Algemene Uploaderovereenkomst

Article author
Jason
  • Bijgewerkt

GELIEVE DEZE UPLOADEROVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U INHOUD ("GEBRUIKERSINHOUD") UPLOADT DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD AAN GEBRUIKERS VAN SCRIBD.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U GEEN GEBRUIKERSINHOUD UPLOADEN, PUBLICEREN OF DISTRIBUEREN OP SCRIBD.

1. Geschiktheid.

Om Gebruikersinhoud naar Scribd te kunnen uploaden, moet U: (i) registreren voor een Scribdaccount (Uw "Account"); (ii) ten minste 18 jaar oud zijn (of de meerderjarige leeftijd in Uw woonplaats als deze anders is dan 18) en als U Gebruikersinhoud uploadt naar Scribd namens een organisatie, moet U een geautoriseerde vertegenwoordiger van een dergelijke organisatie zijn, met de bevoegdheid om een dergelijke organisatie te binden aan deze voorwaarden en namens deze organisatieakkoord te gaan met deze voorwaarden en (iii) moet Uw Scribd Account actief zijn en een goede reputatie hebben (dit betekent onder andere dat Uw account niet kan worden beperkt of opgeschort). Scribd behoudt zich het recht voor om Uw toegang op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder reden en zonder mededeling aan U te weigeren of te herroepen.

2. Opname door Referentie.

De volgende aanvullende voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen van Scribdzijn hierin uitdrukkelijk opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Overeenkomst alsof ze volledig hierin zijn weergegeven:

  1. Algemene Gebruiksvoorwaarden
  2. Privacybeleid

Tenzij gedefinieerd in deze Overeenkomst, hebben alle termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, de betekenis die in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden and Privacybeleid wordt gegeven.

3. Bepaalde Rechten van Scribd.

Uitsluitend Scribd beheert alle functies en functionaliteit van de Site en App en heeft het recht om deze te allen tijde naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of te verbeteren. Scribd behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, zonder reden en zonder voorafgaande mededeling aan U, de Gebruikersinhoud te verwijderen of wissen.

4. Toestemming om te Uploaden.

Afhankelijk van Uw volledige en tijdige naleving van alle voorwaarden en bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst, machtigt Scribd U hierbij om geautoriseerde digitale inhoud, met inbegrip van elektronische documenten, te uploaden en te distribueren. Gebruikersinhoud wordt op eigen risicogeüpload. Niettegenstaande andersluidende bepalingen, biedt Scribd geen garanties tegen ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van Gebruikersinhoud, noch is Scribd aansprakelijk voor ongeoorloofd kopiëren of gebruik van de Gebruikersinhoud.

5. Verboden Gebruik.

Uw toestemming om Scribd te gebruiken voor het uploaden en distribueren van Gebruikersinhoud is onderworpen aan de volgende beperkingen:

(i) U mag de inhoud van de Site en App niet delen, kopiëren, aanpassen, herverdelen, herconfigureren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, doorverkopen, er voordeel uit halen of anderszinsuitbuiten, anders dan toegestaan door Scribd; of

(ii) U mag niet handelen op een manier die in strijd is met Scribd‟s Gebruiksvoorwaarden, Verboden Activiteiten en Inhoud Mededeling, andere Richtlijnen, of elke andere overeenkomst tussen Scribd en Uzelf, of aan een actie of praktijk deelnemen die de reputatie of goodwill van Scribd in diskrediet brengt of devalueert.

U erkent dat elke poging tot of daadwerkelijke schending van het voorgaande een essentiële schending van deze Overeenkomst is en dat Scribd alle toepasselijke wettelijke en billijke rechtsmiddelen tegen U kan nastreven, inclusief een onmiddellijke opschorting van Uw account of beëindiging van deze Overeenkomsten het nastreven van alle beschikbare civiele of strafrechtelijke rechtsmiddelen.

