Scribd, Inc. Algemene gebruiksvoorwaarden

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

LAATSTE BIJGEWERKT: 8 maart 2024

1.0 Acceptatie van de Voorwaarden.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op Uw gebruik van websites (“Sites”), mobiele applicaties (“Apps”), software, inhoud en alle producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die door Scribd worden aangeboden, Inc. (“het bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”), inclusief Everand™, Scribd® en Slideshare®, die allemaal volledige dochterondernemingen van het bedrijf zijn. De volgende aanvullende voorwaarden, beleidslijnen, richtlijnen, overeenkomsten en regels (de “Richtlijnen”) zijn uitdrukkelijk hierin opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Voorwaarden alsof ze hierin volledig zijn weergegeven:

 1. Wereldwijd privacybeleid van Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 2. Everand-abonneeovereenkomst ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129486 )
 3. Uploaderovereenkomst voor Scribd en Slideshare ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129466 )
 4. Kennisgeving over verboden activiteit en inhoud ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )
 5. Algemene voorwaarden voor cadeauabonnementen ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129546 )

Door u te registreren voor, toegang te krijgen tot, te bladeren, te posten op, te downloaden van, u aan te melden voor, u te abonneren op of gebruik te maken van een van de diensten die wij leveren, erkent u dat u alle regels heeft gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat dat u aan alle regels gebonden bent. VOORWAARDEN, RICHTLIJNEN, BEPERKINGEN EN KENNISGEVINGEN IN DE WERELDWIJDE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN ZE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN, IN HET BIJZONDER SECTIE 15, DAT VAN INVLOED IS OP UW RECHTEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN ONS.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de services niet gebruiken.

2.0 Definities

Een “Account” verwijst naar een standaard Scribd- of Slideshare-account dat wordt onderhouden door een individuele persoon of een enkele entiteit (“U”, “Uw”, “Gebruiker” of, gezamenlijk, “Gebruikers”). Een “Abonnement” verwijst naar elk betaald abonnement waarmee Gebruikers toegang krijgen tot exclusieve premium-inhoud (“Abonnementsinhoud”) tijdens de Abonnementsperiode via Everand™.

3.0 Jurisdictie

Onze activiteiten zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Als u zich in de grotere Europese Economische Ruimte (“EER+”) of het Verenigd Koninkrijk (“VK”) bevindt, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Scribd Netherlands BV. Als u zich niet in de EER+ of het VK bevindt, dan deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Scribd, Inc. Voor de doeleinden van deze voorwaarden worden Scribd, Inc. en Scribd Netherlands BV gezamenlijk “Scribd, Inc.” genoemd. of “het Bedrijf.”

De Services zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik in sommige rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Als u de Services gebruikt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten, regels en voorschriften. We kunnen de beschikbaarheid van de Services, geheel of gedeeltelijk, beperken tot elke persoon, elk geografisch gebied of rechtsgebied dat we kiezen, op elk moment en naar eigen goeddunken.

4.0 Uw geschiktheid om de Services te gebruiken

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet u minimaal 13 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u dat u toestemming van uw ouder of voogd heeft om de Services te gebruiken. Als u een ouder of wettelijke voogd bent van een gebruiker jonger dan 18 jaar, bent u, door uw kind toe te staan de Services te gebruiken, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en bent u verantwoordelijk voor de activiteit van uw kind bij het gebruik van de Services.

De Diensten zijn niet beschikbaar voor Gebruikers van wie de toegang tot een Dienst administratief is opgeschort of ingetrokken.

Als u een account of abonnement gebruikt of opent namens een bedrijf, rechtspersoon of organisatie (gezamenlijk “Entiteit”), verklaart en garandeert u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van die entiteit bent met de bevoegdheid om de entiteit te binden op deze Voorwaarden; en ga ermee akkoord namens de Entiteit gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. In dat geval verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de entiteit.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VERKLAART U DAT U VOLDOET AAN DE TOEVOEGINGSEISEN IN DEZE SECTIE. In ieder geval bevestigt U dat U minstens 13 jaar oud bent.

5.0 Uw persoonlijke gegevens en privacy

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn uiterst belangrijk voor ons. We nemen belangrijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Lees het Wereldwijde privacybeleid aandachtig door voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services onderworpen is aan het Wereldwijde Privacybeleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie die u ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is; dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van uw informatie; en dat bewijs van onjuiste accountinformatie kan leiden tot de opschorting of beëindiging van uw account en/of abonnement. U stemt ermee in om uw wachtwoorden aan niemand bekend te maken en dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en/of abonnement, ongeacht of u zich hiervan bewust bent wanneer deze plaatsvinden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account en/of abonnement niet langer accuraat of veilig is, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via het Helpcentrum ( https://support.scribd.com ) of per e-mail op support@scribd. com.

6.0 Intellectueel eigendom

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van auteurs, uitgevers en makers, en we verwachten van onze gebruikers dat ze alle toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom naleven. Het is ons beleid om te voldoen aan de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (17 USC §512) en om accounthouders te beëindigen die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, of waarvan wordt aangenomen dat zij herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrechtgerelateerde beleid en de procedures van Scribd worden verder beschreven in het Helpcentrum .

De handelsmerken, logo's, dienstmerken en handelsnamen van het Bedrijf (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op de Sites en Apps worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Scribd, Inc. en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet gerelateerd aan, geassocieerd met of gesponsord door het Bedrijf. Alle Handelsmerken die geen eigendom zijn van het Bedrijf, als ze ergens binnen een van de Diensten voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

7.0 Licentieverlening.

7.1 Licentieverlening aan mobiele applicaties.

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om een kopie van een door het Bedrijf geleverde App te downloaden en te installeren op elk mobiel apparaat of elke computer die u bezit of controle uit te oefenen, en om een dergelijke kopie van de App uitsluitend voor Uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, en om een redelijk aantal back-upkopieën van de App te maken. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, mag u niet: (i) afgeleide werken kopiëren, wijzigen of creëren op basis van de Apps; (ii) de App distribueren, overdragen, in sublicentie geven, leasen, uitlenen of verhuren aan derden; (iii) de App reverse-engineeren, decompileren of demonteren; of (iv) de functionaliteit van de App op welke manier dan ook beschikbaar maken voor meerdere gebruikers. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten in en op de App voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden.

