Scribd, Inc. Algemene gebruiksvoorwaarden

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

LAATSTE BIJGEWERKT: 31 oktober 2023

1.0 Acceptatie van de Voorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op Uw gebruik van websites (“Sites”), mobiele applicaties (“Apps”), software, inhoud en alle producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die door Scribd worden aangeboden, Inc. (“het bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”), inclusief Everand™, Scribd® en Slideshare®, die allemaal volledige dochterondernemingen van het bedrijf zijn. De volgende aanvullende voorwaarden, beleidslijnen, richtlijnen, overeenkomsten en regels (de “Richtlijnen”) zijn uitdrukkelijk hierin opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Voorwaarden alsof ze hierin volledig zijn weergegeven:

 1. Wereldwijd privacybeleid van Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 2. Everand-abonneeovereenkomst ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129486 )
 3. Uploaderovereenkomst voor Scribd en Slideshare ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129466 )
 4. Kennisgeving over verboden activiteit en inhoud ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )
 5. Algemene voorwaarden voor cadeauabonnementen ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129546 )

Door u te registreren voor, toegang te krijgen tot, te bladeren, te posten op, te downloaden van, u aan te melden voor, u te abonneren op of gebruik te maken van een van de diensten die wij leveren, erkent u dat u alle regels heeft gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat dat u aan alle regels gebonden bent. VOORWAARDEN, RICHTLIJNEN, BEPERKINGEN EN KENNISGEVINGEN IN DE WERELDWIJDE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de services niet gebruiken.

2.0 Definities

Een “Account” verwijst naar een standaard Scribd- of Slideshare-account dat wordt onderhouden door een individuele persoon of een enkele entiteit (“U”, “Uw”, “Gebruiker” of, gezamenlijk, “Gebruikers”). Een “Abonnement” verwijst naar elk betaald abonnement waarmee Gebruikers toegang krijgen tot exclusieve premium-inhoud (“Abonnementsinhoud”) tijdens de Abonnementsperiode via Everand™.

3.0 Jurisdictie

Onze activiteiten zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Als u zich in de grotere Europese Economische Ruimte (“EER+”) of het Verenigd Koninkrijk (“VK”) bevindt, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Scribd Netherlands BV. Als u zich niet in de EER+ of het VK bevindt, dan deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Scribd, Inc. Voor de doeleinden van deze voorwaarden worden Scribd, Inc. en Scribd Netherlands BV gezamenlijk “Scribd, Inc.” genoemd. of “het Bedrijf.”

De Services zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik in sommige rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Als u de Services gebruikt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten, regels en voorschriften. We kunnen de beschikbaarheid van de Services, geheel of gedeeltelijk, beperken tot elke persoon, elk geografisch gebied of rechtsgebied dat we kiezen, op elk moment en naar eigen goeddunken.

4.0 Uw geschiktheid om de Services te gebruiken

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet u minimaal 13 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u dat u toestemming van uw ouder of voogd heeft om de Services te gebruiken. Als u een ouder of wettelijke voogd bent van een gebruiker jonger dan 18 jaar, bent u, door uw kind toe te staan de Services te gebruiken, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en bent u verantwoordelijk voor de activiteit van uw kind bij het gebruik van de Services.

De Diensten zijn niet beschikbaar voor Gebruikers van wie de toegang tot een Dienst administratief is opgeschort of ingetrokken.

Als u een account of abonnement gebruikt of opent namens een bedrijf, rechtspersoon of organisatie (gezamenlijk “Entiteit”), verklaart en garandeert u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van die entiteit bent met de bevoegdheid om de entiteit te binden op deze Voorwaarden; en ga ermee akkoord namens de Entiteit gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. In dat geval verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de entiteit.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VERKLAART U DAT U VOLDOET AAN DE TOEVOEGINGSEISEN IN DEZE SECTIE. In ieder geval bevestigt U dat U minstens 13 jaar oud bent.

