Umowa przesyłającego dla Scribd i Slideshare

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

NAJNOWSZA AKTUALIZACJA: 31 października 2023

1.0 O niniejszej Umowie; Inne warunki

Niniejsza Umowa dotycząca przesyłania dla Scribd® i Slideshare® („Umowa”) zawiera Wytyczne, zgodnie z którymi Użytkownicy mogą przesyłać i udostępniać dokumenty, prezentacje i inne treści generowane przez użytkowników („UGC”, „Treść”) do Scribd i Slideshare. Scribd i Slideshare są spółkami zależnymi będącymi w całości własnością Scribd, Inc („Firma”, „My”, „Nasz” lub „Nas”). Poniższe dodatkowe Warunki, Zasady i Wytyczne są wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu i stanowią wiążącą część niniejszej Umowy, tak jakby zostały w całości w niej odtworzone:

 1. Globalne warunki użytkowania Scribd, Inc. ( https://scribd.com/terms )
 2. Globalna polityka prywatności Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 3. Informacja o zabronionych działaniach i treści ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )

Niniejsza Umowa jest włączona do naszych Globalnych warunków użytkowania i podlega naszym Globalnym warunkom użytkowania. O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Globalnych Warunkach użytkowania.

PRZESYŁAJĄC TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO SCRIBD I/LUB SLIDESHARE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ, ORAZ ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZASADY, WARUNKÓW, WYTYCZNYCH I OGRANICZEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI DECYDUJESZ SIĘ NA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE JAKICHKOLWIEK SWOICH DANYCH OSOBOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, POTWIERDZASZ, ŻE ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO.

2.0 Niektóre prawa Spółki

Bez ograniczeń wyłącznie kontrolujemy cechy i funkcjonalności Usług i zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikowania, zmiany lub poprawiania w dowolnym momencie, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści UGC w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez przyczyny i bez powiadamiania Użytkownika.

3.0 Twoje uprawnienia do przesyłania

Aby przesyłać Treści do Usług, musisz: (i) zarejestrować Konto; (ii) mieć ukończone 18 lat (lub wiek pełnoletności obowiązujący w miejscu zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż 18 lat) oraz jeżeli przesyłasz Treści do Usług w imieniu Podmiotu, musisz być upoważnionym przedstawicielem Podmiot posiadający uprawnienia do związania Podmiotu niniejszą Umową oraz do wyrażenia zgody na niniejszą Umowę w imieniu Podmiotu; oraz (iii) Twoje konto(a) Scribd i/lub Slideshare musi być aktywne i mieć dobrą opinię (oznacza to między innymi, że Twoje konto nie może być ograniczone ani zawieszone). Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub wycofania Twojego dostępu w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez powiadomienia.

4.0 Twoje upoważnienie do przesłania

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Firma udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, swobodnie odwołalnej licencji na przesyłanie, ulepszanie i udostępnianie oryginalnych dokumentów elektronicznych, prezentacji i innych podobnych Treści do Scribd i/lub Slideshare. Niezależnie od stanowiących inaczej postanowień niniejszego Regulaminu nie gwarantujemy ochrony przed nieuprawnionym kopiowaniem lub dystrybucją Twoich Treści ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie lub wykorzystanie Twoich Treści.

Twoja licencja na przesyłanie Treści do Usług podlega następującym ograniczeniom:

 1. Użytkownikowi nie wolno udostępniać, kopiować, adaptować, redystrybuować, rekonfigurować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, odsprzedawać, czerpać zysków ani w inny sposób wykorzystywać treści dostępnych w ramach dowolnej świadczonej nam Usługi, chyba że na to pozwolimy;
 2. Użytkownikowi nie wolno łamać ani naruszać Globalnych warunków użytkowania, Globalnej polityki prywatności, Zabronionej działalności i treści, innych mających zastosowanie Wytycznych, jakichkolwiek innych umów między nami a Tobą, ani angażować się w żadne działania lub praktyki, które dyskredytują lub dewaluują naszą reputację lub dobrą wolę;
 3. Nie możesz przesyłać, udostępniać, kopiować, tworzyć, rozpowszechniać ani redystrybuować Treści, które naruszają obowiązujące przepisy lokalne w miejscu, w którym mieszkasz; I
 4. Nie możesz przesyłać, udostępniać, kopiować, rozpowszechniać, redystrybuować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać Treści, która wymaga licencji lub autoryzacji jakiejkolwiek agencji rządowej. Odpowiednie przepisy obowiązujące w USA obejmują między innymi Przepisy Departamentu Stanu dotyczące międzynarodowego handlu bronią oraz Przepisy administracyjne Departamentu Handlu dotyczące eksportu. Nie wolno publikować żadnych danych technicznych kontrolowanych przez ITAR ani innych stosownych informacji, w tym żadnych oficjalnych dokumentów Departamentu Obrony, które nie zostały zatwierdzone do publicznego udostępnienia przez odpowiednią agencję rządową. Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy zależą od przestrzegania przez Ciebie tego postanowienia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakakolwiek próba lub faktyczne naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy i że możemy zastosować wobec Ciebie obowiązujące środki prawne i godziwe, w tym natychmiastowe zawieszenie Twojego Konta i rozwiązanie niniejszej Umowy; oraz, w stosownych przypadkach, korzystanie ze środków cywilnych lub karnych. Rozumiesz i potwierdzasz, że niniejsza Umowa nie uprawnia Cię do żadnych płatności, tantiem, wynagrodzeń ani innych rekompensat w zamian za opublikowanie Twoich Treści.