7.2 Licentieverlening voor het downloaden van door gebruikers gegenereerde inhoud.

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie voor het bekijken, downloaden (inclusief, maar niet beperkt tot, naar een draagbaar apparaat), afdrukken en afdrukken van geselecteerde gebruikersdocumenten. -gegenereerde inhoud (“UGC”, “Inhoud” of “Gebruikersinhoud”) voor persoonlijk gebruik, tenzij het Bedrijf dit kan beperken of blokkeren op verzoek van de uploader of op eigen initiatief. UGC omvat geen Abonnementsinhoud die is gepubliceerd via Everand (zoals gedefinieerd in de Everand Abonneeovereenkomst ).

8.0 Inhoudsdisclaimers

U begrijpt en erkent dat de inhoud die u van de Diensten ontvangt uitsluitend bedoeld is voor informatie- en amusementsdoeleinden; het vormt geen juridisch, financieel, professioneel, educatief, medisch of gezondheidszorgadvies of diagnose en kan niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de Diensten wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, het nut of de intellectuele eigendomsrechten van, of met betrekking tot, dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in afstand te doen en afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kunt hebben tegen het bedrijf met betrekking tot daaraan. Het Bedrijf onderschrijft geen enkele inhoud of enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke inhoud af. Als het Bedrijf op de hoogte wordt gebracht van inhoud die naar verluidt niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan het Bedrijf de beschuldiging onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de inhoud moet worden verwijderd, waartoe het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te doen. Het Bedrijf staat geen activiteiten toe die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten op een van de Diensten.

Inhoud die via de Services wordt geleverd, kan uitsluitend voor het gemak van Gebruikers links of verwijzingen naar andere websites of services bevatten (“Referentiesites”). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door het Bedrijf, onderschrijft het Bedrijf dergelijke Referentiesites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via Referentiesites niet. Bovendien zijn uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van adverteerders die u op of via de Services vindt, uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. Toegang tot en gebruik van Referentiesites, inclusief de informatie, materialen, producten en diensten op of beschikbaar via Referentiesites, is uitsluitend op eigen risico.

9.0 Verboden gedrag.

Het is ons doel om een ervaring te creëren waarin iedereen boeken en andere creatieve werken kan lezen of beluisteren in een comfortabele en veilige omgeving. We hebben regels ontwikkeld die zijn ontworpen om dit doel te helpen bereiken. Naast de algemene regels hieronder zijn aanvullende beperkingen opgesomd in de Verboden activiteit en inhoudsmelding . Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te bepalen en te beslissen of, en in welke mate, een regel is overtreden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle wettige middelen uit te oefenen die het nodig acht om ongeoorloofd of verboden gebruik van de Services te voorkomen.

9.1(a) Door de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 • Gebruik de Services als u jonger bent dan dertien (13) jaar;
 • De Services gebruiken voor illegale doeleinden, of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, inclusief maar niet beperkt tot wetten die intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten regelen, en gegevensbescherming en privacy;
 • De Services gebruiken voor enig ander doel dan het plaatsen, ontvangen en gebruiken van originele inhoud en/of op de juiste wijze gelicentieerde inhoud, en het toevoegen van beschrijvende informatie aan originele inhoud;
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, ten onrechte een band claimen met een persoon of entiteit, de digitale handtekening van iemand anders vervalsen, de bron, identiteit of inhoud van informatie verzonden via de Services verkeerd voorstellen, of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteit uitvoeren;
 • Zonder toestemming toegang krijgen tot de Accounts en/of Abonnementen van anderen;
 • Het verwijderen, wijzigen of wijzigen van de auteursrechten of andere eigendomsrechten die door de Diensten worden verstrekt of die verband houden met enige inhoud die beschikbaar is via de Diensten;
 • Ongevraagde aanbiedingen, advertenties of voorstellen doen, of junkmail of spam sturen naar andere Gebruikers van de Diensten;
 • Het belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen, bedreigen of bedriegen van Gebruikers van de Diensten;
 • Persoonlijke informatie over gebruikers of derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun toestemming;
 • Het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van rechtenhandhaving en andere beveiligingsgerelateerde functies die het gebruik of kopiëren, afdrukken, opslaan, overbrengen of delen van inhoud die toegankelijk is via de Services voorkomen of beperken, of functies die beperkingen opleggen aan de gebruik van de Diensten of enige inhoud die beschikbaar is via de Diensten;
 • De broncode of een deel van de Sites, Apps en/of Diensten reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen te ontdekken, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking;
 • Wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van werken die via de Diensten worden geleverd, of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking;
 • De werking van de Services of het genot van een deel daarvan door een Gebruiker beperken, opzettelijk verstoren of beschadigen, op welke manier dan ook, inclusief het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;
 • Een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, of inhoud die toegankelijk is via de Services kopiëren, afdrukken, openen, opslaan, overdragen of delen, voor welk doel dan ook of om maatregelen te omzeilen die het Bedrijf kan gebruiken om de toegang voorkomen of beperken, of de mogelijkheid om inhoud te kopiëren, afdrukken, openen, opslaan, overbrengen of delen;
 • Headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de diensten wordt verzonden te verhullen;
 • Misbruik maken van rapportage-, markerings-, klachten-, geschil- of beroepsprocedures, inclusief door ongegronde, vexatoire of lichtzinnige opmerkingen te maken;
 • Het verstoren of verstoren van servers of netwerken die verband houden met de werking van de Services, of het niet gehoorzamen van vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die met de Services zijn verbonden;
 • Kloon, kopieer, dupliceer of creëer een database van de Diensten door systematisch alle of enige inhoud die via de Diensten wordt aangeboden te downloaden en op te slaan;
 • Wedstrijden, sweepstakes of andere soortgelijke evenementen organiseren op of via de Services zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Toegang krijgen tot, posten of downloaden van inhoud vanuit of binnen een land of gebied dat onderworpen is aan uitgebreide sancties in de Verenigde Staten; of
 • Gebruik een deel van de inhoud die via de Services wordt aangeboden met als doel een groot taalmodel te trainen.

