Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων και μεγέθη SlideShare

Article author
Keiana B.
  • Ενημέρωση

Για να προσθέσετε περιεχόμενο στη συλλογή του SlideShare, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας έχει δημιουργηθεί (ή εξαχθεί) σε αποδεκτή μορφή αρχείου και μέγεθος. Αν δεν είστε σίγουροι για τις προδιαγραφές αυτές, μην ανησυχείτε - παρέχουμε μια αναλυτική περιγραφή για κάθε μία παρακάτω για την αναφορά σας!

Μορφή αρχείου

Οι ακόλουθοι τύποι αρχείων υποστηρίζονται για μεταφόρτωση στο SlideShare:

  • PowerPoint (.ppt, .pptx, .ppsx, .potx)
  • PDF (.pdf)
  • Word (.doc, .docx)

Γενικά, το περισσότερο λογισμικό επεξεργασίας θα σας επιτρέψει να εξάγετε το περιεχόμενό σας ως συγκεκριμένο τύπο αρχείου. Αν χρειάζεστε να αλλάξετε τον τύπο αρχείου του έργου σας σε έναν που υποστηρίζει το SlideShare, οδηγίες για την εξαγωγή σε διαφορετικό τύπο αρχείου μπορεί να βρεθούν στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.

Μέγεθος αρχείου

Το μέγεθος μιας μεταφόρτωσης μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προστεθεί στο SlideShare, και ακόμα και τον τύπο περιεχομένου που ταξινομείται ως! Όταν μεταφορτώνετε το έργο σας, θυμηθείτε τα εξής:

  • Το συνολικό μέγεθος του αρχείου σας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 MB - προσπάθειες να μεταφορτώσετε αρχεία μεγαλύτερα από αυτό πιθανόν να οδηγήσουν σε αποτυχία μεταφόρτωσης
  • Οι τύποι αρχείων PowerPoint ταξινομούνται ως Παρουσίαση κατά τη μεταφόρτωση και περιορίζονται σε ένα μέγιστο αριθμό 300 διαφανειών
  • Ένα αρχείο PDF ή Word που περιέχει περισσότερες από μία σελίδες ταξινομείται αυτόματα ως Έγγραφο
  • Εάν μεταφορτώσετε περιεχόμενο που περιέχει μία μόνο σελίδα με ύψος που είναι περισσότερο από διπλάσιο του πλάτους της, η μεταφόρτωση θα ταξινομηθεί ως Πληροφοριογραφικό

Αφού επιβεβαιώσετε ότι το περιεχόμενό σας είναι τύπος αρχείου που υποστηρίζουμε και εντός του ορίου μεγέθους αρχείου, συνιστούμε να διαβάσετε την Συμφωνία Μεταφορτωτή και το άρθρο μας για το περιεχόμενο που υποστηρίζεται στις μεταφορτώσεις πριν τα προσθέσετε στο SlideShare.

Αν έχετε οποιεσδήποτε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω θέματα, ενημερώστε την ομάδα Υποστήριξης SlideShare μας. Είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε!

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;