Uploaderovereenkomst voor Scribd en Slideshare

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

MEEST RECENTE UPDATE: 31 oktober 2023

1.0 Over deze Overeenkomst; Andere termen

Deze Uploaderovereenkomst voor Scribd® en Slideshare® (de “Overeenkomst”) biedt de richtlijnen waaronder Gebruikers documenten, presentaties en andere door gebruikers gegenereerde inhoud (“UGC”, “Inhoud”) kunnen uploaden en delen naar Scribd en Slideshare. Scribd en Slideshare zijn volledige dochterondernemingen van Scribd, Inc (“het bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”). De volgende aanvullende voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen zijn uitdrukkelijk hierin opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Overeenkomst alsof ze hierin volledig zijn weergegeven:

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van Scribd, Inc. ( https://scribd.com/terms )
 2. Wereldwijd privacybeleid van Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 3. Kennisgeving over verboden activiteit en inhoud ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )

Deze Overeenkomst is opgenomen in en onderworpen aan onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Tenzij anders gedefinieerd in deze Overeenkomst, hebben alle termen met een hoofdletter de betekenis die wordt gegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

DOOR DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD TE UPLOADEN NAAR SCRIBD EN/OF SLIDESHARE, ERKENT U DAT U ALLE REGELS, VOORWAARDEN, RICHTLIJNEN EN BEPERKINGEN IN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN GAAT U AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN. ALS U KIEST OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OF ANDERE INFORMATIE OPENBAAR BESCHIKBAAR TE MAKEN VIA DE DIENSTEN, ERKENT U DAT U DIT OP EIGEN RISICO DOET.

2.0 Bepaalde rechten van het bedrijf

Wij hebben, zonder enige beperking, uitsluitend controle over de kenmerken en functionaliteiten van de Services en wij behouden ons het recht voor om deze te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om UGC op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder aanleiding en zonder kennisgeving aan u te verwijderen.

3.0 Uw geschiktheid om te uploaden

Om Inhoud naar de Diensten te uploaden, moet U: (i) zich registreren voor een Account; (ii) ten minste 18 jaar oud zijn (of meerderjarig zijn in uw woonplaats als deze niet 18 jaar oud is) en als u namens een entiteit inhoud uploadt naar de diensten, moet u een bevoegde vertegenwoordiger zijn van de Entiteit met de bevoegdheid om de Entiteit aan deze Overeenkomst te binden en namens de Entiteit met deze Overeenkomst in te stemmen; en (iii) Uw Scribd- en/of Slideshare-account(s) moeten actief zijn en een goede reputatie hebben (dit betekent onder andere dat uw account niet kan worden beperkt of opgeschort). Wij behouden ons het recht voor om uw toegang op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder reden en zonder kennisgeving aan u te weigeren of in te trekken.

4.0 Uw toestemming om te uploaden

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om originele elektronische documenten, presentaties en andere soortgelijke inhoud te uploaden, verbeteren en delen met Scribd en/of Slideshare. Niettegenstaande iets dat hierin het tegendeel beweert, garanderen wij niet tegen ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van uw inhoud, noch zijn wij aansprakelijk voor ongeoorloofd kopiëren of gebruik van uw inhoud.

Op uw licentieverlening voor het uploaden van Content naar de Services zijn de volgende beperkingen van toepassing:

 1. U mag de inhoud waartoe u toegang krijgt via een door ons geleverde dienst niet delen, kopiëren, aanpassen, herdistribueren, herconfigureren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, doorverkopen, ervan profiteren of anderszins exploiteren, behalve zoals wij mogelijk toestaan;
 2. Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Wereldwijde Privacybeleid, de Verboden Activiteit en Inhoudskennisgeving, andere toepasselijke Richtlijnen, enige andere overeenkomst tussen Ons en Uzelf niet schenden of overtreden, of u inlaten met enige actie of praktijk die Onze reputatie of welwillendheid in diskrediet brengt of devalueert;
 3. U mag geen Inhoud uploaden, delen, kopiëren, creëren, distribueren of herdistribueren die in strijd is met de toepasselijke lokale wetten in de plaats waar u woont; En
 4. U mag geen inhoud uploaden, delen, kopiëren, distribueren, herdistribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken of anderszins exploiteren waarvoor licenties of autorisaties van een overheidsinstantie vereist zijn. Relevante Amerikaanse regelgeving omvat, maar is niet beperkt tot, de International Traffic in Arms Regulations van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Regelgeving voor de exportadministratie van het ministerie van Handel. U mag geen door ITAR gecontroleerde technische gegevens en andere toepasselijke informatie plaatsen, inclusief officiële documenten van het Ministerie van Defensie die niet zijn geautoriseerd voor openbare vrijgave door de betreffende overheidsinstantie. Uw rechten onder deze Overeenkomst zijn afhankelijk van uw naleving van deze bepaling.

