całości lub w części, dla dowolnej wybranej przez nas osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania.

4.0 Twoje uprawnienia do korzystania z Usług

Aby móc korzystać z Usług, musisz mieć ukończone 13 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, oświadczasz, że masz zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Usług. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym użytkownika w wieku poniżej 18 lat, zezwalając swojemu dziecku na korzystanie z Usług, podlegasz warunkom niniejszej Umowy i odpowiadasz za aktywność Twojego dziecka podczas korzystania z Usług.

Usługi nie są dostępne dla Użytkowników, których dostęp do jakiejkolwiek Usługi został administracyjnie zawieszony lub cofnięty.

Jeśli korzystasz lub otwierasz Konto lub Subskrypcję w imieniu firmy, osoby prawnej lub organizacji (łącznie zwanych „Podmiotem”), wówczas oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważnionym przedstawicielem tego Podmiotu posiadającym uprawnienia do zaciągania zobowiązań wobec Podmiotu do niniejszych Warunków; i wyrażam zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami w imieniu Podmiotu. W takim przypadku „Ty” i „Twój” będą odnosić się do Podmiotu.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, OŚWIADCZASZ, ŻE Spełniasz wymagania kwalifikacyjne określone w tej sekcji. W każdym razie oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat.

5.0 Twoje dane osobowe i prywatność

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla nas niezwykle ważne. Podejmujemy istotne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Przeczytaj uważnie Globalną Politykę Prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Usług podlega Globalnej Polityce Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, dokładne i kompletne; że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność swoich informacji; oraz że dowód posiadania niedokładnych informacji o koncie może prowadzić do zawieszenia lub rozwiązania Twojego Konta i/lub Subskrypcji. Zgadzasz się nie ujawniać nikomu swoich haseł i że jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta i/lub Subskrypcji, niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy w momencie ich wystąpienia. Jeśli masz powody sądzić, że Twoje Konto i/lub Subskrypcja nie są już dokładne lub bezpieczne, zgadzasz się natychmiast powiadomić nas za pośrednictwem Centrum pomocy ( https://support.scribd.com ) lub pocztą elektroniczną na adres support@scribd. kom.

6.0 Własność intelektualna

Szanujemy prawa własności intelektualnej autorów, wydawców i twórców i oczekujemy, że nasi Użytkownicy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej. Naszą polityką jest przestrzeganie amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (17 USC §512) i likwidacja posiadaczy kont, którzy wielokrotnie naruszają lub co do których istnieje podejrzenie, że wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej. Zasady i procedury Scribd dotyczące praw autorskich są szczegółowo opisane w Centrum pomocy .

Znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe Spółki (łącznie zwane „Znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynach i aplikacjach są zarejestrowanymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Scribd, Inc. i nie mogą być wykorzystywane w związku z produktami lub usługami, które nie są powiązane, stowarzyszone lub sponsorowane przez Firmę. Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością Firmy, jeśli pojawiają się gdziekolwiek w ramach którejkolwiek z Usług, są własnością ich odpowiednich właścicieli.

7.0 Udzielenie licencji.

7.1 Udzielenie licencji na aplikacje mobilne.

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Firma udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, swobodnie odwołalnej licencji na pobieranie i instalowanie kopii dowolnej Aplikacji dostarczonej przez Firmę na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze, którego jesteś właścicielem lub kontrolę oraz do uruchamiania takiej kopii Aplikacji wyłącznie do własnych, niekomercyjnych celów oraz do tworzenia rozsądnej liczby kopii zapasowych Aplikacji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach Użytkownikowi nie wolno: (i) kopiować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Aplikacje; (ii) rozpowszechniać, przekazywać, udzielać sublicencji, wynajmować, wypożyczać lub wynajmować Aplikację jakimkolwiek osobom trzecim; (iii) inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblacji Aplikacji; lub (iv) udostępnić funkcjonalność Aplikacji wielu użytkownikom w jakikolwiek sposób. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków.

7.2 Udzielenie licencji na pobieranie treści generowanych przez użytkowników.

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Firma udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, swobodnie odwołalnej licencji na przeglądanie, pobieranie (w tym między innymi na urządzenie przenośne), drukowanie i drukowanie wybranych użytkowników -treści generowane („UGC”, „Treści” lub „Treści użytkownika”) do użytku osobistego, z wyjątkiem przypadków, gdy Firma może ograniczyć lub zablokować na prośbę przesyłającego lub z własnej inicjatywy. UGC nie obejmuje Treści subskrypcyjnych publikowanych za pośrednictwem Everand (zgodnie z definicją zawartą w Umowie subskrybenta Everand ).

8.0 Zastrzeżenia dotyczące treści

Rozumiesz i potwierdzasz, że treści otrzymywane z Usług są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych; nie stanowi porady ani diagnozy prawnej, finansowej, zawodowej, edukacyjnej, medycznej lub zdrowotnej i nie może być wykorzystywane do takich celów. Rozumiesz i potwierdzasz, że podczas korzystania z Usług będziesz narażony na treści z różnych źródeł i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność ani prawa własności intelektualnej lub związane z takimi treściami. Ponadto rozumiesz i potwierdzasz, że możesz być narażony na kontakt z treściami, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, oraz zgadzasz się zrzec i zrzekasz się wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków prawnych, które masz lub możesz mieć przeciwko Spółce w odniesieniu do do tego. Firma nie popiera żadnych treści ani opinii, rekomendacji ani porad w nich wyrażonych i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi treściami. W przypadku powiadomienia o treściach rzekomo niezgodnych z niniejszymi Warunkami Firma może zbadać zarzut i według własnego uznania zdecydować, czy usunąć treści, do czego zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Spółka nie zezwala na działania naruszające prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności w którejkolwiek z Usług.

