Verboden Activiteiten en Inhoud Mededeling

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

Scribd biedt onderdak aan een diverse gemeenschap van auteurs, uitgevers en lezers. Alle gemeenschappen hebben normen en Scribd is geen uitzondering. Het is ons doel om een plaats te creëren waar iedereen boeken kan lezen of beluisteren in een comfortabele en veilige omgeving, hetzij op Scribd.com of met de Scribd-app.

We hebben regels ontwikkeld voor inhoud die onze leden uploaden en publiceren op Scribd. Inhoud die zich niet aan deze regels houdt, kan op elk moment zonder mededeling worden verwijderd. Scribd kan op elk moment de accounts uitschakelen van gebruikers die Scribds Gebruiksvoorwaarden, de Uploaderovereenkomst of Algemene c deze regels schenden; en/of falen om schendende activiteiten na mededeling te herstellen.

Illegale en onwettige activiteiten zijn ten strengste verboden. Scribd werkt, waar nodig, mee aan wetshandhavingsonderzoeken naar illegale activiteiten.

Algemene intimidatiemededeling

Scribd verbiedt ten strengste het gebruik van enig element van het Scribd-platform, inclusief titels, beschrijvingen, boeken, audioboeken en documenten op een manier die anderen belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen of gemeen kleineren. Scribd verbiedt ten strengste activiteiten die bedoeld zijn of de neiging hebben om haat, onverdraagzaamheid of letsel ten opzichte van anderen te promoten. Scribd behoudt zich het recht voor om te bepalen welke inhoud en siteactiviteit beledigend zijn.

Activiteitsbeperkingen

Scribd zal passende strafmaatregelen nemen, tot en inclusief verwijdering, zodra vastgesteld is dat deaccount van een lid het beleid van Scribd ernstig schendt; of wanneer een lid herhaaldelijk een beleid of beperking schendt na mededeling.

Wanneer u een Scribd-account aanmaakt, hetzij via Scribd.com of de Scribd-app, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 • een account, of meerdere accounts, aanmaken die zich richten op anderen om hen te  intimideren of schamen;
 • een account, of meerdere accounts,aanmaken die uitsluitend bedoeld zijn of de neiging hebben om persoonlijke informatie over een levende persoon bloot te stellen;
 • een account, of meerdere accounts, aanmaken met onzedelijke, vulgaire, obscene of beledigende profielnamen (gebruikersnamen), profielbeschrijvingen of profielfoto's;
 • eenaccount,of meerdere accounts, aanmaken die de werking van een script, bot, spider, spider, scraper of andere automatisering vergemakkelijken; 
 • een account, of meerdere accounts, aanmaken die bedoeld zijn of de neiging hebben om consumenten van de inhoud die naar de account is geüpload te misleiden;
 • een account, of meerdere accounts, aanmaken die bedoeld zijn om een eerdere ban of schorsing te dwarsbomen;
 • gedupliceerdeaccounts aanmaken, hetzij door handmatige of geautomatiseerde processen;
 • uw accountinformatie, of de accountinformatievan een Scribd-lid, op een openbare website posten;
 • zich voordoen als een andere levende persoon, ongeacht of deze lid is van Scribd of niet; of zich voordoen als een groep of organisatie op een misleidende of bedrieglijke manier;
 • ten onrechte aanspraak maken op een connectie met een persoon of entiteit;
 • Scribd gebruiken als u jonger bent dan dertien (13) jaar; 
 • inhoud uploaden als u jonger bent dan achttien (18) jaar; 
 • Scribd op een illegale of onwettige maniergebruiken.

Inhoudsbeperkingen

Scribd stelt bepaalde limieten aan inhoud die onze leden kunnen uploaden. U gaat ermee akkoord dat u geen inhoud zult uploaden die:

