Umowa Abonencka Everand

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 października 2023 r

1.0 O niniejszej Umowie; Inne warunki

Everand™, Scribd® i Slideshare® są spółkami zależnymi będącymi w całości własnością Scribd, Inc („Firma”, „My”, „Nasz” lub „Nas”). Następujące dodatkowe warunki, zasady i zasady są wyraźnie włączone do niniejszej Umowy i stanowią wiążącą część niniejszej Umowy, tak jakby zostały w niej w pełni odtworzone:

 1. Globalne warunki użytkowania Scribd, Inc. ( https://scribd.com/terms )
 2. Globalna polityka prywatności Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )

Niniejsza Umowa Subskrybenta Everand („Umowa”) oraz powiązane z nią powiadomienia i ujawnienia są włączone do naszych Globalnych Warunków Korzystania i podlegają naszym Globalnym Warunkom Korzystania. O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Globalnych Warunkach użytkowania.

REJESTRACJA, UZYSKAJ DOSTĘP, PRZEGLĄDANIE, SUBSKRYBOWANIE USŁUG LUB KORZYSTANIE Z USŁUG, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ, ORAZ ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZASAD, WARUNKÓW, WYTYCZNYCH, OGRANICZEŃ I UWAG ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMIE.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową, nie możesz korzystać z Everand.

Subskrypcja 2.0

Everand zapewnia Ci dostęp do elektronicznych książek, audiobooków, artykułów, nut i innych treści od uczestniczących wydawców („Treści objęte subskrypcją”) w drodze Subskrypcji („Subskrypcja”), w ramach której Everand i uczestniczący wydawcy przyznają Ci ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i osobistą licencję na dostęp i korzystanie ze wszystkich Treści subskrypcyjnych dostępnych w ramach Twojej subskrypcji do osobistych celów rozrywkowych i informacyjnych. Treść subskrypcyjna może obejmować dostęp do nut i innych określonych dokumentów oferowanych Użytkownikowi w ramach Subskrypcji bez dodatkowych opłat. Twoja Subskrypcja jest odrębna i różni się od dowolnego bezpłatnego konta („Konto”) z jakąkolwiek inną Usługą świadczoną przez Spółkę. W większości przypadków możesz nadal korzystać ze swojego Konta po zakończeniu przez Ciebie lub nas subskrypcji.

3.0 Ograniczenia

Dostęp do Treści subskrypcyjnych i korzystanie z nich podlega następującym ograniczeniom:

 1. Treści subskrypcyjne są udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku za pośrednictwem Everand.com lub aplikacji mobilnej Everand („Aplikacja”);
 2. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Treści subskrypcyjnych do celów komercyjnych lub promocyjnych;
 3. Nie możesz sprzedawać ani rozpowszechniać Treści subskrypcyjnych;
 4. Nie możesz udostępniać, pożyczać ani wynajmować kopii Treści objętych subskrypcją;
 5. Użytkownikowi nie wolno wyłączać ani obchodzić systemu zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) dostarczonego z Treściami objętymi subskrypcją;
 6. Nie możesz przekraczać ograniczeń użytkowania ustalonych przez dostawców treści (wydawca uczestniczący lub Użytkownik);
 7. Nie możesz tworzyć kopii całości ani żadnej części Treści objętych subskrypcją;
 8. Użytkownikowi nie wolno publicznie wyświetlać ani wykonywać Treści objętych subskrypcją;
 9. Nie możesz udostępniać kont umożliwiających dostęp do Treści objętych subskrypcją.

Oprócz powyższego Twój dostęp do Treści subskrypcyjnych jest uwarunkowany terminowym uiszczaniem miesięcznych lub rocznych opłat subskrypcyjnych („Opłaty subskrypcyjne”); oraz nie będziesz mieć dostępu do Treści subskrypcji, jeśli Twoja subskrypcja zostanie anulowana, wygaśnie lub zakończy się z powodu braku płatności.