Treści udostępniane za pośrednictwem Usług mogą zawierać łącza lub odniesienia do innych witryn internetowych lub usług wyłącznie dla wygody Użytkowników („Witryny referencyjne”). O ile Spółka wyraźnie nie stwierdziła inaczej, Spółka nie popiera żadnych takich Witryn Referencyjnych ani informacji, materiałów, produktów lub usług zawartych w Witrynach Referencyjnych lub dostępnych za ich pośrednictwem. Ponadto Twoja korespondencja, transakcje biznesowe lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Usługach lub za ich pośrednictwem toczą się wyłącznie między Tobą a takimi reklamodawcami. Dostęp i korzystanie ze Stron Referencyjnych, w tym informacji, materiałów, produktów i usług w Witrynach Referencyjnych lub dostępnych za ich pośrednictwem, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

9.0 Zabronione postępowanie.

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy będzie mógł czytać lub słuchać książek i innych dzieł twórczych w wygodnym i bezpiecznym środowisku. Opracowaliśmy zasady, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Oprócz ogólnych zasad przedstawionych poniżej, dodatkowe ograniczenia wymienione są w pkt Informacja o zabronionej działalności i treści . Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do ustalenia i podjęcia decyzji, czy i w jakim stopniu zasada została złamana. Firma zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich środków zgodnych z prawem, jakie uzna za konieczne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub zabronionemu korzystaniu z Usług.

9.1(a) Korzystając z Usług, zgadzasz się nie:

 • Korzystaj z Usług, jeśli masz mniej niż trzynaście (13) lat;
 • Korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub z naruszeniem prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi przepisów regulujących własność intelektualną i inne prawa własności oraz ochronę danych i prywatność;
 • Korzystać z Usług w jakimkolwiek celu innym niż publikowanie, odbieranie i wchodzenie w interakcję z oryginalnymi i/lub odpowiednio licencjonowanymi treściami oraz dodawanie Informacji opisowych do oryginalnych treści;
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub Podmiot, fałszywie twierdzić, że jest powiązany z jakąkolwiek osobą lub Podmiotem, fałszować podpis cyfrowy innej osoby, fałszywie przedstawiać źródło, tożsamość lub treść informacji przesyłanych za pośrednictwem Usług lub wykonywać inne podobne oszukańcze działania;
 • Dostęp do Kont i/lub Subskrypcji innych osób bez pozwolenia;
 • Usunąć, zmodyfikować lub zmienić informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności dostarczone przez Usługi lub powiązane z jakąkolwiek treścią dostępną za pośrednictwem Usług;
 • Składać niezamówione oferty, reklamy, propozycje lub wysyłać wiadomości-śmieci lub spam do innych Użytkowników Usług;
 • Zniesławiać, nękać, znęcać się, grozić, grozić lub oszukiwać Użytkowników Usług;
 • Gromadzić lub próbować gromadzić dane osobowe Użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody;
 • Usuwać, omijać, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w egzekwowanie praw i inne funkcje związane z bezpieczeństwem, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie, drukowanie, przechowywanie, przesyłanie lub udostępnianie wszelkich treści dostępnych za pośrednictwem Usług lub funkcji wymuszających ograniczenia w korzystanie z Usług lub jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Usług;
 • Poddaj inżynierii wstecznej, dekompiluj, deasembluj lub w inny sposób próbuj odkryć kod źródłowy lub jakąkolwiek część Stron, Aplikacji i/lub Usług, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka czynność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia;
 • Modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o utwory udostępniane za pośrednictwem Usług lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia;
 • Ograniczać, celowo zakłócać lub uszkadzać działanie Usług lub przyjemność dowolnego Użytkownika z jakiejkolwiek ich części w jakikolwiek sposób, w tym przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu;
 • Korzystaj z dowolnego robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do Usług lub kopiuj, drukuj, uzyskuj dostępu, przechowuj, przesyłaj lub udostępniaj wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Usług w dowolnym celu lub w celu ominięcia wszelkich środków, których Firma może użyć do uniemożliwiać lub ograniczać dostęp lub możliwość kopiowania, drukowania, uzyskiwania dostępu, przechowywania, przesyłania lub udostępniania treści;
 • Fałszuj nagłówki lub w inny sposób manipuluj identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia treści przesyłanych za pośrednictwem usług;
 • Niewłaściwego wykorzystywania wszelkich procesów raportowania, oznaczania, skarg, sporów lub odwołań, w tym poprzez składanie bezpodstawnych, irytujących lub niepoważnych oświadczeń;
 • Ingerować lub zakłócać pracę serwerów lub sieci związanych z działaniem Usług, bądź też nieprzestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Usługami;
 • Klonować, kopiować, powielać lub tworzyć bazę danych Usług poprzez systematyczne pobieranie i przechowywanie całości lub dowolnej treści udostępnianej za pośrednictwem Usług;
 • Organizować konkursy, loterie i inne podobne wydarzenia w Usługach lub za ich pośrednictwem bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • Dostęp, publikowanie lub pobieranie treści z kraju lub terytorium podlegającego kompleksowym sankcjom w Stanach Zjednoczonych lub w jego obrębie; Lub
 • Wykorzystuj dowolną część treści udostępnianych za pośrednictwem Usług w celu szkolenia dużego modelu językowego.

9.1(b) Korzystając z Usług, zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać w żaden inny sposób za pośrednictwem Usług:

 • Wszelkie Treści i/lub Informacje opisowe, które są lub mogą być zniesławiające, oszczercze, niedozwolone lub niedokładne;
 • Wszelkie treści i/lub informacje opisowe, które są lub mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem;
 • Wszelkie niechciane reklamy, materiały promocyjne lub inne materiały zachęcające, masowe reklamy komercyjne (spam), przesyłki łańcuszkowe, ogłoszenia informacyjne, prośby o cele charytatywne i prośby o podpisy;
 • Wszelkie Treści i/lub Informacje opisowe, które rozsądna osoba mogłaby uznać za budzące sprzeciw, obraźliwe, nieprzyzwoite, pornograficzne, naruszające prywatność innej osoby, nękające, zawierające groźby, grożące, zawstydzające, niepokojące, nienawistne, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym lub w inny sposób nieodpowiednie;
 • Wszelkie treści i/lub informacje opisowe , które mogłyby skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną; które zachęcają do zachowań stanowiących przestępstwo; lub które zachęcają lub dostarczają informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań lub działań;
 • Wszelkie obrazy, fotograficzne lub artystyczne (w tym obrazy wygenerowane komputerowo), przedstawiające osobę poniżej 18 roku życia lub pozornie niepełnoletnią, w stanie rozebranym lub w inny sposób upozowaną lub przedstawioną w sprośnej, lubieżnej, prowokacyjnej lub podniecający sposób;
 • Wszelkie sprośne lub lubieżne obrazy nagich osób w każdym wieku;
 • Wszelkie treści i/lub informacje opisowe , które naruszają prawo jakiejkolwiek osoby do prywatności lub reklamy;
 • Wszelkie Treści i/lub Informacje opisowe , które mają na celu pomóc w optymalizacji wyszukiwarek, lub inne Treści, które według wyłącznej opinii Spółki pogarszają wygodę Użytkownika;
 • Dowolna treść i/lub informacje opisowe , które uznano za naruszające jeden lub więcej warunków powiadomienia o zakazanej działalności i treści.