U erkent dat elke poging tot of daadwerkelijke schending van het voorgaande een wezenlijke schending van deze Overeenkomst is en dat Wij toepasselijke juridische en billijke rechtsmiddelen tegen U kunnen aanwenden, waaronder een onmiddellijke opschorting van Uw Account en beëindiging van deze Overeenkomst; en, indien van toepassing, het nastreven van civiele of strafrechtelijke rechtsmiddelen. U begrijpt en erkent dat deze Overeenkomst u geen recht geeft op enige betaling, royalty's, beloning of andere compensatie in ruil voor het plaatsen van uw inhoud.

5.0 De rechten die u ons verleent

Door inhoud naar Scribd en/of Slideshare te uploaden, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen en te autoriseren) voor het hosten, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, vertalen, aanpassen, distribueren, comprimeren of converteren voor distributie (inclusief maar niet beperkt tot het faciliteren van de toegankelijkheid voor slechtzienden of slechthorenden), het genereren van inkomsten, het in rekening brengen van geld, het beperken van de toegang tot weergave, het beperken van de toegang tot downloaden, het adverteren tegen afgeleide werken maken, machinaal leren, grote talen of andere statistische of datamodellen trainen, en op andere wijze uw inhoud exploiteren, in elk mediaformaat en via elk mediakanaal, om dergelijke inhoud te publiceren en te promoten, alleen of in combinatie met de Inhoud van andere Gebruikers, in verband met door Scribd aangeboden of aan te bieden diensten. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld. U verleent Ons het recht om de toegang tot het bekijken of downloaden van uw Inhoud te beperken (bijvoorbeeld, zonder beperking, tot betalende Gebruikers) en om Gebruikers kosten in rekening te brengen voor toegang tot uw Gebruikersinhoud, met inachtneming van bepaalde configuratieopties die door Ons aan u worden verstrekt. U begrijpt en erkent dat wij geautomatiseerde systemen kunnen gebruiken om uw inhoud te evalueren om inbreuken en misbruik op te sporen.

Met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen die hierin zijn uiteengezet, kunt u deze licentieverlening aan ons voor een specifiek stuk inhoud beëindigen door dat stuk inhoud te verwijderen of te verwijderen uit alle door ons geleverde diensten; U erkent echter en gaat ermee akkoord dat Wij of Derden, zonder beperking, een kopie of kopieën van de Inhoud mogen bewaren als dit nodig is voor juridische of archiveringsdoeleinden.

6.0 De rechten die u aan andere gebruikers verleent

Door Inhoud naar Scribd en/of Slideshare te uploaden, verleent u aan elke geautoriseerde Gebruiker van de Diensten een beperkte, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van Uw Inhoud onder de voorwaarden die door U zijn aangegeven toen U dergelijke Inhoud uploadde. U moet elke dergelijke gebruiker op zijn minst een beperkte, niet-exclusieve licentie verlenen om een bestand te bekijken, te downloaden (inclusief maar niet beperkt tot een draagbaar apparaat, maar onderworpen aan beperkingen die door ons of door u zijn opgelegd), beperkt aantal exemplaren van de inhoud voor uw persoonlijk gebruik. De voorgaande door u verleende licentie eindigt met betrekking tot een specifiek stuk inhoud zodra u dergelijke inhoud uit de services verwijdert of verwijdert, op voorwaarde dat de gebruikersrechten op dergelijke inhoud die voortkomen uit distributies die plaatsvinden op of voorafgaand aan de verwijdering van dergelijke gebruikersinhoud uit de services van kracht blijven. elke beëindiging of verval van de licentie verleend in deze sectie (sectie 6).

7.0 De rechten die u zich voorbehoudt

Met inachtneming van de licenties die hierin worden verleend, behoudt U al Uw eigendomsrechten op originele Inhoud die is geüpload en waarvan U de eigenaar bent. U kunt uw inhoud op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen.

8.0 Duur en beëindiging van deze overeenkomst

8.1 Termijn. De looptijd van deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop u uw inhoud uploadt en loopt door totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen in deze sectie (de “ Termijn ”).

