Informacje dotyczące prywatności w EOG+

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

Scribd Inc. („Scribd”) udostępnia mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (EOG+) następujące informacje w celu uzupełnienia Polityki prywatności.

1.0 Danych

Administratorem danych jest firma Scribd, Inc. z siedzibą pod adresem 460 Bryant St #100, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki. Osoby z UE/EOG+ powinny skontaktować się ze Scribd Netherlands BV pocztą elektroniczną na adres privacy@scribd.com lub pocztą na Schiphol Boulevard 195, 1118 BG Schiphol, Holandia (Uwaga: Ochrona danych). Osoby spoza UE powinny zapoznać się z danymi kontaktowymi w Polityce Prywatności.

2.0 Podstawy prawne przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Scribd są: 

 1. wykonanie umowy, w której zawarliśmy z Tobą umowę i musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO/UK RODO), 
 2. nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/UK RODO) w zakresie przekazywania Twoich danych osobowych w ramach grupy spółek, które są następujące: do wewnętrznych celów administracyjnych i wsparcia, 
 3. zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlega Scribd (art. 6 ust. 1 lit. c RODO/UK RODO), na przykład jeśli prawo wymaga od nas ujawnienia danych osobowych organom ścigania lub organom rządowym, jeżeli 
 4. mamy uzasadnione interesy w celu wykonania naszych praw lub obrony roszczeń prawnych, 
 5. naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO/UK RODO) w zakresie przekazywania Twoich danych osobowych w związku z przeniesieniem całości lub części naszej organizacji lub aktywa, które są następujące: uporządkowane przejście całości lub części naszej działalności, 
 6. naszych uzasadnionych interesów w celu ochrony i obrony praw lub własności nas lub stron trzecich, w tym egzekwowania umów, zasad i warunków użytkowania oraz w sytuacjach awaryjnych, w tym ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub dowolnej osoby które są następujące: ochrona mienia, praw i bezpieczeństwa każdej osoby oraz zapobieganie oszustwom. 

3.0 Odbiorcy w krajach trzecich 

Dane osobowe, które zbieramy lub otrzymujemy o Tobie, mogą być przekazywane i przetwarzane przez odbiorców znajdujących się na terenie EOG+ lub poza nim, którzy nie są uznawani z punktu widzenia prawa EOG+ za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych. Wchodząc w interakcję z naszą witryną lub kontaktując się z Scribd, przekazujesz dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, a Scribd może następnie przesłać Twoje dane osobowe z powrotem do kraju pochodzenia. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych z punktu widzenia prawa UE, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, oprzemy odpowiednie przekazanie na odpowiednich zabezpieczeniach (art. 46 RODO/UK RODO), takie jak standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz poprosić o kopię takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami, jak określono w sekcji Kontakt. 

4.0 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia żądanych usług. Gdy Scribd nie będzie już musiał wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań umownych, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, tak aby nie można było Cię już na ich podstawie zidentyfikować, chyba że będziemy musieli zachować Twoje informacje, w tym dane osobowe, w celu zachowania zgodności z ustawowymi okresami przechowywania, np. do celów podatkowych przez prawnie określony okres później, lub jeśli potrzebujemy ich do zachowania dowodów w ramach przedawnienia.

5.0 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą przysługiwać Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Mogą one być ograniczone na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych.

 1. Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych: Masz prawo do potwierdzenia u nas, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do żądania dostępu do tych danych osobowych, w tym kategorii przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania oraz odbiorców lub kategorie odbiorców. Masz prawo uzyskać kopię przetwarzanych danych osobowych. Nie jest to jednak prawo absolutne, a interesy innych osób mogą ograniczać Twoje prawo dostępu. 
 2. Prawo do sprostowania: Masz prawo do uzyskania od nas sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Ciebie. W zależności od celów przetwarzania, możesz mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
 3. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): Masz prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W ograniczonych okolicznościach masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Możesz mieć prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz mieć prawo do przekazania tych danych osobowych innemu podmiotowi bez przeszkoda od nas.
 6. Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowania, a także możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych .

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane w takich celach.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli wyraziłeś zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami zgodnie z opisem w sekcji Kontakt.

6.0 Niedostarczenie danych osobowych

W przypadku, gdy prawo wymaga od nas gromadzenia danych osobowych lub musimy je zebrać zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie przekażesz tych danych osobowych, gdy o to poprosimy, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą. Może to mieć zastosowanie w przypadku, gdy nie podasz danych osobowych, których potrzebujemy do świadczenia usług, o które prosiłeś. W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania świadczenia odpowiednich usług dla Ciebie, w takim przypadku powiadomimy Cię o tym.

Czy ten artykuł był pomocny?