10.0 Zakończenie; Naruszenia Warunków Korzystania.

10.1 Scribd i Slideshare

Zgadzasz się, że my, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez kary, możemy zamknąć dowolne Konto (lub jakąkolwiek jego część), które możesz mieć w Spółce lub Twoje korzystanie z Usług oraz usunąć i odrzucić całość lub dowolną część Twojego Konta i/lub Subskrypcji, profilu Użytkownika i dowolnej Treści, w dowolnym momencie i bez powiadamiania Cię. Jednym z powodów, dla których możemy zamknąć Twoje Konto, jest to, że nie logujesz się na swoje Konto przez dłuższy czas. Możemy również, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zaprzestać zapewniania dostępu do Usług lub dowolnej ich części, za powiadomieniem lub bez. Zgadzasz się, że jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do Usług lub dowolnego Konta i/lub Subskrypcji, którą możesz posiadać, lub ich części, może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia, a także zgadzasz się, że Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za każde takie zakończenie. Wszelkie podejrzenia oszukańczego, nadużycia lub nielegalnej działalności można skierować do odpowiednich organów ścigania. Środki te stanowią dodatek do wszelkich innych środków, jakie Spółka może zastosować na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

10.2 Everanda

Nie zakończymy Twojej subskrypcji Everand z powodu braku aktywności, jeśli będziesz nadal płacić opłaty subskrypcyjne. Dodatkowe warunki mające zastosowanie do anulowania subskrypcji znajdziesz w Umowie Subskrybenta Everand .

10.3 Jak anulować swoje konto lub subskrypcję i rozwiązać niniejszą Umowę

Możesz anulować swoje Konto i/lub Subskrypcję w ustawieniach swojego Konta; lub wysyłając prośbę o anulowanie do naszego zespołu obsługi klienta za pośrednictwem Centrum pomocy lub na adres support@scribd.com . Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, anulując wszystkie swoje konta i subskrypcje oraz zaprzestając korzystania z Usług. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z (i) Spółki, (ii) Usług, (iii) wszelkich postanowień niniejszych Warunków, (iv) wszelkich zasad lub praktyk Spółki lub (iv) wszelkich przesłanych Treści lub informacji za pośrednictwem Usług, polega na anulowaniu Twoich Kont i Subskrypcji oraz zaprzestaniu korzystania z Usług.

10.4 Skutki anulowania lub rozwiązania umowy

W przypadku anulowania lub rozwiązania umowy prawa i licencje przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków oraz wszelkich dodatkowych warunków wygasną automatycznie, a następujące postanowienia pozostaną w mocy: „Skutki anulowania lub rozwiązania umowy”, „Nasze prawa własności”, „Odszkodowanie, ” „Zastrzeżenia; Brak gwarancji”, „Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowań”, „Rozstrzyganie sporów”, „Różne” i „Roszczenia”.

11.0 Nasze prawa własności

Interfejsy wizualne, grafika, projekt, kompilacja, informacje, kod komputerowy (w tym kod źródłowy i kod obiektowy), produkty i wszystkie inne elementy Usług świadczonych przez nas („Materiały”) są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, prawem handlowym przepisów dotyczących ubioru, patentów i znaków towarowych, konwencji międzynarodowych oraz wszelkich innych odpowiednich praw własności intelektualnej i praw własności, a także obowiązujących przepisów. Uznajemy, że zachowujesz własność wszelkich Treści i Informacji opisowych, które publikujesz w Scribd i/lub Slideshare, pod warunkiem jednak, że udzielisz Spółce wieczystej, nieodwołalnej, bezpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na reprodukcję, przechowywanie, dystrybucję , wyświetlać publicznie i dostosowywać je do użytku w związku z działaniem Usług. Wszystkie Materiały zawarte w Usługach są własnością Spółki lub jej spółek zależnych lub stowarzyszonych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością Firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Firmę, Użytkownik zgadza się nie sprzedawać, nie licencjonować, nie rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, publicznie wykonywać ani wyświetlać, przesyłać, publikować, edytować, dostosowywać, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób nieuprawnionego korzystać z Materiałów lub Usług . Firma zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.

12.0 Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć nas, nasze spółki stowarzyszone, wykonawców, pracowników, agentów i naszych zewnętrznych dostawców, licencjodawców i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, w tym opłatami i wydatkami prawnymi, wynikającymi z korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług, jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń, gwarancji i porozumień zawartych przez Ciebie w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w związku z którą musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować z Naszą obroną przed tymi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, gdy tylko się o nich dowiemy.

13.0 Zastrzeżenia; Brak gwarancji

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA ORAZ JEJ PODMIOTY ZWIĄZANE, PARTNERZY I DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIE PRAW WŁASNOŚCI. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, NIE BĘDZIE STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI, NIE WYRAŻONEJ WYRAŹNIE W NINIEJSZYM. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE UŻYTE W NINIEJSZEJ SEKCJI 13 TERMIN FIRMA OBEJMUJE KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AKCJONARIUSZY, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW I PODWYKONAWCÓW.

