Communityregels (verboden activiteiten en inhoud)

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

LAATSTE BIJGEWERKT: 31 OKTOBER 2023

1.0 Over deze regels

Scribd, Slideshare en Everand (de "Diensten") bieden onderdak aan een diverse gemeenschap van auteurs, uitgevers en lezers. Alle gemeenschappen hebben normen, en wij vormen daarop geen uitzondering. Het is ons doel om een plek te creëren waar iedereen in een comfortabele en veilige omgeving boeken kan lezen of beluisteren.

We hebben regels ontwikkeld die bepalend zijn voor de inhoud die onze leden uploaden en publiceren. Content die niet aan deze regels voldoet, kan op ieder moment worden verwijderd. We kunnen op elk moment de accounts uitschakelen van gebruikers die ons beleid schenden Algemene gebruiksvoorwaarden, de Uploadovereenkomst voor Scribd en Slideshare, of deze regels; en/of er niet in slagen om inbreukmakende activiteiten na kennisgeving te herstellen.

Illegale en onwettige activiteiten zijn ten strengste verboden. Wij werken waar nodig samen met wetshandhavingsonderzoeken naar onwettige activiteiten.

Deze regels omvatten en vormen een aanvulling op de verboden activiteiten opgesomd in Sectie 9 van de Algemene gebruiksvoorwaarden.

2.0 Intimidatie en bedreiging

We verbieden ten strengste het gebruik van enig element van onze producten en diensten, inclusief titels, beschrijvingen, boeken, audioboeken en documenten op een manier die de neiging heeft om anderen te belasteren, lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen, te bedreigen of wreed te kleineren. We verbieden ten strengste activiteiten die bedoeld zijn of de neiging hebben om haat, onverdraagzaamheid of schade jegens anderen te bevorderen. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen welke inhoud en site-activiteit beledigend is.

3.0 Activiteitsregels

We zullen passende strafmaatregelen nemen, tot en met opschorting van het account, zodra wordt vastgesteld dat het account van een lid op ernstige wijze ons beleid schendt; of wanneer een lid herhaaldelijk een beleid of beperking schendt nadat hij of zij hiervan op de hoogte is gesteld.

Wanneer u een account aanmaakt op een van de Services, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 • maak een account aan, of meerdere accounts, die anderen targeten vanwege intimidatie of schaamte;
 • een account of meerdere accounts aanmaken die uitsluitend bedoeld is of de neiging heeft om persoonlijke informatie over een levend persoon openbaar te maken;
 • een account of meerdere accounts aanmaken met onzedelijke, vulgaire, obscene of aanstootgevende profielnamen (gebruikersnamen), profielbeschrijvingen of profielfoto's ;
 • een account of meerdere accounts aanmaken die de werking van een script, bot, spider, scraper of andere automatisering vergemakkelijken;
 • een account of meerdere accounts aanmaken die bedoeld is of de neiging heeft om consumenten te misleiden over de inhoud die naar het account is geüpload;
 • een account, of meerdere accounts, aanmaken die bedoeld is om een eerdere ban of schorsing te dwarsbomen;
 • dubbele accounts aanmaken, hetzij via handmatige of geautomatiseerde processen;
 • uw accountgegevens, of de accountgegevens van een lid, op een openbare website plaatsen;
 • zich voordoen als een andere levende persoon, ongeacht of deze lid is van de Diensten of niet; of zich op een misleidende of bedrieglijke manier voordoen als een groep of organisatie ;
 • ten onrechte een band claimen met een persoon of entiteit;
 • de Diensten gebruikt als u jonger bent dan dertien (13) jaar ;
 • inhoud uploaden als u jonger bent dan achttien (18) jaar ;
 • de Diensten op een illegale of onwettige manier gebruiken.

4.0 Inhoudsregels

We stellen bepaalde limieten aan de inhoud die onze leden kunnen uploaden. U gaat ermee akkoord dat u geen inhoud naar de Services uploadt die:

