Umowa abonencka

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

Niniejsza umowa stosuje się wyłącznie do Użytkowników opłacających abonament, uprzednio stosowana by była jej wersja pod nazwą Umowa licencyjna płatnego dostępu użytkowników końcowych.

1 sierpnia 2019 roku

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY ABONENCKIEJ („UMOWA”) PRZED WYKUPIENIEM ABONAMENTU. BRAK AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, UNIEMOŻLIWIA DOSTĘP DO TREŚCI OBJĘTYCH ABONAMENTEM.  

1. Inne mające zastosowanie postanowienia. 

Następujące dodatkowe warunki, polityki i zasady zostają niniejszym włączone do niniejszej Umowy i stanowią wiążącą i integralną cześć tej Umowy tak, jak gdyby zostały w całości ujęte w jej treści:  

 1. Ogólne warunki użytkowania
 2. Polityka prywatności

O ile nie określono inaczej w treści niniejszej Umowy, wszelkie terminy pisane z dużej litery zachowują znaczenie nadane im w treści Ogólnych warunków użytkowania i Polityki prywatności.  

2. Abonament.  

Scribd umożliwia Użytkownikowi dostęp do eBooków, audiobooków, artykułów i innych treści udostępnianych przez współpracujących z serwisem wydawców („Treści abonenckie”) na zasadzie Abonamentu („Abonament”), w ramach którego Scribd i współpracujący wydawcy udzielają Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej i osobistej licencji na wykorzystanie i dostęp do wszystkich Treści abonenckich dostępnych w ramach Abonamentu Użytkownika do osobistych celów rozrywkowych i informacyjnych. Abonament Użytkownika jest niezależny i rozdzielny od posiadanego darmowego konta Scribd („Konto”). W większości przypadków, po rezygnacji z Abonamentu przez Użytkownika lub anulowania przez Scribd, Użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z posiadanego Konta. Terminy „Abonament”, „Płatne członkostwo” i „Członkostwo” odnoszą się do każdego płatnego abonamentu umożliwiającego posiadaczowi Konta dostęp do Treści abonenckich. 

Treści objęte Subskrypcją mogą obejmować dostęp do nut i niektórych dokumentów oferowanych Użytkownikowi w ramach Subskrypcji bez dodatkowych opłat.

3. Ograniczenia.  

Dostęp i możliwość wykorzystania przez Użytkownika Treści abonenckich podlega następującym ograniczeniom:

 1. Treści abonenckie udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych za pośrednictwem Scribd.com lub aplikacji mobilnej Scribd (“Aplikacja”); 
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści abonenckich do jakichkolwiek celów komercyjnych lub promocyjnych; 
 3. Użytkownik nie może odsprzedawać lub rozpowszechniać Treści abonenckich;
 4. Użytkownik nie może udostępniać, wypożyczać lub wynajmować kopii Treści abonenckich; 
 5. Użytkownik nie może dezaktywować lub obchodzić zabezpieczeń DRM (Digital Rights Management) dołączanych do treści abonenckich;  
 6. Użytkownik nie może przekraczać ograniczeń wykorzystania określonych przez osoby udostępniające treści (wydawcy lub Użytkownicy); 
 7. Użytkownik nie może wykonywać kopii całości lub jakiekolwiek części jakiejkolwiek Treści abonenckiej;
 8. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści abonenckich na potrzeby publicznej prezentacji lub przedstawienia;  
 9. Użytkownik nie może dzielić się dostępem do kont umożliwiających dostęp do Treści abonenckich.

Ponadto, Dostęp Użytkownika do Abonamentu warunkowany jest dokonywaniem terminowych płatności z tytułu Abonamentu Użytkownika; w przypadku rezygnacji, wygaśnięcia lub rezygnacji z Abonamentu z powodu braku płatności, Użytkownik straci dostęp do Treści abonamentowych. 

Abonament umożliwia Użytkownikowi dostęp do nieograniczonej ilości książek i audiobooków dostępnych w ramach biblioteki Scribd w okresie abonamentowym. Niektóre Treści abonenckie mogą być czasowo niedostępne dla niewielkiego odsetka użytkowników konsumujących nietypowo duże ilości treści abonenckich. Scribd zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikacji, wycofywania lub opóźniania dostępu, według własnego wyłącznego uznania, do określonych Treści abonenckich z konta Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym, między innymi, z uwagi koszty generowane dla Scribd przez rzeczowe treści lub charakter wykorzystywania przez Użytkownika witryny Scribd.com. Scribd nie udziela jakichkolwiek gwarancji w zakresie dostępności poszczególnych tytułów lub czasu ich dostępności. 