14.0 Ograniczenie odpowiedzialności i szkód

14.1 Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH PRZYPADKACH, W TYM M.in. ZANIEDBANIA, FIRMA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, WYKONAWCY, PRACOWNICY, AGENCI LUB PARTNERZY, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, KARNE, OCZEKIWANIE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEUDANEGO POZWANIA SĄDOWEGO LUB SPORU PRAWNEGO, UTRATY BIZNESU, UTRATY PRZYCHODÓW LUB UTRATY PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRATY PIENIĘŻNEJ LUB NIEPIENIĘŻNEJ JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU) WYNIKAJĄCYCH Z LUB DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I TREŚCI USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK STRON REFERENCYJNYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH INTERAKCJI Z SPÓŁKĄ, NAWET JEŚLI SPÓŁKA LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI ZOSTAŁ POWIADOMIONY MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

14.2 Ograniczenie szkód

W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LUB JEJ PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH, WYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB PARTNERÓW TRZECICH, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NAMI ZWIĄZANE KORZYSTANIE Z USŁUG LUB INTERAKCJA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI USŁUG (NIEWZGLĘDNIE UMOWY, DELIKTU, W TYM ZANIEDBANIA, GWARANCJI LUB INNYCH), PRZEKRACZAJĄ JEŚLI INNĄ KWOTĘ PŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO USŁUG W CZASIE TRZECH (3) MIESIĄCE BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCE DATĘ ROSZCZENIA LUB STO DOLARÓW, W ZALEŻNOŚCI OD KTÓREJ KTÓRA JEST WIĘKSZA.

14.3 Strony referencyjne

TE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z POWODU JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG SPRZEDANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA JAKICHKOLWIEK STRONACH REFERENCYJNYCH LUB W INNY SPOSÓB PRZEZ OSOBY TRZECIE INNE NIŻ SPÓŁKA I OTRZYMANYCH PRZEZ LUB REKLAMOWANYCH W USŁUGACH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK POŚREDNICTWA ITES .

14.4 Podstawa oferty

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA OFEROWAŁA SWOJE PRODUKTY I USŁUGI, USTALAŁA SWOJE CENY ORAZ ZAWARŁA NINIEJSZE WARUNKI Opierając się na WYŁĄCZENIACH I OGRANICZENIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM NINIEJSZYM, ŻE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GWARANCJI OKREŚLONE W NINIEJSZYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ODZWIERCIEDLAJĄ ROZSĄDNY I UCZCIWY PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ ORAZ ŻE WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM FORMIE STANOWIĄ ISTOTNĄ PODSTAWĘ UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ. BEZ TYCH OGRANICZEŃ FIRMA NIE BĘDZIE MOGŁA ŚWIADCZYĆ USŁUG NA UZASADNIONYM EKONOMICZNIE PODSTAWIE.

14.5 Ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI MIESZKASZ W TAKIEJ JURYSDYKCJI, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE, A MOŻESZ POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA. OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA GWARANCJI, ŚRODKÓW ZARADCZYCH LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE TAKIE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA SĄ DOZWOLONE PRZEZ PRAWO JURYSDYKCJI W MIEJSCU, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJESZ.

15.0 Rozstrzyganie sporów.

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ. WPŁYWA NA TWOJE PRAWA, W TYM PRAWO DO SKŁADANIA POZÓW LUB UCZESTNICTWA W SĄDZIE.

15.1 Obowiązujące prawo

W przypadku klientów Spółki niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne prawa. W przypadku klientów Scribd México SA de CV niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych (Meksyk). W przypadku klientów Scribd Dutch BV niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii.

15.2 Nieformalna procedura rozstrzygania sporów

Jeżeli pomiędzy nami powstanie spór (zdefiniowany poniżej), zobowiązujemy się współpracować z Państwem w celu osiągnięcia rozsądnego rozwiązania. W przypadku każdego takiego Sporu obie strony potwierdzają i zgadzają się, że w pierwszej kolejności dołożą starań w dobrej wierze, aby rozstrzygnąć Spór w sposób nieformalny i bezpośredni w drodze konsultacji i negocjacji, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek formalnego postępowania w sprawie rozstrzygania sporu w drodze arbitrażu lub w inny sposób. Takie nieformalne rozwiązanie wymaga uprzedniego przesłania drugiej stronie pisemnego opisu sporu. W przypadku każdego Sporu wszczętego przez Ciebie, zgadzasz się wysłać pisemny opis Sporu wraz z adresem e-mail powiązanym z Twoim kontem, jeśli ma to zastosowanie, do Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Ste. 300, San Francisco, CA 94107 i na adres legal@scribd.com . Pisemny opis musi mieć charakter indywidualny i zawierać co najmniej następujące informacje: Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; opis charakteru lub podstawy roszczenia lub sporu; konkretna ulga, o którą się ubiegasz; i dowód Twojej relacji z nami. O ile strony nie wyrażą zgody na przedłużenie okresu nieformalnego rozstrzygnięcia, jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania pisemnego opisu sporu, Ty i Spółka zgadzacie się na dalsze postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów opisane poniżej.

Nieformalna procedura rozstrzygania sporów, o której mowa w niniejszej sekcji 15.2, jest warunkiem wstępnym i warunkiem zawieszającym rozpoczęcie jakiegokolwiek formalnego postępowania w sprawie rozstrzygania sporów. Strony zgadzają się, że wszelkie odpowiednie okresy przedawnienia i opłaty za złożenie wniosku lub inne terminy zostaną doliczone w czasie, gdy strony zaangażują się w nieformalną procedurę rozstrzygania sporu.

15.3 Umowa o wzajemnym arbitrażu

Jeżeli nieformalna procedura rozstrzygania sporów nie doprowadzi do rozstrzygnięcia, każda ze stron może wszcząć wiążący arbitraż jako jedyny sposób rozstrzygania Sporów (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie) z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej oraz obowiązującego krajowego arbitrażu i mediacji („ NAM”). Jeżeli wszczynasz arbitraż, kopia żądania zostanie również przesłana pocztą elektroniczną na adres legal@scribd.com . Jeśli masz u nas konto, każde żądanie złożone przez Ciebie wszczynające arbitraż musi zawierać adres e-mail, którego użyłeś do zalogowania się do którejkolwiek z naszych Usług, a także wszelkie inne dane identyfikacyjne powiązane z tym kontem, które są przez Ciebie kontrolowane.