5.0 Uw persoonlijke gegevens en privacy

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn uiterst belangrijk voor ons. We nemen belangrijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Lees het Wereldwijde privacybeleid aandachtig door voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services onderworpen is aan het Wereldwijde Privacybeleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie die u ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is; dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van uw informatie; en dat bewijs van onjuiste accountinformatie kan leiden tot de opschorting of beëindiging van uw account en/of abonnement. U stemt ermee in om uw wachtwoorden aan niemand bekend te maken en dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en/of abonnement, ongeacht of u zich hiervan bewust bent wanneer deze plaatsvinden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account en/of abonnement niet langer accuraat of veilig is, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via het Helpcentrum (https://support.scribd.com) of per e-mail op support @ scribd. com.

6.0 Intellectueel eigendom

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van auteurs, uitgevers en makers, en we verwachten van onze gebruikers dat ze alle toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom naleven. Het is ons beleid om te voldoen aan de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (17 USC §512) en om accounthouders te beëindigen die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, of waarvan wordt aangenomen dat zij herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrechtgerelateerde beleid en de procedures van Scribd worden verder beschreven in het Helpcentrum.

De handelsmerken, logo's, dienstmerken en handelsnamen van het Bedrijf (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op de Sites en Apps worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Scribd, Inc. en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet gerelateerd aan, geassocieerd met of gesponsord door het Bedrijf. Alle Handelsmerken die geen eigendom zijn van het Bedrijf, als ze ergens binnen een van de Diensten voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

7.0 Licentieverlening

7.1 Licentieverlening aan mobiele applicaties

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om een kopie van elke door het Bedrijf geleverde App te downloaden en te installeren op elk mobiel apparaat of elke computer die u bezit of controle uit te oefenen, en om een dergelijke kopie van de App uitsluitend voor Uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, en om een redelijk aantal back-upkopieën van de App te maken. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, mag u niet: (i) afgeleide werken kopiëren, wijzigen of creëren op basis van de Apps; (ii) de App distribueren, overdragen, in sublicentie geven, leasen, uitlenen of verhuren aan derden; (iii) de App reverse-engineeren, decompileren of demonteren; of (iv) de functionaliteit van de App op welke manier dan ook beschikbaar maken voor meerdere gebruikers. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten in en op de App voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden.

7.2 Licentieverlening voor het downloaden van door gebruikers gegenereerde inhoud

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie voor het bekijken, downloaden (inclusief, maar niet beperkt tot, naar een draagbaar apparaat), afdrukken en afdrukken van geselecteerde gebruikersdocumenten. -gegenereerde inhoud (“UGC”, “Inhoud” of “Gebruikersinhoud”) voor persoonlijk gebruik, tenzij het Bedrijf dit kan beperken of blokkeren op verzoek van de uploader of op eigen initiatief. UGC omvat geen Abonnementsinhoud die is gepubliceerd via Everand (zoals gedefinieerd in de Everand Abonneeovereenkomst ).

8.0 Inhoudsdisclaimers

U begrijpt en erkent dat de inhoud die u van de Diensten ontvangt uitsluitend bedoeld is voor informatie- en amusementsdoeleinden; het vormt geen juridisch, financieel, professioneel, educatief, medisch of gezondheidszorgadvies of diagnose en kan niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de Diensten wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, het nut of de intellectuele eigendomsrechten van, of met betrekking tot, dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in afstand te doen en afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kunt hebben tegen het bedrijf met betrekking tot daaraan. Het Bedrijf onderschrijft geen enkele inhoud of enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke inhoud af. Als het Bedrijf op de hoogte wordt gebracht van inhoud die naar verluidt niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan het Bedrijf de beschuldiging onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de inhoud moet worden verwijderd, waartoe het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te doen. Het Bedrijf staat geen activiteiten toe die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten op een van de Diensten.

Inhoud die via de Services wordt geleverd, kan uitsluitend voor het gemak van Gebruikers links of verwijzingen naar andere websites of services bevatten (“Referentiesites”). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door het Bedrijf, onderschrijft het Bedrijf dergelijke Referentiesites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via Referentiesites niet. Bovendien zijn uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van adverteerders die u op of via de Services vindt, uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. Toegang tot en gebruik van Referentiesites, inclusief de informatie, materialen, producten en diensten op of beschikbaar via Referentiesites, is uitsluitend op eigen risico.

