Opšti ugovor o prenosu podataka

Article author
Jason
  • Updated

MOLIMO, PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O PRENOSU PODATAKA („UGOVOR“) PAŽLJIVO PRE NEGO ŠTO POSTAVITE SASADRŽAJ („KORISNIČKI SADRŽAJ“) KOJI ĆE BITI DOSTUPAN KORISNICIMA SCRIBDA.

AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NE MOŽETE POSTAVLJATI, OBJAVLJIVATI, ILI VRŠITI DISTRIBUCIJU KORISNIČKOG SADRŽAJA NA SCRIBDU.

1.Ispunjavanje uslova.

Da biste mogli postavljati Korisnički sadržaj na Scribd, morate: (i) da se registrujete za Scribd nalog (Vaš „nalog“); (ii) imati najmanje 18 godina (ili punoljetnost u vašem prebivalištu ako nije 18) i ako postavljate Korisnički sadržaj na Scribd u ime organizacije, morate biti ovlašteni predstavnik takve organizacije sa ovlaštenjima da takvu organizaciju vežemo za ove uslove i pristanete na ove uslove u ime takve organizacije; i (iii) Vaš Scribd nalog mora biti aktivan i u dobrom stanju (između ostalog, to znači da Vaš nalog ne može biti ograničen ili obustavljen). Scribd zadržava pravo da odbije ili opozove Vaš pristup u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, s razlogom i bez prethodne najave.

2. Uključivanje po referenci.

Sledeći dodatni uslovi, politike i smernice Scribda ovde su izričito uključeni i čine obavezujući deo ovog Ugovora kao da su ovde u potpunosti reprodukovani:

  1. Opšti uslovi upotrebe
  2. Politika privatnosti

Ako nije definisano ovim Ugovorom, svi izrazi s velikim slovom koji se koriste u ovom Ugovoru imaju značenje dato u našim Opštim uslovima upotrebe i Politici privatnosti.

3. Određena prava Scribda.

Scribd će isključivo kontrolisati sve elemente i funkcionalnosti web lokacije i App i imaće pravo da to uvek menja, ili dopunjavati, po vlastitom nahođenju. Scribd zadržava pravo uklanjanja ili brisanja korisničkog sadržaja u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, bez razloga i bez prethodne najave.

4. Ovlaštenje za postavljanje.

U skladu sa Vašim potpunim i pravovremenim poštovanjem svih odredaba i uslova navedenih u ovom sporazumu, Scribd Vam ovim odobrava da prenosite i vršite distribuciju autorizovanog digitalnog sadržaja, uključujući i elektronske dokumente. Korisnički se sadržaj prenosi na vlastiti rizik. Bez obzira na bilo šta suprotno ovde, Scribd ne garantuje za neovlašteno kopiranje ili distribuciju korisničkog sadržaja niti će Scribd biti odgovoran za bilo kakvo neovlašteno kopiranje ili upotrebu Korisničkog sadržaja.

5. Zabranjena upotreba.

Vaša autorizacija za upotrebu Scribda za postavljanje i distribuciju korisničkog sadržaja podleže sledećim ograničenjima:

(i) ne smete da delite, kopirate, prilagođavate, preraspodeljujete, rekonfigurišete, menjate, stvarate izvedene radove, preprodavajete, profitirate ili na bilo koji drugi način iskorištavate sadržaj kom pristupate na Stranici i u Aplikaciji, osim onako kako to dopušta Scribd; i

(ii) Ne smete da delujete na bilo koji način koji krši Uslove korištenja koje propisuje Scribd, Obaveštenje o zabranjenim aktivnostima i sadržaju, bilo koje druge smernice ili bilo koji drugi ugovor između Scribda i Vas ili sudelovati u bilo kojoj radnji ili praksi koja omalovažava ili umanjuje ugled ili reputaciju Scribda.

Slažete se da svaki pokušaj ili stvarna povreda bilo čega od prethodnog navedenog predstavlja materijalno kršenje ovog Ugovora i da Scribd može da sprovede bilo koji primenjiv pravni lek protiv Vas, uključujući momentalno obustavljanje Vašeg naloga ili ukidanje ovog Ugovora i traženje dostupnih građanskih ili krivičnim lekova.