 • illegaal is, of illegale of onwettige activiteiten promoot of mogelijk maakt;
 • in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving;
 • op enigerlei wijze kinderen of minderjarigen uitbuit; inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die kan worden beschouwd als beledigend, schadelijk, onfatsoenlijk, obsceen, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, intimiderend, lasterlijk, bedreigend of anderszins aanstootgevend. Content waarin minderjarigen worden afgebeeld in een seksuele, gewelddadige of anderszins uitbuitende context is uitdrukkelijk verboden.
 • inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of entiteit (zie de Helpcentrum voor meer informatie);
 • de privacyrechten of andere persoonlijke rechten van anderen schendt, of anderen daartoe aanzet; zelfs als de informatie als “openbaar” wordt beschouwd of elders openbaar wordt gepubliceerd;
  • Persoonlijke informatie in openbare registers van welke aard dan ook moet volledig worden geredigeerd en volledig onleesbaar zijn voor zowel mensen als computers voordat deze op de Services wordt geplaatst.
  • Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, huisadressen, nationale/sociale identificatienummers, creditcardgegevens, telefoonnummers, persoonlijke handtekeningen, arrestatiegegevens, politieke overtuiging, schoolcijfers, testresultaten, medische dossiers, handicaps en seksuele geaardheid.
  • U mag geen afbeeldingen van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming of een passende licentie.
 • persoonlijke informatie bevat, verzamelt of opvraagt over personen jonger dan 18 jaar;
 • om persoonlijke informatie over wie dan ook vraagt voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • chatlogboeken, tweets, berichten, sms-berichten, e-mails en andere privé- of verwijderde communicatie openbaar maakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle partijen;
 • is bedoeld of heeft de neiging om anderen te belasteren, lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of wreed te kleineren;
 • is bedoeld of heeft de neiging om haat, onverdraagzaamheid of schade jegens anderen te bevorderen op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, leeftijd, klasse, kaste, ziekte of handicap ;
 • is bedoeld of heeft de neiging om terroristische daden en/of terroristische organisaties te bevorderen of te vieren;
 • is bedoeld of heeft de neiging om zelfbeschadiging en/of zelfmoord te bevorderen of te veroorzaken;
 • is bedoeld of heeft de neiging om consumenten te misleiden of te bedriegen met inhoud die via de Diensten wordt aangeboden;
 • is bedoeld of heeft de neiging om de piraterij van boeken, films, muziek, software of welke vorm van media dan ook te vergemakkelijken;
 • links bevat die onduidelijk, verborgen, misleidend, bedrieglijk of kwaadaardig zijn;
 • is ontworpen, ingedeeld of samengesteld op een manier die de bedoeling of oorsprong van de inhoud verdoezelt;
 • is ontworpen, ingedeeld of samengesteld op een manier die is ontworpen om de ranking in zoekmachines te optimaliseren;
 • websites van derden ;
 • websitewachtwoorden, accountgegevens of andere privéaccountinformatie openbaar maakt ;
 • openbare registers wijzigt of kwaadwillig verfraait (inclusief door middel van titels en beschrijvingen), tenzij de wijziging bedoeld is om persoonlijke informatie te redigeren;
 • vertoont onnodig lugubere, gewelddadige en bloederige beelden, of beelden van seksueel geweld en aanranding;
 • pornografische of lugubere seksuele beelden vertoont;
 • is onnauwkeurig;
 • de bron, identiteit, auteurschap of inhoud van informatie verkeerd voorstelt of verhult;
 • is verkregen van de account van een ander lid;
 • duplicatief is of substantieel vergelijkbaar is met andere inhoud die door u of door aan u gelieerde medewerkers is geüpload; Of het nu in één account is of over meerdere accounts.

5.0 Academisch bedrog en plagiaat

We verbieden ten strengste inhoud die academisch bedrog en plagiaat mogelijk maakt. We tolereren of ondersteunen ook niet het gebruik van inhoud van een van de Services met als doel academisch bedrog of plagiaat.

U stemt ermee in dat u geen inhoud naar de Diensten zult uploaden, of de Diensten op enige wijze zult gebruiken die:

 • is bedoeld of heeft de neiging om bedrog, plagiaat of enig ander academisch misdrijf te bevorderen;
 • biedt of links naar ‘cursuspakketten’, ‘testbanken’, ‘cheatgidsen’ of ander materiaal dat antwoorden geeft op cursus-, quiz-, toets- en examenvragen.
 • inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van aanbieders van educatieve inhoud, onderwijsinstellingen, docenten, studenten of andere rechthebbenden;
 • biedt garanties, expliciet of impliciet, over cijfers of examenresultaten.
 • in strijd is met een academische gedragscode of een academische ethische code.

Deze kennisgeving is niet bedoeld om alle omstandigheden op te sommen waaronder wordt vastgesteld dat inhoud of activiteit verboden is. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen en de accounttoegang om welke reden dan ook te beperken. Stuur eventuele vragen over deze kennisgeving naar support@scribd.com.

 

Was dit artikel nuttig?