9.0 Verboden gedrag.

Het is ons doel om een ervaring te creëren waarin iedereen boeken en andere creatieve werken kan lezen of beluisteren in een comfortabele en veilige omgeving. We hebben regels ontwikkeld die zijn ontworpen om dit doel te helpen bereiken. Naast de algemene regels hieronder zijn aanvullende beperkingen opgesomd in de Verboden activiteit en inhoudsmelding. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te bepalen en te beslissen of, en in welke mate, een regel is overtreden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle wettige middelen uit te oefenen die het nodig acht om ongeoorloofd of verboden gebruik van de Services te voorkomen.

9.1(a) Door de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 • Gebruik de Services als u jonger bent dan dertien (13) jaar;
 • De Services gebruiken voor illegale doeleinden, of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, inclusief maar niet beperkt tot wetten die intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten regelen, en gegevensbescherming en privacy;
 • De Services gebruiken voor enig ander doel dan het plaatsen, ontvangen en gebruiken van originele inhoud en/of op de juiste wijze gelicentieerde inhoud, en het toevoegen van beschrijvende informatie aan originele inhoud;
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, ten onrechte een band claimen met een persoon of entiteit, de digitale handtekening van iemand anders vervalsen, de bron, identiteit of inhoud van informatie verzonden via de Services verkeerd voorstellen, of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteit uitvoeren;
 • Zonder toestemming toegang krijgen tot de Accounts en/of Abonnementen van anderen;
 • Het verwijderen, wijzigen of wijzigen van de auteursrechten of andere eigendomsrechten die door de Diensten worden verstrekt of die verband houden met enige inhoud die beschikbaar is via de Diensten;
 • Ongevraagde aanbiedingen, advertenties of voorstellen doen, of junkmail of spam sturen naar andere Gebruikers van de Diensten;
 • Het belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen, bedreigen of bedriegen van Gebruikers van de Diensten;
 • Persoonlijke informatie over gebruikers of derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun toestemming;
 • Het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van rechtenhandhaving en andere beveiligingsgerelateerde functies die het gebruik of kopiëren, afdrukken, opslaan, overbrengen of delen van inhoud die toegankelijk is via de Services voorkomen of beperken, of functies die beperkingen opleggen aan de gebruik van de Diensten of enige inhoud die beschikbaar is via de Diensten;
 • De broncode of een deel van de Sites, Apps en/of Diensten reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen te ontdekken, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking;
 • Wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van werken die via de Diensten worden geleverd, of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking;
 • De werking van de Services of het genot van een deel daarvan door een Gebruiker beperken, opzettelijk verstoren of beschadigen, op welke manier dan ook, inclusief het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;
 • Een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, of inhoud die toegankelijk is via de Services kopiëren, afdrukken, openen, opslaan, overdragen of delen, voor welk doel dan ook of om maatregelen te omzeilen die het Bedrijf kan gebruiken om de toegang voorkomen of beperken, of de mogelijkheid om inhoud te kopiëren, afdrukken, openen, opslaan, overbrengen of delen;
 • Headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de diensten wordt verzonden te verhullen;
 • Misbruik maken van rapportage-, markerings-, klachten-, geschil- of beroepsprocedures, inclusief door ongegronde, vexatoire of lichtzinnige opmerkingen te maken;
 • Het verstoren of verstoren van servers of netwerken die verband houden met de werking van de Services, of het niet gehoorzamen van vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die met de Services zijn verbonden;
 • Kloon, kopieer, dupliceer of creëer een database van de Diensten door systematisch alle of enige inhoud die via de Diensten wordt aangeboden te downloaden en op te slaan;
 • Wedstrijden, sweepstakes of andere soortgelijke evenementen organiseren op of via de Services zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Toegang krijgen tot, posten of downloaden van inhoud vanuit of binnen een land of gebied dat onderworpen is aan uitgebreide sancties in de Verenigde Staten; of
 • Gebruik een deel van de inhoud die via de Services wordt aangeboden met als doel een groot taalmodel te trainen.

