Σημείωση απορρήτου EEA+

Article author
Jason
 • Ενημέρωση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31 Οκτωβρίου 2023

Η Scribd Inc. («η Εταιρεία», «Εμείς», «Δικοί μας» ή «Εμείς») παρέχει στους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΟΧ+) τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τη συμπλήρωση της Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου ( https://scribd.com/privacy ). Αυτές οι γνωστοποιήσεις ενσωματώνονται και υπόκεινται στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης μας ( https://scribd.com/terms ) και όλοι οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που δίνεται στους ίδιους. Αυτές οι γνωστοποιήσεις ισχύουν για όλους τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Scribd, Inc., συμπεριλαμβανομένων των Everand™, Scribd® και Slideshare®.

1.0 Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Scribd, Inc. που βρίσκεται στη διεύθυνση 460 Bryant St #300, San Francisco, CA 94107, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα άτομα στην ΕΕ/ΕΟΧ+ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Scribd Netherlands BV μέσω email στη διεύθυνση privacy@scribd.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Schiphol Boulevard 195, 1118 BG Schiphol, Ολλανδία (Προσοχή: Απόρρητο δεδομένων). Άτομα εκτός ΕΕ θα πρέπει να ανατρέξουν στα στοιχεία επικοινωνίας στην Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου.

2.0 Νομικές βάσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς είναι:

 1. Η εκτέλεση μιας σύμβασης, όπου έχουμε συνάψει σύμβαση μαζί σας και πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς [Άρθρο. 6 (1) λιτ. β GDPR/UK GDPR],
 2. Τα έννομα συμφέροντά μας [άρθ. 6 (1) λιτ. f GDPR/UK GDPR] για τη μεταφορά των Προσωπικών σας Στοιχείων που είναι τα ακόλουθα:
  1. για εσωτερικούς διοικητικούς και υποστηρικτικούς σκοπούς·
  2. συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται το Scribd, για παράδειγμα, εάν απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές αρχές.
  3. για τους σκοπούς της άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή της υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.
  4. Τα έννομα συμφέροντά μας για τη μεταφορά των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε σχέση με τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του οργανισμού ή των περιουσιακών στοιχείων μας, τα οποία είναι τα ακόλουθα: η ομαλή μετάβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας. και
  5. τα έννομα συμφέροντά μας να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής Πολιτικών, Όρων και Οδηγιών και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων μας ή οποιουδήποτε ατόμου που είναι τα ακόλουθα: για την προστασία της περιουσίας, δικαιώματα και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου και για την πρόληψη της απάτης.

3.0 Παραλήπτες σε τρίτες χώρες

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από παραλήπτες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ΕΟΧ+ και οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται από την άποψη της νομοθεσίας ΕΟΧ+ ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας ή επικοινωνείτε μαζί μας, μεταφέρετε Προσωπικές Πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Scribd μπορεί στη συνέχεια να μεταφέρει τα Προσωπικά σας Δεδομένα πίσω στη χώρα προέλευσης. Στο βαθμό που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μεταφέρονται σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από την οπτική της νομοθεσίας της ΕΕ, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, θα βασίσουμε την αντίστοιχη διαβίβαση σε κατάλληλες διασφαλίσεις [Άρθρο. 46 GDPR/UK GDPR], όπως τυπικές συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών των κατάλληλων διασφαλίσεων επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται στην ενότητα επικοινωνίας.

4.0 Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε. Όταν το Scribd δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να συμμορφώνεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις, θα τα αφαιρέσουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λάβουμε μέτρα για να τα καταργήσουμε σωστά, ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε από αυτά, εκτός εάν χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, για συμμόρφωση με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης, π.χ. για φορολογικούς σκοπούς για μια νομικά καθορισμένη χρονική περίοδο στη συνέχεια, ή εάν τα χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε αποδεικτικά στοιχεία εντός του νόμου παραγραφής.

5.0 Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να απολαμβάνετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας. Ωστόσο, αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίσουν ή να περιορίσουν τα δικαιώματά σας.

 1. Δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε μαζί μας εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα σας και, εάν είναι, να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών των προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία, του σκοπού της επεξεργασίας και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς διόρθωση των ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών σας Στοιχείων.
 3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα λήθης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε περιορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών.
 5. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε Προσωπικές Πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδιο από εμάς.
 6. Δικαίωμα αντίρρησης: Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, από εμάς και μπορεί να μας ζητηθεί να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών .

Επιπλέον, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Σε αυτή την περίπτωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα υφίστανται πλέον επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς από εμάς.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή στη χώρα σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας Προσωπικών Πληροφοριών, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μια τέτοια απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.0.

6.0 Παράλειψη παροχής προσωπικών πληροφοριών

Όπου είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή πρέπει να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας και δεν παρέχετε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες όταν τις ζητήσουμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε ή προσπαθούμε να συνάψουμε μαζί σας. Αυτό μπορεί να ισχύει όταν δεν παρέχετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουμε την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς εσάς, οπότε θα σας ειδοποιήσουμε.

7.0 Αλλαγές σε αυτήν την Ειδοποίηση

Ενδέχεται περιστασιακά να ενημερώνουμε αυτήν την Ειδοποίηση. Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση, θα σας ειδοποιήσουμε όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Ειδοποίηση για να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην Ειδοποίηση. Οι αλλαγές σε αυτήν την Ειδοποίηση θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στη διεύθυνση https://scribd.com/privacy. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αλλάξαμε για τελευταία φορά αυτήν την Ειδοποίηση, ανατρέχοντας στο υπόμνημα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» παραπάνω. Η χρήση του ιστότοπου μετά από αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση θα συνιστά την αποδοχή αυτών των αλλαγών. υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στην παρούσα Ειδοποίηση δεν θα ισχύει αναδρομικά για οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία μεταξύ Εσάς και Εμάς σε σχέση με την παρούσα Ειδοποίηση που προέκυψε πριν από την ημερομηνία «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» που ισχύει για αυτήν την έκδοση της παρούσας Ειδοποίησης. Αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει εκκρεμή ή πρόσφατη νομοθεσία.

8.0 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτήν την Ειδοποίηση μέσω email στη διεύθυνση support@scribd.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα εντός 30 ημερών. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, ενδέχεται να σας σταλούν με email αυτές οι ίδιες πληροφορίες στέλνοντας μια επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση με τη διεύθυνση email σας και ένα αίτημα για αυτές τις πληροφορίες.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;