6. Licentieverlening aan Scribd.

Door Gebruikersinhoud naar Scribd te uploaden, verleent u Scribd hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen en autoriseren) voor het hosten, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, vertalen, distribueren, comprimeren of converteren voor distributie (inclusief maar niet beperkt tot het vergemakkelijken van de toegankelijkheid voor slechtzienden of slechthorenden), geld verdienen, geld in rekening brengen voor, toegang tot weergave beperken, toegang tot downloaden beperken, adverteren tegen, afgeleide producten maken werkt vanuit, machine learning, grote taal of andere statistische of gegevensmodellen van Scribd of andere geautoriseerde derden traint, en anderszins Uw Gebruikersinhoud exploiteert, in alle media-indelingen en via alle mediakanalen, om dergelijke Gebruikersinhoud te publiceren en te promoten , alleen of in combinatie met Gebruikersinhoud van andere Scribd-gebruikers, in verband met diensten die worden aangeboden of zullen worden aangeboden door Scribd. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld. U verleent Scribd het recht om de toegang tot het bekijken of downloaden van uw Gebruikersinhoud te beperken (bijvoorbeeld, zonder beperking, tot betalende gebruikers) en om gebruikers kosten in rekening te brengen voor toegang tot uw Gebruikersinhoud, onder voorbehoud van bepaalde configuratie-opties die u door Scribd worden verstrekt. Met inachtneming van de hierin uiteengezette voorwaarden en beperkingen, kunt u deze licentieverlening aan Scribd beëindigen met betrekking tot een specifiek stuk Gebruikersinhoud door dat stuk Gebruikersinhoud van de Diensten te verwijderen of te verwijderen; op voorwaarde echter dat wordt begrepen en overeengekomen dat Scribd of derden een kopie van Gebruikersinhoud mogen bewaren voor juridische of archiveringsdoeleinden.

7. Licentieverlening aan Andere Scribd-gebruikers.

Door Gebruikersinhoud naar Scribd te uploaden, verleent U hierbij aan elke Gebruiker die bevoegd is om toegang te krijgen tot Uw Gebruikersinhoud, een niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van Uw Gebruikersinhoud onder de door U aangegeven voorwaarden bij het uploaden van dergelijke Gebruikersinhoud. Niettegenstaande het voorgaande, verleent U hierbij aan elkedergelijke Gebruiker ten minste een beperkte, niet-exclusieve, licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te bekijken, downloaden (inclusief, zonder beperking, downloaden naar een draagbaar apparaat, maar afhankelijk van de downloadbeperkingen die door Scribd of door U zijn bepaald), af te drukken en te hebben afgedrukt voor persoonlijk gebruik op de wijze bedoeld in deze Overeenkomst en de Diensten. De voorgaande licentie verleend door Ueindigt met betrekking tot een specifiek stuk Gebruikersinhoud, zodra Udergelijke Gebruikersinhoud uit Scribd verwijdert of wist, op voorwaarde dat de Gebruikersrechten op dergelijke Gebruikersinhoud die voortvloeien uit distributies die plaatsvindentijdens of voorafgingen aan de verwijdering van dergelijke Gebruikersinhoud uit de Diensten elke beëindiging of vervaltijd van de licentie verleend in dezesectie 7 overleven.

8. Voorbehoud van Rechten.

Behoudens de licenties die hierin worden verleend, behoudt U al Uw eigendomsrechten op Gebruikersinhoud die U heeft geüpload en Uw eigendom is.

9. Vertrouwelijkheid.

U gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke Informatie van Scribd niet openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scribd. Voor de doeleinden van deze sectie omvat "Vertrouwelijke Informatie" zonder beperking: (a) software, technologie, specificaties, richtlijnen, documentatie of andere materialen met betrekking tot Scribd; en (b) alle andere informatie die door Scribd als "vertrouwelijk" of een gelijkwaardige aanduiding wordt aangeduid, mondeling of schriftelijk.

10. Termijn en Beëindiging.

10.1 Termijn. De termijn van deze Overeenkomst begint op de datum waarop U Uw Gebruikersinhoud uploadt en duurt totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen in deze sectie 10 (de " Termijn”).

10.2 Beëindiging. Scribd kan, naar eigen goeddunken en zonder reden, aansprakelijkheid of voorafgaande mededeling aan U, te allen tijde deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen, Uw Scribd account afsluiten of Uw Scribd uploadprivileges opschorten. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door Uw Scribd-account te annuleren en de inhoud te verwijderenof door Scribd schriftelijk op de hoogte te brengen van de geplande beëindiging via e-mail naar support@scribd.com. Deze Overeenkomst wordt geacht door Ute zijn beëindigd vijftien (15) werkdagen nadatScribd een dergelijke mededelingontving.

10.3 Gevolg van Beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal elke bepaling, die naar zijn aard of uitdrukkelijke voorwaardenmoet blijven voortbestaan, een dergelijke beëindiging of afloop overleven.