5.0 Prawa, które nam przyznajesz

Przesyłając Treści do Scribd i/lub Slideshare, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, zbywalnej, przenoszalnej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji (z prawem do udzielania i autoryzowania sublicencji) na hostowanie, przesyłanie, wyświetlanie wykonywać, reprodukować, tłumaczyć, adaptować, rozpowszechniać, kompresować lub konwertować w celu dystrybucji (w tym między innymi ułatwiania dostępu osobom niedowidzącym lub słyszącym), zarabiać, pobierać opłaty, ograniczać dostęp do przeglądania, ograniczać dostęp do pobierania, reklamować się tworzyć dzieła pochodne, trenować uczenie maszynowe, duży język lub inne modele statystyczne lub dane oraz wykorzystywać w inny sposób Twoje Treści w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych w celu publikowania i promowania takich Treści, samodzielnie lub w połączeniu z Treściami innych Użytkowników, w związku z usługami oferowanymi lub które będą świadczone przez Scribd. Taka licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości. Udzielasz nam prawa do ograniczania dostępu do przeglądania lub pobierania Twoich Treści (na przykład między innymi do płacących Użytkowników) oraz do pobierania opłat od Użytkowników za dostęp do Twoich Treści użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych opcji konfiguracyjnych udostępnionych Ci przez Nas. Rozumiesz i potwierdzasz, że możemy używać zautomatyzowanych systemów do oceny Twoich treści w celu wykrycia naruszeń i nadużyć.

Z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie, możesz zakończyć udzielenie Nam licencji w odniesieniu do dowolnego konkretnego fragmentu Treści poprzez usunięcie lub usunięcie tego fragmentu Treści ze wszystkich świadczonych przez Nas Usług; jednakże przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że my lub strony trzecie, bez ograniczeń, możemy zachować kopię lub kopie dowolnej Treści, jeśli jest to konieczne do celów prawnych lub archiwalnych.

6.0 Prawa, które przyznajesz innym użytkownikom

Przesyłając Treści do Scribd i/lub Slideshare, udzielasz każdemu upoważnionemu Użytkownikowi Usług ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp do Twoich Treści i korzystanie z nich na warunkach wskazanych przez Ciebie podczas przesyłania takich Treści. Musisz przynajmniej udzielić każdemu takiemu użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na przeglądanie, pobieranie (w tym między innymi na urządzenie przenośne, ale z zastrzeżeniem ograniczeń nałożonych przez nas lub przez Ciebie), drukowanie i drukowanie ograniczona liczba kopii Treści do użytku osobistego. Powyższa licencja udzielona przez Ciebie wygasa w odniesieniu do konkretnego fragmentu Treści po usunięciu lub usunięciu takiej Treści z Usług, pod warunkiem, że prawa Użytkownika do takiej Treści wynikające z dystrybucji, która miała miejsce w dniu lub przed usunięciem takiej Treści użytkownika z Usług, pozostaną w mocy każde rozwiązanie lub wygaśnięcie licencji przyznanej w niniejszym paragrafie (§ 6).

7.0 Prawa, które zastrzegasz

Z zastrzeżeniem licencji udzielonych w niniejszym dokumencie, zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do oryginalnej Treści przesłanej i posiadanej przez Ciebie. Możesz zmienić lub usunąć swoje Treści w dowolnym momencie.

8.0 Okres obowiązywania i rozwiązanie niniejszej Umowy

8.1 Termin. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w dniu przesłania przez Ciebie Treści i trwa do momentu jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami zawartymi w tej sekcji („Okres obowiązywania” ).