4. Płatności i rachunki

 1. Wysokości opłat oraz wszelkie warunki w sposób istotny różniące się od tych opisanych w niniejszej Umowie ujawniane są Użytkownikowi w momencie rejestracji lub w formie innych powiadomień udostępnianych Użytkownikowi. W momencie wykupienia Abonamentu („Transakcja”), możemy zwrócić się do Użytkownika o udostępnienie dodatkowych informacji istotnych w kontekście Transakcji Użytkownika, w tym, między innymi, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej oraz adresu do faktury („Informacje rozliczeniowe”). Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do wykorzystania wszelkich metod płatności ujmowanych w tego rodzajach Informacjach rozliczeniowych. W chwili inicjacji transakcji, Użytkownik upoważnia nas do udostępniania Informacji rozliczeniowych Użytkownika stronom trzecim w celu sfinalizowania Transakcji i umożliwienia nam pobrania opłaty z wykorzystaniem wybranej metody płatności w ramach wybranego przez Użytkownika rodzaju Transakcji; konieczne może być podanie przez Użytkownika dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości przed sfinalizowaniem Transakcji (dane te ujęto w definicji Informacji rozliczeniowych). 
 2. Ceny subskrypcji są wyświetlane w dolarach (USA) lub, w miarę możliwości, w Twojej równoważnej walucie lokalnej. Waluta używana do naliczania opłat za subskrypcje zależy od kraju rozliczeniowego, w którym znajduje się metoda płatności. Ceny Scribd różnią się w zależności od kraju, a opłata za subskrypcję wyświetlana na ekranie może różnić się od ostatecznej kwoty naliczonej, jeśli zarejestrujesz się w kraju innym niż kraj macierzysty Twojej metody rozliczeniowej. Twoja waluta rozliczeniowa może ulec zmianie, jeśli zaktualizujesz metodę płatności lub zmienisz kraj rozliczenia w informacjach o płatności. Kraj rozliczenia musi być zgodny z krajem, w którym znajduje się metoda płatności.

  Zawierając niniejszą Umowę, potwierdzasz, że Scribd zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeliczenia wyświetlanej waluty na walutę kraju rozliczeniowego lub kraju macierzystego wybranej przez Ciebie metody płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Scribd nie jest w stanie kontrolować opłat za konwersję walut lub opłaty za transakcje zagraniczne, które mogą zostać naliczone przez wystawcę karty lub bank za płatność za subskrypcję, i zgadza się nie trzymać Scribd lub jego podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów, pracowników, agentów lub osób trzecich partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy odpowiedzialni za wszelkie takie opłaty.

 3. W przypadku wykupienia rocznego lub miesięcznego Abonamentu, Użytkownik obciążony zostanie kwotą opłaty rocznej lub miesięcznej („Opłata abonamentowa”) na początku płatnego okresu Abonamentu oraz każdego kolejnego roku lub miesiąca, odpowiednio, zgodnie z każdocześnie obowiązującą stawką. W przypadku wyboru Abonamentu rocznego, opłata pobierana będzie automatycznie po upływie każdego kolejnego roku od daty rozpoczęcia płatnego okresu abonamentowego, z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika Informacji rozliczeniowych. W przypadku wyboru Abonamentu miesięcznego, opłata pobierana będzie automatycznie po upływie każdego kolejnego miesiąca od daty rozpoczęcia płatnego okresu abonamentowego, z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika Informacji rozliczeniowych. W przypadku rozpoczęcia okresu abonamentowego w dniu nie występującym w danym kolejnym miesiącu, opłata może być pobrana w innym dniu danego miesiąca, według naszego uznania. Przykładowo, w przypadku rozpoczęcia okresu abonamentowego w dniu 31 stycznia, data kolejnej płatności przypadać będzie prawdopodobnie z dniem 28 lutego, z którą to datą nastąpi obciążenie w ramach wybranej formy płatności.  
 4. Przystępując do Umowy i podejmując decyzję o wykupieniu rocznego lub miesięcznego Abonamentu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności abonamentowe pobierane są automatycznie w cyklicznych okresach oraz zobowiązuje się do dokonywania wszelkich cyklicznych opłat naliczanych do daty rezygnacji z Abonamentu przez Użytkownika lub Scribd. Okresowo, możemy również autoryzować metodę płatności Użytkownika w powiązaniu z przyszłymi płatnościami lub powiązanymi należnościami. Okres abonamentowy trwa do chwili wypowiedzenia przez Użytkownika lub zablokowania przez nas dostępu Użytkownika do Usług lub Abonamentu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (oraz Ogólnych warunków użytkowania stanowiących integralną część niniejszej Umowy).  
 5. Scribd może oferować dostęp do darmowego próbnego Abonamentu („Abonament próbny”) w określonym okresie czasu („Okres próbny”). W przypadku zaoferowania Użytkownikowi Abonamentu próbnego, w momencie rejestracji i/lub w treści materiałów promocyjnych opisujących ofertę przedstawione zostaną szczególne warunki mające zastosowanie do Abonamentu próbnego. Abonamentów próbnych nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami. W przypadku rezygnacji z Abonamentu próbnego przed upływem Okresu próbnego, Użytkownik może mieć możliwość wykorzystania niewykorzystanej części takiego Okresu próbnego przy następnej rejestracji Abonamentu Scribd pod warunkiem kontynuacji przez Scribd tej samej oferty Abonamentów próbnych. Z zastrzeżeniem innych postanowień w treści warunków oferty Abonamentu próbnego, Abonamenty próbne dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy nie wykorzystali w przeszłości Abonamentu próbnego. O ile Użytkownik nie anuluje Abonamentu przed końcem Okresu próbnego, Scribd (lub współpracujący z nami zewnętrzny operator płatności) rozpocznie pobieranie okresowych opłat z wykorzystaniem metody płatności wybranej przez Użytkownika z tytułu Opłat abonamentowych (powiększonych o mające zastosowanie kwoty podatków i innych opłat) naliczone do chwili rezygnacji z Abonamentu przez Użytkownika. Instrukcje dotyczące rezygnacji z Abonamentu ujęto poniżej w sekcji „Rezygnacja z Abonamentów”. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z oferty Okresów próbnych w dowolnej chwili, bez powiadomienia i zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem. 