10.4 Verdwijnende Gebruikersinhoud. Als U ervoor kiest om Uw Gebruikersinhoud van Scribd te verwijderen of te wissen, zal deze niet beschikbaar zijn voor Gebruikers na de datum van een dergelijke verwijdering of uitwissing (de “Verwijderingsdatum”). Gebruikers die offline kopieën van Uw Gebruikersinhoud hebben gedownload (inclusief, zonder beperking naar Scribd‟s Mobiele Applicaties), kunnen toegang blijven krijgen tot die inhoud.

11. Uw Vertegenwoordigingen en Garanties.

U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Gebruikersinhoud en de gevolgen van het uploaden en publiceren daarvan. Door Uw Gebruikersinhoud te uploaden en publiceren, verklaart en garandeert U dat:

(i) alle informatie die U onder deze Overeenkomst aan Scribd verstrekt, actueel en correct is;

(ii) U de producent en eigenaar bent van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toelatingen om Scribd en Scribd's gebruikers Uw

Gebruikersinhoud te laten gebruiken en te autoriseren om ervan gebruik te maken op de manier die hierin is toegestaan;

(iii) Uw Gebruikersinhoudgeen andere partijlastert, belastert, of smaadten dat niet zal doen, de publiciteitsrechten of handelsgeheimrechten van een andere partij nietschendt, niet obsceen of anderszins onwettig is;

(iv) Uw Gebruikersinhoud Scribd‟s Algemene Gebruiksvoorwaarden, Verboden Activiteiten en Inhoud Mededeling of elk ander beleid dat van toepassing is op de Gebruikersinhoud of het Gebruikersgedrag niet schendt of zal schenden;

(v) U geen andere overeenkomst bent aangegaan die in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(vi) Uw Gebruikersinhoud geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige codebevat;

(vii)Uw Gebruikersinhoud vrij is van elk digitaal rechtenbeheer, inclusief software die is ontworpen om het aantal keren dat Gebruikersinhoud mag worden gekopieerd of afgespeeld te beperken;

(viii) er geen vordering is ingediend of geen enkele procedure is ingesteld door een externepartij tegen U of Uw voorgangers voor de schending van intellectueleeigendomsrechten in uw Gebruikersinhoud.

12. Scribd Afwijzing van Garanties.

Naast de garanties die worden afgewezen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, wijst Scribd uitdrukkelijk elke garantie af dat de gebruikte beveiligingsmaatregelen om de Gebruikersinhoud hierin gebruikt door Scribdte beschermen, effectief zullen zijn. Scribdkan niet garanderen dat dergelijke beveiligingsmaatregelen bestand zijn tegen pogingen om beveiligingsmechanismen te ontwijken of dat er geen ontcijfering, blokkering of andere omzeiling van dergelijke beveiligingsmaatregelen zal zijn.

13. Relatie tussen de Partijen; Cumulatieve Rechtsmiddelen.

De partijen zijn onafhankelijke uitvoerders ten opzichte van elkaar. Deze Overeenkomst vormt geen en mag niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap of samenwerkingsverband tussen de betrokken partijen of als een relatie tussen werknemer en werkgever. Geen enkele partij zal het recht hebben om een andere partij op welke manier dan ook te verplichten of te bindenen niets hierin opgenomen zal rechten van welke aard dan ook aan derden geven of beogen te geven. Rechten en rechtsmiddelen in deze Overeenkomst zijn cumulatief en sluiten geen enkel recht of rechtsmiddel uit dat in de wet of in billijkheid is voorzien.

14. Hulp.

Voor hulp met vragen over deze Overeenkomst, stuur een e-mail naar support@scribd.com. Reacties worden zo snel mogelijk gegeven.

15. Exportcontroles Verenigde Staten.

U mag op geen enkel moment Gebruikersinhoud uploaden waarvoor licenties of autorisaties van overheidsinstellingen vereist zijn. Relevante Amerikaanse regelgeving omvat, maar is niet beperkt tot, de InternationaleRegelgeving voor Wapenhandel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Exportadministratieregelgeving van het Ministerie van Handel. U mag geen IRW-gecontroleerde technische gegevens en andere van toepassing zijnde informatie, inclusief officiële documenten van het Ministerie van Defensie, die niet voor het publiek geautoriseerd zijn door de betreffende overheidsinstantie op Scribd.com posten. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat U zich aan deze wetten houdt en geen enkel item op Scribd.com plaatst dat niet geautoriseerd is voor openbare publicatie onder de toepasselijke wetten, voorschriften en beperkingen. Uw rechten onder deze Voorwaarden zijn afhankelijk van Uw naleving van deze bepaling.

Was dit artikel nuttig?