9.1(b) Door gebruik te maken van de Services gaat u ermee akkoord het volgende niet te uploaden, posten, distribueren of anderszins beschikbaar te stellen via de Services:

 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die lasterlijk, lasterlijk, onrechtmatig of onnauwkeurig is of kan zijn;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die illegaal of onwettig is of kan zijn;
 • Alle ongevraagde advertenties, promotiemateriaal of ander uitnodigingsmateriaal, commerciële bulkadvertenties (spam), kettingpost, informatieve aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken en petities om handtekeningen;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die een redelijk persoon zou kunnen beschouwen als aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, pornografisch, inbreuk makend op de privacy van iemand anders, intimiderend, bedreigend, bedreigend, gênant, verontrustend, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend, of anderszins ongepast;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit vormt; of die instructieve informatie over illegale activiteiten of activiteiten aanmoedigt of verstrekt;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie, zowel fotografisch als artistiek (inclusief computergegenereerde beelden), van een persoon jonger dan 18 jaar, of ogenschijnlijk jonger dan 18 jaar, in een staat van uitkleden, of anderszins geposeerd of gepresenteerd in een obscene, wellustige, provocerende of zinnenprikkelende wijze. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle inhoud die kan worden beschouwd als beledigend, schadelijk, onfatsoenlijk, obsceen, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, intimiderend, lasterlijk, bedreigend of anderszins aanstootgevend jegens minderjarigen. Content waarin minderjarigen worden afgebeeld in een seksuele, gewelddadige of anderszins uitbuitende context is uitdrukkelijk verboden;
 • Elke obscene of wellustige beeldspraak van ongeklede personen van welke leeftijd dan ook;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die inbreuk maakt op iemands wettelijke recht op privacy of publiciteit;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie die is ontworpen om zoekmachineoptimalisatie te ondersteunen, of andere inhoud die naar de mening van het bedrijf afbreuk doet aan de gebruikerservaring;
 • Alle inhoud en/of beschrijvende informatie waarvan is vastgesteld dat deze een of meer voorwaarden van de melding Verboden activiteit en inhoud schendt.

10.0 Beëindiging; Schendingen van de gebruiksvoorwaarden.

10.1 Scribd en Slideshare

U stemt ermee in dat Wij, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder boete, elk Account (of een deel daarvan) dat u bij het Bedrijf of Uw gebruik van de Diensten heeft, kunnen beëindigen en het geheel of een deel ervan kunnen verwijderen en weggooien. van uw account en/of abonnement, gebruikersprofiel en alle inhoud, op elk moment en zonder kennisgeving aan u. Eén reden waarom wij uw account kunnen beëindigen is als u gedurende langere tijd niet inlogt op uw account. We kunnen ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, stoppen met het verlenen van toegang tot de Services, of een deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat elke beëindiging van Uw toegang tot de Diensten of een Account en/of Abonnement dat U heeft of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden, en U stemt ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens U, of een derde partij, voor een dergelijke beëindiging. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan worden doorverwezen naar de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen waarover het Bedrijf beschikt op grond van de wet of in het eigen vermogen.

10.2 Everand

We zullen uw Everand-abonnement niet beëindigen wegens inactiviteit als u abonnementskosten blijft betalen. Zie de Everand Abonneeovereenkomst voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de annulering van uw abonnement.

10.3 Hoe u uw account of abonnement kunt annuleren en deze overeenkomst kunt beëindigen

U kunt uw account en/of abonnement opzeggen via uw accountinstellingen; of door een annuleringsverzoek te sturen naar ons klantenserviceteam via het Helpcentrum of op support@scribd.com . U kunt deze Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door al uw accounts en abonnementen op te zeggen en uw gebruik van de Services te beëindigen. Uw enige rechtsmiddel met betrekking tot eventuele ontevredenheid over (i) het Bedrijf, (ii) de Diensten, (iii) enige voorwaarde van deze Voorwaarden, (iv) enig beleid of praktijk van het Bedrijf, of (iv) enige verzonden Inhoud of informatie via de Diensten, betekent dat u Uw Accounts en Abonnementen opzegt en stopt met het gebruik van de Diensten.

10.4 De gevolgen van annulering of beëindiging

Bij elke annulering of beëindiging worden de rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden automatisch beëindigd en blijven de volgende bepalingen van kracht: ‘De gevolgen van annulering of beëindiging’, ‘Onze eigendomsrechten’, ‘Schadeloosstelling, ” “Disclaimers; Geen garanties”, “Beperking van aansprakelijkheid en schade”, “Geschillenbeslechting”, “Diversen” en “Claims.”