8.2 Zakończenie. Możemy, według naszego uznania i bez przyczyny, odpowiedzialności lub wcześniejszego powiadomienia, natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę, Twoje Konto lub zawiesić Twoje uprawnienia do przesyłania w dowolnej z Usług w dowolnym momencie. Możesz rozwiązać niniejszą Umowę, likwidując swoje Konta i usuwając swoje treści ze wszystkich naszych Usług lub przekazując nam pisemne powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@scribd.com. Niniejsza Umowa zostanie uznana za rozwiązaną przez Ciebie piętnaście (15) dni roboczych po otrzymaniu przez nas takiego powiadomienia.

8.3 Skutek rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszelkie postanowienia, które ze względu na swój charakter lub wyraźne warunki powinny obowiązywać, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

8.4 Wycofywanie treści. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje Treści ze Scribd, nie będą one dostępne dla Użytkowników po dacie takiego usunięcia lub usunięcia („Data usunięcia ”). Nie będziemy w stanie dostarczyć Ci kopii Twoich Treści po usunięciu ich z Usług. Użytkownicy, którzy pobrali kopie Twoich Treści w trybie offline (w tym między innymi nasze aplikacje), mogą nadal uzyskiwać dostęp do pobranych kopii Twoich Treści.

9.0 Twoje oświadczenia i gwarancje

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści oraz konsekwencje przesyłania i publikowania Twoich Treści. Przesyłając i publikując swoje treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Wszystkie informacje, które przekazujesz Scribd na mocy niniejszej Umowy, są aktualne i dokładne;
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na użytkowanie oraz upoważnianie Nas i Użytkowników Usług do korzystania z Twoich Treści w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie;
 • Twoje Treści nie oczerniają, nie zniesławiają ani nie zniesławiają żadnej innej strony, nie naruszają praw do wizerunku żadnej innej strony ani praw do tajemnicy handlowej, nie są obsceniczne ani w inny sposób niezgodne z prawem;
 • Globalnych Warunków Korzystania z Scribd, Powiadomienie o zabronionej działalności i treści lub jakiekolwiek inne wytyczne;
 • Twoje Treści nie zawierają żadnych obrazów fotograficznych ani artystycznych (w tym obrazów generowanych komputerowo) przedstawiających osobę w wieku poniżej 18 lat lub pozornie niepełnoletnią, w stanie rozebranym; lub w inny sposób pozowane lub prezentowane w sposób sprośny, lubieżny, prowokacyjny lub podniecający;
 • Nie zawarłeś żadnej innej umowy sprzecznej z warunkami niniejszej Umowy;
 • Twoje Treści nie zawierają żadnych wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków ani innego złośliwego kodu;
 • Twoje Treści są wolne od jakichkolwiek ograniczeń, zabezpieczeń hasłem i/lub zarządzania prawami cyfrowymi, w tym wszelkiego oprogramowania zaprojektowanego w celu ograniczenia liczby kopiowań lub odtwarzania Treści Użytkownika; I
 • Nie zgłoszono żadnego roszczenia ani nie wszczęto żadnego postępowania przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Tobie lub Twoim poprzednikom prawnym z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej do Twoich Treści.

10.0 Nasze wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Oprócz gwarancji wyłączonych w Globalnych warunkach użytkowania, wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, że środki bezpieczeństwa zastosowane do ochrony Treści i systemów używanych przez nas w niniejszym dokumencie będą w pełni skuteczne. Nie gwarantujemy, że takie środki bezpieczeństwa wytrzymają próby obejścia mechanizmów bezpieczeństwa lub że nie wystąpią żadne pęknięcia, zakłócenia lub inne obejścia takich środków bezpieczeństwa.

11.0 Twoja relacja z nami; Prawa i środki zaradcze

Niniejsza Umowa nie stanowi i nie może być interpretowana jako spółka osobowa, wspólne przedsięwzięcie, relacja zleceniodawca-agenta lub relacja pracownik-pracodawca pomiędzy Tobą a nami. Żadna ze stron nie będzie miała prawa zobowiązywać ani wiązać żadnej innej strony w jakikolwiek sposób, a żadne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie dają ani nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw Tobie i/lub jakimkolwiek Stronom Trzecim. Prawa i środki zaradcze przewidziane w niniejszej Umowie kumulują się i nie wyłączają jakichkolwiek praw lub środków przewidzianych przez prawo lub zasadę słuszności.

12.0 Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Twoje pytania dotyczące niniejszej Umowy, wysyłane pocztą elektroniczną na adres support@scribd.com lub pocztą na adres: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz otrzymać te same informacje e-mailem, wysyłając list na powyższy adres, zawierający Twój adres e-mail i prośbę o te informacje.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?