5.     Zwroty i zamienniki. 

Wszelkie opłaty mają charakter bezzwrotny, nie funkcjonują jakiekolwiek refundacje lub zwroty inne niż jednoznacznie określone w treści naszej Polityki zwrotów. W określonych sytuacjach, w przypadku wystąpienia wady Treści abonenckich, Użytkownikowi może przysługiwać zamiennik zamiast refundacji. 

6.     Rezygnacja z Abonamentu.   

 1. Rezygnacja. Użytkownik może anulować posiadany Abonament z poziomu ustawień konta po zalogowaniu się w Witrynie lub Aplikacji. Rezygnację z Abonamentu można również zainicjować przesyłając wiadomość e-mail na adres support@scribd.com lub przesyłając wniosek o anulowanie za pośrednictwem Strony wsparcia Scribd. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich Opłat abonamentowych (powiększonych o mające zastosowanie kwoty podatków i innych opłat) naliczone do chwili daty wejścia w życie rezygnacji z Abonamentu. W przypadku rezygnacji, Abonament ulega anulowaniu ze skutkiem natychmiastowym, lecz Scribd umożliwi Użytkownikowi korzystanie z Treści abonenckich do czasy wygaśnięcia ostatniego opłaconego okresu abonamentowego, a następnie zablokuje dostęp Użytkownika do Treści abonenckich. Rezygnacja z Abonamentu nie jest równoznaczna z usunięciem Konta Użytkownika. Wspomniany dostęp Użytkownika do Treści abonenckich po rezygnacji z Abonamentu możliwy jest o ile Kontu Użytkownika nie zostało usunięte. W sekcji 9 „Okres obowiązywania i wypowiedzenie” poniżej ujęto informacje na temat usunięcia Konta Użytkownika.

  Użytkownik akceptuje fakt, że Scribd może anulować Abonament i/lub zamknąć konto Użytkownika w przypadku braku płatności z tytułu Opłat abonamentowych. W przypadku rezygnacji lub usunięcia Abonamentu lub Konta Użytkownika, możemy usunąć lub wykasować całość lub dowolną część Konta Użytkownika, profilu Użytkownika oraz wszelkich treści powiązanych z Kontem Użytkownika, w dowolnym momencie.
 2. Zwroty. Zgodnie z postanowieniami w sekcji 5 niniejszej Umowy, wszelkie opłaty mają charakter bezzwrotny za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w treści naszej Polityki zwrotów. Scribd nie refunduje Opłat abonentowych, w całości lub części, w przypadku anulowania lub rezygnacji z Abonamentu. 

7.     Usuwanie treści. 

Scribd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania dostępu Użytkownika, w dowolnym momencie, do wszelkich Treści abonenckich na życzenie wydawcy lub z innego powodu. W przypadku usunięcia lub wykasowania przez Scribd jakiejkolwiek części Treści abonenckich, Scribd zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi dostępu do takich treści. W przypadku odebrania Użytkownikowi dostępu do treści, Scribd może zaoferować Użytkownikowi refundację lub inną formę rekompensaty, zgodnie ze swoim wyłącznym uznaniem. 

8.  Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy.  

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą akceptacji jej warunków przez Użytkowania i pozostaje w mocy do chwili wypowiedzenia. Scribd uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej Umowy (w tym anulowania Abonamentu Użytkownika i/lub usunięcia konta Użytkownika) lub zawieszenia bądź zaprzestania świadczenia Usług, z podaniem lub bez podania przyczyny, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Dodatkowe warunki mające zastosowanie w przypadku anulowania lub usunięcia konta Użytkownika ujęte zostały w treści Ogólnych warunków użytkowania. Z chwilą wypowiedzenia lub wygaśnięcia niniejszej Umowy i/lub konta Użytkownika, prawa i licencje przyznawane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy podlegają automatycznemu wygaśnięciu. Oznacza to, między innymi, utratę dostępu Użytkownika do Treści abonenckich. 

Czy ten artykuł był pomocny?