Ogólna umowa z przesyłającym treści

Article author
Jason
  • Zaktualizowano

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY Z PRZESYŁAJĄCYM TREŚCI („UMOWA”) PRZED PRZESŁANIEM JAKICHKOLWIEK TREŚCI („TREŚCI UŻYTKOWNIKA”), KTÓRE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM SCRIBD.  

BRAK AKCEPTACJI PONIŻSZYCH WARUNKÓW UNIEMOŻLIWIA PRZESYŁANIE, PUBLIKOWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM SCRIBD.

1.  Dostępność.

Aby móc przesyłać Treści Użytkownika do Scribd, Użytkownik musi: (i) stworzyć konto Scribd („Konto” Użytkownika); (ii) mieć ukończone przynajmniej 18 lat (lub osiągnąć wiek pełnoletności obowiązujący w miejscy zamieszkania Użytkownika jeżeli jest on inny niż 18 lat) oraz, w przypadku przesyłania Treści Użytkownika do Scribd w imieniu organizacji, być autoryzowanym przedstawicielem takiej organizacji upoważnionym do akceptacji niniejszych warunków w imieniu tej organizacji; oraz (iii) Konto Scribd Użytkownika musi być aktywne i poprawnie uregulowane (tj. między innymi, konto Użytkownika nie może być objęte ograniczeniami lub zawieszone). Scribd zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia lub wycofania dostępy Użytkownika w dowolnym momencie, zgodnie ze swoim wyłącznym uznaniem, bez wskazania przyczyny ani konieczności powiadamiania Użytkownika. 

2.  Włączenie przez odniesienie.

Następujące dodatkowe warunki, polityki i zasady Scribd zostają niniejszym włączone do niniejszej Umowy i stanowią wiążącą i integralną cześć tej Umowy tak, jak gdyby zostały w całości ujęte w jej treści:   

  1. Ogólne warunki użytkowania
  2. Polityka prywatności

O ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści niniejszej Umowy, wszelkie terminy pisane z dużej litery zachowują znaczenie nadane im w treści Ogólnych warunków użytkowania i Polityki prywatności.

3.  Szczególne prawa Scribd.

Scribd posiada wyłączną kontrolę nad wszelkimi funkcjami i elementami Witryny i Aplikacji oraz prawo do ich modyfikacji, zmiany lub aktualizacji w dowolnym momencie i według własnego wyłącznego uznania. Scribd zastrzega sobie prawo do usuwania lub kasowania Treści Użytkownika w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez podania przyczyny i konieczności powiadamiania Użytkownika. 

4.  Zgoda na przesyłanie.

Z zastrzeżeniem pełnej i terminowej zgodności Użytkownika ze wszelkimi warunkami ujętymi w treści niniejszej Umowy, Scribd niniejszym upoważnia Użytkownika do przesyłania i rozpowszechniania autoryzowanych treści cyfrowych, w tym dokumentów w formacie elektronicznym. Treści Użytkownika przesyłane są na wyłączne ryzyko Użytkownika. Niezależnie od wszelkich innych postanowień w treści niniejszej Umowy, Scribd nie gwarantuje, że Treści Użytkownika nie będą w sposób nieuprawniony kopiowane lub rozpowszechniane i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego skopiowania lub wykorzystania Treści Użytkownika.  

5.  Niedozwolone wykorzystania.

Udzielona Użytkownikowi zgodna na wykorzystanie Scribd w celu przesyłania i rozpowszechniania Treści Użytkownika podlega następującym ograniczeniom:

(i) Użytkownik nie może udostępniać, kopiować, adaptować, redystrybuować, rekonfigurować, modyfikować, tworzyć produktów pochodnych, odsprzedawać, czerpać korzyści z, lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwie wykorzystywać treści, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji, za wyjątkiem wykorzystań dopuszczanych przez Scribd; oraz

(ii) Nie możesz działać w sposób naruszający prawa Warunków użytkowania, Postanowień w zakresie działań i treści niedozwolonych, wszelkich innych Wytycznych lub jakichkolwiek innych uzgodnień obowiązujących w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Scribd, oraz dopuszczać się jakichkolwiek działań lub praktyk dyskredytujących lub wpływających negatywnie na reputację Scribd. 

Użytkownik akceptuje fakt, że każda próba działania lub faktycznie działanie stojące w sprzeczności z powyższymi postanowieniami stanowi istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Scribd do podjęcia wszelkich kroków dostępnych w świetle prawa lub na zasadzie słuszności w celu dochodzenia zadośćuczynienia od Użytkownika, w tym do natychmiastowego zawiedzenia konta Użytkownika i wypowiedzenia niniejszej Umowy, jak również dochodzenia wszelkich środków ochrony prawnej dostępnych w świetle prawa cywilnego i karnego. 

