Informacja o ujawnieniu informacji o ochronie prywatności w EOG+

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 października 2023

Scribd Inc. („Firma”, „My”, „Nasz” lub „Nas”) udostępnia mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (EOG+) następujące ujawnienia w celu uzupełnienia Globalnej Polityki Prywatności ( https://scribd.com/privacy ). Ujawnienia te stanowią część naszych Globalnych Warunków Korzystania i podlegają naszym Globalnym Warunkom Korzystania ( https://scribd.com/terms ), a wszystkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie podane w nich. Informacje te dotyczą wszystkich Witryn, aplikacji i usług udostępnianych przez Scribd, Inc., w tym Everand™, Scribd® i Slideshare®.

1.0 Administrator danych

Administratorem danych jest Scribd, Inc. z siedzibą pod adresem 460 Bryant St #300, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki. Osoby z UE/EOG+ powinny skontaktować się ze Scribd Holandia BV, wysyłając wiadomość e-mail na adres private@scribd.com lub pocztą na adres Schiphol Boulevard 195, 1118 BG Schiphol, Holandia (Uwaga: prywatność danych). Osoby spoza UE powinny zapoznać się z danymi kontaktowymi zawartymi w Globalnej Polityce Prywatności.

2.0 Podstawy prawne przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Podstawy prawne przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych to:

 1. Wykonanie umowy, w przypadku której zawarliśmy z Tobą umowę i musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie [art. 6 (1) lit. b RODO/RODO Wielkiej Brytanii],
 2. Nasze uzasadnione interesy [art. 6 (1) lit. f RODO/RODO Wielkiej Brytanii] w celu przekazania Twoich danych osobowych, które są następujące:
  1. do wewnętrznych celów administracyjnych i wsparcia;
  2. wywiązanie się z obowiązku prawnego, któremu podlega Scribd, na przykład jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Danych Osobowych organom ścigania lub organom rządowym;
  3. w celu realizacji naszych praw lub obrony roszczeń prawnych;
  4. nasze uzasadnione interesy polegające na przekazaniu Twoich danych osobowych w związku z przeniesieniem całości lub części naszej organizacji lub aktywów, które są następujące: uporządkowane przeniesienie całości lub części naszej działalności; I
  5. nasze uzasadnione interesy w celu ochrony i obrony praw lub własności Spółki lub osób trzecich, w tym egzekwowania Zasad, Warunków i Wytycznych, a w sytuacjach awaryjnych, w tym w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub dowolnej osoby, które są następujące: w celu ochrony mienia, praw i bezpieczeństwa każdej osoby oraz zapobiegania oszustwom.

3.0 Odbiorcy w krajach trzecich

Dane osobowe, które gromadzimy lub otrzymujemy na Twój temat, mogą być przekazywane i przetwarzane przez odbiorców znajdujących się na terenie EOG+ lub poza nim i którzy nie są uznawani z punktu widzenia prawa EOG+ za zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych. Wchodząc w interakcję z naszą witryną lub kontaktując się z nami, przesyłasz dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, a Scribd może następnie przesłać Twoje dane osobowe z powrotem do kraju pochodzenia. W zakresie, w jakim Twoje Dane Osobowe są przekazywane do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych z punktu widzenia prawa UE, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, odpowiednie przekazanie będzie opierać się na odpowiednich zabezpieczeniach [art. 46 RODO/RODO w Wielkiej Brytanii], takie jak standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz poprosić o kopię takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji kontakt.

4.0 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia żądanych usług. Kiedy Scribd nie będzie już musiał wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z zobowiązań umownych, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu prawidłowego usunięcia ich danych identyfikacyjnych, tak aby nie można było już Cię na ich podstawie zidentyfikować, chyba że będzie to konieczne aby przechowywać Twoje informacje, w tym dane osobowe, w celu zachowania ustawowych okresów przechowywania, np. do celów podatkowych, przez prawnie przewidziany okres później lub jeśli potrzebujemy ich do zabezpieczenia dowodów w ramach przepisów o przedawnieniu.

5.0 Prawa podmiotu danych

Zgodnie z obowiązującym prawem możesz korzystać z następujących praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te nie mają jednak charakteru bezwzględnego i interesy innych osób mogą ograniczać lub ograniczać Twoje prawa.

 1. Prawo do żądania dostępu do Twoich Danych Osobowych: Masz prawo potwierdzić z nami, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to zażądać dostępu do tych Danych Osobowych, w tym kategorii przetwarzanych Danych Osobowych, celu przetwarzania i odbiorców lub kategorii odbiorców. Masz prawo uzyskać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania: Masz prawo uzyskać od nas sprostowanie swoich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia/prawo do bycia zapomnianym: Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W ograniczonych okolicznościach masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Możesz mieć prawo otrzymać dotyczące Ciebie Dane Osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz mieć prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi bez przeszkoda z naszej strony.
 6. Prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do sprzeciwu, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, przez nas, a my możemy zostać zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponadto, jeżeli Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane w takich celach.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju. Jeżeli zadeklarowałeś zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem Danych osobowych, możesz ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 1.0.

6.0 Niepodanie danych osobowych

Jeżeli prawo wymaga od nas gromadzenia Twoich danych osobowych lub gdy musimy zebrać Twoje dane osobowe zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie przekażesz tych danych osobowych, gdy o to poprosimy, możemy nie być w stanie wykonać umowę, którą mamy lub staramy się zawrzeć z Tobą. Może to mieć zastosowanie, jeśli nie podasz danych osobowych, których potrzebujemy w celu świadczenia usług, o które prosiłeś. W takim przypadku może być konieczne anulowanie świadczenia odpowiednich usług na Twoją rzecz, o czym poinformujemy Cię.

7.0 Zmiany w niniejszym Powiadomieniu

Od czasu do czasu możemy aktualizować to Powiadomienie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszym Powiadomieniu, powiadomimy Cię zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszego Powiadomienia, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Twoje dane oraz aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami w Powiadomieniu. Zmiany w niniejszym Powiadomieniu zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu go na stronie https://scribd.com/privacy. Możesz określić, kiedy ostatnio zmieniliśmy niniejsze Powiadomienie, korzystając z powyższej legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA”. Korzystanie z Witryny po zmianach w niniejszym Powiadomieniu będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian; pod warunkiem jednak, że jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszym Powiadomieniu nie będą miały zastosowania z mocą wsteczną do wszelkich roszczeń lub sporów pomiędzy Tobą a nami w związku z niniejszym Powiadomieniem, które powstały przed datą „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” mającej zastosowanie do tej wersji niniejszego Powiadomienia. Niniejsze zawiadomienie może nie odzwierciedlać obowiązujących lub niedawnych przepisów.

8.0 Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Twoje pytania dotyczące niniejszego Powiadomienia, wysyłane pocztą elektroniczną na adres support@scribd.com lub pocztą na adres: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz otrzymać te same informacje e-mailem, wysyłając list na powyższy adres, zawierający Twój adres e-mail i prośbę o te informacje.

 

Czy ten artykuł był pomocny?