Γενική Σύμβαση Μεταφόρτωσης

Article author
Jason
  • Ενημέρωση

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ («ΣΥΜΒΑΣΗ») ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ («ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ») ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ SCRIBD.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΕΤΕ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ Η ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ SCRIBD.

1. Επιλεξιμότητα

Προκειμένου να μεταφορτώσετε Περιεχόμενο χρήστη στη Scribd, πρέπει: (i) να εγγραφείτε για λογαριασμό στη Scribd (ο «Λογαριασμός» σας), (ii) να είστε ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών (ή ηλικίας που αποτελεί εθνικό όριο στον τόπο της κατοικίας σας εάν είναι άλλη από 18 ετών) και εάν μεταφορτώνετε Περιεχόμενο χρήστη στη Scribd για λογαριασμό του οργανισμού σας, πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού με άδεια να δεσμεύσετε τον οργανισμό από αυτούς τους όρους και να συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους για λογαριασμό του οργανισμού, και (iii) ο λογαριασμός σας στη Scribd πρέπει να είναι ενεργός και αξιόπιστος (μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας δεν μπορεί να περιοριστεί ή ανασταλεί). Η Scribd διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβασή σας οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, χωρίς λόγο και χωρίς να σας ειδοποιήσει.

2. Ενσωμάτωση μέσω παραπομπής

Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι, πολιτικές ή οδηγίες της Scribd έχουν ενσωματωθεί ρητά στην παρούσα και αποτελούν δεσμευτικό μέρος της παρούσας Σύμβασης, σαν να αναπαράγονται πλήρως στην παρούσα:

  1. Γενικοί Όροι Χρήσης
  2. Πολιτική Απορρήτου

Εκτός και εάν ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, όλοι οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση, έχουν την έννοια που ορίζεται στους Γενικούς Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

3. Ορισμένα δικαιώματα της Scribd

Η Scribd θα ελέγχει αποκλειστικά όλα τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα της Τοποθεσίας και της Εφαρμογής και θα έχει δικαίωμα να τα μεταβάλλει, αλλάζει ή τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια. Η Scribd διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να διαγράψει Περιεχόμενο χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, χωρίς λόγο και χωρίς να σας ειδοποιήσει.

4. Άδεια για μεταφόρτωση

Με την επιφύλαξη της πλήρους και έγκαιρης συμμόρφωσης με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, με το παρόν η Scribd σας εξουσιοδοτεί να μεταφορτώνετε και να διανέμετε εξουσιοδοτημένο ψηφιακό περιεχόμενο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων. Το Περιεχόμενο χρήστη μεταφορτώνεται με δική σας ευθύνη. Παρά οποιονδήποτε αντίθετο όρο που αναφέρεται στην παρούσα, η Scribd δεν δίνει εγγυήσεις έναντι μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής ή διανομής Περιεχομένου χρήστη, ούτε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση Περιεχομένου χρήστη.

5. Απαγορευμένες χρήσεις

Η εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιείτε τη Scribd για μεταφόρτωση και διανομή Περιεχομένου χρήστη υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(i)   Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε, αντιγράφετε, προσαρμόζετε, αναδιανέμετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα από, μεταπωλείτε, αποκομίζετε κέδρος ή να εκμεταλλεύεστε με άλλον τρόπο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην Τοποθεσία ή στην Εφαρμογή, εκτός από εκείνο που επιτρέπεται από τη Scribd, ή

(ii)   Δεν επιτρέπεται να ενεργείτε οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, την Κοινοποίηση απαγορευμένης δραστηριότητας και περιεχομένου της Scribd και οποιεσδήποτε άλλες Οδηγίες, ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ Εσάς και τη Scribd, ή να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που δυσφημίζει ή υποτιμά τη φήμη ή την πελατεία της Scribd.