Ty i Firma zgadzacie się, że warunki niniejszego punktu 15 (łącznie „Umowa o arbitraż”) regulują wszelkie spory między nami, w tym między innymi roszczenia wynikające lub odnoszące się do dowolnego aspektu relacji między nami, Warunków, lub korzystania przez Ciebie z Usług na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej (każdy z nich nazywany jest „Sporem”, a łącznie „Sporami”).

Strony zgadzają się ponadto, że określenie zakresu, wykonalności lub stosowalności niniejszej Umowy o arbitraż, w tym między innymi wszelkich roszczeń, że całość lub jakakolwiek część niniejszej Umowy o arbitraż jest nieważna lub możliwa do unieważnienia, niezależnie od tego, czy roszczenie podlega arbitrażowi oraz wszelkie spory dotyczące uiszczenia opłat administracyjnych lub arbitrażu (w tym terminów takich płatności i środków zaradczych w przypadku braku płatności) będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji 15.

Jedyne kwestie wyłączone z niniejszej Umowy o arbitraż to spory sądowe dotyczące niektórych praw własności intelektualnej i drobnych roszczeń sądowych, jak opisano poniżej.

Niniejsza Umowa o arbitraż zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy o arbitraż zawarte przez strony i ma zastosowanie do niezgłoszonych roszczeń, które powstały, zostały dochodzone lub dotyczą faktów mających miejsce przed istnieniem niniejszej Umowy o arbitraż lub jakiejkolwiek wcześniejszej umowy, a także roszczeń, które mogą powstać po rozwiązaniu Umowy o arbitraż niniejszą Umowę o arbitraż, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi powiadamiania i rezygnacji określonymi w niniejszej Umowie.

Strony zgadzają się, że niniejsza Umowa o arbitraż zostaje zawarta w związku z transakcją obejmującą handel międzystanowy i podlega federalnej ustawie o arbitrażu („FAA”), 9 USC §§ 1-16.

Niezależnie od decyzji stron o rozstrzyganiu wszystkich Sporów w drodze arbitrażu, każda ze stron zachowuje prawo do (i) wyboru, aby wszelkie roszczenia były rozstrzygane w sądzie ds. drobnych roszczeń indywidualnie w przypadku sporów i działań w zakresie jurysdykcji takiego sądu, niezależnie od tego, co forum wybrane początkowo przez stronę składającą wniosek; (ii) wnieść pozew do sądu stanowego lub federalnego w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej („prawa własności intelektualnej” w tym kontekście oznaczają patenty, prawa autorskie, prawa osobiste, znaki towarowe i tajemnice handlowe oraz inne informacje poufne lub zastrzeżone, ale nie prywatność lub prawa do reklamy) lub zniesławienie; oraz (iii) ubiegać się o orzeczenie deklaratywne, nakaz sądowy lub inne godziwe zadośćuczynienie przed właściwym sądem w celu ustalenia, czy roszczenia strony uległy przedawnieniu lub czy można je wnieść do sądu ds. drobnych roszczeń. Ubieganie się o takie zadośćuczynienie nie zrzeka się prawa strony do arbitrażu na mocy niniejszej Umowy o arbitraż, a wszelkie wniesione arbitraże związane z jakimkolwiek postępowaniem wniesionym na podstawie niniejszego paragrafu zostaną automatycznie zawieszone do czasu uzyskania wyniku takiego działania.

15.4 Arbitraż grupowy i zrzeczenie się roszczeń zbiorowych

TY I SPÓŁKA PRZYJMUJECIE DO WIADOMOŚCI I ZGADZACIE SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM INNEGO OKREŚLONEGO W PUNKCIE 15.7 PONIŻEJ, WSZELKI ARBITRAŻ BĘDZIE PROWADZONY WYŁĄCZNIE W OSOBIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO POZWOLENIE ZBIOROWE LUB ZBIOROWE, A ARBITRAŻ MOŻE OZNACZAĆ ZADOWOLENIE TYLKO NA RZECZ INDYWIDUALNEJ STRONY DOCHODZĄCEJ ZADOWOLENIA I TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ROZSTRZYGNIĘCIA ROSZCZENIA INDYWIDUALNEJ STRONY. NIEZALEŻNIE OD NINIEJSZEGO POTWIERDZENIA I UMOWY, WSZELKI ARBITRAŻ DOTYCZĄCY UŻYTKOWNIKA MOŻE PROWADZIĆ NA PODSTAWIE SKONSOLIDOWANEJ JEŚLI I TYLKO JEŚLI FIRMA WYDAJE ZGODĘ NA KONSOLIDACJĘ W PIŚMIE.

Z wyjątkiem tej podczęści (15.4) oraz podczęści (15.7) i (15.8) poniżej, jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy o Arbitraż zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub nielegalną albo w inny sposób sprzeczną z zasadami NAM, wówczas saldo niniejsza Umowa o Arbitraż pozostanie w mocy i będzie interpretowana zgodnie z jej warunkami tak, jakby nieważne, niewykonalne, nielegalne lub sprzeczne postanowienie nie było w niej zawarte. Jeżeli jednak niniejsza podczęść (15.4) lub podczęści (15.7) lub (15.8) okażą się nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, całość niniejszej Umowy o arbitraż stanie się nieważna i ani Ty, ani Firma nie będą uprawnieni do rozstrzygnąć ich spór.

15.5 Regulamin arbitrażu

Arbitraż będzie zarządzany przez NAM i prowadzony przed pojedynczym arbitrem zgodnie z regulaminem NAM, w tym, w stosownych przypadkach, z Zasadami i procedurami kompleksowego rozstrzygania sporów NAM, Opłatami za spory, gdy jedna ze stron jest konsumentem oraz Uzupełnieniem do zbiorowego zgłoszenia Zasady i procedury rozstrzygania sporów obowiązujące w chwili złożenia wniosku o arbitraż do NAM, z wyłączeniem wszelkich zasad i procedur regulujących lub zezwalających na pozwy zbiorowe lub przedstawicielskie. Obowiązujące zasady i procedury NAM są dostępne na stronie www.namadr.com lub można je uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail do Działu Handlowego Krajowego Arbitrażu i Mediacji na adres Commercial@namadr.com .