9.1(b) Door gebruik te maken van de Services gaat u ermee akkoord het volgende niet te uploaden, posten, distribueren of anderszins beschikbaar te stellen via de Services:

 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die lasterlijk, lasterlijk, onrechtmatig of onnauwkeurig is of kan zijn;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die illegaal of onwettig is of kan zijn;
 • Alle ongevraagde advertenties, promotiemateriaal of ander uitnodigingsmateriaal, commerciële bulkadvertenties (spam), kettingpost, informatieve aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken en petities om handtekeningen;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die een redelijk persoon zou kunnen beschouwen als aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, pornografisch, inbreuk makend op de privacy van iemand anders, intimiderend, bedreigend, bedreigend, gênant, verontrustend, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend, of anderszins ongepast;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit vormt; of die instructieve informatie over illegale activiteiten of activiteiten aanmoedigt of verstrekt;
 • Elk beeld, fotografisch of artistiek (inclusief computergegenereerde beelden), van een persoon jonger dan 18 jaar, of ogenschijnlijk jonger dan 18 jaar, in een staat van uitkleden, of anderszins geposeerd of gepresenteerd op een onzedelijke, wellustige, provocerende of prikkelende manier;
 • Elke obscene of wellustige beeldspraak van ongeklede personen van welke leeftijd dan ook;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die inbreuk maakt op iemands wettelijke recht op privacy of publiciteit;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die is ontworpen om zoekmachineoptimalisatie te ondersteunen, of andere inhoud die naar de mening van het bedrijf afbreuk doet aan de gebruikerservaring;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie waarvan is vastgesteld dat deze een of meer voorwaarden van de melding Verboden activiteit en inhoud schendt.

10.0 Beëindiging; Schendingen van de gebruiksvoorwaarden

10.1 Scribd en Slideshare

U stemt ermee in dat Wij, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder boete, elk Account (of een deel daarvan) dat u bij het Bedrijf of Uw gebruik van de Diensten heeft, kunnen beëindigen en het geheel of een deel ervan kunnen verwijderen en weggooien. van uw account en/of abonnement, gebruikersprofiel en alle inhoud, op elk moment en zonder kennisgeving aan u. Eén reden waarom wij uw account kunnen beëindigen, is als u gedurende langere tijd niet inlogt op uw account. We kunnen ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, stoppen met het verlenen van toegang tot de Services, of een deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat elke beëindiging van Uw toegang tot de Diensten of een Account en/of Abonnement dat U heeft of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden, en U stemt ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens U, of een derde partij, voor een dergelijke beëindiging. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan worden doorverwezen naar de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen waarover het Bedrijf beschikt op grond van de wet of in het eigen vermogen.

10.2 Everand

We zullen uw Everand-abonnement niet beëindigen wegens inactiviteit als u abonnementskosten blijft betalen. Zie de Everand Abonneeovereenkomst voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de annulering van uw abonnement.

10.3 Hoe u uw account of abonnement kunt annuleren en deze overeenkomst kunt beëindigen

U kunt uw account en/of abonnement opzeggen via uw accountinstellingen; of door een annuleringsverzoek te sturen naar ons klantenserviceteam via het Helpcentrum of op support@scribd.com. U kunt deze Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door al uw accounts en abonnementen op te zeggen en uw gebruik van de Services te beëindigen. Uw enige rechtsmiddel met betrekking tot eventuele ontevredenheid over (i) het Bedrijf, (ii) de Diensten, (iii) enige voorwaarde van deze Voorwaarden, (iv) enig beleid of praktijk van het Bedrijf, of (iv) enige verzonden Inhoud of informatie via de Diensten, betekent dat u Uw Accounts en Abonnementen opzegt en stopt met het gebruik van de Diensten.

10.4 De gevolgen van annulering of beëindiging

Bij elke annulering of beëindiging worden de rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden automatisch beëindigd en blijven de volgende bepalingen van kracht: ‘De gevolgen van annulering of beëindiging’, ‘Onze eigendomsrechten’, ‘Schadeloosstelling, ” “Disclaimers; Geen garanties”, “Beperking van aansprakelijkheid en schade”, “Geschillenbeslechting”, “Diversen” en “Claims.”