Twoja subskrypcja uprawnia Cię do dostępu do cyfrowej biblioteki treści Everand w okresie subskrypcji. Niektóre Treści subskrypcyjne mogą nie być natychmiast dostępne dla niewielkiego odsetka użytkowników korzystających z niezwykle dużej ilości Treści subskrypcyjnych. Everand zastrzega sobie prawo i ma prawo według własnego uznania dodawać, modyfikować, wycofywać lub opóźniać w dowolnym momencie dostęp do dowolnej Treści subskrypcyjnej z dowolnego powodu, w tym między innymi w oparciu o koszty wygenerowane dla Everand przez takie treść lub charakter korzystania przez Ciebie ze strony internetowej i aplikacji Everand. Everand nie gwarantuje dostępności określonych tytułów ani terminu ich dostępności.

4.0 Płatności i rozliczenia

 1. Opłaty, prowizje i wszelkie warunki istotnie różniące się od warunków opisanych w niniejszej Umowie zostaną ujawnione Tobie podczas rejestracji lub w innej późniejszej komunikacji. Kiedy kupujesz Subskrypcję (taki zakup nazywany jest „Transakcją”), możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji istotnych dla Twojej Transakcji, w tym między innymi numeru Twojej karty kredytowej, daty ważności Twojej karty kredytowej i adresu rozliczeniowego ( takie informacje, „Informacje o płatności”). Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do korzystania ze wszystkich metod płatności reprezentowanych przez takie Informacje o płatności. Kiedy inicjujesz transakcję, upoważniasz nas do przekazania informacji o płatności stronom trzecim, abyśmy mogli dokończyć Twoją transakcję i obciążyć Twoją metodę płatności za wybrany przez Ciebie rodzaj transakcji; Przed sfinalizowaniem transakcji może być konieczne podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (takie informacje są objęte definicją informacji o płatności).
 2. Ceny subskrypcji są wyświetlane w dolarach amerykańskich lub, jeśli to możliwe, w równoważnej walucie lokalnej. Waluta używana do obciążania Użytkownika za Subskrypcję zależy od kraju rozliczeniowego, w którym znajduje się Twoja metoda płatności. Ceny Everand różnią się w zależności od kraju, a opłata subskrypcyjna wyświetlana na Twoim ekranie może różnić się od ostatecznej kwoty pobranej, jeśli zarejestrujesz się w kraju innym niż kraj macierzysty Twojej metody rozliczeniowej. Twoja waluta rozliczeniowa może ulec zmianie, jeśli zaktualizujesz metodę płatności lub zmienisz kraj rozliczenia w informacjach o płatności. Twój kraj rozliczenia musi odpowiadać krajowi, w którym znajduje się Twoja metoda płatności.

  Zawierając niniejszą Umowę, potwierdzasz, że zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do przeliczenia wyświetlanej waluty na walutę Twojego kraju rozliczeniowego lub kraju macierzystego Twojej metody płatności, jeśli to konieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy kontrolować żadnych opłat za przeliczenie waluty ani opłaty za transakcje zagraniczne, którymi może obciążyć Cię wydawca karty lub bank w związku z płatnością za subskrypcję, a także zgadza się nie obciążać Scribd, Inc. ani jej podmiotów stowarzyszonych, wykonawców, pracowników, agentów, lub partnerzy zewnętrzni, licencjodawcy lub dostawcy zobowiązani do uiszczenia takich opłat.
   