Βεβαιώνετε ότι κάθε προσπάθεια ή πραγματική παραβίαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα είναι ουσιαστική παραβίαση της παρούσας Σύμβασης και ότι η Scribd ενδέχεται να επιδιώξει οποιαδήποτε και όλα τα νομικά και δίκαια μέσα εναντίον σας, περιλαμβανομένης της άμεσης αναστολής του λογαριασμού σας ή τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, και θα επιδιώξει όλα τα διαθέσιμα αστικά ή ποινικά νομικά μέσα.

6. Χορήγηση άδειας στη Scribd

Με τη μεταφόρτωση Περιεχομένου Χρήστη στο Scribd, χορηγείτε στο Scribd μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη, πλήρως εξοφλημένη, χωρίς δικαιώματα, άδεια (με το δικαίωμα χορήγησης και εξουσιοδότησης δευτερευουσών αδειών) για φιλοξενία, μεταφορά, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, μετάφραση, διανομή, συμπίεση ή μετατροπή για διανομή (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής), δημιουργία εσόδων, χρέωση χρημάτων, περιορισμός πρόσβασης στην προβολή, περιορισμός πρόσβασης στη λήψη, διαφήμιση έναντι, δημιουργία παραγώγων λειτουργεί από, εκπαιδεύει τη μηχανική εκμάθηση, τη μεγάλη γλώσσα ή άλλα μοντέλα στατιστικών ή δεδομένων του Scribd ή άλλων εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών και με άλλο τρόπο εκμεταλλεύεται το Περιεχόμενο Χρήστη σας, σε οποιεσδήποτε μορφές μέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων, προκειμένου να δημοσιεύσει και να προωθήσει αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη , είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με Περιεχόμενο Χρήστη άλλων χρηστών του Scribd, σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται ή πρόκειται να προσφέρονται από το Scribd. Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο εξής. Εκχωρείτε στο Scribd το δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση για προβολή ή λήψη του Περιεχομένου Χρήστη σας (για παράδειγμα, χωρίς περιορισμό, σε χρήστες που πληρώνουν) και να χρεώνει τους χρήστες για την πρόσβαση στο Περιεχόμενο χρήστη σας, με την επιφύλαξη ορισμένων επιλογών διαμόρφωσης που σας παρέχονται από το Scribd. Με την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών που ορίζονται στο παρόν, μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη χορήγηση άδειας χρήσης στη Scribd ως προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο τμήμα Περιεχομένου Χρήστη αφαιρώντας ή διαγράφοντας αυτό το τμήμα Περιεχομένου Χρήστη από τις Υπηρεσίες. υπό τον όρο, ωστόσο, ότι είναι κατανοητό και συμφωνείται ότι η Scribd ή τρίτα μέρη μπορούν να διατηρήσουν ένα αντίγραφο οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη όπως απαιτείται για νομικούς ή αρχειακούς σκοπούς.

7. Χορήγηση άδειας σε άλλους χρήστες της Scribd

Όταν μεταφορτώνετε Περιεχόμενο χρήστη στη Scribd, παραχωρείτε σε κάθε Χρήστη που έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης στο δικό σας Περιεχόμενο χρήστη, μη αποκλειστική άδεια για πρόσβαση και χρήση του δικού σας Περιεχομένου χρήστη σύμφωνα με τους όρους που ορίζετε όταν μεταφορτώνετε αυτό το Περιεχόμενο χρήστη. Παρά τα ανωτέρω, παραχωρείτε σε κάθε χρήστη τουλάχιστον περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια προβολής, λήψης (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, λήψης σε κινητή συσκευή, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς είτε από τη Scribd, είτε από εσάς), εκτύπωσης και εκτύπωσης τέτοιου Περιεχομένου χρήστη για προσωπική χρήστη, με τρόπο που προβλέπεται με την παρούσα Σύμβαση και τις Υπηρεσίες. Η προαναφερόμενη άδεια που παραχωρήσατε τερματίζεται μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα Περιεχομένου χρήστη μόλις αφαιρέσετε ή διαγράψετε αυτό το Περιεχόμενο χρήστη από τη Scribd, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα Χρήστη σε αυτό το Περιεχόμενο χρήστη που προκύπτουν από διανομές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ή πριν από τη διαγραφή αυτού του Περιεχομένου χρήστη από τις Υπηρεσίες, επιβιώνουν οποιοδήποτε τερματισμό ή λήξη της άδειας που παραχωρήθηκε στην Ενότητα 7.