11.0 Onze eigendomsrechten

De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode en objectcode), producten en alle andere elementen van de door ons geleverde diensten (de “Materialen”) zijn beschermd door Amerikaans auteursrecht, handelsrecht kleding-, patent- en handelsmerkwetten, internationale verdragen en alle andere relevante intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten, en toepasselijke wetten. Wij erkennen dat u het eigendom behoudt van alle inhoud en beschrijvende informatie die u op Scribd en/of Slideshare plaatst, onder voorbehoud van uw toekenning aan het bedrijf van een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om te reproduceren, op te slaan, te distribueren , openbaar weergeven en aanpassen voor gebruik in combinatie met de werking van de Services. Alle materialen op de Services zijn eigendom van het Bedrijf of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van het Bedrijf of zijn dochterondernemingen en/of externe licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf, stemt u ermee in de Materialen of Diensten niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, kopiëren, wijzigen, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, over te dragen, te publiceren, te bewerken, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of anderszins ongeoorloofd gebruik te maken. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

12.0 Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, onze gelieerde bedrijven, aannemers, werknemers, agenten en onze externe leveranciers, licentiegevers en partners schadeloos te stellen, te redden en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, inclusief juridische kosten en kosten, die voortvloeien uit van Uw gebruik of misbruik van de Diensten, enige schending door U van deze Voorwaarden, of enige schending van de verklaringen, garanties en afspraken die U hierin heeft gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in samen te werken met onze verdediging van deze claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

13.0 Disclaimers; Geen garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN HET BEDRIJF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS EN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GEEN INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VIA DE DIENSTEN ZAL EEN GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE TERMIJN VAN HET BEDRIJF, ZOALS GEBRUIKT IN DIT ARTIKEL 13, DE FUNCTIES, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN ONDERAANNEMERS VAN HET BEDRIJF OMVAT.

14.0 Beperking van aansprakelijkheid en schade

14.1 Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZAL HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF DERDE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BESTRAFFENDE, VERTROUWEN- OF EXEMPLARISCHE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN ONSUCCESVOLLE RECHTBANK OF JURIDISCH GESCHIL, VERLOREN ZAKEN, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF ENIG ANDER GELDIG OF NIET-GELDIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK) VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK OF UW ONMOGELIJKHEID OM DE MATERIALEN EN INHOUD VAN DE DIENSTEN OF ENIGE REFERENTIESITES TE GEBRUIKEN, OF ENIGE ANDERE INTERACTIES MET HET BEDRIJF, ZELFS ALS HET BEDRIJF OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

14.2 Beperking van schade

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF DERDE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSGEBRUIK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN , UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF UW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN (ALS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD INCLUSIEF NALATIGHEID, GARANTIE OF ANDERSZINS), OVERSCHRIJDT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE DIENSTEN GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM OF HONDERD DOLLARS, WELKE HET GROOTSTE IS.

14.3 Referentiesites

DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE DIE U OPLEIDT DOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERKOCHT OF GELEVERD WORDEN OP REFERENTIESITES OF ANDERSZINS DOOR DERDEN ANDERS DAN HET BEDRIJF EN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE DIENSTEN OF ONTVANGEN VIA ENIGE REFERENTIESITES.

14.4 Basis van de koopje

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF HAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN, HAAR PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD EN DEZE VOORWAARDEN IS AANGEKOMEN IN VERTROUWING OP DE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN VERMELD, DAT DE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN WEERGEVEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN RISICO TUSSEN U EN HET BEDRIJF, EN DAT DE HIERIN VERMELDE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN HET BEDRIJF. HET BEDRIJF ZOU ZONDER DEZE BEPERKINGEN GEEN DIENSTEN AAN U KUNNEN LEVEREN OP EEN ECONOMISCH REDELIJKE BASIS.

14.5 Beperkingen door toepasselijk recht

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS U IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED WOONT, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DERGELIJKE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN TOEGESTAAN ZIJN ONDER DE WETTEN VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U ZICH BEVINDT.

15.0 Geschillenbeslechting.

15.1 Toepasselijk recht

Voor de klanten van het Bedrijf worden deze Voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten. Voor klanten van Scribd México SA de CV worden deze Voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Mexicaanse Staten (México). Voor klanten van Scribd Netherlands BV worden deze Voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

15.2 Overeenkomst tot arbitrage

U erkent en gaat ermee akkoord dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden; of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid van deze Voorwaarden; of het gebruik van de Diensten of Inhoud die beschikbaar zijn op de Sites en Apps (gezamenlijk “Geschillen”) zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage, met dien verstande dat elke partij het recht behoudt: (i) om een individuele actie aan te spannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen en (ii) om een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening te zoeken bij een bevoegde rechtbank om de feitelijke of bedreigde situatie te voorkomen. schending, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij (de actie beschreven in de voorgaande clausule (ii), een “IP-beschermingsactie”). Zonder de voorgaande zin te beperken, heeft u ook het recht om een ander geschil te procederen als u ons binnen dertig (30) dagen na de datum waarop u voor het eerst akkoord gaat met deze voorwaarden schriftelijk op de hoogte stelt (een dergelijke kennisgeving wordt een “Opt-out-kennisgeving voor arbitrage” genoemd). ”).