15.6 Miejsce i procedura arbitrażu

W przypadku wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych arbitraż odbędzie się (i) w lokalizacji określonej zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami NAM, która jest dla Ciebie w miarę dogodna i znajduje się nie dalej niż 160 mil od Twojego domu lub miejsca prowadzenia działalności; lub (ii) w innym miejscu, na co Ty i my się zgodzimy. W przypadku osób niebędących rezydentami Stanów Zjednoczonych arbitraż odbędzie się w San Francisco w Kalifornii (chyba że strony uzgodnią inaczej). Strony zgadzają się, że prawo stanu Kalifornia będzie miało zastosowanie zgodnie z przepisami FAA, że będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy o przedawnieniu oraz że honorowane będą roszczenia dotyczące przywilejów uznane przez prawo. Arbiter lub organ arbitrażowy będzie uprawniony do przyznania wszelkich środków zaradczych dostępnych w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Arbiter ma prawo nałożyć sankcje zgodnie z zasadami i procedurami NAM w przypadku wszelkich błahych roszczeń lub wniosków, które zdaniem arbitera nie zostały złożone w dobrej wierze, a także w przypadku nieprzestrzegania przez stronę Procedury Nieformalnego Rozstrzygania Sporów rozważanej przez niniejszą Umowę arbitrażową.

Jeżeli kwota sporu nie przekracza 10 000 USD i nie będziesz ubiegał się o nakaz sądowy lub deklaratywne zadośćuczynienie, wówczas arbitraż zostanie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów, które Ty i Spółka przedłożycie arbitrowi, chyba że arbiter uzna, że rozprawa jest konieczna, lub strony uzgodnią inaczej. Jeżeli kwota sporu przekracza 10 000 USD lub występuje o zadośćuczynienie deklaratywne lub nakazowe, każda ze stron może zażądać (lub może to ustalić arbiter) przeprowadzenia rozprawy, która odbędzie się w formie wideokonferencji lub konferencji telefonicznej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Z zastrzeżeniem obowiązujących zasad i procedur NAM, strony zgadzają się, że arbiter będzie miał swobodę zezwolenia na złożenie wniosków rozporządzających, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że skutecznie rozwiążą one lub zawężą kwestie sporne. O ile prawo nie zabrania inaczej, wszelkie postępowania arbitrażowe będą poufne i zamknięte dla opinii publicznej oraz dla wszelkich stron innych niż Ty i Spółka (oraz upoważnieni przedstawiciele i agenci każdej ze stron), a cała dokumentacja z nimi związana zostanie trwale opieczętowana, z wyjątkiem w zakresie niezbędnym do uzyskania potwierdzenia przez sąd wyroku sądu polubownego (pod warunkiem, że strona występująca o potwierdzenie będzie starała się złożyć taką dokumentację opieczętowaną w zakresie dozwolonym przez prawo).

15.7 Arbitraż masowy

W celu zwiększenia efektywności administrowania i rozstrzygania arbitrażu, w przypadku 100 lub więcej podobnych żądań arbitrażowych (dotyczących tych samych lub zasadniczo podobnych faktów lub roszczeń i ubiegających się o takie samo lub zasadniczo podobne zadośćuczynienie) przedstawionych przez lub przy pomocy lub koordynacji ta sama kancelaria prawna lub organizacja została zgłoszona do NAM przeciwko Spółce („Zgłoszenie zbiorcze”), strony zgadzają się (i) zarządzać zgłoszeniem zbiorczym w partiach po 10 żądań w każdej partii (w zakresie, w jakim istnieje jeśli po grupowaniu opisanym powyżej pozostało mniej niż 10 żądań arbitrażowych, ostateczna partia będzie składać się z pozostałych żądań), przy czym jednocześnie złożona, przetworzona i rozstrzygnięta zostanie tylko jedna partia; (ii) wyznaczyć jednego arbitra dla każdego żądania w ramach partii (ten sam arbiter może rozpatrywać wiele żądań w grupie, jeśli odpowiedni powodowie i Spółka tak uzgodnią); (iii) zaakceptowania obowiązujących opłat, w tym wszelkich powiązanych obniżek opłat określonych przez NAM według własnego uznania; (iv) że żadne inne żądania arbitrażowe stanowiące część Pozwu zbiorowego nie mogą być składane, przetwarzane ani rozstrzygane do czasu złożenia, przetworzenia i orzeczenia poprzedniej partii 10; (v) że opłaty związane z żądaniem arbitrażu zawartym w Zgłoszeniu Masowym, w tym opłaty należne od Spółki i powodów, będą należne dopiero po włączeniu Twojego żądania do arbitrażu do zestawu postępowań grupowych i gdy partia ta zostanie odpowiednio oznaczona do składania, przetwarzania i orzekania; (vi) etapowy proces postępowania grupowego, w którym każdy zestaw zawiera 10 żądań, będzie kontynuowany do czasu rozstrzygnięcia lub innego rozstrzygnięcia każdego żądania (w tym Twojego żądania); oraz (vii) dołożyć w dobrej wierze wysiłków, aby rozstrzygnąć każdą partię żądań w ciągu 180 dni, w miarę możliwości, w przeciwnym razie którykolwiek z powodów lub Spółka może zaprzestać arbitrażu i złożyć wniosek do właściwego sądu.

Wybór arbitra dla żądań w każdej partii zostanie przeprowadzony w możliwie największym stopniu zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami NAM dotyczącymi takiego wyboru, a arbiter określi miejsce, w którym będzie prowadzone postępowanie w sprawie każdego żądania w ramach partii.