8.2 Beëindiging. Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder reden, aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving aan u, deze overeenkomst of uw account op elk gewenst moment onmiddellijk beëindigen of uw uploadrechten op een van de services opschorten. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door uw Accounts te annuleren en uw inhoud uit al Onze Diensten te verwijderen, of door Ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de voorgenomen beëindiging via elektronische post op support@scribd.com. Deze Overeenkomst wordt geacht door U te zijn beëindigd vijftien (15) werkdagen na Onze ontvangst van een dergelijke kennisgeving.

8.3 Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal elke bepaling die, vanwege de aard of uitdrukkelijke voorwaarden, van kracht zou moeten blijven, een dergelijke beëindiging of verval overleven.

8.4 Uw inhoud intrekken. Als u ervoor kiest om uw inhoud van Scribd te verwijderen, zal deze niet beschikbaar zijn voor gebruikers na de datum van een dergelijke verwijdering of verwijdering (de " verwijderingsdatum "). We kunnen u geen kopieën van uw inhoud verstrekken nadat u deze uit de services heeft verwijderd. Gebruikers die offline kopieën van Uw Inhoud hebben gedownload (inclusief, maar niet beperkt tot Onze Apps), hebben mogelijk nog steeds toegang tot hun gedownloade kopieën van Uw Inhoud.

9.0 Uw verklaringen en garanties

U bent als enige verantwoordelijk voor uw inhoud en de gevolgen van het uploaden en publiceren van uw inhoud. Door uw inhoud te uploaden en publiceren, verklaart en garandeert u dat:

 • Alle informatie die u onder deze Overeenkomst aan Scribd verstrekt, is actueel en accuraat;
 • U bent de maker en eigenaar van, of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om Uw Inhoud te gebruiken en ons en Gebruikers van de Services toestemming te geven om deze te gebruiken op de manier die hierin is toegestaan;
 • Uw Inhoud is en zal geen andere partij belasteren, belasteren of smaden, de publiciteitsrechten of handelsgeheimen van een andere partij schenden, obsceen of anderszins onwettig zijn;
 • de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Scribd en zal dat ook niet doen. Mededeling over verboden activiteiten en inhoud, of enige andere richtlijn;
 • Uw inhoud bevat geen afbeeldingen, zowel fotografisch als artistiek (inclusief door de computer gegenereerde beelden), van een persoon jonger dan, of schijnbaar jonger dan 18 jaar, in een staat van uitkleden; of anderszins geposeerd of gepresenteerd op een onzedelijke, wellustige, provocerende of zinnenprikkelende manier;
 • U geen andere overeenkomst bent aangegaan die in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst;
 • Uw inhoud bevat geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;
 • Uw Inhoud is vrij van beperkingen, wachtwoordbeveiliging en/of beheer van digitale rechten, inclusief software die is ontworpen om het aantal keren dat Gebruikersinhoud mag worden gekopieerd of afgespeeld te beperken; En
 • Er is geen claim ingediend en er is geen procedure ingesteld door een derde partij tegen u of uw rechtsvoorgangers wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op uw inhoud.

10.0 Onze afwijzing van garanties

Naast de garanties die in de Algemene Gebruiksvoorwaarden worden afgewezen, wijzen wij uitdrukkelijk elke garantie af dat de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om de inhoud en de systemen die door ons hierin worden gebruikt, volledig effectief zullen zijn. Wij garanderen niet dat dergelijke beveiligingsmaatregelen bestand zullen zijn tegen pogingen om beveiligingsmechanismen te omzeilen of dat er geen scheuren, uitschakelingen of andere omzeilingen van dergelijke beveiligingsmaatregelen zullen optreden.

11.0 Uw relatie met ons; Rechten en rechtsmiddelen

Deze Overeenkomst vormt geen partnerschap, een joint venture, een opdrachtgever-agentrelatie of een werknemer-werkgeverrelatie tussen u en ons, en mag niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap. Geen enkele partij heeft het recht om een andere partij op welke manier dan ook te verplichten of te binden, en niets in deze overeenkomst zal enig recht van welke aard dan ook aan u en/of derden geven, of is bedoeld dit te geven. De rechten en rechtsmiddelen waarin deze Overeenkomst voorziet, zijn cumulatief en sluiten geen enkel recht of rechtsmiddel uit dat op grond van de wet of in billijkheid wordt geboden.

12.0 Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw vragen over deze Overeenkomst per e-mail op support@scribd.com of per post op: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Wij reageren binnen 30 dagen op alle vragen. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u dezelfde informatie per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar het bovengenoemde adres met uw e-mailadres en een verzoek om deze informatie.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?