 3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup rocznej lub miesięcznej Subskrypcji, zostanie obciążony Opłatą Abonamentową na początku płatnej części Subskrypcji, a następnie odpowiednio w każdym roku lub miesiącu, według aktualnie obowiązującej stawki. Jeśli zdecydujesz się na zakup rocznej subskrypcji, automatycznie obciążymy Cię w rocznicę rozpoczęcia płatnej części Twojej subskrypcji, korzystając z podanych przez Ciebie informacji o płatności. Jeśli zdecydujesz się na zakup miesięcznej subskrypcji, będziemy automatycznie pobierać opłaty co miesiąc w dniu kalendarzowym odpowiadającym rozpoczęciu płatnej części Twojej subskrypcji, korzystając z podanych przez Ciebie informacji o płatności. W przypadku, gdy Twoja Subskrypcja rozpoczęła się w dniu spoza danego miesiąca, możemy obciążyć Twoją metodę płatności w dniu odpowiedniego miesiąca lub w innym dniu, jaki uznamy za odpowiedni. Na przykład, jeśli rozpocząłeś subskrypcję 31 stycznia, następną datą płatności będzie prawdopodobnie 28 lutego i Twoja metoda płatności zostanie obciążona w tym dniu.
   
 4. Zawierając Umowę i decydując się na zakup rocznej lub miesięcznej Subskrypcji, potwierdzasz, że Twoja Subskrypcja ma funkcje płatności cyklicznych i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie powtarzające się zobowiązania płatnicze przed anulowaniem Twojej Subskrypcji przez Ciebie lub nas. Możemy również okresowo autoryzować Twoją metodę płatności w oczekiwaniu na obowiązujące opłaty lub powiązane opłaty. Twoja Subskrypcja trwa do momentu anulowania przez Ciebie lub do momentu, gdy zakończymy Twój dostęp do Usług lub Subskrypcję lub korzystanie z nich zgodnie z niniejszą Umową (oraz Globalnymi Warunkami Korzystania, które stanowią część niniejszej Umowy).
   
 5. Możemy zaoferować bezpłatną subskrypcję próbną („Bezpłatny okres próbny”) przez określony czas („Bezpłatny okres próbny”). Jeśli zaoferujemy Ci bezpłatny okres próbny, szczegółowe warunki Twojego bezpłatnego okresu próbnego zostaną podane podczas rejestracji i/lub w materiałach promocyjnych opisujących bezpłatny okres próbny. Bezpłatnych wersji próbnych nie można łączyć z żadną inną ofertą. Jeśli anulujesz bezpłatny okres próbny przed wygaśnięciem bezpłatnego okresu próbnego, możesz być uprawniony do wykorzystania niewykorzystanej części takiego bezpłatnego okresu próbnego przy następnej rejestracji w celu uzyskania subskrypcji Everand, pod warunkiem, że Everand w dalszym ciągu będzie oferować bezpłatny okres próbny, który Zaproponowano Ci to wcześniej. O ile szczegółowe warunki oferty bezpłatnego okresu próbnego nie stanowią inaczej, bezpłatne okresy próbne są dostępne tylko dla użytkowników, którzy nie ukończyli wcześniej bezpłatnego okresu próbnego. O ile nie anulujesz subskrypcji przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego, my (lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności) zaczniemy cyklicznie pobierać opłatę subskrypcyjną z tytułu Twojej metody płatności (plus wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty) do czasu anulowania przez Ciebie subskrypcji. Subskrypcja. Instrukcje dotyczące anulowania Subskrypcji znajdują się poniżej w sekcji zatytułowanej „Anulowanie Subskrypcji”. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia bezpłatnych wersji próbnych w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i według własnego uznania.

 6. Transakcje finansowe mogą, według naszego uznania, zostać zakazane, jeśli są kierowane, wydawane przez lub w inny sposób dotyczą kraju, terytorium, osoby lub firmy podlegającej sankcjom gospodarczym lub handlowym bądź środkom ograniczającym uchwalonym, administrowanym, nałożonym lub egzekwowanym przez (a) wszelkie instytucje i agencje rządowe (np. oficjalne listy krajów objętych sankcjami wydane przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię itp. i/lub (b) wszelkie wewnętrzne zasady Spółki zgodne z przepisami międzynarodowymi („ Podmiot Objęty Sankcjami”). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że kraj, w którym zamierzasz otrzymywać płatności od Everand lub wysyłać płatności na rzecz Everand (w zależności od przypadku), nie jest uważany za Podmiot Objęty Sankcjami.