Als u ons niet binnen de periode van dertig (30) dagen een opt-outkennisgeving voor arbitrage verstrekt, wordt u geacht willens en wetens afstand te hebben gedaan van uw recht om een geschil te procederen, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in clausules (i) en ( ii) hierboven. De exclusieve jurisdictie en locatie van elke IE-beschermingsactie zijn de staats- en federale rechtbanken in het noordelijke district van Californië, en elk van de partijen doet afstand van elk bezwaar tegen de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

Als u ons binnen de periode van dertig (30) dagen geen kennisgeving van afmelding voor arbitrage verstrekt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat zowel u als het bedrijf afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of op deelname als eiser of groepslid in elke vermeende collectieve actie of representatieve procedure. Verder mag de arbiter, tenzij zowel u als het bedrijf schriftelijk anderszins overeenkomen, niet de claims van meer dan één persoon samenvoegen, en mag hij op geen enkele andere wijze leiding geven aan enige vorm van groeps- of representatieve procedure. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt het gehele gedeelte 'Geschillenbeslechting' als nietig beschouwd. Behalve zoals bepaald in de voorgaande zin, blijft dit gedeelte 'Geschillenbeslechting' van kracht na elke beëindiging van deze Voorwaarden.

15.3 Arbitrageproces

De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”) in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (de “AAA Rules”) die op dat moment van kracht zijn, behalve zoals gewijzigd door deze “Dispute Resolution” sectie. De AAA-regels zijn beschikbaar op https://adr.org/rules. De Federal Arbitration Act zal de interpretatie en handhaving van deze sectie regelen.

Op grond van de AAA-regels moet de initiatiefnemende partij de andere partij voorzien van eventuele toepasselijke arbitrageaanvragen. Sjabloonformulieren zijn beschikbaar op https://adr.org/forms. De arbiter wordt door de partijen gekozen uit de lijst van erkende arbiters van de AAA. Als de partijen er niet in slagen om binnen zeven (7) dagen na indiening van het verzoek om arbitrage overeenstemming te bereiken over een arbiter, zal de AAA een arbiter benoemen. Tenzij u en het bedrijf anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie (of een vergelijkbare administratieve regio) waar u woont.

Als uw claim niet hoger is dan $10.000, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van de documenten die u en het bedrijf bij de arbiter indienen, tenzij u om een hoorzitting verzoekt of de arbiter bepaalt dat een hoorzitting noodzakelijk is. Als uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt uw recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. De Regels geven de arbiter de vrijheid om een redelijke uitwisseling van informatie tussen de partijen te sturen, in overeenstemming met het versnelde karakter van de arbitrage. De arbiter zal uitspraak doen binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in de AAA-regels. De beslissing van de arbiter omvat de essentiële bevindingen en conclusies waarop de arbiter de uitspraak heeft gebaseerd. Een uitspraak over de arbitrale uitspraak kan worden gedaan bij elke rechtbank die daar jurisdictie over heeft.

De toekenning van schadevergoeding door de arbiter moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het bovenstaande gedeelte “Beperking van aansprakelijkheid” met betrekking tot de soorten en bedragen van de schadevergoeding waarvoor een partij aansprakelijk kan worden gehouden. Als u de overwinning haalt in de arbitrage, heeft u recht op een vergoeding van advocatenhonoraria en -kosten, voor zover voorzien door de toepasselijke wetgeving. We zullen niet proberen, en we doen afstand van alle rechten die we mogelijk hebben onder de toepasselijke wetgeving, om de erelonen en kosten van advocaten terug te vorderen als we de overhand krijgen in de arbitrage.

