Postanowienia w zakresie działań i treści niedozwolonych

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

Scribd zrzesza wysoce zróżnicowaną społeczność autorów, wydawców i czytelników. Każda społeczność rządzi się określonymi prawami i Scribd nie jest w tym względzie wyjątkiem.

Przyświecającym nam celem jest tworzenie miejsca, w którym każdy może cieszyć się czytaniem lub słuchaniem książek w wygodnych i bezpiecznych warunkach, czy to z poziomu Scribd.com czy też aplikacji Scribd. 

W związku z powyższym, stworzyliśmy zasady mające zastosowanie do treści przesyłanych i publikowanych w Scribd. Treści niezgodne z tymi zasadami mogą podlegać usunięciu w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Scribd może, w dowolnym momencie, usuwać konta użytkowników łamiących postanowienia Warunków użytkowania, Ogólnej umowy z przesyłającym treści lub niniejszych zasad’ i/lub odmawiających poprawy naruszającego je postępowania po otrzymaniu stosownego zawiadomienia. 

Ogólne zasady w zakresie prześladowania

Scribd stanowczo zakazuje wykorzystywania jakichkolwiek elementów platformy Scribd, w tym tytułów, opisów, książek, audiobooków i dokumentów w sposób oszczerczy, napastliwy, agresywny, zawierający pogróżki lub w okrutnie uwłaczający w stosunku do innych osób. Scribd stanowczo zakazuje podejmowania działań nakierowanych lub skutkujących szerzeniem nienawiści, bigoterii lub agresji w stosunku do innych osób. Scribd zastrzega sobie prawo do decydowania o tym, czy dane treści lub działania podejmowane na stronie mają charakter niedozwolony. 

Ograniczenia działań

Scribd podejmie stosowne kroki dyscyplinarne, z usunięciem konta włącznie, wobec członków, których działania w sposób poważny naruszają postanowienia polityki Scribd; lub wobec członków wielokrotnie naruszających zasady lub ograniczenia pomimo otrzymania stosownych powiadomień. 

Zakładając konto Scribd, czy to za pośrednictwem Scribd.com czy też aplikacji Scribd, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • zakładać konta lub kont tworzonych w celu prześladowania lub zawstydzania innych osób;   
 • zakładać konta lub kont nakierowanych na lub skutkujących ujawnieniem danych osobowych żyjących osób;   
 • zakładać konta lub kont o sprośnej, wulgarnej, obscenicznej lub obraźliwej nazwie (nazwa użytkownika), treści w opisie profilowym lub zdjęciu profilowym;  
 • zakładać konta lub kont w celu umożliwienia działania skryptów, narzędzi typu bot, spider, scraper lub innych narzędzi zautomatyzowanych;  
 • zakładać konta lub kont nakierowanych na lub skutkujących wprowadzeniem w błąd odbiorców treści przesłanych na konto;
 • zakładać konta lub kont w celu obejścia wcześniejszego zakazu lub zawiedzenia;
 • duplikować kont, zarówno z użyciem procesów manualnych jak i zautomatyzowanych;  
 • publikować informacji na temat swojego konta lub konta jakiegokolwiek użytkownika Scribd na publicznie dostępnych stronach internetowych;
 • podszywać się po inną żyjącą osobę, zarówno będącą jak i niebędącą członkiem Scribd; oraz podszywać się pod grupę lub organizację w sposób nieuczciwy i wprowadzający w błąd;   
 • niezgodnie z prawdą powoływać się na powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • korzystać ze Scribd – w przypadku osób poniżej trzynastego (13) roku życia;
 • przesyłać treści – w przypadku osób poniżej osiemnastego (18) roku życia;
 • wykorzystywać Scribd do działań o charakterze nielegalnym lub niezgodnym z prawem.  

Ograniczenia w zakresie treści

Scribd nakłada pewne ograniczenia w odniesieniu do treści, które członkowie mogą przesyłać. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści: 

