Abonnementsovereenkomst

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

Deze overeenkomst is alleen van toepassing op betalende abonnees en stond voorheen bekend als de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers met Betalende Toegang.

1 augustus 2019

GELIEVE DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST")

ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U EEN ABONNEMENT KOOPT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT DE INHOUD VAN HET ABONNEMENT.

1. Andere opgenomen voorwaarden. 

De volgende aanvullende voorwaarden, beleidslijnen en regels zijn hierin uitdrukkelijk opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Overeenkomst alsof ze volledig hierin zijn weergegeven:

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden
 2. Privacybeleid

Tenzij gedefinieerd in deze Overeenkomst, hebben alle termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, de betekenis die in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid wordt gegeven.

2. Abonnement. 

Scribdgeeft U toegang tot e-boeken, audioboeken, artikelen en andere inhoud van deelnemende uitgevers ("Abonnementsinhoud") door middel van een Abonnement ("Abonnement"), waaronder Scribd en de deelnemende uitgevers U een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en persoonlijke licentie verlenen voor toegang tot en gebruik van alle Abonnementsinhoud die beschikbaar is onder Uw Abonnement voor Uw persoonlijke ontspanning en informatieve doeleinden. Uw Abonnement staat los en apart van Uw gratis Scribd account ("Account"). In de meeste gevallen kunt U Uw Account blijven gebruiken nadat U of Scribd Uw Abonnement heeft beëindigd. De voorwaarden "Abonnement", "Abonnementlidmaatschap" en "Lidmaatschap" zijn van toepassing op elk betaald abonnement waarmee Accounthouders toegang krijgen tot de Inhoud van het Abonnement.

Abonnementsinhoud kan toegang tot muziekbladen en bepaalde documenten omvatten die u bij het Abonnement zonder extra kosten worden aangeboden.

3. Beperkingen. 

Uw toegang tot en gebruik van de Abonnementsinhoud is onderworpen aan de volgende beperkingen:

 1. Abonnementsinhoud wordt uitsluitend voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt via Scribd.com of de mobiele app ("App") van Scribd; 
 2. U mag Abonnementsinhoud niet gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden;
 3. U mag Abonnementsinhoud niet verkopen of distribueren;
 4. U mag geen kopieën van de Abonnementsinhoud delen, uitlenen of verhuren;
 5. U mag het Digitale Rechtenbeheer (DRB) dat met de Abonnementsinhoud is geleverd, niet uitschakelen of omzeilen; 
 6. U mag de gebruiksbeperkingen van de inhoudsverleners (deelnemende uitgever of Gebruiker) niet overschrijden;
 7. U mag geen kopieën maken van alle of een deel van de Abonnementsinhoud;
 8. U mag Abonnementsinhoud niet openbaar vertonen of uitvoeren;
 9. U mag geen accounts delen die toegang geven tot Abonnementsinhoud.

In aanvulling op het voorgaande is Uw toegang tot het Abonnement afhankelijk van tijdige betaling van Uw Abonnement; en U zult geen toegang hebben tot de Abonnementsinhoud indien Uw Abonnement wordt geannuleerd, vervalt of wordt beëindigd wegens niet-betaling.

Uw abonnement geeft U recht op toegang tot een onbeperkt aantal boeken en audioboeken in de Scribd-bibliotheek gedurende de abonnementsperiode. Het is mogelijk dat sommige Abonnementsinhoud niet onmiddellijk beschikbaar is voor het kleine percentage gebruikers dat een ongewoon hoog volume aan Abonnementsinhoud verbruikt. Scribd behoudt zich het recht voor en heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment voor U of van U specifieke Abonnementsinhoud toe te voegen, te wijzigen, in te trekken of te vertragen om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, gebaseerd op de kosten die door Scribd door dergelijke inhoud worden gegenereerd of de aard van Uw gebruik van de Scribd.com website. Scribdbiedt geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van specifieke titels of de timing van hun beschikbaarheid.