11.0 Onze eigendomsrechten

De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode en objectcode), producten en alle andere elementen van de door ons geleverde diensten (de “Materialen”) zijn beschermd door Amerikaans auteursrecht, handelsrecht kleding-, patent- en handelsmerkwetten, internationale verdragen en alle andere relevante intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten, en toepasselijke wetten. Wij erkennen dat u het eigendom behoudt van alle inhoud en beschrijvende informatie die u op Scribd en/of Slideshare plaatst, onder voorbehoud van uw toekenning aan het bedrijf van een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om te reproduceren, op te slaan, te distribueren , openbaar weergeven en aanpassen voor gebruik in combinatie met de werking van de Services. Alle materialen op de Services zijn eigendom van het Bedrijf of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van het Bedrijf of zijn dochterondernemingen en/of externe licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf, stemt u ermee in de Materialen of Diensten niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, kopiëren, wijzigen, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, over te dragen, te publiceren, te bewerken, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of anderszins ongeoorloofd gebruik te maken. . Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

12.0 Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, onze gelieerde bedrijven, aannemers, werknemers, agenten en onze externe leveranciers, licentiegevers en partners schadeloos te stellen, te redden en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, inclusief juridische kosten en kosten, die voortvloeien uit van Uw gebruik of misbruik van de Diensten, enige schending door U van deze Voorwaarden, of enige schending van de verklaringen, garanties en afspraken die U hierin heeft gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in samen te werken met onze verdediging van deze claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

13.0 Disclaimers; Geen garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN HET BEDRIJF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS EN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GEEN INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VIA DE DIENSTEN ZAL EEN GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE TERMIJN VAN HET BEDRIJF, ZOALS GEBRUIKT IN DIT ARTIKEL 13, DE FUNCTIES, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN ONDERAANNEMERS VAN HET BEDRIJF OMVAT.

14.0 Beperking van aansprakelijkheid en schade

14.1 Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZAL HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF DERDE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BESTRAFFENDE, VERTROUWEN OF VOORBEELDSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN ONGESUCCESDE RECHTERLIJKE ACTIE OF JURIDISCH GESCHIL, VERLOREN ZAKEN, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF ENIG ANDER GELDIG OF NIET-GELDIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK) VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK OF UW ONMOGELIJKHEID OM DE MATERIALEN EN INHOUD VAN DE DIENSTEN OF ENIGE REFERENTIESITES TE GEBRUIKEN, OF ENIGE ANDERE INTERACTIES MET HET BEDRIJF, ZELFS ALS HET BEDRIJF OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

14.2 Beperking van schade

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF DERDE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSGEBRUIK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN , UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF UW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN (ALS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD INCLUSIEF NALATIGHEID, GARANTIE OF ANDERSZINS), OVERSCHRIJDT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE DIENSTEN GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM OF HONDERD DOLLARS, WELKE HET GROOTSTE IS.

14.3 Referentiesites

DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE DIE U OPLEIDT DOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERKOCHT OF GELEVERD WORDEN OP REFERENTIESITES OF ANDERSZINS DOOR DERDEN ANDERS DAN HET BEDRIJF EN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE DIENSTEN OF ONTVANGEN VIA REFERENTIESITES .

14.4 Basis van de koopje

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF HAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN, HAAR PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD EN DEZE VOORWAARDEN IS AANGEKOMEN IN VERTROUWING OP DE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN VERMELD, DAT DE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN WEERGEVEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN RISICO TUSSEN U EN HET BEDRIJF, EN DAT DE HIERIN VERMELDE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN HET BEDRIJF. HET BEDRIJF ZOU ZONDER DEZE BEPERKINGEN GEEN DIENSTEN AAN U KUNNEN LEVEREN OP EEN ECONOMISCH REDELIJKE BASIS.

14.5 Beperkingen door toepasselijk recht

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS U IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED WOONT, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DERGELIJKE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN TOEGESTAAN ZIJN ONDER DE WETTEN VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U ZICH BEVINDT.

15.0 Geschillenbeslechting.

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG. HET IS VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK BIJ DE RECHTER IN TE DIENEN OF DEEL TE NEMEN AAN EEN RECHTSGEBIED.

15.1 Toepasselijk recht

Voor de klanten van het Bedrijf worden deze Voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten. Voor klanten van Scribd México SA de CV worden deze Voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Mexicaanse Staten (México). Voor klanten van Scribd Netherlands BV worden deze Voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

15.2 Informele geschillenbeslechtingsprocedure

Als er tussen ons een geschil (zoals hieronder gedefinieerd) ontstaat, streven wij ernaar met u samen te werken om tot een redelijke oplossing te komen. Voor elk dergelijk Geschil erkennen beide partijen en komen zij overeen dat zij eerst te goeder trouw hun best zullen doen om het Geschil informeel en rechtstreeks te beslechten door middel van overleg en onderhandelingen voordat zij een formele procedure voor geschillenbeslechting in arbitrage of anderszins initiëren. Voor een dergelijke informele oplossing is het nodig eerst een schriftelijke beschrijving van het geschil naar de andere partij te sturen. Voor elk geschil dat u start, stemt u ermee in om de schriftelijke beschrijving van het geschil samen met het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, indien van toepassing, te sturen naar Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Ste. 300, San Francisco, CA 94107, en naar legal@scribd.com . De schriftelijke beschrijving moet op individuele basis zijn en minimaal de volgende informatie bevatten: Uw naam en contactgegevens; een omschrijving van de aard of grondslag van de claim of het geschil; de specifieke gevraagde hulp; en een bewijs van uw relatie met ons. Tenzij de partijen overeenkomen om de periode voor informele oplossing te verlengen, als het Geschil niet binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de schriftelijke beschrijving van het Geschil is opgelost, gaan U en het Bedrijf akkoord met de verdere bepalingen voor Geschillenbeslechting hieronder.

De informele procedure voor geschillenbeslechting in dit artikel 15.2 is een voorwaarde en voorwaarde voor het starten van een formele procedure voor geschillenbeslechting. De partijen komen overeen dat eventuele relevante verjaringstermijnen, indieningskosten of andere deadlines in rekening worden gebracht terwijl de partijen deelnemen aan deze informele geschillenbeslechtingsprocedure.

Inwoners van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om een ​​procedure te starten bij een door de EU gecertificeerd bureau voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en beslechting, of zij kunnen er op elk moment voor kiezen om geschillen via een gerechtelijke procedure te behandelen. De vergoedingen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting worden vastgesteld door het door de EU gecertificeerde agentschap voordat wordt overgegaan tot geschillenbeslechting. Scribd zal alle kosten dragen die verband houden met buitengerechtelijke geschillen die in het voordeel van een EU-inwoner worden beslist.