6.  Przyznanie licencji na rzecz Scribd.

Przesyłając Treści użytkownika do Scribd, niniejszym przyznajesz Scribd ogólnoświatową, niewyłączną, zbywalną, zbywalną, w pełni opłaconą, nieodpłatną licencję (z prawem do udzielania i autoryzowania podlicencji) na hostowanie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywać, reprodukować, tłumaczyć, rozpowszechniać, kompresować lub konwertować w celu dystrybucji (w tym między innymi ułatwiać dostęp osobom niedowidzącym lub niedosłyszącym), zarabiać, pobierać opłaty, ograniczać dostęp do przeglądania, ograniczać dostęp do pobierania, reklamować się, tworzyć pochodnych pracuje, trenuje uczenie maszynowe, duży język lub inne modele statystyczne lub dane Scribd lub innych upoważnionych stron trzecich, ani w inny sposób wykorzystuje Treści Użytkownika, w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych, w celu publikowania i promowania takich Treści Użytkownika samodzielnie lub w połączeniu z Treściami Użytkownika innych użytkowników Scribd, w związku z usługami oferowanymi lub które mają być oferowane przez Scribd. Taka licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości. Użytkownik przyznaje Scribd prawo do ograniczenia dostępu do przeglądania lub pobierania Treści Użytkownika (na przykład między innymi użytkownikom płacącym) oraz do pobierania od użytkowników opłat za dostęp do Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych opcji konfiguracyjnych udostępnionych Użytkownikowi przez Scribd. Z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie, możesz wypowiedzieć niniejszą licencję udzieloną Scribd w odniesieniu do dowolnej części Treści Użytkownika poprzez usunięcie tej części Treści Użytkownika z Usług; pod warunkiem jednak, że jest zrozumiałe i uzgodnione, że Scribd lub osoby trzecie mogą zachować kopię wszelkich Treści Użytkownika, jeśli jest to konieczne do celów prawnych lub archiwalnych.

7.  Przyznanie licencji innym użytkownikom Scribd.

Przesyłając Treści Użytkownika do Scribd, Użytkownik udziela każdemu użytkownikowi uprawnionemu do dostępu do Treści Użytkownika niewyłączną licencję na dostęp i wykorzystanie Treści Użytkownika na warunkach określonych przez Użytkownika w chwili przesłania rzeczowych treści. Niezależnie od powyższego, Użytkownik niniejszym udziela każdemu takiemu użytkownikowi przynajmniej ograniczoną, niewyłączną licencję na przeglądanie, pobieranie (w tym, między innymi, pobieranie na urządzenia przenośne, lecz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych przez Scribd lub Użytkownika), drukowanie i posiadanie w formie drukowanej tego rodzaju Treści Użytkownika, do celów osobistych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i warunkami świadczenia Usług. Rzeczona licencja przyznawana przez Użytkownika wygasa w odniesieniu do danego elementu Treści Użytkownika z chwilą jego usunięcia lub wykasowania ze Scribd, z zastrzeżeniem, że prawa Użytkowników do tego rodzaju Treści Użytkownika powstające w wyniku dystrybucji poprzedzającej datę usunięcia rzeczonych Treści Użytkownika z Usług pozostają w mocy również po wycofaniu lub wygaśnięciu licencji przyznawanej w świetle postanowień niniejszej sekcji 7. 

8.  Zastrzeżenie praw.

Z zastrzeżeniem licencji przyznawanych na mocy niniejszej Umowy, Użytkownik zachowuje wszelkie przysługujące mu prawa własnościowe do Treści Użytkownika przesyłanych przez Użytkownika i stanowiących jego własność. 

9.  Poufność.

Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania Informacji poufnych dotyczących Scribd bez wcześniejszej pisemnej zgody Scribd. Do celów niniejszej sekcji, „Informacje poufne” obejmują między innymi: (a) oprogramowanie, technologie, specyfikacje, wytyczne, dokumentacje lub inne materiały dotyczące Scribd; oraz (b) wszelkie inne informacje określone przez Scribd jako „Poufne” lub innym analogicznym określeniem, tak w formie ustnej jak i pisemnej.

10.  Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy.

10.1  Okres obowiązywania.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą przesłania przez Użytkownika Treści Użytkownika i pozostaje w mocy do chwili rozwiązania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji 10 („Okres obowiązywania”).

10.2  Wypowiedzenie.  Scribd może, w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez podania przyczyny, bez ponoszenia odpowiedzialności i konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkownika, wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zamknąć Konto Scribd Użytkownika lub zawiesić prawo Użytkownika do przesyłania treści do Scribd. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez usuwając swoje Konto Scribd i powiązane treści lub przesyłając Scribd pisemne powiadomienie o zamiarze wypowiedzenia Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@scribd.com.  Niniejsza Umowa uznana zostanie za rozwiązaną przez Użytkownika po upływie piętnastu (15) dni roboczych od daty otrzymania rzeczonego powiadomienia przez Scribd. 

10.3  Skutki wypowiedzenia.  Z chwilą wygaśnięcia niniejszej Umowy każde z postanowień tejże, które ze względu na swój charakter lub w świetle warunków Umowy winno pozostawać w mocy, pozostanie w mocy po dacie wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.  