Zgadzasz się współpracować w dobrej wierze ze Spółką i dostawcą usług arbitrażowych w celu wdrożenia takiego „podejścia wsadowego” lub innego podobnego podejścia, aby zapewnić skuteczne rozstrzyganie roszczeń, w tym zapłatę łącznych obniżonych opłat, ustalonych przez NAM według własnego uznania, dla każdej partii żądań. Strony zgadzają się ponadto współpracować ze sobą oraz podmiotem świadczącym usługi arbitrażowe lub arbiterem w celu ustanowienia wszelkich innych procesów lub procedur, które według podmiotu świadczącego usługi arbitrażowe lub arbitera zapewnią skuteczne rozstrzyganie roszczeń. Wszelkie spory między stronami co do tego, czy niniejsze postanowienie ma zastosowanie lub co do procesu lub procedury grupowania, będą rozstrzygane przez arbitra proceduralnego wyznaczonego przez NAM. Niniejsze postanowienie „Arbitraż zbiorczy” nie będzie w żadnym wypadku interpretowane jako zwiększające liczbę żądań niezbędnych do uruchomienia stosowania Dodatkowych zasad i procedur rozstrzygania sporów zbiorowych NAM lub zezwalające na wszelkiego rodzaju arbitraż zbiorowy. O ile Spółka nie wyrazi inaczej na piśmie, Spółka nie wyraża zgody ani zgody na arbitraż zbiorowy, arbitraż generalny w ramach prywatnego pełnomocnika lub arbitraż dotyczący roszczeń wspólnych lub skonsolidowanych w jakichkolwiek okolicznościach, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej podczęści (15.7). Jeżeli Twoje żądanie arbitrażu zostanie uwzględnione w Zgłoszeniu Masowym, Twoje roszczenia pozostaną uwzględnione do czasu rozstrzygnięcia, wycofania lub rozstrzygnięcia Twojego żądania arbitrażu.

Strony zgadzają się, że to postanowienie dotyczące grupowania stanowi integralną część Umowy o Arbitraż w zakresie, w jakim ma zastosowanie do Zgłoszenia Masowego. Jeżeli postanowienie dotyczące grupowania zawarte w tej podczęści (15.7) lub zaangażowanie mediatora w podczęści (15.8) zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub nielegalne, wówczas całość niniejszej Umowy o arbitraż stanie się nieważna i ani Ty, ani Firma będzie uprawniony do rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń stanowiących część Zgłoszenia Masowego.

15.8 Mediacja po pierwszej partii zgłoszenia zbiorczego

Po ustaleniu pierwszej partii żądań strony powołają mediatora NAM, który podejmie próbę rozstrzygnięcia pozostałych żądań w rozsądnych ramach czasowych („Okres mediacji”). Mediator NAM może zostać wybrany z grupy pięciu (5) mediatorów pierwotnie zaproponowanych przez NAM, przy czym Spółka i doradca pozostałych powodów będą mogli uderzyć po jednym mediatorze, a następnie wybrać pozostałych mediatorów i najwyżej sklasyfikowanego mediatora. . Wybrany mediator będzie starał się ułatwić rozstrzygnięcie pozostałych żądań zawartych w pozwie zbiorowym. Jeżeli strony nie będą w stanie rozstrzygnąć zaległych żądań w Okresie Mediacji i nie będą w stanie uzgodnić metodologii ich rozwiązywania w drodze dalszych arbitrażów, Spółka lub jakikolwiek pozostały powód może zrezygnować z procesu arbitrażowego i zażądać rozpatrzenia żądań w sądzie właściwym. Powiadomienie o rezygnacji zostanie przekazane na piśmie w ciągu 60 dni od zakończenia Okresu Mediacji. Jeżeli ani Spółka, ani pozostali powodowie nie zrezygnują i nie będą mogli zgodzić się na metodologię rozstrzygnięcia pozostałych żądań w drodze dalszego arbitrażu, arbitraż będzie kontynuowany w trybie grupowym. W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji arbitraż będzie kontynuowany w kolejności określonej numerami porządkowymi przypisanymi do żądań w Zgłoszeniu Masowym.

15.9 Decyzja Arbitra

Arbiter wyda pisemną uzasadnioną decyzję zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami NAM. Orzeczenie w sprawie wyroku sądu polubownego może zostać ogłoszone w dowolnym sądzie właściwym dla niego. Arbiter będzie uprawniony do indywidualnego przyznania odszkodowania pieniężnego oraz przyznania, na zasadzie indywidualnej, wszelkich niepieniężnych środków naprawczych lub zadośćuczynień dostępnych danej osobie w zakresie dostępnym na mocy obowiązującego prawa, regulaminu forum arbitrażowego i niniejszego Arbitrażu Porozumienie. Strony zgadzają się, że odszkodowanie i/lub inne zadośćuczynienie musi być zgodne z warunkami zawartymi w części „Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowania” niniejszych Warunków, jeśli chodzi o rodzaje i kwoty odszkodowania lub innego zadośćuczynienia, za które strona może zostać pociągnięta do odpowiedzialności . Żadne indywidualne orzeczenie ani decyzja arbitrażowa nie będzie miała żadnego skutku wyłączającego w odniesieniu do kwestii lub roszczeń w jakimkolwiek sporze z kimkolwiek, kto nie jest wymienioną stroną arbitrażu. Wynagrodzenia adwokackie będą dostępne dla strony wygrywającej w arbitrażu, jeżeli zostanie to dozwolone na mocy obowiązującego prawa materialnego regulującego roszczenia w arbitrażu.

15.10 Opłaty

Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że koszty arbitrażu będą wygórowane w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, Firma zwróci wszelkie opłaty za złożenie wniosku i przesłuchanie przekraczające 250 USD, które arbiter uzna za konieczne, aby zapobiec sytuacji, w której arbitraż będzie zaporowy pod względem kosztów, niezależnie od wyniku arbitrażu, chyba że arbiter uzna, że Twoje roszczenia były niepoważne lub zgłoszone w złej wierze, w takim przypadku mogą zostać nałożone na Ciebie opłaty arbitrażowe (w tym honoraria adwokackie) zgodnie z Regulaminem Arbitra i standardami sankcje określone w Federalnych przepisach postępowania cywilnego 11. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za pokrycie własnych honorariów adwokackich, chyba że zasady arbitrażu i/lub obowiązujące prawo stanowią inaczej, w tym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy o arbitraż.