6. Odobrenje licence za Scribd

Otpremanjem korisničkog sadržaja na Scribd, ovim dajete Scribd-u globalnu, neekskluzivnu, prenosivu, dodeljivu, potpuno plaćenu, besplatnu licencu (sa pravom davanja i autorizacije podlicenci) za hostovanje, prenos, prikazivanje, izvoditi, reprodukovati, prevoditi, distribuirati, komprimovati ili pretvarati za distribuciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na omogućavanje pristupa osobama sa oštećenim vidom ili sluhom), monetizovati, naplaćivati novac, ograničiti pristup gledanju, ograničiti pristup preuzimanju, reklamirati, kreirati derivate radi sa, obučava mašinsko učenje, veliki jezik ili druge statističke modele ili modele podataka Scribd-a ili drugih ovlašćenih trećih strana, i na drugi način iskorišćava Vaš korisnički sadržaj, u bilo kom medijskom formatu i putem bilo kog medijskog kanala, u cilju objavljivanja i promocije takvog korisničkog sadržaja , bilo samostalno ili u kombinaciji sa korisničkim sadržajem drugih korisnika Scribd-a, u vezi sa uslugama koje nudi ili koje će Scribd ponuditi. Takva licenca će se primenjivati na bilo koji oblik, medij ili tehnologiju koja je sada poznata ili razvijena u budućnosti. Scribd-u dajete pravo da ograniči pristup gledanju ili preuzimanju vašeg korisničkog sadržaja (na primer, bez ograničenja, korisnicima koji plaćaju) i da korisnicima naplaćuje pristup vašem korisničkom sadržaju, podložno određenim opcijama konfiguracije koje vam daje Scribd. U skladu sa uslovima i ograničenjima navedenim u ovom dokumentu, možete da prekinete ovu dodelu licence Scribd-u u vezi sa bilo kojim određenim delom korisničkog sadržaja uklanjanjem ili brisanjem tog dela korisničkog sadržaja iz Usluga; pod uslovom, međutim, da se razume i da je saglasno da Scribd ili treća lica mogu zadržati kopiju bilo kog korisničkog sadržaja po potrebi u pravne ili arhivske svrhe.

7. Davanje licence drugim korisnicima Scribda.

Postavljanjem Korisničkog sadržaja na Scribd, ovim putem dajete svakom korisniku koji je ovlašten da pristupi Vašem korisničkom sadržaju neekskluzivnu licencu za pristup i upotrebu Vašeg korisničkog sadržaja pod uslovima koje ste naveli kada ste postavili takav korisnički sadržaj. Bez obzira na gore navedeno, ovim svakom takvom korisniku dajete barem ograničenu, neekskluzivnu licencu za pregled, preuzimanje (uključujući, ali ne ograničavajući se na preuzimanje na prenosni uređaj, nego podložno ograničenjima prilikom preuzimanja ili od strane Scribda ili Vas), da štampaju takav Korisnički sadržaj za ličnu upotrebu na način predviđen ovim Ugovorom i Uslugama. Prethodna licenca koju ste dodelili ukida se za određeni deo korisničkog sadržaja nakon što takav sadržaj uklonite ili izbrišete iz Scribda, pod uslovom da Korisnička prava na takav Korisnički sadržaj koja proizilaze iz distribucija koje su se dogodile prilikom ili pre brisanja takvog korisničkog sadržaja iz Usluga ostanu na snazi nakon bilo kog raskida ili nakon što istekne licenca odobrena u ovom Odeljku 7.

8. Zadržavanje prava.

U skladu sa ovde odobrenim licencama, zadržavate sva svoja vlasnička prava na Korisničkom sadržaju koji ste postavili i čiji ste vlasnik.

9. Poverljivost.

Slažete se da nećete otkrivati poverljive informacije Scribda bez prethodnog pismenog pristanka Scribda. Za potrebe ovog odeljka, „Poverljive informacije“ uključuju ali se ne ograničavaju na: (a) softver, tehnologiju, specifikacije, smernice, dokumentaciju ili druge materijale koji se odnose na Scribd; i (b) bilo koje druge informacije koje je Scribd odredio kao „poverljive“ ili ekvivalentnog određenja, bilo usmeno ili pismeno.

10. Trajanje i raskid ugovora.

10.1 Trajanje. Trajanje ovog Ugovora počinje od dana kada postavite Korisnički sadržaj i nastavljaće se dok ne bude raskinuto u skladu sa odredbama iz ovog Odeljka 10 („Trajanje“).

10.2 Raskidanje ugovora. Scribd može, po vlastitom nahođenju i bez razloga, odgovornosti ili prethodnog obaveštenja, da odmah raskine ovaj ugovor, Vaš Scribd nalog ili da suspenduje Vaše privilegije za prenos informacija putem Scribda u bilo kom trenutku. Ovaj Ugovor možete da raskinete ili otkazivanjem svog Scribd naloga i uklanjanjem sadržaja ili pružanjem pismenog obaveštenja o nameravanju raskida ugovora sa Scribdom putem elektronske pošte na support@scribd.com. Ovaj Ugovor smatraće se raskinutim petnaest (15) radnih dana nakon što je Scribd primio takvo obaveštenje.

10.3 Učinak raskida ugovora. Po raskidu ovog Ugovora, svaka odredba koja bi po svojoj prirodi ili izričitim uslovima trebala da nastavi da važi, važiće i nakon takvog raskidanja ili isteka.