 • illegaal is of illegale of onwettige activiteiten promoot of mogelijk maakt;
 • in strijd is met detoepasselijke wet of regelgeving;
 • inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of entiteit (zie Scribd‟s Bronnencentrum voor Auteursrechten voor meer informatie);
 • deprivacyrechten of andere persoonlijke rechten van anderen schendt of anderen ertoe aanzet om dit te doen; zelfs als de informatie als "openbaar" wordt beschouwd of eldersopenbaar wordt gepubliceerd;
  • Persoonlijke informatie in openbare archieven van welke aard dan ook moet volledig worden bewerkt en volledig onleesbaar zijn voor zowel mensen als computers voordat ze op Scribd wordt geplaatst. 
  • Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, thuisadressen, nationale/sociale identificatienummers, kredietkaartinformatie, telefoonnummers, persoonlijke handtekeningen, arrestatieverslagen, politieke gezindheid, schoolcijfers, testresultaten, medische dossiers, handicaps en seksuele geaardheid.
  • U mag geen afbeeldingen van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming of een passende licentie.
 • persoonlijke informatie over iedereen jongerdan 18 jaar bevat, verzamelt of vraagt;
 • persoonlijke informatie over iemand vraagt voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • chatlogs, tweets, berichten, teksten, e-mails en andere privé- of gewiste communicatie blootstelt zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle partijen;
 • bedoeld isof de neiging heeft om anderen te belasteren, lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of gemeen te kleineren;
 • bedoeld isof de neiging heeft om haat, onverdraagzaamheid of letsel ten opzichte van anderen te promoten op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, leeftijd, klasse, kaste, ziekte of handicap;
 • bedoeld is of de neiging heeft om terrorisme en/of terroristische organisaties te promoten of vieren;
 • bedoeld is of de neiging heeft om zelfbeschadiging en/of zelfmoord te promoten of veroorzaken;
 • bedoeld is of de neiging heeft om consumenten van Scribd-inhoud te misleiden of bedriegen; 
 • bedoeld is of de neiging heeft om de piraterij van boeken, films, muziek, software of andere media te vergemakkelijken;
 • linksbevat die onduidelijk, verborgen, misleidend, bedrieglijk of kwaadwillig zijn;
 • ontworpen, georganiseerd of samengesteld is op een manier die de bedoeling of oorsprong van de inhoud verhult;
 • ontworpen, georganiseerd of samengesteld is op een manier die erop gericht is de rangschikking van de zoekmachines te optimaliseren;
 • ongevraagde aanbiedingen doet, inclusief aanbiedingen die linken naar websites van derden;
 • websitewachtwoorden, accountgegevens of andere persoonlijke accountinformatie openbaar maken;
 • openbarearchieven wijzigt of op kwaadwillige wijze verfraait (inclusief door middel van titels en beschrijvingen), tenzij de wijziging persoonlijke informatie bewerkt;
 • onnodigegruwelijke, gewelddadige en bloederige afbeeldingen of afbeeldingenvan seksueel geweld en aanranding weergeeft;
 • pornografische of gruwelijke seksuele beelden weergeeft;
 • onjuist is;
 • de bron, identiteit, auteurschap of inhoud van de informatie verkeerd voorstelt of verhult;
 • vande account van een ander Scribd-lidverkregen wordt;
 • een duplicaat of aanzienlijk vergelijkbaar is met andere inhoud die door u of door aan u verwante partners is geüpload; in één account of over meerdere accounts.

Academisch bedrog en plagiaat

Scribd verbiedt ten strengste inhoud die academisch bedrog en plagiaat vergemakkelijkt. We keuren ook het gebruik van inhoud van Scribdvoor academisch bedrog of plagiaat af en ondersteunen dat niet. 

U gaat ermee akkoord dat Uom op het even welke manier geen inhouduploadt of Scribd.com of de Scribd-apps gebruikt die:

 • bedoeld is of de neiging heeft om bedrog, plagiaat of elk ander academisch misdrijf te promoten; 
 • naar "cursuspakketten", "testbanken", "bedroggidsen" of ander materiaal dat antwoorden geeft op vragen over cursus-, quiz-, test- en examenvragen linkt of deze aanbieden;
 • het auteursrecht, of andere intellectuele eigendomsrechten, schendt van dienstverleners van educatieve inhoud, onderwijsinstellingen, instructeurs, studenten of andere rechthebbenden;
 • garanties biedt, uitdrukkelijk of gesuggereerd, voor cijfers of examenresultaten.
 • in strijd is met een academische gedragscode of een academische ethische code.

 

Deze mededeling is niet bedoeld om alle voorwaarden op te sommen waaronder inhoud of activiteit als verboden wordt bepaald. Scribd behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen en toegang tot de account te beperken, om welke reden dan ook, in overeenstemming met §12.1 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Gelieve vragen over deze mededelingnaar support@scribd.com te sturen. 

Was dit artikel nuttig?