15.4 Kosten

Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele AAA-indienings-, administratieve- en arbiterkosten is uitsluitend zoals uiteengezet in de AAA-regels. Als uw vordering tot schadevergoeding echter niet hoger is dan $ 75.000, dan zullen wij al deze kosten betalen, tenzij de arbiter oordeelt dat de inhoud van uw vordering of de in uw verzoek om arbitrage gevraagde voorziening lichtzinnig was of voor een ongepast doel werd ingesteld (zoals gemeten volgens de normen uiteengezet in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)).

15.5 Wijzigingen

Niettegenstaande de bepalingen van het gedeelte 'Wijziging van deze Voorwaarden' hierboven, kunt u, als het Bedrijf dit gedeelte 'Geschillenbeslechting' wijzigt na de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst accepteerde (of eventuele daaropvolgende wijzigingen in deze Voorwaarden accepteerde), een dergelijke wijziging afwijzen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen (inclusief per e-mail naar support@scribd.com) binnen 30 dagen na de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de datum "Laatst bijgewerkt" hierboven of in de datum van de e-mail van het Bedrijf aan u waarin deze u op de hoogte stelt wijziging. Door een wijziging af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen u en het bedrijf zult beslechten in overeenstemming met de bepalingen van dit gedeelte 'Geschillenbeslechting' vanaf de datum waarop u deze voorwaarden voor het eerst accepteerde (of eventuele daaropvolgende wijzigingen in deze voorwaarden accepteerde).

16.0 Diversen; Opdracht; Fusie

Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, hoofdagent of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen u en ons. Deze Voorwaarden en gerelateerde richtlijnen, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door het Bedrijf worden toegewezen. Elke poging tot overdracht in strijd met deze Voorwaarden is nietig. Als enige bepaling van deze Voorwaarden of enige Richtlijn onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd uit deze Voorwaarden voor zover noodzakelijk en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. U stemt ermee in dat een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm toelaatbaar zal zijn in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd. en in gedrukte vorm bewaard.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in dat we afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Elke afstandsverklaring van enige bepaling van deze Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door een bevoegde agent van het Bedrijf. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zal elke bepaling die, door zijn aard of uitdrukkelijke voorwaarden, van kracht zou moeten blijven, een dergelijke beëindiging of verval overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, secties 6-16.

Deze Voorwaarden (inclusief alle richtlijnen, mededelingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen) vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het onderwerp hierin en zullen niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen, of door een wijziging in deze voorwaarden. Voorwaarden of richtlijnen opgesteld door het Bedrijf zoals uiteengezet in Sectie 20.0. De titelverwijzingen hierin zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak, maken geen deel uit van deze Voorwaarden en worden niet geacht de bepalingen ervan te beperken of te beïnvloeden.

17.0 Claims

U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET BEDRIJF BINNEN ÉÉN (1) JAAR MOET BEGINNEN NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT UITGESLOTEN.

18.0 Promotiecodes

Raadpleeg artikel 7 van de Everand Abonneeovereenkomst.

19.0 Cadeau-abonnementen

Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor cadeauabonnementen.

20.0 Wijzigingen in de Overeenkomst

We kunnen deze Voorwaarden en onze andere overeenkomsten en richtlijnen af en toe bijwerken. Wij zullen u, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, op de hoogte stellen wanneer wij materiële wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wij moedigen u aan om deze Voorwaarden en alle Richtlijnen regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden onmiddellijk van kracht nadat we deze op https://scribd.com/terms hebben geplaatst. U kunt bepalen wanneer Wij deze Overeenkomst voor het laatst hebben gewijzigd door de bovenstaande legende “LAATSTE BIJGEWERKT” te raadplegen. U erkent dat Uw gebruik van de Diensten na wijzigingen in deze Voorwaarden uw aanvaarding van die wijzigingen inhoudt; met dien verstande echter dat eventuele materiële wijzigingen in deze Overeenkomst niet met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn op claims of geschillen tussen U en Ons in verband met deze Overeenkomst die zijn ontstaan vóór de datum “LAATST BIJGEWERKT” die van toepassing is op die versie van deze Overeenkomst. Deze overeenkomst weerspiegelt mogelijk niet lopende of recente wetgeving.

21.0 Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw vragen over onze Voorwaarden per e-mail op support@scribd.com of per post op: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Wij reageren binnen 30 dagen op alle vragen. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u dezelfde informatie per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar het bovengenoemde adres met uw e-mailadres en een verzoek om deze informatie.

Was dit artikel nuttig?