5.0 Zwroty kosztów i wymiany

Wszystkie opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi i nie przysługują żadne zwroty ani kredyty, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w naszym Polityka zwrotów ( https://support.scribd.com/hc/articles/210133986 ). W niektórych przypadkach, jeśli w jakiejkolwiek Treści objętej subskrypcją wystąpi defekt, zamiast zwrotu pieniędzy możesz otrzymać wymianę.

6.0 Anulowanie subskrypcji

 1. Anulowanie. Możesz anulować swoją Subskrypcję w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu się do Witryny lub Aplikacji. Możesz także zainicjować anulowanie Subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@scribd.com lub przesyłając prośbę o anulowanie za pośrednictwem strony internetowej Everand Support. Użytkownik będzie odpowiedzialny za pokrycie wszystkich Opłat subskrypcyjnych (plus wszelkie obowiązujące podatki i/lub inne opłaty) poniesionych przed datą wejścia w życie anulowania. Jeśli anulujesz subskrypcję, anulowanie zacznie obowiązywać natychmiast, ale będziesz nadal mieć dostęp do Treści subskrypcyjnych aż do zakończenia ostatniego opłaconego okresu subskrypcji, a następnie zakończymy Twój dostęp do Treści subskrypcyjnych. Anulowanie subskrypcji Everand nie spowoduje anulowania Twoich istniejących kont Scribd i Slideshare. Instrukcje dotyczące rozwiązania niniejszej Umowy znajdują się w Sekcji 10 (zatytułowanej „Okres obowiązywania i rozwiązanie”).
 2. Zakończenie. Zgadzasz się, że możemy zakończyć Twoją subskrypcję i/lub konto z powodu niezapłacenia Opłat subskrypcyjnych. W przypadku anulowania lub zakończenia Twojej Subskrypcji lub konta możemy w dowolnym momencie usunąć i odrzucić całość lub część Twojego konta, profilu Użytkownika oraz wszelkich treści związanych z Twoim kontem.
   
 3. Zwroty pieniędzy. Zgodnie z definicją zawartą w sekcji 5 niniejszej umowy, wszelkie opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w naszej Polityce zwrotów. Nie zwracamy Opłat Subskrypcyjnych w całości ani w części w przypadku anulowania lub zakończenia Subskrypcji.

7.0 Kody promocyjne

Promocyjne kody aktywacyjne rabatu („Kody promocyjne”) wygasają w terminie wskazanym w ustawieniach Twojego konta lub wskazanym w ofercie promocyjnej i mogą wygasnąć przed faktycznym wykorzystaniem Kodu promocyjnego, bez ponoszenia przez nas odpowiedzialności. Można wykorzystać tylko jeden (1) kod promocyjny na gospodarstwo domowe/na konto/na promocję. Kodów promocyjnych nie można przekazywać ani wymieniać na gotówkę. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub anulowania dowolnej oferty w dowolnym momencie. Kody promocyjne muszą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i celem oraz w sposób zgodny z prawem. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego numeru kodu promocyjnego. Kody promocyjne nie podlegają wymianie w przypadku ich zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia. Kodów promocyjnych nie można łączyć z innymi rabatami, kuponami, promocjami ani innymi kodami promocyjnymi

8.0 Subskrypcje prezentowe

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami subskrypcji prezentów.