4. Betalingen en Facturering

 1. Tarieven, kosten en alle essentiële andere voorwaarden dan die welke in deze Overeenkomst aan Uzijn beschreven, worden U bij de inschrijving of in andere voorUbeschikbaar gestelde mededelingen bekend gemaakt. Wanneer U een Abonnement koopt (dergelijke aankoop, een "Transactie"), kunnen wij U vragen om aanvullende informatie te verstrekken die relevant is voor Uw Transactie, met inbegrip van, zonder beperking, Uw kredietkaartnummer, de vervaldatum van Uw kredietkaart en Uw factuuradres (dergelijke informatie, "Betalingsinformatie"). U verklaart en garandeert dat U het wettelijke recht hebt om alle betalingsmethode(n) te gebruiken die door dergelijke Betalingsinformatie wordt (worden) vertegenwoordigd. Wanneer U een Transactie start, machtigt U ons om Uw Betalingsinformatie aan derden te verstrekken, zodat wij Uw Transactie kunnen voltooien en Uw betalingsmethode in rekening kunnen brengen voor het type Transactie dat U heeft geselecteerd; het kan mogelijk zijn dat U aanvullende informatie moet verstrekken om Uw identiteit te verifiëren voordat U Uw Transactie voltooit (dergelijke informatie is opgenomen in de definitie van Betalingsinformatie). 
 2. Abonnementsprijzen worden weergegeven in dollars (VS) of, waar mogelijk, uw equivalente lokale valuta. De valuta die wordt gebruikt om u te betalen voor uw abonnementsbetalingen, is afhankelijk van het land van facturering waar uw betalingsmethode zich bevindt. De prijzen van Scribd verschillen van land tot land en de abonnementskosten die op uw scherm worden weergegeven, kunnen verschillen van het uiteindelijke bedrag dat in rekening wordt gebracht als u zich aanmeldt in een ander land dan het thuisland van uw factureringsmethode. Uw factureringsvaluta kan veranderen als u uw betalingsmethode bijwerkt of het land van facturering verandert in uw betalingsgegevens. Het land van facturering moet overeenkomen met het land waar uw betalingsmethode zich bevindt.

  Door deze Overeenkomst aan te gaan, erkent u dat Scribd zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, de weergegeven valuta om te zetten in die van uw factureringsland of het thuisland van uw betalingsmethode, indien nodig. U erkent dat Scribd geen controle heeft over enige valutaomrekening of buitenlandse transactiekosten die u door uw kaartuitgever of bank in rekening kunnen worden gebracht voor uw abonnementsbetaling, en u stemt ermee in Scribd of zijn gelieerde ondernemingen, contractanten, werknemers, agenten of derde partijen niet te houden partijpartners, licentiegevers of leveranciers die aansprakelijk zijn voor dergelijke vergoedingen.

 3. Indien U ervoor kiest een jaarlijks of maandelijks Abonnement te kopen, betaalt U het jaarlijks of maandelijks Abonnementstarief ("Abonnementstarief") aan het begin van de betalingsperiode van Uw Abonnement en vervolgens, respectievelijk, elk jaar of elke daaropvolgende maand aan het meest recente tarief. Indien U ervoor kiest een jaarlijks Abonnement te kopen, rekenen wij U automatisch de kosten aan op de verjaardag van de aanvang van het betalende gedeelte van Uw Abonnement, met behulp van de door U verstrekte Betalingsinformatie. Indien U ervoor kiest een maandelijks Abonnement te kopen, rekenenwij U automatisch elke maand de kosten aan op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van het betalende gedeelte van Uw Abonnement, met behulp van de door U verstrekte Betalingsinformatie. In het geval dat Uw Abonnement is begonnen op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt, kunnen wij Uw betalingsmethode aanrekenen op een dag in de toepasselijke maand of op een andere dag die wij gepast achten. Indien U bijvoorbeeld op 31 januari met Uw Abonnement bent begonnen, is Uw volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt Uw betalingsmethode op die datum gefactureerd.
 4. Door de Overeenkomst aan te gaan en ervoor te kiezen een jaarlijks of maandelijks Abonnement te kopen, erkent U dat Uw Abonnement herhalende betalingskenmerken heeft en aanvaardt U de verantwoordelijkheid voor alle herhalende betalingsverplichtingen voorafgaand aan de annulering van Uw Abonnement door U of Scribd. Wij kunnen ook periodiek Uw betalingsmethode autoriseren in afwachting van de geldendetarieven of verwante kosten. Uw Abonnement loopt door tot het moment dat U het annuleert of dat wij Uw toegang tot of gebruik van de Diensten of het Abonnement beëindigen, in overeenstemming met deze Overeenkomst (en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die deel uitmaken van deze Overeenkomst). 
 5. Scribd kan een gratis proefabonnement ("Gratis Proefabonnement ") aanbieden voor een bepaalde periode ("Gratis Proefperiode"). Indien wij U een Gratis Proefabonnement aanbieden, zullen de specifieke voorwaarden van Uw Gratis Proefabonnement worden verstrekt bij inschrijving en/of in het promotiemateriaal dat het Gratis Proefabonnement beschrijft. Gratis Proefabonnementenmogen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Indien U Uw Gratis Proefabonnement annuleert vóór het verstrijken van de Gratis Proefperiode, kunt U in aanmerking komen voor het gebruik van het ongebruikt deel van deze Gratis Proefperiode de volgende keer dat U zich inschrijft voor een Scribd-abonnement, op voorwaarde dat Scribdhet Gratis Proefabonnement dat eerder aan u werd aangeboden, blijft aanbieden. Tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden voor het Gratis Proefabonnement, zijn Gratis Proefabonnement enenkel beschikbaar voor gebruikers die nooit eerder een Gratis Proefabonnement hebben afgesloten.Tenzij U Uw Abonnement annuleert voor het einde van Uw Gratis Proefabonnement, zullen wij (of onze externe betalingsverwerker) Uw betalingsmethode op herhalende basis beginnen aanrekenen voor de Abonnementskosten (plus mogelijketaksen en andere kosten) totdat U Uw Abonnement annuleert. Instructies voor het annuleren van Uw Abonnement zijn hieronder vermeld in desectie "Annulering van Abonnementen". Wij behouden ons het recht voor om de Gratis Proefabonnementenop elk moment, zonder mededelingen naar eigen goeddunken te wijzigen of stop te zetten.