Strony zgadzają się, że NAM ma swobodę w zakresie zmniejszenia kwoty lub zmiany terminu wszelkich opłat administracyjnych lub arbitrażowych należnych zgodnie z Regulaminem NAM, jeśli uzna to za stosowne (w tym zgodnie z podpunktem (vi)), pod warunkiem, że taka modyfikacja nie zwiększy kosztów dla Ciebie , a ponadto zgadzasz się, że zrzekasz się wszelkich sprzeciwów wobec takiej modyfikacji opłat. Strony zgadzają się również, że zaskarżenie w dobrej wierze przez którąkolwiek ze stron opłat nałożonych przez NAM nie stanowi niewykonania zobowiązania, zrzeczenia się lub naruszenia niniejszej Umowy o arbitraż, dopóki takie zaskarżenie pozostaje w toku przed NAM, arbitrem i/lub sądem właściwym właściwej jurysdykcji oraz że wszelkie terminy płatności tych opłat będą należne w trakcie rozpatrywania takiego zaskarżenia.

15.11 Trzydziestodniowe prawo do rezygnacji

Masz prawo zrezygnować i nie być związanym Umową o arbitraż, wysyłając pisemne powiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na adres legal@scribd.com z tytułem „REZYGNACJA Z ARBITRAŻU”. Zawiadomienie należy wysłać w ciągu trzydziestu (30) dni od (i) 17 lutego 2024 r.; lub (ii) Twoje pierwsze skorzystanie z Usług, w zależności od tego, co nastąpi później. W przeciwnym razie będziesz zobowiązany do rozstrzygania sporów zgodnie z postanowieniami niniejszych paragrafów. Jeśli zrezygnujesz z Umowy o arbitraż, możesz skorzystać ze swojego prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych lub sędziego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ale wszelkie wcześniejsze istniejące umowy dotyczące rozstrzygania sporów na podstawie wcześniejszej wersji Umowy o arbitraż nie będą miały zastosowania do roszczeń nie jeszcze złożony. Jeśli zrezygnujesz z Umowy o arbitraż, Spółka również nie będzie nią związana.

15.12 Zmiany

Spółka powiadomi z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach w sekcji „Rozstrzyganie sporów”. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie 30 dni po powiadomieniu przez Spółkę i będą miały zastosowanie do wszystkich roszczeń, które nie zostały jeszcze zgłoszone, niezależnie od tego, kiedy takie roszczenia mogły zostać naliczone. Jeśli Firma zmieni sekcję „Rozstrzyganie sporów” po dacie, w której po raz pierwszy zaakceptowałeś niniejszą Umowę o arbitraż (lub zaakceptowałeś wszelkie późniejsze zmiany w niniejszej Umowie o arbitraż), zgadzasz się, że dalsze korzystanie z Usługi przez 30 dni po takiej zmianie będzie uznane za akceptację te zmiany.

 

16,0 Różne; Zadanie; Połączenie

Niniejsza Umowa nie tworzy żadnego partnerstwa, spółki joint venture, relacji pracodawca-pracownik, główny agent ani franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy Tobą a nami. Niniejsze Warunki i powiązane Wytyczne, a także wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być cedowane przez Firmę bez ograniczeń. Wszelkie próby cesji podjęte z naruszeniem niniejszego Regulaminu będą nieważne. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Wytycznych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane z niniejszych Warunków w minimalnym niezbędnym zakresie i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych zaprowiantowanie. Wyrażasz zgodę na to, że drukowana wersja niniejszej Umowy oraz wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszej Umowie lub z nią związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne pierwotnie wygenerowane dokumenty biznesowe i rejestry i utrzymywane w formie drukowanej.

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Każde odstąpienie od któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Spółki. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków wszelkie postanowienia, które ze względu na swój charakter lub wyraźne warunki powinny obowiązywać, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w tym między innymi sekcjami 6–16.

Niniejsze Warunki (w tym wszystkie Wytyczne, Powiadomienia i Warunki zawarte w niniejszym dokumencie) stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą przedmiotu niniejszego dokumentu i nie będą modyfikowane inaczej niż na piśmie, podpisanym przez obie strony lub poprzez zmianę niniejszych Warunków Warunki lub wytyczne opracowane przez Spółkę zgodnie z sekcją 20.0. Odniesienia do nagłówków w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom wygody, nie stanowią części niniejszych Warunków i nie będą uważane za ograniczające ani wpływające na żadne postanowienia niniejszych Warunków.

17.0 Roszczenia

TY I SPÓŁKA ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZELKA PODSTAWA POZWANIA WYNIKAJĄCA Z SPÓŁKI LUB Z NIĄ ZWIĄZANA MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY POZWANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU TAKA PODSTAWA DOCHODZENIA JEST TRWALE PRZEKAŻONA.

18.0 Kody promocyjne

Prosimy o zapoznanie się z punktem 7 Umowy Abonenckiej Everand .

19.0 Subskrypcje prezentowe.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami subskrypcji prezentów.

20.0 Zmiany Umowy

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki oraz inne nasze Umowy i Wytyczne. Powiadomimy Cię, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, za każdym razem, gdy wprowadzimy istotne zmiany w niniejszych Warunkach. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszych Warunków i wszystkich Wytycznych, aby na bieżąco informować Cię o wszelkich zmianach. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na stronie https://scribd.com/terms. Możesz określić, kiedy ostatnio zmieniliśmy niniejszą Umowę, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z Usług po zmianach niniejszych Warunków będzie oznaczać akceptację tych zmian; pod warunkiem jednak, że jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Umowie nie będą miały zastosowania z mocą wsteczną do wszelkich roszczeń lub sporów między Tobą a nami w związku z niniejszą Umową, które powstały przed datą „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” mającej zastosowanie do tej wersji niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa może nie odzwierciedlać obowiązujących lub niedawnych przepisów.

21.0 Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Twoje pytania dotyczące naszych Warunków, wysyłane pocztą elektroniczną na adres support@scribd.com lub pocztą na adres: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz otrzymać te same informacje e-mailem, wysyłając list na powyższy adres, zawierający Twój adres e-mail i prośbę o te informacje.

Czy ten artykuł był pomocny?