 • nielegalnych lub promujących bądź umożliwiających nielegalne lub niezgodne z prawem działania;   
 • naruszających jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy prawa lub regulacje;
 • naruszających prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej innych osób lub podmiotów (zob. Centrum zasobów w zakresie praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji);
 • naruszających prawo do prywatności lub inne prawa osobiste innych osób bądź zachęcające innych do takiego naruszenia; nawet jeśli dana informacja uznawana jest za „publiczną” lub była publikowana w innych miejscach;  
  • Informacje osobowe pochodzące z rejestrów publicznych jakiegokolwiek rodzaju muszą zostać całkowicie utajnione i być nieczytelne zarówno dla osób jak i komputerów przed publikacją w Scribd. 
  • Do informacji osobowych zaliczają się, między innymi, adresy domowe, państwowe/społeczne numery identyfikacyjne, dane kart kredytowych, numery telefonów, wzory podpisów, kartoteki kryminalne, informacje na temat sympatii politycznych, ocen szkolnych, wyników testów, stanu zdrowia, niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej.
  • Użytkownik nie może publikować obrazów innych osób bez uzyskania ich zgody lub stosownej licencji.
 • zawierających, gromadzących lub dostarczających informacji osobowych na temat jakichkolwiek osób poniżej 18 roku życia;  
 • dostarczających informacji osobowych na temat jakichkolwiek osób do celów handlowych lub niezgodnych z prawem;
 • ujawniających rejestry rozmów tekstowych, tweedów, postów, wiadomości tekstowych, wiadomości e-mail lub innych rodzajów prywatnej lub usuniętej komunikacji bez wyraźnej zgody wszystkich zainteresowanych osób;  
 • nakierowanych na lub skutkujących pomówieniem, zniesławieniem, nękaniem, zawierających groźby lub uwłaczających w stosunku do innych osób;  
 • nakierowanych na lub skutkujących promocją nienawiści, bigoterii lub agresji w stosunku do innych osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość, orientację seksualną, przekonania religijne, wiek, przynależność klasową lub kastową, stan zdrowia lub niepełnosprawność;  
 • nakierowanych na lub skutkujących promocją lub gloryfikacją aktów terroru i/lub organizacji terrorystycznych;  
 • nakierowanych na lub skutkujących promocją lub nakłanianiem do aktów samookaleczenia i/lub samobójstwa;  
 • nakierowanych na lub skutkujących wprowadzeniem w błąd lub oszukaniem odbiorców treści Scribd;  
 • nakierowanych na lub skutkujących umożliwieniem praktyk pirackich w odniesieniu do książek, filmów, muzyki, oprogramowania lub innych rodzajów mediów;  
 • zawierających linki internetowe o niejasnym, nieczytelnym, wprowadzającym w błąd, nieuczciwym lub złośliwym charakterze;  
 • stworzonych, zorganizowanych lub skomponowanych w sposób ukrywający cel lub pochodzenie treści;   
 • stworzonych, zorganizowanych lub skomponowanych pod kontem celowej optymalizacji w wyników wyszukiwania;
 • zawierających niechciane oferty, w tym oferty przekierowujące na zewnętrzne na strony internetowe;
 • ujawniających hasła, informacje na temat kont lub inne prywatne informacje właścicieli kont;
 • zmieniających lub w sposób złośliwy modyfikujących treść rejestrów publicznych (w tym w zakresie tytułów i opisów), za wyjątkiem modyfikacji nakierowanych na ukrycie informacji osobowych;
 • zawierających drastyczne, brutalne lub krwawe obrazy lub obrazy przedstawiające sceny przemocy seksualnej lub napaści;
 • zawierających obrazy o charakterze pornograficznym lub drastycznie seksualnym;
 • zawierających nieprawdziwe informacje;
 • podających nieprawdziwe lub zafałszowane informacje na temat źródła, tożsamości, autorstwa lub treści informacji;
 • pozyskanych z konta innego członka Scribd;
 • duplikujących lub w znacznym stopniu podobnych do innych treści opublikowanych przez Użytkownika lub osoby powiązane z Użytkownikiem; czy to w ramach jednego czy też wielu kont.

Oszustwo lub plagiat naukowy

Scribd stanowczo zakazuje publikowania treści o charakterze oszustwa lub plagiatu naukowego.  Ponadto, nie popieramy ani nie wspieramy jakiegokolwiek wykorzystania treści dostępnych w ramach Scribd do celów oszustwa lub plagiatu naukowego. 

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści oraz nie wykorzystywać Scribd.com lub aplikacji Scribd do jakichkolwiek celów:  

 • nakierowanych lub skutkujących promocją oszustw, aktów plagiatu lub nadużyć naukowych;    
 • zawierających lub odsyłających do „pakietów kursowych”, „banków testów”, poradników ściągania” lub innych materiałów zawierających odpowiedzi na pytania kursowe, testowe lub egzaminacyjne;
 • naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dostawców treści edukacyjnych, instytucji edukacyjnych, nauczycieli, uczniów lub innych posiadaczy praw;    
 • zawierających gwarancje, tak wyraźne jak i dorozumiane, osiągnięcia określonych ocen lub wyników egzaminacyjnych;  
 • naruszających akademickie kodeksy postępowania lub kodeksy etyczne.   

 

Powyższe postanowienia nie stanowią pełnego wykazu kryteriów, na których podstawie dana treść lub aktywność może zostać uznana za niedozwoloną. Scribd zastrzega sobie prawo do usuwania treści i ograniczani dostępu do kont z dowolnego powodu, zgodnie z postanowieniami w treści §12 ust. 1 Ohólnych warunków użytkowania.  Wszelkie pytania odnośnie powyższych postanowień prosimy kierować na adres support@scribd.com

Czy ten artykuł był pomocny?