8. Διατήρηση δικαιωμάτων

Με την επιφύλαξη των αδειών που παραχωρούνται με το παρόν, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για το Περιεχόμενο χρήστη που μεταφορτώσατε και που ανήκουν σε Εσάς.

9. Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τις Εμπιστευτικές πληροφορίες της Scribd χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά της. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, ο όρος «Εμπιστευτικές πληροφορίες» περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς: (α) λογισμικό, τεχνολογία, προδιαγραφές, οδηγίες, έγγραφα ή άλλο υλικό που σχετίζεται με τη Scribd, και (β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που η Scribd ορίζει ως «εμπιστευτικές» ή με αντίστοιχο ορισμό, είτε προφορικώς είτε γραπτώς.

10. Διάρκεια και τερματισμός

10.1 Διάρκεια. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης θα ξεκινήσει την ημερομηνία που θα μεταφορτώσετε Περιεχόμενο χρήστη και θα συνεχίσει μέχρι να τερματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 10 (η «Διάρκεια»).

10.2 Τερματισμός. Η Scribd ενδέχεται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς αιτία, ευθύνη και ειδοποίηση, να τερματίσει οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα Σύμβαση, τον Λογαριασμό σας στη Scribd, ή να αναστείλει τα δικαιώματά σας για μεταφόρτωση στη Scribd. Μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση εάν ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας στη Scribd και αφαιρέσετε το περιεχόμενο, ή εάν παρέχετε στη Scribd γραπτή ειδοποίηση για πρόθεση τερματισμού μέσω ηλ. μηνύματος στη διεύθυνση support@scribd.com. Η παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται ότι έχει τερματιστεί από εσάς μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες αφού η Scribd παραλάβει τέτοια ειδοποίηση.

10.3 Ισχύς του τερματισμού. Κατά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, οποιαδήποτε διάταξη η οποία πρέπει να επιβιώσει λόγω της φύσης της ή τους ρητούς όρους, θα επιβιώσει τέτοιο τερματισμό ή λήξη.

10.4 Αποσυρόμενο περιεχόμενο χρήστη. Εάν επιλέξετε να αφαιρέσετε ή να διαγράψετε δικό σας Περιεχόμενο χρήστη από τη Scribd, θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο στους Χρήστες μετά την ημερομηνία τέτοιας αφαίρεσης ή διαγραφής («Ημερομηνία διαγραφής»). Οι Χρήστες που πραγματοποίησαν λήψη αντιγράφων χωρίς σύνδεση του δικού σας Περιεχομένου χρήστη (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στις Εφαρμογές για κινητές συσκευές της Scribd), ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο.

11. Οι βεβαιώσεις και εγγυήσεις σας

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη και τις συνέπειες μεταφόρτωσης και δημοσίευσής του. Με την μεταφόρτωση και δημοσίευση του Περιεχομένου χρήστη, βεβαιώνετε και εγγυάστε ότι:

(i)  όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στη Scribd σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι ενημερωμένες και ακριβείς,

(ii)  είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις για χρήση και εξουσιοδοτείτε τη Scribd και τους Χρήστες της Scribd να χρησιμοποιήσουν το δικό σας Περιεχόμενο χρήστη με τρόπο που επιτρέπεται στο παρόν,

(iii)  το Περιεχόμενο χρήστη δεν δυσφημίζει και δεν θα δυσφημίσει ή συκοφαντήσει οποιοδήποτε άλλο μέρος, δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα δημοσιότητας ή τα δικαιώματα εμπορικού απορρήτου, δεν θα είναι άσεμνο ή με άλλο τρόπο παράνομο,