15.3 Wederzijdse arbitrageovereenkomst

Als de informele geschillenbeslechtingsprocedure niet tot een oplossing leidt, kan elke partij bindende arbitrage initiëren als het enige middel om geschillen op te lossen (behalve zoals hierin bepaald), met inachtneming van de onderstaande voorwaarden en de toepasselijke Nationale Arbitrage en Mediation (“ NAM”) regels. Als u arbitrage initieert, wordt er ook een kopie van het verzoek per e-mail verzonden naar legal@scribd.com . Als u een account bij ons heeft, moet elk verzoek dat door u wordt ingediend om de arbitrage te initiëren, het e-mailadres bevatten dat u hebt gebruikt om in te loggen op een van onze diensten, evenals alle andere identificerende informatie die is gekoppeld aan dat account dat door u wordt beheerd.

U en het Bedrijf komen overeen dat de voorwaarden van dit Artikel 15 (gezamenlijk de “Arbitrageovereenkomst”) van toepassing zijn op alle geschillen tussen Ons, inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen Ons, de Voorwaarden, of Uw gebruik van de Diensten, ongeacht of dit gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie (elk een “Geschil” en gezamenlijk “Geschillen”).

De partijen komen voorts overeen dat de bepaling van de reikwijdte, afdwingbaarheid of toepasselijkheid van deze Arbitrageovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot enige claim dat deze Arbitrageovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, ongeacht of een claim onderworpen is aan arbitrage en elk geschil met betrekking tot de betaling van administratieve of arbitragekosten (inclusief het tijdstip van dergelijke betalingen en rechtsmiddelen bij niet-betaling) zal uitsluitend worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met dit artikel 15.

De enige zaken die zijn uitgesloten van deze Arbitrageovereenkomst zijn de geschillen over bepaalde intellectuele eigendomsrechten en kleine gerechtelijke vorderingen, zoals hieronder beschreven.

Deze Arbitrageovereenkomst vervangt alle eerdere Arbitrageovereenkomsten die door de partijen zijn aangegaan en is van toepassing op niet-ingediende claims die zijn ontstaan, zijn beweerd of betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan vóór het bestaan van deze Arbitrageovereenkomst of enige eerdere overeenkomst, evenals op claims die kunnen ontstaan na de beëindiging van de overeenkomst. deze Arbitrageovereenkomst, in overeenstemming met de kennisgevings- en opt-outbepalingen die hierin zijn uiteengezet.

De partijen komen overeen dat deze Arbitrageovereenkomst wordt gesloten op grond van een transactie waarbij handel tussen staten betrokken is, en wordt beheerst door de Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 USC §§ 1-16.

Niettegenstaande de beslissing van de partijen om alle geschillen door middel van arbitrage op te lossen, behoudt elke partij het recht om (i) ervoor te kiezen om eventuele claims op individuele basis te laten beslechten door een rechtbank voor kleine vorderingen voor geschillen en acties die binnen de reikwijdte van de jurisdictie van die rechtbank vallen, ongeacht wat forum dat de indienende partij aanvankelijk heeft gekozen; (ii) een rechtszaak aanspannen bij een staats- of federale rechtbank om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen (“intellectuele eigendomsrechten” betekent in deze context patenten, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen en andere vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie, maar niet privacy of publiciteitsrechten) of wegens laster; en (iii) een verklaring voor recht, gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening te vragen bij een bevoegde rechtbank met betrekking tot de vraag of de vorderingen van een partij verjaard zijn of voor een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden gebracht. Het zoeken naar een dergelijke voorziening doet geen afstand van het recht van een partij op arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst, en alle ingediende arbitrages met betrekking tot een actie ingediend op grond van deze paragraaf zullen automatisch worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van een dergelijke actie.

15.4 Klassenarbitrage en afstand van collectieve voorziening

U EN HET BEDRIJF ERKEREN EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, BEHALVE ZOALS ANDERS UITGEGEVEN IN ARTIKEL 15.7 HIERONDER, ELKE ARBITRAGE UITSLUITEND IN EEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID WORDT UITGEVOERD EN NIET ALS EEN KLASSE OF COLLECTIEVE ACTIE EN DE ARBITRAGER KAN TOEKENNEN VERGOEDING ALLEEN TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE VERHAAL VERZOEKT EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG OM DE CLAIM VAN EEN INDIVIDUELE PARTIJ OP TE LOSSEN. NIETTEGENSTAANDE DEZE ERKENNING EN OVEREENKOMST KAN ELKE ARBITRAGE WAARBIJ U BETROKKEN IS, OP GECONSOLIDEERDE BASIS UITGAAN INDIEN HET BEDRIJF SCHRIFTELIJK TOESTEMMING VERLEENT OM TE CONSOLIDEREN.

Met uitzondering van dit subdeel (15.4) en subdelen (15.7) en (15.8) hieronder, als enig onderdeel van deze Arbitrageovereenkomst ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt geacht, of anderszins in strijd is met de regels van de NAM, dan zal het saldo van deze Arbitrageovereenkomst blijft van kracht en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de voorwaarden ervan alsof de ongeldige, niet-afdwingbare, illegale of tegenstrijdige bepaling hierin niet zou zijn opgenomen. Als dit subdeel (15.4) of subdelen (15.7) of (15.8) echter ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig blijken te zijn, dan is de gehele arbitrageovereenkomst nietig en heeft noch u, noch het bedrijf het recht om hun geschil te beslechten.

15.5 Arbitrageregels

De arbitrage wordt uitgevoerd door NAM en uitgevoerd voor één enkele arbiter in overeenstemming met de regels van NAM, inclusief, indien van toepassing, NAM Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures, Fees For Disputes When One of the Parties is a Consumer en de Mass Indiening Supplemental. Regels en procedures voor geschillenbeslechting die van kracht zijn op het moment dat een verzoek om arbitrage wordt ingediend bij de NAM, met uitzondering van regels of procedures die collectieve of representatieve acties regelen of toestaan. De toepasselijke NAM-regels en -procedures zijn beschikbaar op www.namadr.com of door een e-mail te sturen naar de commerciële afdeling van de National Arbitration and Mediation op commercial@namadr.com .