10.4  Wycofanie Treści Użytkownika.  W przypadku usunięcia lub skasowania Konta Użytkownika ze Scribd, przestanie ono być dostępne dla innych Użytkowników z datą usunięcia lub wykasowania („Data usunięcia”). Użytkownicy, którzy pobrali kopie offline Treści Użytkownika (w tym, między innymi, za pomocą Aplikacji Mobilnych Scribd) mogą w dalszym ciągu korzystać z dostępu do tych treści. 

11.  Oświadczenia i gwarancje Użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika oraz konsekwencje wynikające z przesłania i pobierania. Przesyłając i publikując treści Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

(i)   wszystkie informacje przekazane Scribd na mocy niniejszej Umowy pozostają poprawne i aktualne; 

(ii)   Użytkownik jest twórcą i właścicielem Treści Użytkownika lub posiada stosowe licencje, prawa, zgody, zwolnienia i zezwolenia pozwalające na ich wykorzystanie i umożliwienie Scribd oraz Użytkownikom Scribd wykorzystywania Treści Użytkownika w sposób określony w treści niniejszej Umowy; 

(iii)  Treści Użytkownika nie mają charakteru oszczerczego, zniesławiającego lub szkalującego w stosunku do żadnej innej strony, nie naruszają praw do wizerunku lub praw do tajemnic handlowych innych stron, nie są obsceniczne lub w inny sposób niezgodne z prawem; 

(iv)   Treści Użytkownika nie naruszają i nie będą naruszać User Content Ogólnych warunków użytkowania, Postanowień w zakresie działań i treści niedozwolonych ani innych zasad mających zastosowywanie do treści i działań Użytkownika. 

(v)   Użytkownik nie zawarł innych umów stojących w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy;  

(vi)   Treści Użytkownika są wolne od wirusów komputerowych, programów typu adware i spyware, robaków i innych rodzajów złośliwego kodu;  

(vii)  Treści Użytkownika są wolne od narzędzi zarządzania prawami cyfrowymi, w tym wszelkiego oprogramowania ograniczającego dopuszczalną liczbę pobrań lub wyświetleń Treści Użytkownika;  

(viii) nie zostały zgłoszone żadne roszczenia i nie są toczone żadne postępowania wszczęte przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko Użytkownikowi lub poprzednikom prawnym Użytkownika w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej do Treści Użytkownika.

12.  Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej Scribd.

Dodatkowo w stosunku do gwarancji wyłączonych w treści Ogólnych warunków użytkowania, Scribd niniejszym jednoznacznie wyłącza wszelką odpowiedzialność gwarancyjną w zakresie skuteczności środków bezpieczeństwa stosowanych w celu zabezpieczenia Treści Użytkownika na mocy niniejszej Umowy. Scribd nie udziela żadnych zapewnień, iż tego rodzaju zabezpieczenia będą w stanie powstrzymać próby obejścia mechanizmów zabezpieczających oraz że nie wystąpią jakiegokolwiek rodzaju naruszenia, wyłączenia lub obejścia rzeczonych środków bezpieczeństwa. 

13.  Relacje pomiędzy Stronami; Łączne środki ochrony prawnej.

W swych wzajemnych relacjach Strony występują w charakterze niezależnych kontrahentów. Niniejsza Umowa nie ustanawia i nie może być interpretowana jako ustanawiająca, jakiejkolwiek formy partnerstwa lub relacji joint venture pomiędzy Stronami, bądź relacji typu pracodawcapracownik. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej ze stron w stosunku do jakichkolwiek stron trzecich. Prawa i środki ochrony prawnej ustanawiane na mocy niniejszej Umowy mają charakter łączny i niewyłączny w stosunku do wszelkich innych praw ustanawianych na mocy przepisów prawa lub zasady słuszności. 

14.  Wsparcie.

Wsparcie w zakresie kwestii związanych z niniejszą Umową uzyskać można pod adresem support@scribd.com. Odpowiedzi na zapytania przesyłane są w najwcześniejszym możliwym terminie.  

15.  Amerykańskie przepisy w zakresie kontroli eksportu.

Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania jakichkolwiek Treści Użytkownika wymagających uzyskania licencji lub autoryzacji jakichkolwiek agencji rządowych. Istotne przepisy w tym zakresie obejmują, między innymi, Międzynarodowe przepisy w zakresie obrotu bronią Departamentu Stanu Administracyjne przepisy eksportowe Departamentu Handlu. Użytkownik nie będzie przesyłał do Scribd jakichkolwiek danych technicznych ani innych informacji podlegających kontroli ITAR, w tym jakichkolwiek oficjalnych dokumentów Departamentu Stanu, o ile nie zostały one dopuszczone do publikacji w domenie publicznej przez stosowną agencję rządową. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że jego działania pozostają w zgodzie z rzeczonymi przepisami i że nie publikuje on za pośrednictwem Scribd żadnych treści, które nie zostały dopuszczone do publikacji w domenie publicznej w świetle mających zastosowanie przepisów prawa, regulacji i ograniczeń. Prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy warunkowane są zachowaniem zgodności z niniejszym postanowieniem.

Czy ten artykuł był pomocny?