9.0 Zastrzeżenia dotyczące treści

Rozumiesz i potwierdzasz, że Treści subskrypcyjne są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych. Treści subskrypcyjne nie stanowią porady ani diagnozy prawnej, finansowej, osobistej, zawodowej, edukacyjnej, medycznej i/lub zdrowotnej i nie mogą być wykorzystywane do takich celów. Rozumiesz, że podczas korzystania z Subskrypcji będziesz narażony na dostęp do treści z różnych źródeł i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, użyteczność ani prawa własności intelektualnej dotyczące takich treści lub z nimi związane. Ponadto rozumiesz i potwierdzasz, że możesz być narażony na kontakt z treściami, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się zrzec, i niniejszym zrzekasz się, wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków prawnych, które masz lub możesz mieć przeciwko Spółce w związku z szacunek do tego. Firma nie popiera żadnych treści ani opinii, rekomendacji ani porad w nich wyrażonych i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi treściami. W przypadku powiadomienia o Treściach subskrypcyjnych, które rzekomo nie są zgodne z którymkolwiek z naszych Warunków, możemy zbadać zarzut i według własnego uznania zdecydować, czy usunąć Treści subskrypcyjne, do czego zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Treść subskrypcyjna może zawierać łącza lub odniesienia do innych witryn internetowych lub usług wyłącznie dla wygody Użytkowników („Witryny referencyjne”). O ile wyraźnie nie postanowimy inaczej, nie popieramy żadnych takich Witryn Referencyjnych ani informacji, materiałów, produktów lub usług zawartych w Witrynach Referencyjnych lub dostępnych za ich pośrednictwem. Ponadto Twoja korespondencja, kontakty biznesowe lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Usługach lub za ich pośrednictwem toczą się wyłącznie między Tobą a takimi reklamodawcami. Dostęp do Witryn referencyjnych i korzystanie z nich, w tym informacji, materiałów, produktów i usług w Witrynach referencyjnych lub dostępnych za ich pośrednictwem, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Everand zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wycofania w dowolnym momencie dowolnej Treści subskrypcyjnej, do której Ty nie masz dostępu, na prośbę wydawcy lub z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli Everand usunie lub usunie określoną część Treści subskrypcyjnych, Everand zastrzega sobie prawo do odebrania Ci dostępu do treści. Jeśli Everand cofnie Ci dostęp, Everand może zwrócić Ci pieniądze lub zaoferować inną formę rekompensaty, według własnego uznania.

10.0 Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu, w którym akceptujesz jej warunki i obowiązuje aż do jej rozwiązania. Możemy rozwiązać niniejszą Umowę (w tym Twoją subskrypcję i/lub konto) lub zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług, z podaniem przyczyny lub bez, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Dodatkowe warunki mające zastosowanie do anulowania lub zakończenia tej i innych usług świadczonych przez Spółkę można znaleźć w Globalnych Warunkach korzystania. W przypadku anulowania lub rozwiązania niniejszej Umowy i/lub Twojej Subskrypcji prawa i licencje przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy automatycznie wygasną. Oznacza to między innymi, że nie będziesz już mieć dostępu do Treści objętych subskrypcją.

11.0 Zmiany Umowy

Możemy okazjonalnie aktualizować niniejszą Umowę. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Umowie, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszej Umowy, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Twoje dane oraz aby mieć świadomość wszelkich zmian w Umowie. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na stronie https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486-Subscriber-Agreement. Możesz określić, kiedy ostatnio zmieniliśmy niniejszą Umowę, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” powyżej. Korzystanie przez Ciebie z Subskrypcji po zmianach w niniejszej Umowie będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian; pod warunkiem jednak, że jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Umowie nie będą miały zastosowania z mocą wsteczną do wszelkich roszczeń lub sporów między Tobą a nami w związku z niniejszą Umową, które powstały przed datą „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” mającej zastosowanie do tej wersji niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa może nie odzwierciedlać obowiązujących lub niedawnych przepisów.

12.0 Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Twoje pytania dotyczące naszej Umowy i praktyk, wysyłane pocztą elektroniczną na adres support@scribd.com lub pocztą na adres: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz otrzymać te same informacje e-mailem, wysyłając list na powyższy adres, zawierający Twój adres e-mail i prośbę o te informacje.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?