15.6 Locatie en procedure van arbitrage

Voor alle inwoners van de VS zal de arbitrage worden gehouden (i) op een locatie die wordt bepaald volgens de toepasselijke NAM-regels en -procedures en die redelijkerwijs geschikt is voor u en niet meer dan 160 km verwijderd is van uw huis of bedrijfslocatie; of (ii) op een andere locatie die u en wij zijn overeengekomen. Voor niet-ingezetenen van de VS buiten de EU zal de arbitrage plaatsvinden in San Francisco, Californië (tenzij anders overeengekomen door de partijen). De partijen komen overeen dat de Californische wet van toepassing zal zijn in overeenstemming met de FAA, dat toepasselijke verjaringstermijnen van toepassing zullen zijn en dat aanspraken op privileges die door de wet worden erkend, zullen worden gehonoreerd. De arbiter of het arbitrageorgaan zal bevoegd zijn om alle schadeloosstellingen te verlenen die op grond van de wet of in billijkheid bij een rechtbank beschikbaar zouden zijn. De arbiter heeft het recht om sancties op te leggen in overeenstemming met de NAM-regels en -procedures voor lichtzinnige claims of inzendingen waarvan de arbiter vaststelt dat deze niet te goeder trouw zijn ingediend, evenals voor het niet naleven door een partij van de informele geschillenbeslechtingsprocedure zoals beoogd door deze Arbitrageovereenkomst.

Als het controversiële bedrag niet hoger is dan $10.000 en u geen voorlopige voorziening of verklaring voor recht aanvraagt, zal de arbitrage uitsluitend worden uitgevoerd op basis van de documenten die u en het bedrijf aan de arbiter voorleggen, tenzij de arbiter bepaalt dat een hoorzitting noodzakelijk is. of de partijen komen anders overeen. Als het bedrag waarover controverse bestaat groter is dan $10.000 of er een verklaring voor recht of een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, kan elke partij verzoeken (of de arbiter kan bepalen) om een hoorzitting te houden, die via videoconferentie of telefoonconferentie zal plaatsvinden, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Met inachtneming van de toepasselijke NAM-regels en -procedures komen de partijen overeen dat de arbiter de discretionaire bevoegdheid heeft om het indienen van beschikkingsmoties toe te staan als het waarschijnlijk is dat deze de kwesties in geschil efficiënt kunnen oplossen of beperken. Tenzij anders door de wet verboden, zullen alle arbitrageprocedures vertrouwelijk zijn en gesloten voor het publiek en alle andere partijen dan U en het Bedrijf (en de bevoegde vertegenwoordigers en agenten van elk van de partijen), en zullen alle documenten die daarop betrekking hebben permanent worden verzegeld, behalve indien nodig om de bevestiging van de arbitrale uitspraak door de rechtbank te verkrijgen (op voorwaarde dat de partij die om bevestiging vraagt, zal proberen dergelijke documenten verzegeld in te dienen voor zover toegestaan door de wet).

15.7 Massale arbitrage

Om de efficiëntie van het beheer en de oplossing van arbitrages te vergroten, in het geval dat 100 of meer vergelijkbare arbitrageverzoeken (degenen die dezelfde of substantieel vergelijkbare feiten of claims beweren, en dezelfde of substantieel vergelijkbare schadevergoeding eisen) ingediend door of met de hulp of coördinatie van dezelfde advocatenkantoren of organisatie(s) bij de NAM tegen de Vennootschap worden ingediend (een “Massale indiening”), komen de partijen overeen (i) om de Massale indiening af te handelen in batches van 10 eisen per batch (voor zover er Als er minder dan 10 arbitrage-eisen overblijven na de hierboven beschreven batching, zal een laatste batch bestaan uit de resterende eisen) waarbij slechts één batch tegelijk wordt ingediend, verwerkt en beoordeeld; (ii) het aanwijzen van één arbiter voor elke eis binnen de batch (dezelfde arbiter kan meerdere eisen in een batch voorzitten als de relevante eisers en het Bedrijf daarmee instemmen); (iii) het accepteren van toepasselijke vergoedingen, inclusief eventuele daarmee verband houdende tariefverlagingen die naar eigen goeddunken door NAM zijn bepaald; (iv) dat er geen andere verzoeken om arbitrage die deel uitmaken van de Massa-indiening mogen worden ingediend, verwerkt of berecht totdat de voorgaande batch van 10 is ingediend, verwerkt en berecht; (v) dat vergoedingen die verband houden met een verzoek om arbitrage opgenomen in een Massa-indiening, inclusief vergoedingen verschuldigd door het Bedrijf en de eisers, pas verschuldigd zijn nadat Uw verzoek om arbitrage is opgenomen in een reeks batchprocedures en die batch op de juiste wijze is aangewezen voor archivering, verwerking en beoordeling; (vi) dat het gefaseerde proces van gegroepeerde procedures, waarbij elke reeks tien eisen omvat, zal voortduren totdat aan elke eis (inclusief uw eis) is voldaan of anderszins is opgelost; en (vii) om te goeder trouw inspanningen te leveren om elke reeks eisen voor zover mogelijk binnen 180 dagen op te lossen, bij gebreke waarvan een van de eisers of het Bedrijf de arbitrage kan staken en een dossier kan indienen bij een bevoegde rechtbank.

De selectie van arbiters voor de eisen in elke batch zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke NAM-regels en -procedures voor een dergelijke selectie, en de arbiter zal de locatie bepalen waar de procedure voor elke eis binnen een batch zal worden gevoerd.