10.4 Povučeni korisnički sadržaji. Ako odlučite da uklonite ili obrišete svoj Korisnički sadržaj sa Scribda, on neće biti dostupan korisnicima nakon datuma takvog uklanjanja ili brisanja („Datum brisanja“). Korisnici koji su preuzeli oflajn kopije Vašeg korisničkog sadržaja (uključujući, a ne ograničavajući se na Scribd mobilne aplikacije), mogu nastaviti da pristupaju tom sadržaju.

11. Vaša predstavništva i garancije.

Vi ste jedini odgovorni za svoj Korisnički sadržaj i posledice prenosa i objavljivanja. Prenošenjem i objavljivanjem svog Korisničkog sadržaja izjavljujete i garantujete da:

(i) su sve informacije koje pružate Scribdu u skladu sa ovim Ugovorom trenutne i tačne;

(ii) ste Vi tvorac i vlasnik ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, izdanja i dozvole za upotrebu i ovlaštenje korisnika Scribda i Scribda da koriste Vaš korisnički sadržaj korisnika na dozvoljen način;

(iii) Vaš Korisnički sadržaj ne kleveće i neće klevetati ili unižavati nijednu drugu stranu, kršiti prava druge strane na javnost ili prava tajne trgovine, biti nepristojan ili na drugi način nezakonit;

(iv) Vaš Korisnički sadržaj ne krši i neće kršiti Opšte uslove korištenja Scribda, Obaveštenja o zabranjenim aktivnostima i sadržaju ili bilo koje drugo pravilo koje reguliše Korisnički sadržaj ili ponašanje korisnika;

(v) Niste zaključili nijedan drugi ugovor koji je u sukobu sa odredbama ovog Ugovora;

(vi) Vaš korisnički sadržaj ne sadrži viruse, adware, špijunski softver, crve ili drugi neželjeni softver;

(vii) je Vaš Korisnički sadržaj oslobođen bilo kakvog upravljanja digitalnim pravima, uključujući bilo koji softver osmišljen za ograničavanje broja kopiranja ili reprodukcije Korisničkog sadržaja;

(viii) nije pokrenut nijedan zahtev niti ga je bilo koja treća strana pokrenula protiv Vas ili Vaših pravnih prethodnika zbog kršenja prava intelektualnog vlasništva na Vašem korisničkom sadržaju;

12. Scribd odricanje odgovornosti davanja garancija.

Osim garancija kojih se odriče u Opštim uslovima korištenja, Scribd se izričito odriče bilo kakve garancije da će sigurnosne mere koje se koriste za zaštitu korisničkog sadržaja koje koristi Scribd ovde biti na snazi. Scribd ne daje garancije da će takve sigurnosne mere izdržati pokušaje izbegavanja sigurnosnih mehanizama ili da neće biti dešifriranja, onesposobljavanja ili drugog zaobilaženja tih mera sigurnosti.

13. Odnos stranaka; Kumulativni pravni lekovi

Stranke su međusobno nezavisni ugovarači. Ovaj Sporazum ne predstavlja i ne može se tumačiti kao partnerstvo ili zajedničko ulaganje među strankama ili odnos zaposlenika i poslodavca. Nijedna strana nema pravo da na bilo koji način obavezuje bilo koju drugu stranu, a ništa sadržano u ovom tekstu ne daje ili nema nameru da daje bilo koja prava bilo kojoj trećoj strani. Prava i pravni lekovi navedeni u ovom Ugovoru su kumulativni i ne isključuju nijedno pravo ili pravni lek koji su predviđeni zakonom ili po pravičnosti.

14. Korisnička podrška.

Za pomoć u vezi sa ovim Ugovorom, pošaljite e-poštu na support@scribd.com. Odgovore ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.

15. Kontrola izvoza Sjedinjenih Država.

Ni u kom trenutku ne smete da prenosite nikakav Korisnički sadržaj za koji su potrebne licence ili autorizacije od bilo koje vladine agencije. Relevantni američki propisi uključuju, ali nisu ograničeni na, Međunarodni pravilnik o prometu oružja Ministartva vanjskih poslova i Pravilnike o izvoznoj administraciji Odeljenja za trgovinu. Na Scribd.com nećete objavljivati nikakve tehničke podatke koje kontroliše Pravilnik o međunarodnoj trgovini oružjem a koje nije odobrila odgovarajuća vladina agencija za javno objavljivanje. Vi imate odgovornost da se pridržavate ovih zakona i ne objavljujete nijednu stavku na Scribd.com koja nije ovlaštena za javno objavljivanje prema važećim zakonima, propisima i ograničenjima. Vaša prava iz ovih uslova zavise od Vašeg poštovanja ove odredbe. 

Da li ti je pomogao ovaj članak?