(iv)  το Περιεχόμενο χρήστη δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει τους Γενικούς Όρους Χρήσης, την Κοινοποίηση απαγορευμένης δραστηριότητας και περιεχομένου της Scribd ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική που διέπει το περιεχόμενο χρήστη ή τη συμπεριφορά του Χρήστη,

(v)  δεν έχετε συνάψει καμία άλλη Σύμβαση που είναι σε σύγκρουση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης,

(vi)  το Περιεχόμενο χρήστη δεν περιέχει κανέναν ιό, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων, λογισμικό spyware, ιό τύπου worm ή άλλο κακόβουλο κώδικα,

(vii)  το Περιεχόμενο χρήστη δεν περιέχει καμία διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού σχεδιασμένου να περιορίσει πόσες φορές το Περιεχόμενο χρήστη μπορεί να αντιγραφεί ή αναπαραχθεί,

(viii)  δεν έχει διεκδικηθεί καμία αξίωση και δεν έχουν κινηθεί οποιεσδήποτε διαδικασίες εναντίον σας από κανένα τρίτο μέρος ή από προκατόχους τίτλου για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Περιεχόμενου σας.

12. Αποποίηση εγγυήσεων της Scribd

Εκτός των αποποιήσεων από εγγυήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης, η Scribd αποποιείται ρητά ότι οποιαδήποτε εγγύηση πως τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τη Scribd για προστασία Περιεχομένου χρήστη θα είναι αποτελεσματικά. Η Scribd δεν διαβεβαιώνει ότι αυτά τα μέτρα ασφάλειας θα αντισταθούν στις προσπάθειες αποφυγής των μηχανισμών ασφαλείας ή ότι δεν θα υπάρχουν διασπάσεις, επιβολές τερματισμού ή άλλες παρακάμψεις αυτών των μέτρων ασφαλείας.

13. Σχέση των μερών, Σωρευτικά διορθωτικά μέτρα

Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες που σέβονται ο ένας τον άλλον. Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι αποτελεί εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ή σχέση εργαζομένου και εργοδότη. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει δικαίωμα να υποχρεώσει ή να δεσμεύσει το άλλο μέρος με κανένα τρόπο, και τίποτα στο παρόν δεν θα δώσει, ή προορίζεται να δώσει οποιαδήποτε δικαιώματα σε κανένα τρίτο μέρος. Τα δικαιώματα και τα διορθωτικά μέτρα που παρέχονται στην παρούσα Σύμβαση είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή διορθωτικό μέτρο που προβλέπεται από τον νόμο ή από το δίκαιο.

14. Υποστήριξη

Για βοήθεια με ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, στείλτε μας ηλ. μήνυμα στη διεύθυνση support@scribd.com. Θα σας παρέχουμε απάντηση το συντομότερο δυνατό.

15. Έλεγχοι εξαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Απαγορεύεται οποιαδήποτε στιγμή να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη για το οποίο απαιτούνται άδειες ή εξουσιοδοτήσεις από κάποια κρατική υπηρεσία. Οι σχετικοί κανονισμοί των ΗΠΑ περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στους Κανονισμούς για το Διεθνές Εμπόριο Όπλων («ITAR») και τους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών («EAR») του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε στη Scribd.com οποιαδήποτε τεχνικά δεδομένα και άλλες σχετικές πληροφορίες που ελέγχονται από τους «ITAR», περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων του Υπουργείου Άμυνας, που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για δημοσίευση από την κατάλληλη κρατική υπηρεσία. Είναι ευθύνη σας να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς τους νόμους και ότι δεν δημοσιεύετε οποιοδήποτε έγγραφο στη Scribd.com που δεν έχει λάβει εξουσιοδότηση για δημοσίευση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμούς και περιορισμούς. Τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων εξαρτώνται από τη συμμόρφωσή σας με αυτή τη διάταξη.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;