U stemt ermee in om in goed vertrouwen samen te werken met het Bedrijf en de arbitrageaanbieder om een dergelijke “batchbenadering” of een andere soortgelijke aanpak te implementeren om te zorgen voor een efficiënte oplossing van claims, inclusief de betaling van gecombineerde verlaagde vergoedingen, vastgesteld door NAM naar eigen goeddunken, voor elke partij eisen. De partijen komen voorts overeen om met elkaar en met de arbitrageaanbieder of arbiter samen te werken om eventuele andere processen of procedures vast te stellen waarvan de arbitrageaanbieder of arbiter denkt dat deze zullen voorzien in een efficiënte oplossing van claims. Elk meningsverschil tussen de partijen over de vraag of deze bepaling van toepassing is of over het proces of de procedure voor batching zal worden beslecht door een door de NAM aangewezen procedurele arbiter. Deze bepaling over “Batcharbitrage” mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een toename van het aantal eisen dat nodig is om de toepasselijkheid van NAM's Regels en Procedures voor Aanvullende Geschillenbeslechting voor Massa-aangifte teweeg te brengen, of om klasse-arbitrage van welke aard dan ook toe te staan. Tenzij het Bedrijf anderszins schriftelijk toestemming geeft, gaat het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid akkoord met groepsarbitrage, particuliere procureur-generaal-arbitrage of arbitrage met betrekking tot gezamenlijke of geconsolideerde claims, behalve zoals uiteengezet in dit subdeel (15.7). Als uw verzoek om arbitrage is opgenomen in de massadeponering, blijven uw claims van kracht totdat op uw verzoek om arbitrage is beslist, ingetrokken of is voldaan.

De partijen komen overeen dat deze batchingbepaling integraal deel uitmaakt van de Arbitrageovereenkomst voor zover deze van toepassing is op een Massa-indiening. Als de batchingbepaling in dit subdeel (15.7) of de inschakeling van een bemiddelaar in subdeel (15.8) ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig blijkt te zijn, zal deze Arbitrageovereenkomst in zijn geheel nietig zijn en noch U, noch het Bedrijf heeft het recht om elke claim die deel uitmaakt van de massadeponering te arbitreren.

15.8 Bemiddeling na de eerste batch in een massa-indiening

Na vaststelling van de eerste reeks eisen zullen partijen een NAM-mediator inschakelen om te proberen de resterende eisen binnen een redelijke termijn (de “Bemiddelingstermijn”) op te lossen. De NAM-mediator kan worden geselecteerd uit een groep van vijf (5) mediators die aanvankelijk door de NAM zijn voorgesteld, waarbij het Bedrijf en de raadslieden van de resterende eisers elk één mediator kunnen schrappen en vervolgens de resterende mediators kunnen rangschikken, waarbij de hoogste collectief gerangschikte mediator wordt geselecteerd. . De geselecteerde bemiddelaar zal proberen een oplossing te vinden voor de resterende eisen in de massa-indiening. Als de partijen er niet in slagen de uitstaande eisen tijdens de Bemiddelingsperiode op te lossen, en het niet eens kunnen worden over een methode om deze op te lossen door middel van verdere arbitrages, kan het Bedrijf of een overgebleven eiser afzien van het arbitrageproces en de eis(en) laten doorgaan. bij een bevoegde rechtbank. Kennisgeving van de opt-out zal schriftelijk worden gedaan binnen 60 dagen na het einde van de Bemiddelingsperiode. Als noch het Bedrijf, noch de resterende eisers zich afmelden en zij het niet eens kunnen worden over een methodologie voor het oplossen van de resterende eisen door middel van verdere arbitrage, zullen de arbitrages doorgaan met het batchproces. Bij gebrek aan kennisgeving van een opt-out zullen de arbitrages plaatsvinden in de volgorde die wordt bepaald door de volgnummers die zijn toegewezen aan de eisen in de massa-indiening.

15.9 Beslissing van de arbiter

De arbiter zal een schriftelijk gemotiveerde beslissing nemen in overeenstemming met de toepasselijke NAM-regels en -procedures. Een uitspraak over de arbitrale uitspraak kan worden gedaan bij elke rechtbank die daar jurisdictie over heeft. De arbiter heeft de bevoegdheid om op individuele basis een geldelijke schadevergoeding toe te kennen en om op individuele basis alle niet-monetaire rechtsmiddelen of schadeloosstellingen toe te kennen die beschikbaar zijn voor een individu, voor zover beschikbaar onder de toepasselijke wetgeving, de regels van het arbitrageforum en deze arbitrage. Overeenkomst. De partijen komen overeen dat de schadevergoeding en/of andere schadeloosstelling in overeenstemming moet zijn met de voorwaarden van het gedeelte “Beperking van aansprakelijkheid en schade” van deze Voorwaarden met betrekking tot de soorten en bedragen van de schadevergoeding of andere schadeloosstelling waarvoor een partij aansprakelijk kan worden gehouden. . Geen enkele individuele arbitrale uitspraak of beslissing zal enig uitsluitend effect hebben met betrekking tot kwesties of claims in enig geschil met iemand die geen bij naam genoemde partij is bij de arbitrage. Advocatenhonoraria zullen beschikbaar zijn voor de winnende partij in de arbitrage, indien toegestaan onder het toepasselijke materiële recht dat van toepassing is op de claims in de arbitrage.

15.10 Kosten

Als u kunt aantonen dat de kosten van arbitrage onbetaalbaar zullen zijn in vergelijking met de kosten van rechtszaken, zal het Bedrijf alle indienings- en hoorzittingskosten van meer dan $ 250 vergoeden die de arbiter noodzakelijk acht om te voorkomen dat de arbitrage hoe dan ook onbetaalbaar wordt. van de uitkomst van de arbitrage, tenzij de arbiter vaststelt dat uw claim(s) lichtzinnig waren of te kwader trouw waren ingediend, in welk geval u arbitragekosten (inclusief honoraria van advocaten) kunnen worden opgelegd in overeenstemming met de regels van de arbiter en de norm voor sancties uiteengezet in Federal Rule of Civil Procedure 11. U bent verantwoordelijk voor de honoraria van uw eigen advocaten, tenzij de arbitrageregels en/of de toepasselijke wetgeving anders bepalen, inclusief zoals uiteengezet in deze Arbitrageovereenkomst.