5. Terugbetalingen en Vervangingen. 

Alle tarieven en kosten zijn niet-terugbetaalbaar en er zijn geen terugbetalingen of tegoeden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in ons Terugbetalingsbeleid. In bepaalde gevallen, als er een defect is in de Abonnementsinhoud, kunt u een vervanging in plaats van een terugbetaling ontvangen.

6. Annulering van Abonnementen.

 1. Annulering. U kunt Uw Abonnement annuleren via Uw accountinstellingen nadat U bent ingelogd op de Site of de App. U kunt een Abonnement ook beginnen annuleren door een e-mail te sturen naar support@scribd.com of een annuleringsverzoek in te dienen via de Scribd Hulp-website. U bent verantwoordelijk voor alle Abonnementskosten (plus mogelijke taksen en/of andere kosten) die vóór de ingangsdatum van Uw annulering zijn gemaakt. Indien U annuleert, gaat Uw annulering onmiddellijk van kracht, maar Scribd geeft U toegang tot de Abonnementsinhoud tot de laatst betaalde Abonnementsperiode eindigt en zal dan Uw toegang tot de Abonnementsinhoud, inclusiefalle Abonnementsinhoud, beëindigen. Het annuleren van Uw Abonnement annuleert Uw Account niet. U blijft toegang tot dergelijke Abonnementsinhoud hebben na het annulerenvan Uw Abonnement, tenzij Uw account wordt afgesloten. Zie Sectie 10 hieronder, getiteld "Termijn en Beëindiging" voor informatie over het afsluiten van Uw account.

  U stemt ermee in dat Scribd Uw Abonnement kan beëindigen en/of een rekening kan afsluiten voor het niet betalen van de Abonnementskosten. In geval van een annulering of beëindiging van Uw Abonnement of Account, kunnen wij te allen tijde alles of een deel van Uw account, Gebruikersprofiel en alle inhoud met betrekking tot Uw accountwissen en verwijderen. 
 2. Terugbetalingen. Zoals gedefinieerd in Sectie7 van deze overeenkomst, zijn alle tarieven en kosten niet-terugbetaalbaar, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in ons Terugbetalingsbeleid. Scribdzal Abonnementskosten, geheel of gedeeltelijk, niet terugbetalenwanneer een Abonnement wordt geannuleerd of beëindigd. 

7. Verwijdering van Inhoud. 

Scribd behoudt zich het recht voor om op elk moment de Abonnementsinhoud aan te passen of van U terug te nemenop verzoek van de uitgever of om andere redenen. Als Scribd een bepaald deel van de Abonnementsinhoud wist of verwijdert, behoudt Scribd zich het recht voor om Uw toegang tot de inhoud te herroepen. Als ScribdUw toegangherroept, kan Scribd U naar eigen goeddunken een terugbetaling of andere vorm van compensatie aanbieden.

8. Termijn en Beëindiging. 

Deze Overeenkomst begint op de datum waarop U de voorwaarden ervan aanvaardt en duurt tot de beëindiging ervan. Wij kunnen deze Overeenkomst (inclusief Uw abonnement en/of account) te allen tijde beëindigenof de Diensten opschorten of beëindigen, met of zonder reden en zonder mededeling. Gelieve de Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de annulering of beëindiging van Uw account. Bij annulering of beëindiging van deze Overeenkomst en/of Uw account, worden de rechten en licenties die U onder deze Overeenkomst worden verleend, automatisch beëindigd. Dit betekent onder meer dat U geen toegang meer heeft tot de Abonnementsinhoud.

Was dit artikel nuttig?