De partijen komen overeen dat NAM naar eigen goeddunken het bedrag kan verlagen of de timing kan wijzigen van administratieve of arbitragekosten die verschuldigd zijn op grond van de Regels van NAM, indien zij dit passend acht (inclusief zoals gespecificeerd in subdeel (vi)), op voorwaarde dat een dergelijke wijziging de kosten voor u niet verhoogt. en gaat u er verder mee akkoord dat u afziet van enig bezwaar tegen een dergelijke wijziging van de vergoedingen. De partijen zijn het er ook over eens dat een betwisting te goeder trouw door een van de partijen van de door NAM opgelegde vergoedingen geen wanprestatie, afstandsverklaring of schending van deze Arbitrageovereenkomst inhoudt, zolang een dergelijke betwisting hangende blijft bij NAM, de arbiter en/of een rechtbank van bevoegde jurisdictie, en dat alle vervaldata voor deze vergoedingen in rekening zullen worden gebracht zolang een dergelijke betwisting aanhangig is.

15.11 Recht van dertig dagen om u af te melden

U heeft het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de Arbitrageovereenkomst door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om u af te melden te sturen naar legal@scribd.com met als onderwerpregel: “ARBITRAGE OPT-OUT.” De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na (i) 17 februari 2024 worden verzonden; of (ii) Uw eerste gebruik van de Diensten, afhankelijk van wat later valt. Anders bent u verplicht geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van deze paragrafen. Als u zich afmeldt voor de arbitrageovereenkomst, kunt u uw recht op een proces door jury of rechter uitoefenen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar een eerdere bestaande overeenkomst om geschillen te arbitreren onder een eerdere versie van de arbitrageovereenkomst is niet van toepassing op claims die niet toch ingediend. Als u zich afmeldt voor de Arbitrageovereenkomst, is het Bedrijf er ook niet aan gebonden.

15.12 Wijzigingen

Het Bedrijf zal dertig (30) dagen van tevoren mededeling doen van eventuele materiële wijzigingen in dit onderdeel 'Geschillenbeslechting'. Dergelijke wijzigingen worden van kracht 30 dagen nadat het Bedrijf hiervan op de hoogte is gesteld en zijn van toepassing op alle claims die nog niet zijn ingediend, ongeacht wanneer dergelijke claims zijn ontstaan. Als het Bedrijf dit gedeelte 'Geschillenbeslechting' wijzigt na de datum waarop u deze Arbitrageovereenkomst voor het eerst accepteerde (of eventuele daaropvolgende wijzigingen in deze Arbitrageovereenkomst accepteerde), gaat u ermee akkoord dat uw voortgezette gebruik van de Service 30 dagen na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als aanvaarding van die veranderingen.

 

16.0 Diversen; Opdracht; Fusie

Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, hoofdagent of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen u en ons. Deze Voorwaarden en gerelateerde richtlijnen, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door het Bedrijf worden toegewezen. Elke poging tot overdracht in strijd met deze Voorwaarden is nietig. Als enige bepaling van deze Voorwaarden of enige Richtlijn onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd uit deze Voorwaarden voor zover noodzakelijk en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. U stemt ermee in dat een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm toelaatbaar zal zijn in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd. en in gedrukte vorm bewaard.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in dat we afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Elke afstandsverklaring van enige bepaling van deze Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door een bevoegde agent van het Bedrijf. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zal elke bepaling die, door zijn aard of uitdrukkelijke voorwaarden, van kracht zou moeten blijven, een dergelijke beëindiging of verval overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, secties 6-16.

Deze Voorwaarden (inclusief alle richtlijnen, mededelingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen) vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het onderwerp hierin en zullen niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen, of door een wijziging in deze voorwaarden. Voorwaarden of richtlijnen opgesteld door het Bedrijf zoals uiteengezet in Sectie 20.0. De titelverwijzingen hierin zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak, maken geen deel uit van deze Voorwaarden en worden niet geacht de bepalingen ervan te beperken of te beïnvloeden.

17.0 Claims

U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET BEDRIJF BINNEN ÉÉN (1) JAAR MOET BEGINNEN NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT UITGESLOTEN.

18.0 Promotiecodes

Raadpleeg artikel 7 van de Everand Abonneeovereenkomst .

19.0 Cadeau-abonnementen.

Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor cadeauabonnementen.

20.0 Wijzigingen in de Overeenkomst

We kunnen deze Voorwaarden en onze andere overeenkomsten en richtlijnen af en toe bijwerken. Wij zullen u, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, op de hoogte stellen wanneer wij materiële wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wij moedigen u aan om deze Voorwaarden en alle Richtlijnen regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden onmiddellijk van kracht nadat we deze op https://scribd.com/terms hebben geplaatst. U kunt bepalen wanneer Wij deze Overeenkomst voor het laatst hebben gewijzigd door de bovenstaande legende “LAATSTE BIJGEWERKT” te raadplegen. U erkent dat Uw gebruik van de Diensten na wijzigingen in deze Voorwaarden uw aanvaarding van die wijzigingen inhoudt; met dien verstande echter dat eventuele materiële wijzigingen in deze Overeenkomst niet met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn op claims of geschillen tussen U en Ons in verband met deze Overeenkomst die zijn ontstaan vóór de datum “LAATST BIJGEWERKT” die van toepassing is op die versie van deze Overeenkomst. Deze overeenkomst weerspiegelt mogelijk niet lopende of recente wetgeving.

21.0 Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw vragen over onze Voorwaarden per e-mail op support@scribd.com of per post op: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Wij reageren binnen 30 dagen op alle vragen. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u dezelfde informatie per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar het bovengenoemde adres met uw e-mailadres en een verzoek om deze informatie.

Was dit artikel nuttig?